Procedure : 2011/2536(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0127/2011

Indgivne tekster :

B7-0127/2011

Forhandlinger :

PV 16/02/2011 - 5
CRE 16/02/2011 - 5

Afstemninger :

PV 17/02/2011 - 6.9
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0069

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 138kWORD 71k
11.2.2011
PE459.659v01-00
 
B7-0127/2011

på baggrund af Kommissionens redegørelse

jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2


om gennemførelsen af retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker


Pervenche Berès for Udvalget om Beskæftigelse og Sociale Anliggender

om gennemførelsen af retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker   
B7‑0127/2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til sin lovgivningsmæssige beslutning af 8. september 2010 om et forslag til Rådets holdning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitik, Del II i de integrerede retningslinjer for Europa 2020(1),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 12. januar 2011med titlen "Årlig vækstundersøgelse: En hurtigere samlet EU-løsning på krisen" (KOM(2011)0011) og udkastet til den fælles beskæftigelsesrapport, der er vedlagt som bilag til den,

–   der henviser til Kommissionens forslag til Rådets beslutning om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker af 12. januar 2011 (KOM(2011)0006),

–   der henviser til Rådets beslutning 2010/707/EF af 21. oktober 2010 om retningslinjer for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker(2),

–   der henviser til artikel 148 i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde (TEUF),

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Kommissionen efter vedtagelsen af den årlige vækstundersøgelse foreslog, at retningslinjerne for beskæftigelsespolitikkerne, som blev vedtaget i 2010, opretholdtes for 2011,

B.  der henviser til, at den nuværende økonomiske krise fortsat skaber udfordringer i form af stigende arbejdsløshed og social udstødelse,

C. der henviser til, at der er en stærk vekselvirkning mellem økonomisk vækst, beskæftigelse, fattigdomsbekæmpelse og social inklusion,

D. der henviser til, at den europæiske beskæftigelsesstrategi og retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker er blandt de vigtigste redskaber til at styre EU's og medlemsstaternes politikker i retning af bestræbelser på at nå Europa 2020-målsætningerne og –målene,

E.  der henviser til, at der er et akut behov for at intensivere indsatsen på alle niveauer, med inddragelse af arbejdsmarkedets parter og andre interessenter, for at sikre, at beskæftigelsesretningslinjerne gennemføres korrekt med henblik på at øge deltagelsen på arbejdsmarkedet, udvikle en kvalificeret arbejdsstyrke og forbedre uddannelsessystemernes kvalitet og ydeevne,

Styrket forvaltning og intensiveret ambition om at forfølge Europa 2020-målene

1.  mener i betragtning af Kommissionens forslag om at fastholde de retningslinjer for beskæftigelsespolitikken, der blev vedtaget i 2010, også for 2011, at henstillingerne om de nationale reformprogrammer er blevet det vigtigste redskab til makroøkonomisk overvågning og orientering; beklager dybt den manglende inddragelse af Europa-Parlamentet i denne proces og manglen på debat om denne;

2.  mener, at de store udfordringer, som EU og medlemsstaterne står over for med hensyn til beskæftigelse og arbejdsløshed, også bør være behørigt afspejlet i den fremtidige proces for makroøkonomiske ubalancer inden for de politiske rammer af de europæiske retningslinjer for beskæftigelsen;

3.  mener, at den årlige vækstundersøgelse og rammene fra det "europæiske semester" er afgørende redskaber til øget koordinering af de økonomiske politikker og derfor en vigtig del af EU's reaktion på krisen; bemærker dog, at disse redskaber bør anvendes på en måde, der er i overensstemmelse med behovet for demokratiske processer og demokratisk støtte, og ikke tjene til at erstatte eller mindske betydningen af de eksisterende redskaber, som stilles til rådighed i traktaten, navnlig de overordnede økonomiske retningslinjer og retningslinjerne for medlemsstaternes beskæftigelsespolitikker, hvor Parlamentet skal inddrages i stort omfang og – for sidstnævntes vedkommende – høres; opfordrer til, at disse redskaber integreres i rammerne for det europæiske semester, og at der særligt fokuseres på at sikre, at betydningen af dem ikke formindskes, med henblik på at leve op til Kommissionens og Rådets udtrykte mål om øget ejerskab og demokratisk ansvarlighed;

