Процедура : 2011/2555(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0120/2011

Внесени текстове :

B7-0120/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 17/02/2011 - 6.4
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0064

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 140kWORD 81k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0120/2011
10.2.2011
PE459.652v01-00
 
B7-0120/2011

за приключване на разисквания по изявление на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно Египет


Ioannis Kasoulides, José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Cristian Dan Preda, Monica Luisa Macovei, Tokia Saïfi, Mario Mauro, Simon Busuttil, Vito Bonsignore, Joachim Zeller, Filip Kaczmarek, Elena Băsescu, Inese Vaidere, Michael Gahler, Alf Svensson от името на групата PPE

Резолюция на Европейския парламент относно Египет  
B7‑0120/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид предишните си резолюции относно Египет,

–   като взе предвид политиката на Съюза в областта на правата на човека и демократизирането в трети държави, приета от Съвета през декември 2005 г.,

–   като взе предвид резолюцията си от 16 февруари 2006 г. относно клаузата за правата на човека и демокрацията в споразуменията на Европейския съюз,

–   като взе предвид съобщението на Комисията от 4 декември 2006 г. относно укрепването на европейската политика за съседство (COM(2006)0726),

–   като взе предвид съобщението на Комисията, озаглавено „Прилагане на европейската политика за съседство през 2009 г.: доклад за напредъка на Египет“ (COM(2010)0207 - SEC(2010)0517),

–   като взе предвид Споразумението за асоцииране ЕС—Египет от 2004 г. и плана за действие, договорен през 2007 г.,

–   като взе предвид резолюцията си от 14 май 2010 г. относно политиката на Европейския съюз в полза на защитниците на правата на човека,

–   като взе предвид декларацията на Европейския съвет от 4 февруари 2011 г.относно Египет и региона,

–   като взе предвид изявленията на Катрин Аштън, върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, относно положението в Египет и относно журналистите и защитниците на правата на човека в Египет от 4 февруари 2011 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че неотдавнашните демонстрации в няколко арабски страни от Северна Африка и Близкия Изток призоваха към политически, икономически и социални реформи и изразиха силното искане на народа за свобода, демокрация и по-добри условия на живот за гражданите,

Б.  като има предвид, че продължаващите от 25 януари мирни протести срещу египетския режим бяха посрещнати с жестоки репресии от полицията, която използва сълзотворен газ, водни оръдия, гумени патрони и истински патрони; като това доведе до смъртта на няколкостотин души,

В.  като има предвид, че впоследствие полицията се отдръпна, но остави кварталите незащитени и позволи плячкосването и грабежите, за да даде да се разбере ясно, че изборът е между полицията и хаоса; като има предвид, че престъпните групи и бандитите, подкрепящи президента Мубарак, бяха допуснати да влязат в контакт с демонстрантите, което доведе до допълнителни убийства и наранявания,

Г.  като има предвид, че за да се отговори на искането на народа за свобода и социална справедливост в Египет е необходим сериозен и открит диалог с участието на всички политически сили, които зачитат демокрацията, спазват принципите на правовата държава и съблюдават правата на човека и основните свободи,

Д. като има предвид, че разговорите на правителството с опозиционните групи са крачка в правилната посока, но засега не са постигнали целта да установят национален политически диалог, включващ всички,

Е.  като има предвид, че в своите заключения от 31 януари 2011 г. Съветът потвърди ангажимента си да придружава, чрез партньорство, процеса на трансформиране на Египет чрез мобилизиране, обновяване и адаптиране на съществуващите инструменти за подкрепа на политически, икономически и социални реформи, както и че ЕС е готов да подпомогне народа на Египет в този процес на трансформиране, като отчита по-нататъшните развития,

Ж. като има предвид, че Европейският съюз тепърва предстои да изработи истинска външна политика, която е последователна и ефективна по отношение на неговите партньори и чрез която той говори с един единствен силен глас; като повтаря призива си клаузите за правата на човека в споразуменията за асоцииране систематично да бъдат подкрепяни от механизъм за тяхното прилагане; като във връзка с това взема предвид продължаващия и необходим преглед на политиката за съседство,

З.  като има предвид, че Египет е ключов партньор в арабския свят както за Израел, така и за Европейския съюз, и играе активна и важна роля в подкрепа на близкоизточния мирен процес и на вътрешнопалестинското помирение,

1.  изразява своята солидарност с народа на Египет и подкрепата си за легитимните демократични стремежи; категорично осъжда насилието и диспропорционалната сила, употребена срещу протестиращите, и дълбоко съжалява за последвалите значителни загуби на човешки живот и големия брой ранени; поднася своите съболезнования на семействата на жертвите; призовава за независимо разследване на инцидентите, довели до смърт, наранявания и арести, и за подвеждане под отговорност на виновните за тях;

2.  призовава египетските органи да сложат незабавен край на по-нататъшното насилие; подчертава, че насилието не е решение на никой от проблемите, за които сигнализира египетският народ чрез протестите си; припомня на египетските органи и силите за сигурност за задължението им да гарантират безопасността на всички граждани и тяхната собственост, както и да защитават културното наследство;

