Postup : 2011/2538(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0114/2011

Předložené texty :

B7-0114/2011

Rozpravy :

PV 16/02/2011 - 11
CRE 16/02/2011 - 11

Hlasování :

PV 17/02/2011 - 6.11
CRE 17/02/2011 - 6.11
Vysvětlení hlasování
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :

P7_TA(2011)0071

NÁVRH USNESENÍ
PDF 127kWORD 84k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0114/2011
9. 2. 2011
PE459.646v01-00
 
B7-0114/2011

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o rostoucích cenách potravin


Hannes Swoboda, Stéphane Le Foll, Luis Manuel Capoulas Santos, Paolo De Castro, Luís Paulo Alves, Daciana Octavia Sârbu, Kader Arif, Kriton Arsenis, Ricardo Cortés Lastra, Udo Bullmann, Leonardo Domenici, Robert Goebbels za skupinu S&D

Usnesení Evropského parlamentu o rostoucích cenách potravin  
B7‑0114/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 18. ledna 2011 o uznání zemědělství jako strategického odvětví v souvislosti se zajišťováním potravin,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 8. července 2010 o budoucnosti společné zemědělské politiky po roce 2013,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 24. února 2009 o cenách potravin v Evropě,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 13.ledna 2009 o společné zemědělské politice a o zajišťování potravin ve světě,

–   s ohledem na své usnesení ze dne 22. května 2008 o rostoucích cenách potravin v Evropské unii a v rozvojových zemích,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu

A. vzhledem k tomu, že nedávné kolísání cen potravin a komodit vyvolalo vážné obavy o fungování evropských a celosvětových potravinových dodavatelských řetězců, a vzhledem k tomu, že růst cen potravin se nejcitelněji dotkl nejzranitelnějších skupin obyvatelstva v rozvinutých a rozvojových zemích; vzhledem k tomu, že vysoké ceny potravin uvádějí miliony lidí do potravinové nejistoty, zhoršují situaci mnoha lidí, kteří již dříve neměli dostatek jídla, a ohrožují dlouhodobé zajištění potravin na celém světě,

B.  vzhledem k tomu, že EU na nedávném zasedání Výboru FAO pro celosvětové zajišťování potravin poukázala na problém extrémní cenové volatility a nová skupina odborníků na vysoké úrovni byla požádána, aby vypracovala zprávu o příčinách výkyvů cen a souvisejících opatřeních,

C.  vzhledem k tomu, že klimatické a jiné události mohou jednotlivé země vést k přijímání protekcionistických politik, jak to ilustruje nedávný zákaz vývozu pšenice vydaný Ruskem a Ukrajinou, jež dohromady vyvážejí 30 % světové produkce pšenice,

D.  vzhledem k tomu, že celosvětová produkce potravin může být pravidelně ohrožována řadou faktorů, jako jsou škůdci a nemoci, dostupnost přírodních zdrojů a přírodní katastrofy, což v roce 2010 ukázal období sucha a požáry v Rusku a obrovské záplavy v Pákistánu a nedávno i v Austrálii,

E.  vzhledem k tomu, že v důsledku změny klimatu bude výskyt takovýchto přírodních katastrof častější, čímž se zhorší zajišťování potravin;

F.  vzhledem k tomu, že podle údajů organizace FAO si odhadovaný nárůst světové populace ze 7 miliard na 9,1 miliardy lidí vyžádá 70% zvýšení dodávek potravin do roku 2050,

G. vzhledem k tomu, že zajištění potravin neznamená pouze fungující dodávky potravin, ale podle FAO také zahrnuje právo na potraviny a přístup všech lidí ke zdravé výživě; vzhledem k tomu, že Evropa může dalším zvýšením své konkurenceschopnosti přispět k celosvětovému zajišťování potravin,

H. vzhledem k tomu, že zajišťování potravin je pro Evropu ústřední otázkou a vyžaduje soudržnost a koordinaci různých oblastí odvětvových politik na úrovni EU, zejména SZP, energetické politiky, výzkumných programů, rozvojové a obchodní politiky a finanční regulace,

I.   vzhledem k tomu, že po vydání zákona Commodity Futures Modernization Act v roce 2000, kterým USA deregulovaly obchodování s komoditami a vstup institucionálních investorů na komoditní trhy, došlo ke kolísání cen potravin a cen na zemědělských trzích,

1.  zdůrazňuje, že silné a udržitelné zemědělství v celé EU a prosperující a udržitelné venkovské prostředí, zajišťované silnou SZP, jsou klíčovými podmínkami pro zajištění potravin;

2.  potvrzuje, že EU má v mezinárodním měřítku nejvyšší standardy zemědělské a potravinové produkce, které kladou velký důraz na bezpečnost a kvalitu potravin a ekologickou udržitelnost zemědělství;