4.  opfordrer Rådet og Kommissionen til også at overholde nærhedsprincippet og arbejdsmarkedsdialogen på området for løn og pensioner, når de rådgiver medlemsstaterne om politikker, og til i overensstemmelse med artikel 153, stk. 5) i TEUF at respektere medlemsstaternes og arbejdsmarkedets parters kompetencer i overensstemmelse med national praksis på disse områder;

5.  opfordrer indtrængende Det Europæiske Råd, Rådet og Kommissionen til at sikre, at Europa 2020-strategien og det styrkede europæiske økonomiske styringssystem er effektive og demokratisk legitime; understreger, at dette nødvendiggør en ægte og rettidig inddragelse af Europa-Parlamentet gennem hele overvågningsprocessen og den politiske koordineringsproces; beklager den manglende reference til Parlamentets rolle i processen i den tidsplan, der foreslås i den årlige vækstundersøgelse;

6.  opfordrer medlemsstaterne til i højere grad at inddrage og regelmæssigt konsultere de nationale parlamenter, arbejdsmarkedets parter, de regionale og lokale myndigheder og civilsamfundet; mener, at der bør sættes ind over for den nuværende mangel på informering om høringsprocedurerne i de nationale reformprogrammer;

7.  noterer sig de foreløbige angivelser af medlemsstaternes nationale beskæftigelsesmål, og udtrykker dyb bekymring over de manglende ambitioner i denne forbindelse, navnlig over den omstændighed, at det forventede samlede resultat i bedste fald vil blive mere end 2 procentpoint lavere end EU's overordnede mål og tilsagnet om at nå en beskæftigelsesprocent på 75 i 2020;

8.  opfordrer medlemsstaterne til at genoverveje deres nationale beskæftigelsesmål, således at EU's overordnede mål kan opfyldes, og at tage disse mål lige så alvorligt som deres finanspolitiske konsolideringsmål;

9.  opfordrer desuden medlemsstaterne til at være særlig opmærksomme på og fastsætte nationale mål for specifikke undergrupper, såsom unge, kvinder, personer med handicap og ældre arbejdstagere;

10. opfordrer de medlemsstater, der endnu ikke har gjort dette, til at opstille nationale mål for social integration og bekæmpelse af fattigdom, og til at løse det stigende problem med arbejdende fattige; opfordrer medlemsstaterne til at sikre, når de opstiller målene, at Det Europæiske Råds ambitiøse målsætninger på området opfyldes, samt at der tages behørigt hensyn til samspillet mellem målene, især dem for beskæftigelse, uddannelse, social integration og fattigdom;

Sikring af gennemførelse af retningslinjerne for beskæftigelse

11. bemærker, at de dårlige økonomiske prognoser begrænser mulighederne for jobskabelse og beskæftigelse;

12. opfordrer Det Europæiske Råd til ikke at gøre beskæftigelsesspørgsmål til en biting, når det overvejer Kommissionens henstilling i den årlige vækstundersøgelse om at gøre streng finanspolitisk konsolidering til førsteprioritet for perioden 2011-2012;

13. understreger det presserende behov for, at medlemsstaterne intensiverer deres bestræbelser på at indfri løfterne for alle prioriterede områder, herunder at øge beskæftigelsen og nedbringe arbejdsløsheden, udnytte beskæftigelsespotentialet i en ny lavemissionsøkonomi, udvikle en kvalificeret arbejdsstyrke, fremme jobkvalitet og livslang læring samt lette balancen mellem arbejde og privatliv; mener, at disse bestræbelser bør afspejles i de endelige nationale reformprogrammer;

14. understreger i den sammenhæng, at strukturfondene og navnlig Den Europæiske Socialfond har spillet en stor rolle i forhold til at modvirke krisens indvirkning på beskæftigelsen; mener, at disse fonde bør indrettes til at støtte de grupper, der har de alvorligste vanskeligheder ved at komme ind på eller forblive på arbejdsmarkedet;

15. mener endvidere, at der ikke blot må gennemføres bedre og mere effektive arbejdsmarkedsforanstaltninger, men at også et styrket samspil mellem beskæftigelsen, de social- og arbejdsmarkedspolitiske og andre politiske områder, navnlig makroøkonomiske politikker, politikkerne for F&U, innovation og uddannelse er afgørende for at nå Europa 2020-målene;

