Procedūra : 2011/2586(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0193/2011

Pateikti tekstai :

B7-0193/2011

Debatai :

Balsavimas :

PV 12/05/2011 - 12.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0232

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 130kWORD 79k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.738v01-00
 
B7-0193/2011

pateiktas uždavus klausimą, į kurį atsakoma žodžiu B7‑0018/2011

pagal Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį


dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarimo protokolo atnaujinimo


Carmen Fraga Estévez PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos žvejybos partnerystės susitarimo protokolo atnaujinimo  
B7‑0193/2011

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnį,

–    atsižvelgdamas į 2010 m. vasario 20 d. Europos Parlamento ir Komisijos pagrindų susitarimo II priedą,

–   atsižvelgdamas į Komisijos rekomendaciją Tarybai įgalioti Komisiją Europos Sąjungos vardu pradėti derybas dėl žvejybos partnerystės susitarimo su Mauritanija protokolo atnaujinimo (SEC(2011)137 galutinis),

–   atsižvelgdamas į klausimą žodžiu Komisijai dėl Europos Sąjungos ir Mauritanijos Islamo Respublikos žvejybos partnerystės susitarimo protokolo atnaujinimo (B7 0015/2011),

–   atsižvelgdamas į dabartinį protokolą, kurio galiojimas baigiasi 2012 m. gruodžio 31 d.,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 115 straipsnio 5 dalį ir 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi dabartinio žvejybos partnerystės susitarimo su Mauritanijos Islamo Respublika protokolo galiojimas baigiasi 2012 m. liepos 31 d., ir Europos Komisija ketina pradėti derybas dėl jo atnaujinimo ir dėl to paprašė Tarybos suteikti jai ankstesnių įgaliojimų,

B.  kadangi Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 218 straipsnyje nustatytos aiškios sąlygos, kurių laikantis Europos Parlamentas turėtų būti įtraukiamas į sprendimų dėl žvejybos susitarimų priėmimą, todėl Europos Parlamento noras bendradarbiauti šiame procese ir išdėstyti savo prioritetus, susijusius su naujais protokolais, dėl kurių bus iš naujo deramasi, yra teisėtas,

C. kadangi žvejybos sektorius sudaro svarbią Mauritanijos ekonomikos dalį – jam tenka 10 % BVP ir 35 – 50% Mauritanijos eksporto; be to, šis sektorius įneša 29 % nacionalinio biudžeto pajamų ir tiesiogiai ir netiesiogiai sukuria 45 000 darbo vietų,

D. kadangi susitarimas su Mauritanija yra vienas iš keturių likusių mišrių susitarimų su trečiosiomis šalimis, šiuo požiūriu yra labai svarbus ES laivynams ir nepaprastai svarbus aprūpinant Europos Sąjungos rinką labai įvairiais žuvininkystės produktais, kurių šiai rinkai labai trūksta,

E.  kadangi pagal sudarytus vieną po kito susitarimus žvejybos galimybės sumažintos, tačiau finansinis įnašas ir mokesčiai, kuriuos turi mokėti laivų savininkai, padidinti; kalbant apie kai kurias žvejybos kategorijas, galimybės neišnaudojamos dėl problemų, susijusių su techninėmis priemonėmis, dideliais mokesčiais ir iškrovimu,

F.  kadangi vienas po kito pasirašyti protokolai su Mauritanija sudarė sąlygas esminei pažangai remiant Mauritanijos žuvininkystės sektoriaus plėtrą, žvejybos išteklių išsaugojimą ir kontrolės gerinimą, nors yra aspektų, kuriuos vis dar reikia stiprinti ir išaiškinti, įskaitant laivų stebėjimo sistemos naudojimą vykdant kontrolę, dalinimąsi su iškrovimu susijusia informacija ir tam tikros infrastruktūros plėtrą siekiant paskatinti Bendriją labiau investuoti į Mauritaniją,

G. kadangi derantis dėl naujame protokole nustatomų žvejybos galimybių būtina atsižvelgti į Mauritanijos žuvininkystės sektoriaus ryšius su trečiosiomis šalimis, kurios taip pat naudoja išskirtinės ekonominės zonos žvejybos galimybes pagal dvišalius ar privačius susitarimus,

H. kadangi pagrindiniai naujo protokolo uždaviniai, kaip išdėstyta įgaliojimų suteikimo projekte, yra dialogo sektoriaus politikos klausimais stiprinimas siekiant paskatinti atsakingos žuvininkystės politikos įgyvendinimą, Mauritanijos žuvininkystės pramonės plėtrą ir prisidėti prie ekonominio ir socialinio vystymosi, laikantis šalies vystymosi tikslų,