3.  призовава египетските органи да отговорят незабавно на масовите призиви за демократични реформи, да отменят извънредното положение, да възстановят всички комуникационни мрежи, включително интернет, и да спазват изцяло свободата на информация, на изразяване и на сдружаване; осъжда сплашванията и агресията, насочени срещу журналисти, чуждестранни медии и защитници на правата на човека; призовава за незабавното освобождаване на всички мирни протестиращи, журналисти и защитници на правата на човека;

4.  призовава египетските органи да гарантират мирен преход, включително чрез създаване на необходимите условия за свободни и справедливи избори, позволяващи на всички демократични сили да участват в тях; в тази връзка призовава за истински национален политически диалог относно реформите, включващ всички ключови политически участници и участници от гражданското общество, за да се придаде легитимност на диалога и да се осигури подкрепата на народа;

5.  призовава ЕС и държавите-членки да подкрепят активно един бърз преход към мирен, плуралистичен и справедлив Египет; настоятелно призовава египетските органи да не възпрепятстват подобен преход;

6.  изразява своята твърда подкрепа за реформи, насочени към демокрация, принципите на правовата държава и социална справедливост; подчертава значението на укрепването на доброто управление, борбата против корупцията, независимостта на съдебната система и зачитането на правата на човека и основните свободи в Египет, със специално внимание към свободата на съвестта, свободата на религия и свободата на мисълта, свободата на изразяване, свободата на пресата и медиите, свободата на сдружаване, правата на жените и защитата на малцинствата;

7.  отбелязва съобщението на египетското правителство за създаване на три комисии, на които е възложено да изменят конституцията, да приложат споразуменията, постигнати в националния диалог, и да разследват сблъсъците по време на протестите и да предадат резултатите на генералния прокурор; при все това отбелязва колко е важно работата на комисиите да стане възможно най-прозрачна и включваща, за да се постигне национален консенсус относно пътя, който да се следва за бъдещето;

8.  също така призовава египетските органи да ускорят значително икономическите и социалните реформи, тъй като свободата, икономическото развитие и по-високият стандарт на живот са съществени за политическата и социална стабилност в страната;

9.  призовава за съществена и ефикасна подкрепа от ЕС за демократичното трансформиране, както и за икономическото и социалното развитие в Египет и в други засегнати южни съседни страни, чрез мобилизиране, обновяване и адаптиране на съществуващите инструменти на ЕС, целящи подкрепа за политически, икономически и социални реформи; иска от върховния представител/заместник-председател на Европейската комисия да използва по-интензивно инструмента на ЕС за насърчаване на демокрацията и правата на човека;

10. призовава ЕС, държавите-членки, партиите и фондациите да помогнат на демократичната опозиция и организациите на гражданското общество да се организират по-добре, за да са в състояние да участват пълноценно в прехода към демокрация;

11. подчертава, че събитията в Египет и в други страни от региона отново посочват спешната необходимост от разработване на по-амбициозни и ефективни политики и инструменти за насърчаване и подкрепа на политическите, икономическите и социалните реформи в държавите, които са южни съседи на ЕС; изтъква, че текущият стратегически преглед на европейската политика за съседство трябва да отчете настоящите събития в региона и трябва да предложи нови, по-добри начини за отговаряне на нуждите и стремежите на народите;

12. повтаря искането си Европейският съюз да преразгледа своята политика в подкрепа на демокрацията и правата на човека, за да създаде механизъм за прилагане на клаузата за правата на човека във всички споразумения с трети държави; настоява, че преразглеждането на политиката за съседство трябва да даде приоритет на критерии, свързани с независимостта на съдебната система, зачитането на основните свободи, плурализма и свободата на пресата и борбата срещу корупцията; призовава за по-добра координация с другите политики на Съюза спрямо тези държави;

13. призовава Съюза за Средиземноморието спешно да обмисли и да реагира на неотдавнашните събития, и да представи предложения за това как най-добре да насърчи демокрацията и правата на човека в държавите, които членуват в него, и в региона, както и за евентуални реформи, за да направи своята собствена роля по-силна и по-ефективна;

14. счита, че доброто управление, борбата срещу корупцията и укрепването на принципите на правовата държава в трети държави са основни критерии, за да може да се отговори на очакванията на хората, както и за да бъдат привлечени чуждестранни инвестиции; подчертава, че е необходимо предполагаемите случаи на корупция да бъдат разследвани и от всички виновни да бъде потърсена отговорност;

15. признава ключовата роля на Египет в арабския свят и в близкоизточния мирен процес и значението на мирното споразумение с Израел; в тази връзка настоятелно призовава Египет да продължи да бъде ангажиран и да играе активна и конструктивна роля като посредник в усилията, целящи постигането на траен мир в Близкия Изток, особено по отношение на израелско-палестинския конфликт и палестинското помирение;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на заместник-председателя на Комисията/върховен представител на Съюза по въпросите на външните работи и политиката на сигурност, на правителствата и парламентите на държавите-членки, на Парламентарната асамблея на Съюза за Средиземноморието и на правителството на Египет.

Правна информация - Политика за поверителност