3.  znovu potvrzuje, že právo na zajištění potravin je základním lidským právem a že je naplněno tehdy, když jsou všem lidem za všech okolností fyzicky a ekonomicky dostupné vhodné, zdravotně nezávadné a výživné potraviny, které uspokojí jejich stravovací potřeby a preference a umožní jim vést aktivní a zdravý život;

4.  potvrzuje, že EU má povinnost zajišťovat pro své občany potraviny a že v tomto ohledu má zásadní význam zachování zemědělské činnosti v EU; upozorňuje na pokles příjmů zemědělských podniků v EU způsobený rostoucími náklady na produkci a kolísáním cen, což omezuje možnosti zemědělců na zachování produkce; upozorňuje na náklady, které musí evropští zemědělci nést, aby plnili nejpřísnější normy na světě, pokud jde o bezpečnost potravin, životní prostředí, dobré životní podmínky zvířat a pracovní podmínky; zdůrazňuje, že zemědělci musí za tyto dodatečné náklady a za to, že společnosti poskytují veřejné statky, obdržet kompenzace;

5.  zdůrazňuje, že negativní důsledky kolísání cen a potravinové krize nejsilněji pociťují chudí lidé v rozvojových zemích; vyzývá v této souvislosti všechny členské státy, aby zdvojnásobily své odhodlání splnit rozvojový cíl tisíciletí č. 1 (snížit počet hladovějících do roku 2015 o polovinu), a to zejména tak, že značně zvýší podíl prostředků vyčleněných v rámci oficiální rozvojové pomoci na zemědělství;

6.  uznává, že zabezpečení přiměřených dodávek potravin je základním prvkem potravinového zajištění, ale rovněž shledává, že z hlediska přístupu k potravinám a cenové dostupnosti potravin je třeba věnovat pozornost zajištění přiměřené životní úrovně, především osob s nedostatečnými finančními zdroji, což jsou často děti, starší osoby, migranti, uprchlíci a nezaměstnaní;

7.  zdůrazňuje, že změna klimatu a extrémní povětrnostní jevy, které způsobují sucha a povodně, pravděpodobně sníží přírodní zdroje a výnosy zemědělské produkce; vyzývá Komisi, aby pečlivě sledovala, jak členské státy provádějí právní předpisy související se změnou klimatu, a aby zvážila zavedení nových opatření v zájmu přizpůsobení se těmto změnám; zdůrazňuje, že členské státy musí pomocí stávajících finančních nástrojů podpořit adaptaci zemědělství a lesnictví na změnu klimatu; zdůrazňuje, že smyslem adaptačních opatření by mělo být posílení udržitelnosti z environmentálního i hospodářského hlediska; důrazně vyzývá členské státy, aby vypracovaly náležitá opatření v oblasti prevence a řešení rizik s cílem omezit nepříznivé důsledky přírodních katastrof pro zemědělskou produkci;

8.  znovu zdůrazňuje, že je nezbytné, aby EU v oblasti změny klimatu spolupracovala s rozvojovými zeměmi, zejména při přenosu technologií a posilování akceschopnosti; zdůrazňuje, že boj proti změně klimatu musí zohlednit všechny příslušné politiky EU, včetně rozvojové spolupráce;

9.  domnívá se, že důraz by měl být kladen na podporu a zvyšování odolnosti ekologické drobné zemědělské výroby pro místní a regionální spotřebu, která představuje nejúčinnější a z hlediska životního prostředí nejudržitelnější způsob využívání půdy;

10. uznává, že liberalizace obchodu se zemědělskými potravinářskými produkty a zemědělskými primárními komoditami přinesla drobným zemědělcům, zejména v rozvojových zemích, řadu nových problémů; domnívá se, že v zájmu zajištění potravin by měla všechna pravidla a všechny dohody v oblasti mezinárodního obchodu zohledňovat dopad na zemědělství a dostupnost potravin;

11. zdůrazňuje, že oligopoly na trzích s osivy velmi vážně ohrožují udržitelnost drobné zemědělské produkce a zvyšují závislost na omezeném počtu společností při nákupu osiv a specializovaných hnojiv;

12. domnívá se, že je nutné uceleně a komplexně řešit faktory, které přispívají ke zvyšování cen zemědělských surovin; zdůrazňuje, že k problému zvyšování cen zemědělských surovin je nutné zaujmout jednotný politický postoj a vypracovat pro tuto oblast komplexní strategii, která bude zahrnovat zemědělskou produktivitu, udržitelný rozvoj, zajištění potravin, obchod, technologický rozvoj a energetiku;

13. domnívá se, že finanční a zemědělské trhy jsou dnes více propojené než kdykoli předtím; zastává názor, že problémy kolísání cen a zajišťování potravin již nelze vyřešit pouze přijímáním opatření na evropské úrovni a že by Evropa měla v této oblasti spolupracovat se třetími zeměmi a s mezinárodními organizacemi; je proto naprosto nutné zvýšit transparentnost a stanovit minimální limity pro subjekty, jež mohou na obchodovat na trzích se základními komoditami;