Forstærket indsats for at indfri målene om flere og bedre job

16. opfordrer medlemsstaterne til at give forøgelse af arbejdsmarkedsdeltagelsen, bekæmpelse af arbejdsløshed, og forebyggelse af langvarig udelukkelse fra arbejdsmarkedet højeste prioritet i deres nationale reformprogrammer;

17. mener, at der skal lægges meget mere vægt på jobkvalitet og anstændigt arbejde og udbudsorienteret økonomisk politik for at hæve efterspørgslen på arbejdsmarkedet;

18. mener i den forbindelse, at der er behov for en indsats for bedre udnyttelse af potentialet i unge mennesker, herunder dem, der går tidligt ud af skolen, kvinder, ældre, dårligt stillede og handicappede, indvandrere og etniske minoriteter, herunder romaer; opfordrer medlemsstaterne til at tilpasse deres arbejdsmarkeder til disse gruppers behov og færdigheder i alle faser af deres liv;

19. understreger betydningen af politikker, der letter unge menneskers overgang fra skole til arbejde; understreger, at der er stor risiko for, at de, der går tidligt ud af skolen, ender i fattigdom; understreger, at alle typer fleksibelt eller midlertidigt arbejde, der anvendes i denne forbindelse, bør omfatte ret til uddannelse og adgang til social sikring og skal hjælpe folk med overgangen til mere sikker beskæftigelse;

20. opfordrer medlemsstaterne til fortsat at udvikle de politikker, der er nødvendige for at bringe flere kvinder ud på arbejdsmarkedet og fastholde dem der, bl.a. ved at forbedre udbuddet af økonomisk overkommelige og kvalitetsmæssige plejefaciliteter og fleksible arbejdsordninger, der kan opfylde familieplejeres behov;

21. fremhæver betydningen af målrettede politikker for aktivering og færdigheder, som støtte til dem, der har lave eller ingen kvalifikationer, og som er blevet hårdest ramt af krisen og har den største risiko for at ende i langtidsledighed;

22. opfordrer indtrængende medlemsstaterne til at lægge tilstrækkelig vægt på, at der udbydes uddannelser og undervisning af høj kvalitet samt på livslang læring og anerkendelse af kvalifikationer;

23. opfordrer medlemsstaterne til at investere mere i fremme af erhvervsmæssig og geografisk mobilitet, forbedre de nødvendige redskaber til at analysere arbejdsmarkedets behov og reformere uddannelsessystemerne, hvilket kan bidrage til at fjerne misforhold mellem efterspurgte og udbudte kvalifikationer;

24. fremhæver vigtigheden af beskæftigelsespolitikker, der bidrager til jobskabelse, f.eks. gennem støtte til SMV'er og selvstændige og fremme af iværksætterånden;

Handle beslutsomt for at indfri løfterne om bekæmpelsen af fattigdom og social udstødelse

25. anser det for vigtigt, at medlemsstaterne gennemfører en indsats nu for at leve op til de indgåede forpligtelser til at øge beskæftigelsen, øge folks kompetencer, skabe jobmuligheder, mindske fattigdom og styrke den sociale integration;

26. understreger, at de sociale sikringsordninger har spillet en anerkendt rolle i at stabilisere økonomien og afbøde krisens sociale indvirkning; opfordrer derfor medlemsstaterne til at sørge for, at de sociale sikringssystemer fortsætter med at yde passende støtte og udfylde deres rolle i bevaringen og forbedringen af kvalifikationerne og beskæftigelsesevnen for at bevare og forbedre den menneskelige kapital og drage fuld fordel af genopretningen;

27. understreger, at mere effektive udvekslinger af bedste praksis og erfaring mellem medlemsstaterne inden for bekæmpelse af social udstødelse og nedbringelse af fattigdom er afgørende og vil bidrage til at nå målene for fattigdomsbekæmpelse i Europa 2020;

28. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet og Kommissionen.

(1)

Vedtagne tekster, P7_TA(2010)0309.

(2)

EFT L 308 af 24.11.2010, s. 46.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik