Procedure : 2011/2532(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0129/2011

Indgivne tekster :

B7-0129/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 17/02/2011 - 6.5
Stemmeforklaringer
Stemmeforklaringer

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0065

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 125kWORD 73k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0129/2011
14.2.2011
PE459.661v01-00
 
B7-0129/2011

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7-0011/2011 og B7-0013/2011

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5,


om gennemførelsen af EU's strategi for Donauregionen


Reinhard Bütikofer, Eva Lichtenberger, Barbara Lochbihler, Heide Rühle, Elisabeth Schroedter for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om gennemførelsen af EU's strategi for Donauregionen  
B7‑0129/2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til artikel 192 og artikel 265, stk. 5, i traktaten om Den Europæiske Unions funktionsmåde,

–   der henviser til mundtlig forespørgsel til Kommissionen om EU's strategi for Donauregionen (O-00029/2011),

–   der henviser til sin beslutning af 21. januar 2010 om EU's strategi for Donauregionen (P7-TA (2010)0008),

–   der henviser til Kommissionens meddelelse af 8. december 2010 om EU's strategi for Donauregionen (KOM(2010)715) og dens handlingsplan (SEC(2010)1489),

–   der henviser til EU-strategien for Østersøområdet (COM(2009)248),

–   der henviser til Det Europæiske Råds møde den 18.-19. juni 2009, hvor Kommissionen opfordredes til inden udgangen af 2010 at udarbejde en EU-strategi for Donauregionen,

–   der henviser til sin beslutning af 24. marts 2009 om grønbogen om territorial samhørighed og status for debatten om den kommende reform af samhørighedspolitikken,

–   der henviser til sin beslutning af 26. oktober 2006 om fremme af transport ad indre vandveje: NAIADES, et integreret EU-handlingsprogram for transport ad indre vandveje,

–   der henviser til Regionsudvalgets udtalelse fra oktober 2009 om en EU-strategi for Donauområdet,

–   der henviser til Rådets arbejdsprogram for de kommende 18 måneder, der er udarbejdet af de spanske, belgiske og ungarske formandskaber,

–   der henviser til den ungarske regerings erklæring om at ville iværksætte en europæisk strategi for romaer under sit formandskab,

–   der henviser til Espookonventionen, Århuskonventionen og Bernerkonventionen om miljøbeskyttelse,

–   der henviser til vandrammedirektivet og Helsingforskonventionen,

–   der henviser til Beogradkonventionen om sejlads på Donau,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A. der henviser til, at Lissabontraktaten anerkender territorial samhørighed som et af EU's mål (EU-traktatens artikel 3),

B.  der henviser til, at formålet med makroregionale strategier er at opnå en bedre udnyttelse af de eksisterende ressourcer med henblik på at løse spørgsmål om territorial udvikling og finde fælles svar på fælles udfordringer,

C. der henviser til, at Østersøstrategien allerede udgør en model for samordning af EU-politikker og -finansiering inden for geopolitiske territoriale enheder, såkaldte makroregioner, der defineres på grundlag af specifikke kriterier, navnlig natur- og landskabsrelaterede kriterier,

D. der henviser til, at Donauregionen, der omfatter 14 europæiske lande og 115 millioner mennesker både i og uden for EU – Tyskland, Østrig, Slovakiet, Den Tjekkiske Republik, Slovenien, Ungarn, Rumænien, Bulgarien, Kroatien, Serbien, Bosnien-Hercegovina, Montenegro, Moldova og Ukraine – er et område, hvor udbyggede synergier mellem forskellige EU-politikker – samhørighed, transport, økonomi, energi, miljø, kultur, uddannelse, landbrug, fiskeri, udvidelse og naboskabspolitik, kan udvikles,

E.  der henviser til, at EU's strategi for Donauregionen derfor bør kombinere og koordinere økonomiske, miljømæssige, sociale og kulturelle elementer,

F.  der henviser til, at strategien forventes at bidrage betydeligt til at forbedre flerniveaustyring og inddragelse af partnere, organisationer og ngo'er, der arbejder i Donauregionen, og bidrage til velstand, bæredygtig udvikling, jobskabelse og sikkerhed i området,

G. der henviser til, at Donauregionen er et betydeligt historisk knudepunkt, der forenede den vestlige og den østlige del af EU, og at Donau anses for et middel til udvidelse af EU,

H. der henviser til, at Donaufloden efter EU-udvidelsen i 2007 næsten er blevet en intern EU-vandvej, og at Donauregionen med flodens naturlige strømning i høj grad kan bidrage til at afspejle de ændringer, der har fundet sted siden denne udvidelse,

I.   der henviser til, at Donauregionen udgør en sammenhængende makroregion med uensartede økonomiske kapaciteter, og at man ved at betragte Donauregionen som én stor makroregion vil gøre det lettere at overvinde de regionale forskelle med hensyn til økonomiske resultater, forhindre ineffektiv konkurrence og opretholde en integreret udvikling,

J.   der henviser til, at Donaudeltaet siden 1991 har været klassificeret som UNESCO-verdenskulturarv, og at Donauregionen omfatter adskillige særligt beskyttede områder og særlige bevaringsområder inden for Natura 2000-rammen; der henviser til, at Donau og Donaudeltaet har et unikt og skrøbeligt økosystem, som er hjemsted for sjældne plantearter, der er truet pga. forurening,

K. der henviser til, at romasamfundene, hvoraf 80 % lever i regionen, navnlig lider under social og økonomisk udstødelse, fysisk adskillelse og uværdige levevilkår,

1.  mener, at udvidelsen af EU såvel som de store, tværnationale udfordringer, såsom den økonomiske krise, trusler mod miljøet, bæredygtig transport, energisammenkobling, bæredygtig ressourceudnyttelse og økologisk udnyttelse af vandressourcerne, viser, at de enkelte staters indbyrdes afhængighed er stigende, at sektorspecifik tænkning ikke længere er hensigtsmæssigt, og at etableringen af makroregioner i denne sammenhæng åbner for nye, mere effektive perspektiver for samarbejde gennem en integreret, samordnet tilgang til bæredygtig udvikling på et udvidet regionalt-territorialt niveau, og skitsering af en mere effektiv udnyttelse af Donauregionens enorme potentiale for udvikling og forebyggelse af naturkatastrofer;

2.  fremhæver strategiens integrative og samlende karakter, der sætter fornyet skub i den bæredygtige vækst på regionalt og nationalt plan og på EU-plan, ikke kun i de central- og sydeuropæiske lande, men også i en meget større geografisk sammenhæng;

3.  understreger, at Donauregionen er Europas indgang til det vestlige Balkan, og at EU's strategi for Donauregionen derfor ikke alene er afgørende for forbedringen af forbindelserne mellem nabolande i Centraleuropa, men også giver betydelig merværdi til EU's politik i forhold til Østeuropa, og dermed giver hele Unionen en strålende mulighed for at forstærke sit politiske og økonomiske samarbejde med landene på Balkan, og som en konsekvens heraf bidrage til udbredelsen og konsolideringen af den europæiske integrationsproces i regionen;

4.  understreger nødvendigheden af at inddrage relevante regionale og lokale interessenter og civilsamfundet i Donauområdet i alle stadier af beslutningsprocessen (forberedelse, gennemførelse, overvågning og evaluering) med henblik på at finde løsninger på fælles udfordringer, udvælge og effektivt gennemføre de konkrete projekter og sikre en god forvaltningsmekanisme; opfordrer indtrængende regeringerne til at støtte og fremme foranstaltninger, der muliggør ngo'ers, brancheforeningers og civilsamfundets proaktive deltagelse, under hensyntagen også til kvindenetværk og minoritetsgrupper;

5.  minder om, at der må sikres fuld gennemsigtighed i beslutningsprocessen, herunder vedrørende projektudvælgelse og tildeling af EU-midler, ligesom det må sikres, at medlemmer af overvågningsudvalg og eksperter er uafhængige;

6.  fremhæver, at Donaustrategien, med de forskellige former for tværnationalt samarbejde, den indebærer, nemt vil kunne blive en nøglefaktor for skabelse af trivsel, forbedring af livskvaliteten og den økonomiske, social- og arbejdsmarkedsmæssige samt miljømæssige udvikling, virke som en katalysator for lokale og regionale bestræbelser og udviklingsbehov, bidrage til skabelsen af stærke, grænseoverskridende forbindelser, herunder mindre projekter (people-to-people-programmer) inden for forskellige områder, såsom kultur, uddannelse, beskæftigelse, miljøbeskyttelse, industrielle forsyningskæder, kommunale samarbejdsprojekter og transnationale initiativer om transportmodernisering;

7.  opfordrer til forbedring af Donaus nuværende økologiske status som forurenet flod og til foranstaltninger med henblik på at mindske forureningen og undgå yderligere udledning af olie og andre giftige og skadelige stoffer;

8.  understreger, at beskyttelse af miljøet i Donaubækkenet er et vigtigt aspekt af stor betydning for landbrugs- og landdistriktsudviklingen i regionen, og opfordrer derfor alle involverede parter til at gennemføre en fælles aftale om at beskytte Donau mod forurening som foreslået i den såkaldte Helsinkikonvention;

9.  noterer sig de prognoser på lang og mellemlang sigt, der forudser, at de sydlige egne af Europa – herunder medlemsstaterne i den sydøstlige del af Europa – vil blive særlig hårdt ramt af følgerne af klimaforandringerne; er overbevist om, at Donaustrategien spiller en afgørende rolle i denne henseende, og at den bør udformes i den hensigt og med det mål at afbøde de negative følger af klimaforandringerne i Donauregionen, idet der tages højde for flodløbenes kompleksitet og særlige karakter (vandforsyning, økologiske aspekter, transportinfrastruktur, kunstvanding og landbrug, beskyttede plante- og dyrearter m.m.);

10. påpeger, at Centraleuropa ud fra en økologisk betragtning er et af de rigeste, men samtidig et af de mest sårbare områder i Europa, som kendetegnes ved et yderst komplekst økosystem af stor værdi, der af denne grund kræver et højt beskyttelsesniveau; minder om, at den europæiske strategi for Donauregionen sigter mod skabelsen af en livskraftig, bæredygtig og samtidig veludviklet og velstående Donauregion gennem forvaltning af miljømæssige risici, såsom oversvømmelser og forurening fra industrien, sikring af kontrollen med vandreservernes kvalitet og kvantitet og en bæredygtig anvendelse heraf, bevarelse af den biologiske mangfoldighed, landskaberne og luft- og jordkvaliteten;

11. insisterer på en økosystembaseret tilgang; er overbevist om, at foranstaltninger til bevarelse af Donaubækkenets naturlige overløbskapacitet og forebyggelse af nye oversvømmelser er yderst nødvendige af hensyn til Donauregionens enestående følsomhed og sårbarhed;

12. opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre, at der ikke anvendes EU-midler til projekter, som ikke er i overensstemmelse med gennemførelsen af EU's miljølovgivning, navnlig vandrammedirektivet, fugle- og habitatdirektivet og direktiverne om miljøpåvirkninger;

13. understreger, at intelligent økonomisk udvikling og investering udgør meget lovende områder for økonomisk vækst; mener, at grønne teknologier og økologisk fornyelse, såsom forbedret energieffektivitet, vedvarende energi og bedre affaldsforvaltning, kan bidrage til en bæredygtig udvikling i regionen og reducere de negative miljømæssige virkninger af økonomiske aktiviteter;

14. erkender Donaustrategiens vigtige rolle med hensyn til at fremme en grøn økonomi, grøn innovation og i et større perspektiv forskning og innovation, som sigter mod fremvæksten af en ny, konkurrencedygtig lavemissionsøkonomi og mere fremherskende miljøvenlige tiltag i udviklingen af grænseoverskridende industrielle samarbejdsprojekter;

15. mener, at bæredygtig turisme er et vigtigt instrument til at fremme den økonomiske vækst i regionen, idet der bl.a. kan henvises til økoturismens muligheder og det økonomiske potentiale, der ligger i de cykelruter, der er anlagt langs næsten hele Donau, dvs. EuroVelo-netværkets rute 6;

16. understreger, at miljøvenlige transportformer, såsom jernbanetransport og transport ad de indre vandveje, intermodale logistiske koncepter til fremme af en bedre kombination mellem jernbanetransport og transport ad de indre vandveje, fremme af skibe, der er tilpasset den lave Donauflod, og bedre udstyr i de indre havne langs floden bør gives forrang, når det integrerede, bæredygtige transportsystem i regionen planlægges under fuld hensyntagen til alle relevante elementer i gældende EU-ret;

17. opfordrer indtrængende til, at lægge mere vægt på konstruktionen af fartøjer til brug på forskellige typer vande, herunder begrænsede tørkeniveauer eller varierende vandstande uden at skade de naturlige omgivelser for at skabe forbedret sejlbarhed;

18. opfordrer Kommissionen til at basere fjernelsen af eksisterende farbarhedsflaskehalse på floden på de henstillinger, der i øjeblikket er gældende;

19. tilskynder til styrkelse af Donaus kulturelle klima gennem fremme af kulturel dialog, støtte til udvekslingsprogrammer mellem universiteterne og ungdomsprogrammer baseret på tværnationalt samarbejde, fremme af bæredygtig turisme og bevarelse af historie- og bygningsarven;

20. opfordrer til at styrke projekter og netværk af projekter for sårbare grupper som kvinder og piger, som risikerer at blive ofre for menneskehandel;

21. understreger behovet for at bekæmpe den sociale og økonomiske udstødelse af marginaliserede befolkningsgrupper, navnlig romaerne;

22. beklager, at strategien ikke har formået at skabe en bæredygtig løsning på konflikten mellem beskyttelsen af miljøet og en forøgelse af trafikken, som begge er erklærede mål med strategien, kræver på baggrund af den kendsgerning, at en god økologisk status for Donau er en forudsætning for al menneskelig aktivitet langs floden, at miljøkravene prioriteres højt;

23. understreger behovet for en koordineret fremgangsmåde med henblik på en mere effektiv udnyttelse af alle tilgængelige EU-midler i landene i Donauregionen, så strategiens målsætninger kan opnås i videst muligt omfang;

24. understreger vigtigheden af, at der ydes den nødvendige tekniske bistand til gennemførelse af de tiltag og projekter, som iværksættes i forbindelse med EU-strategien for Donauregionen; mener, at omkostningerne til teknisk bistand skal erkendes bedre og tages i betragtning, når den finansielle ramme for strategien fastlægges; mener, at det beløb, der er afsat til bistand, skal være tilgængeligt for partnere, hvis det anvendes til formål og tiltag, der koordineres på makroregionalt plan;

25. opfordrer Kommissionen til regelmæssigt at underrette og høre Europa-Parlamentet om gennemførelsen af EU-strategien for Donauregionen; understreger, at Kommissionen skal informere om EU-finansierede projekter på årlig basis;

26. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Rådet, Kommissionen, Regionsudvalget og de øvrige relevante institutioner.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik