Πρόταση ψηφίσματος - B7-0127/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0127/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών απασχόλησης των κρατών μελών

11.2.2011

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Pervenche Berès εξ ονόματος της Επιτροπής Απασχόλησης και Κοινωνικών Υποθέσεων

Διαδικασία : 2011/2536(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0127/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0127/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0127/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών απασχόλησης των κρατών μελών

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη το νομοθετικό ψήφισμά του της 8ης Σεπτεμβρίου 2010 σχετικά με την πρόταση απόφασης του Συμβουλίου που αφορά τις κατευθυντήριες γραμμές των πολιτικών απασχόλησης των κρατών μελών: Μέρος ΙΙ των Κατευθυντήριων Γραμμών Ευρώπη 2020[1],

–   έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής της 12ης Ιανουαρίου 2011 σχετικά με την ετήσια επισκόπηση της ανάπτυξης: παρουσίαση της ολοκληρωμένης απάντησης της ΕΕ στην κρίση (COM(2011)0011), και το σχέδιο κοινής έκθεσης απασχόλησης που είναι συνημμένο σε αυτήν,

–   έχοντας υπόψη την πρόταση της Επιτροπής για απόφαση του Συμβουλίου σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών της 12ης Ιανουαρίου 2011 (COM(2011)0006),

–   έχοντας υπόψη την απόφαση του Συμβουλίου 2010/707/EΕ της 21ης Οκτωβρίου 2010 σχετικά με τις κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών[2],

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 148 της Συνθήκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης (ΣΛΕΕ),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σε συνέχεια της έγκρισης της Ετήσιας Επισκόπησης Απασχόλησης, η Επιτροπή πρότεινε να διατηρηθούν για το 2011 οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης που είχαν εγκριθεί το 2010,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η τρέχουσα οικονομική κρίση εξακολουθεί να δημιουργεί τις προκλήσεις της αυξανόμενης ανεργίας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχει ισχυρή αλληλοσύνδεση μεταξύ οικονομικής ανάκαμψης και μεγέθυνσης, απασχόλησης, καταπολέμησης της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ευρωπαϊκή Στρατηγική Απασχόλησης και οι κατευθυντήριες γραμμές για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών αποτελούν ένα από τα βασικά όργανα που έχουν στόχο να στρέψουν τη δράση της ΕΕ και των κρατών μελών στην κατεύθυνση των στόχων της Ευρώπης 2020,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι επείγει να ενταθούν οι προσπάθειες σε όλα τα επίπεδα, με τη συμμετοχή των κοινωνικών εταίρων και άλλων εμπλεκομένων, έτσι ώστε να εξασφαλισθεί η αποτελεσματική εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση, έτσι ώστε να αυξηθεί η συμμετοχή στην αγορά εργασίας, να αναπτυχθεί υψηλά καταρτισμένο εργατικό δυναμικό, να βελτιωθούν η ποιότητα και οι επιδόσεις των συστημάτων εκπαίδευσης και κατάρτισης,

Να ενισχυθεί η διακυβέρνηση και να αυξηθούν οι φιλοδοξίες στην επιδίωξη των στόχων της Ευρώπης 2020

1.  θεωρεί ότι, λαμβανομένης υπόψη της πρότασης της Επιτροπής για διατήρηση κατά το 2011 των πολιτικών απασχόλησης που εγκρίθηκαν το 2010, οι συστάσεις για τα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα καθίστανται το βασικό εργαλείο μακροοικονομικής εποπτείας και προσανατολισμού· εκφράζει τη λύπη του για την απουσία του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου από αυτή τη διαδικασία και την έλλειψη συζήτησης γι' αυτήν·

2.  θεωρεί ότι οι βασικές προκλήσεις τις οποίες αντιμετωπίζουν η ΕΕ και τα κράτη μέλη όσον αφορά την απασχόληση και την ανεργία πρέπει επίσης να αντανακλώνται δεόντως στη μελλοντική διαδικασία για τις μακροοικονομικές ανισορροπίες, εντός του πλαισίου πολιτικής των ευρωπαϊκών κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση·