14. důrazně vyzývá země G20, aby na mezinárodní úrovni koordinovaly vytváření preventivních mechanismů bránících nadměrným výkyvům cen a aby usilovaly o vypracování předpisů, které by byly zvláště určeny na překonání potravinové a zemědělské krize; vyzývá země G20, aby zajistily soulad předpisů vztahujících se na potravinářské a zemědělské komodity a aby navázaly spolupráci se zeměmi, které nejsou členy G20;

15. vyzývá Komisi, aby v souvislosti s připravovanou revizí směrnice o trzích finančních nástrojů a směrnice o zneužívání trhu předložila vhodné návrhy na řešení problémů, které vznikají na trzích s potravinářskými a zemědělskými komoditami;

16. v této souvislosti podporuje přezkum stávajících právních předpisů o finančních nástrojích, který by měl zajistit transparentnější obchodování a minimální limity pro subjekty, jež mohou na těchto trzích obchodovat; připomíná, že finanční nástroje by měly sloužit hospodářství a pomáhat zemědělské výrobě překonávat krize a nepříznivé klimatické jevy; zároveň nelze povolit, aby spekulace ohrožovaly jinak výkonné zemědělské podniky;

17. zdůrazňuje, na trhy s potravinářskými a zemědělskými komoditami by měly mít přístup pouze obchodní společnosti, které používají deriváty k zajištění proti nepředvídatelným událostem, a specializovaní obchodníci a zprostředkovatelé, kteří na těchto trzích nemají komerční zájmy;

18. konstatuje, že index cen prvotních zemědělských produktů na finančních trzích nebyl nikdy tak nestabilní; dále konstatuje, že ceny potravinových komodit v roce 2010 výrazně vzrostly; v lednovém vydání měsíčního bulletinu ECB se uvádí, že cena pšenice se zvýšila o 91 %, kukuřice o 57 %, sójových bobů o 33 % a cukru o 32 %;

19. zdůrazňuje skutečnost, že tento vývoj pouze částečně způsobují základní tržní faktory, jako je nabídka a poptávka, a že do velké míry pramení ze spekulace; konstatuje, že spekulativní chování odpovídá za více než 50 % případů nedávného nárůstu cen; souhlasí se závěry zvláštního zpravodaje OSN pro právo na potraviny, pokud jde o úlohu významných institucionálních investorů, jako jsou zajišťovací fondy, penzijní fondy a investiční banky, které obecně nejsou zapojeny do zemědělských trhů, při ovlivňování cenových indexů komodit jejich aktivitami na trzích s deriváty;

20. rozhodně odsuzuje spekulativní operace s obecně potřebnými komoditami, zemědělskými surovinami a energií, které mají podíl na větším kolísání cen potravin a na prohlubování celosvětové potravinové krize; zdůrazňuje, že je nepřijatelné, aby jedni vydělávali na hladovění druhých, a žádá přijetí náležitých právních předpisů a vykonávání účinného dohledu na národní a mezinárodní úrovni s cílem zabránit, aby bylo kvůli spekulaci porušováno právo na potraviny;

21. vyzývá EU, aby přijala konkrétní opatření proti chudobě, jež bude mít formu ucelené politiky zahrnující oblasti obchodu, rozvojové spolupráce a její společnou zemědělskou politiku, aby se zabránilo přímým nebo nepřímým negativním dopadům na hospodářství rozvojových zemí;

22. zdůrazňuje, že podle současných plánů má být evropskému orgánu pro cenné papíry a trhy (ESMA) přisouzena významná úloha při vykonávání dohledu nad komoditními trhy; vyzývá Komisi, aby posoudila, zda má ESMA předpoklady k tomu, aby v rámci své působnosti tento úkol účinně plnila; vyzývá Komisi, aby zvážila možnost udělit ESMA více pravomocí s cílem zabránit manipulacím a zneužívání komoditních trhů;

23. zdůrazňuje, že nelze přijmout účinná opatření proti velkým výkyvům cen bez intervenčních nebo strategických zásob; domnívá se proto, že v budoucí SZP musí být posílena úloha mechanismů řízení trhu;

24. je zastáncem odvážnější iniciativy EU namířené proti spekulaci, včetně udělení mandátu regulačním orgánům a orgánům dohledu pro omezení spekulace; domnívá se, že komoditní deriváty se liší od ostatních finančních derivátů a že by s komoditními deriváty měli obchodovat pouze obchodníci, kteří mají oprávněný zájem na ochraně zemědělského zboží před riziky, a další kategorie osob, které jsou přímo spojeny se skutečnou zemědělskou výrobou; požaduje, aby Komise zajistila, aby obchodovat s deriváty potravinových komodit mohli pouze na investoři, kteří jsou přímo spojeni se zemědělskými trhy;

25. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Radě a Komisi.

Právní upozornění - Ochrana soukromí