3.  θεωρεί ότι η Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης και το πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου αποτελούν καίρια εργαλεία για τον ενισχυμένο συντονισμό των οικονομικών πολιτικών και κατά συνέπεια σημαντικό στοιχείο της Ευρωπαϊκής Ένωσης στην κρίση· επισημαίνει ωστόσο ότι τα εργαλεία αυτά πρέπει να σέβονται τις δημοκρατικές διαδικασίες και να υποστηρίζουν, αντί να αντικαθιστούν ή να μειώνουν, τη σημασία των υφιστάμενων εργαλείων που προβλέπονται από τη Συνθήκη, ιδίως των γενικών προσανατολισμών της οικονομικής πολιτικής και των κατευθυντήριων γραμμών για τις πολιτικές απασχόλησης των κρατών μελών, στα οποία το Κοινοβούλιο πρέπει να συμμετάσχει ουσιαστικά και, ως προς το τελευταίο, να κληθεί να γνωμοδοτήσει νόμιμα· εκφράζει την υποστήριξή του στην ουσιαστική ενσωμάτωση των εργαλείων αυτών στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Εξαμήνου και στο να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή ώστε να μη μειωθεί η σημασία τους, στο πνεύμα της υλοποίησης του διακηρυγμένου στόχου της Επιτροπής και του Συμβουλίου για αύξηση του ενστερνισμού και της δημοκρατικής νομιμότητας·

4.  καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, όταν παρέχουν συμβουλές σε θέματα πολιτικής στα κράτη μέλη, να σέβονται επίσης την αρχή της επικουρικότητας και τον κοινωνικό διάλογο στον τομέα των μισθών και των συντάξεων· καλεί το Συμβούλιο και την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 153, παράγραφος 5 ΣΛΕΕ, να σέβονται την αρμοδιότητα των κρατών μελών και των κοινωνικών εταίρων, σύμφωνα με τις εθνικές πρακτικές, σε αυτούς τους τομείς·

5.  παροτρύνει το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, το Συμβούλιο και την Επιτροπή να εξασφαλίσουν την αποτελεσματικότητα, αλλά και τη δημοκρατική νομιμότητα της στρατηγικής Ευρώπης 2020 και της ενισχυμένης ευρωπαϊκής οικονομικής διακυβέρνησης· υπογραμμίζει ότι κάτι τέτοιο συνεπάγεται μια γνήσια και έγκαιρη συμμετοχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλη τη διάρκεια των διαδικασιών επιτήρησης και πολιτικής συντονισμού· αποδοκιμάζει το γεγονός ότι στη χρονογραμμή που προτείνεται στην Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης δεν υπάρχει αναφορά στο ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στη διαδικασία·

6.  καλεί τα κράτη μέλη να μεριμνήσουν για την καλύτερη συμμετοχή και να διαβουλεύονται τακτικά με τα εθνικά κοινοβούλια, τους κοινωνικούς εταίρους, τις περιφερειακές και τοπικές αρχές και την κοινωνία των πολιτών· θεωρεί ότι πρέπει να αντιμετωπιστεί η τρέχουσα έλλειψη πληροφοριών στα Εθνικά Μεταρρυθμιστικά Προγράμματα σχετικά με τις διαδικασίες διαβούλευσης·

7.  λαμβάνει υπό σημείωση τις προκαταρκτικές αναφορές για τους εθνικούς στόχους απασχόλησης των κρατών μελών· εκφράζει βαθιά ανησυχία για την έλλειψη φιλοδοξίας που παρατηρείται στο θέμα αυτό, ιδίως για το γεγονός ότι ακόμη και στην καλύτερη περίπτωση το εκτιμώμενο συλλογικό αποτέλεσμα θα υπολείπεται, κατά περισσότερο από 2 ποσοστιαίες μονάδες, του βασικού στόχου της ΕΕ και της δέσμευσης να επιτευχθεί ποσοστό απασχόλησης ίσο με 75% έως το 2020·

8.  καλεί τα κράτη μέλη να επανεξετάσουν τους εθνικούς στόχους απασχόλησής τους, έτσι ώστε να καταστεί δυνατή η επίτευξη του βασικού στόχου της ΕΕ, και να αντιμετωπίσουν τους στόχους αυτούς με την ίδια σοβαρότητα όσο και τους στόχους δημοσιονομικής σταθεροποίησης·

9.  καλεί περαιτέρω τα κράτη μέλη να δώσουν ιδιαίτερη προσοχή και να θέσουν εθνικούς στόχους για ειδικές υπο-ομάδες, όπως είναι οι νέοι, οι γυναίκες, τα άτομα με αναπηρίες και οι πιο ηλικιωμένοι εργαζόμενοι·

10. καλεί τα κράτη μέλη που δεν το έχουν ακόμη πράξει, να καθορίσουν εθνικούς στόχους σε θέματα καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της φτώχειας και να αντιμετωπίσουν το ογκούμενο πρόβλημα των φτωχών εργαζόμενων· καλεί τα κράτη μέλη, όταν ασχολούνται με αυτό το θέμα, να εξασφαλίζουν ότι ικανοποιείται ο φιλόδοξος στόχος που έχει συμφωνηθεί από το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο και ότι λαμβάνεται δεόντως υπόψη η αλληλεπίδραση μεταξύ των στόχων, ιδίως όσων αφορούν την απασχόληση και την εκπαίδευση και κατάρτιση και την καταπολέμηση του κοινωνικού αποκλεισμού·

Να εξασφαλιστεί η εφαρμογή των κατευθυντήριων γραμμών για την απασχόληση

11. παρατηρεί ότι οι ασθενείς προοπτικές οικονομικής ανάπτυξης περιορίζουν τις δυνατότητες για δημιουργία θέσεων απασχόλησης και αύξηση της απασχόλησης·

12. καλεί το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο, όταν εξετάσει τη σύσταση της Επιτροπής που περιέχεται στην Ετήσια Επισκόπηση Ανάπτυξης, δηλαδή να αναδείξει την αυστηρή δημοσιονομική σταθεροποίηση ως πρώτη προτεραιότητα για την περίοδο 2011/2012, να μην θέσει σε δεύτερη μοίρα τα ζητήματα απασχόλησης·

13. υπογραμμίζει την επείγουσα ανάγκη να εντείνουν τα κράτη μέλη τις προσπάθειές τους έτσι ώστε να επιτύχουν αποτελέσματα σε όλους τους τομείς προτεραιότητας, μεταξύ των οποίων η αύξηση του επιπέδου απασχόλησης και η μείωση της ανεργίας, η εκμετάλλευση του δυναμικού που προσφέρει μια νέα οικονομία χαμηλής περιεκτικότητας σε άνθρακα για την αύξηση της απασχόλησης, η ανάπτυξη ενός καταρτισμένου εργατικού δυναμικού, η προώθηση της ποιότητας της απασχόλησης και της δια βίου μάθησης, και η διευκόλυνση της ισορροπίας μεταξύ εργασίας και ζωής· θεωρεί ότι οι προσπάθειες αυτές πρέπει να αντανακλώνται στα τελικά Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεων·

14. υπογραμμίζει, από την άποψη αυτή, ότι είναι σημαντικό τα διαρθρωτικά ταμεία και ιδίως το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο να αντισταθμίζουν τις επιπτώσεις της κρίσης της απασχόλησης· θεωρεί ότι η χρήση των ταμείων αυτών πρέπει να εστιαστεί στην υποστήριξη των ομάδων που αντιμετωπίζουν τις σοβαρότερες δυσκολίες για να εισέλθουν στην αγορά εργασίας ή να παραμείνουν σε αυτήν·

15. θεωρεί επίσης ότι, εκτός από την εφαρμογή αποτελεσματικότερων μέτρων για την αγορά εργασίας, κεφαλαιώδη χαρακτήρα επίσης έχει η στενή αλληλεπίδραση μεταξύ απασχόλησης, κοινωνικού τομέα και άλλων τομέων πολιτικής, ιδίως της μακροοικονομικής πολιτικής και των πολιτικών έρευνας και ανάπτυξης και καινοτομίας, εκπαίδευσης και κατάρτισης, εάν θέλουμε να επιτευχθούν οι στόχοι της Ευρώπης 2020·

Ένταση της δράσης για την επίτευξη περισσότερων και καλύτερων θέσεων εργασίας

16. καλεί τα κράτη μέλη, στα Εθνικά Προγράμματα Μεταρρυθμίσεών τους, να δώσουν την ανώτατη προτεραιότητα στην αύξηση της συμμετοχής στην αγορά εργασίας, την καταπολέμηση της ανεργίας και την πρόληψη του μακροπρόθεσμου αποκλεισμού από την αγορά εργασίας·

17. θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί πολύ μεγαλύτερη έμφαση στην ποιότητα των θέσεων εργασίας και στην αξιοπρεπή εργασία και σε οικονομικές πολιτικές προσανατολισμένες στην πλευρά της προσφοράς, σε μια προσπάθεια να τονωθεί η ζήτηση στην αγορά εργασίας·

18. θεωρεί ότι, ως προς το θέμα αυτό, απαιτούνται προσπάθειες για την καλύτερη χρήση του δυναμικού που αντιπροσωπεύουν οι νεότεροι, συμπεριλαμβανομένων όσων εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο, καθώς και οι γυναίκες, οι ηλικιωμένοι, οι μειονεκτούντες και τα άτομα με αναπηρίες, οι διακινούμενοι εργαζόμενοι και τα μέλη εθνοτικών μειονοτήτων, συμπεριλαμβανομένων των Ρομά· καλεί τα κράτη μέλη να προσαρμόσουν τις αγορές εργασίες τους στις ανάγκες και τις δεξιότητες αυτών των ομάδων σε κάθε στάδιο της ζωής τους·

19. υπογραμμίζει τη σημασία πολιτικών που διευκολύνουν τη μετάβαση των νέων από το σχολείο στην εργασία· υπογραμμίζει ότι ο κίνδυνος ότι όσοι εγκαταλείπουν νωρίς το σχολείο θα βρεθούν αντιμέτωποι με τη φτώχεια είναι προβλέψιμα υψηλός· υπογραμμίζει ότι οποιεσδήποτε ευέλικτες ή προσωρινές μορφές εργασίας χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο αυτό πρέπει να ενσωματώνουν το δικαίωμα στην κατάρτιση και την πρόσβαση στην κοινωνική ασφάλιση και πρέπει να βοηθούν τα άτομα αυτά να κάνουν τη μετάβαση σε ασφαλέστερες μορφές απασχόλησης·

20. καλεί τα κράτη μέλη να συνεχίσουν να αναπτύσσουν τις πολιτικές που απαιτούνται έτσι ώστε να προσελκυσθούν περισσότερες γυναίκες στην αγορά εργασίας και να μείνουν σε αυτήν, μεταξύ άλλων με βελτίωση της προσφοράς προσιτών και υψηλής ποιότητας εγκαταστάσεων μέριμνας και ευέλικτων εργασιακών ρυθμίσεων έτσι ώστε να ικανοποιούνται οι ανάγκες όσων έχουν να φροντίσουν οικογένεια·

21. υπογραμμίζει τη σημασία που έχουν στοχευμένες πολιτικές για την ενεργοποίηση και τις δεξιότητες, σε σχέση με την υποστήριξη όσων έχουν χαμηλά ή καθόλου προσόντα που είναι και η κατηγορία που έχει πληγεί περισσότερο από την κρίση και αντιμετωπίζει τον υψηλότερο κίνδυνο μακροχρόνιας ανεργίας·

22. παροτρύνει τα κράτη μέλη να δώσουν τη δέουσα σημασία στην παροχή εκπαίδευσης και κατάρτισης υψηλής ποιότητας και στην δια βίου μάθηση και την αναγνώριση των προσόντων·

23. καλεί τα κράτη μέλη να επενδύουν περισσότερο στη διευκόλυνση της επαγγελματικής και γεωγραφικής κινητικότητας, ενισχύοντας τα εργαλεία που απαιτούνται για την ανάλυση των αναγκών των αγορών εργασίας και μεταρρυθμίζοντας τα συστήματα εκπαίδευσης και κατάρτισης που μπορούν να βοηθήσουν ώστε να ξεπεραστούν οι αναντιστοιχίες δεξιοτήτων·

24. υπογραμμίζει τη σημασία πολιτικών απασχόλησης που συμβάλουν στη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, για παράδειγμα μέσω υποστήριξης προς τις μικρές και μεσαίες επιχειρήσεις και την αυτοαπασχόληση και με προώθηση της επιχειρηματικότητας·

Να ενεργήσουμε αποφασιστικά ώστε να έχουν αποτελέσματα στην καταπολέμηση της φτώχειας και του κοινωνικού αποκλεισμού

25. θεωρεί απαραίτητο τα κράτη μέλη να αναλάβουν τώρα δράση ώστε να πραγματώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει σε σχέση με την αύξηση των επιπέδων απασχόλησης, τη βελτίωση των δεξιοτήτων, τη δημιουργία ευκαιριών απασχόλησης, τη μείωση της φτώχειας και την ενίσχυση της κοινωνικής ένταξης·

26. υπογραμμίζει ότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας έχουν διαδραματίσει αναγνωρισμένο ρόλο στη σταθεροποίηση της οικονομίας και στην άμβλυνση του κοινωνικού αντικτύπου της κρίσης· καλεί κατά συνέπεια τα κράτη μέλη, ιδίως όταν απαιτείται δημοσιονομική σταθεροποίηση, να φροντίζουν ότι τα συστήματα κοινωνικής προστασίας θα συνεχίσουν να παρέχουν επαρκή στήριξη και να διαδραματίζουν το ρόλο τους στη διασφάλιση και τη βελτίωση των δεξιοτήτων και της απασχολησιμότητας, έτσι ώστε να διαφυλαχθεί και να ενισχυθεί το ανθρώπινο κεφάλαιο και να αξιοποιηθεί πλήρως η ανάκαμψη·

27. υπογραμμίζει ότι οι αποτελεσματικότερες ανταλλαγές καλής πρακτικής και εμπειριών μεταξύ των κρατών μελών στον τομέα της καταπολέμησης του κοινωνικού αποκλεισμού και της μείωσης της φτώχειας έχουν ζωτική σημασία και θα βοηθούσαν να διευκολυνθεί η επίτευξη των στόχων περιορισμού της φτώχειας της Ευρώπης 2020·

28. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο και την Επιτροπή.