I.   kadangi pagrindų susitarimo II priedas reglamentuoja 1.2 punkte apibrėžtos konfidencialios informacijos perdavimą iš Komisijos Parlamentui, Parlamentui naudojantis savo išskirtinėmis teisėmis ir įgaliojimais; dvi institucijos veikia atsižvelgdamos į abipusį įsipareigojimą lojaliai bendradarbiauti, remdamosi visiško abipusio pasitikėjimo principu ir griežtai laikydamosi atitinkamų Sutarčių nuostatų,

1.  pritaria Komisijos nuomonei dėl ankstesnių žvejybos susitarimų, kad protokolo trukmė turėtų būti kuo ilgesnė, kad būtų galima geriau planuoti verslo veiklą ir užtikrinti didesnį tęstinumą ir Bendrijos investicinius projektus, nustatyti stabilią sistemą ir nuolatines priemones Mauritanijos pramonės ir žuvininkystės sektoriaus politikai remti ir vykdyti mokslinius išteklių būklės tyrimus;

2.  ragina, kad žvejybos galimybės atitiktų realius laivynų poreikius, ir pabrėžia savo susirūpinimą šiuo klausimu dėl vadinamosios „popierinių“ žuvų tendencijos, dėl kurios piktnaudžiaujama finansine kompensacija; tai leistų išvengti pernelyg didelio išteklių naudojimo, kuris gali kelti grėsmę tam tikrų kategorijų žvejybos tęstinumui, užtikrinti tikslesnius duomenis apie sugautus kiekius ir išteklių būklę ir visapusiškai laikytis biudžetinės drausmės;

3.  primygtinai pažymi, kad reikia gauti patikimą informaciją ir duomenis apie trečiųjų šalių žvejybos galimybes Mauritanijos vandenyse, nes tai svarbiausia informacija, į kurią reikia atsižvelgti derybų metu siekiant nustatyti perteklinius išteklius, kuriuos galėtų naudoti ES;

4.  mano, kad Jungtinis mokslinis komitetas, atsakingas už išteklių būklės įvertinimą ir atitinkamų rekomendacijų pateikimą, turėtų turėti žmogiškųjų ir materialiųjų išteklių, kurių reikia tinkamai šiam darbui atlikti, ir prašo Komisijos prižiūrėti, kad šios funkcijos būtų tinkamai vykdomos;

5.  prašo Komisijos tuo pačiu metu derėtis dėl žvejybos galimybių, taikomų skirtingų kategorijų laivams, ir kiekvienu atveju taikytinų techninių priemonių, siekiant išvengti pernelyg didelio išteklių naudojimo ir padėties, kai žvejyba tampa neįmanoma dėl techninių priežasčių, nes tai lemia didelius nuostolius;

6.  lygiai taip pat naujame protokole apibrėžti biologinio atsikūrimo laikotarpiai turėtų būti grindžiami tik moksliniais kriterijais be diskriminuojančių elementų ir turėti tik vieną paskirtį ir tikslą – išsaugoti išteklių tvarumą;

7.  mano, kad finansinė parama žvejybos sektoriaus politikai yra labai reikalinga, su sąlyga, kad ženkliai investuotų tiek pramonė, tiek Mauritanijos valdžios institucijos, siekiant užtikrinti tinkamą sektoriaus plėtrą, ir ragina Komisiją užtikrinti, kad šis įnašas būtų veiksmingas ir tinkamai investuotas,

8.  pabrėžia, kad reikia gerinti Mauritanijos žuvininkystės sektoriaus žvejybos infrastruktūrą (uostus, sandėlius, šaldiklius ir tt.), pavyzdžiui, pašalinti nuskendusius laivus ir plėsti labai svarbų Nuadibu uostą; mano, kad šių gerinimo veiksmų taip pat reikėtų siekiant geresnio ES laivyno veiklos funkcionavimo ir kad jie sudarytų sąlygas investicijų srautams;

9.  vis dėlto privalo pripažinti, kad tiek ES, tiek tam tikros valstybės narės daug investavo ir investuoja į Mauritaniją, tačiau ragina, kad tiek Komisija, tiek valstybės narės dėtų daugiau pastangų geriau koordinuoti finansinį įnašą, siekiant tikro bendradarbiavimo vystymosi srityje ir vengiant nekoordinuotų pasikartojančių veiksmų;

10. primygtinai ragina Komisiją paraginti Mauritanijos valdžios institucijas suteikti garantijų dėl kontrolės priemonių interpretacijos užtikrinimo, nes ši kontrolė yra pats blogiausias dabartinio protokolo aspektas nepaisant ES pastangų; visų pirma pakartoja, kad Bendrijos laivai turi laivų stebėjimo sistemas ir kad tai turi būti priemonė laivo buvimo vietai nustatyti, o alternatyvios sistemos, pavyzdžiui, apytikslis nuotolio nuo kranto nustatymas iš akies, turėtų būti uždraustos, nes įrodyta, kad jos nepatikimos ir teisiškai laivynui negalioja;

11. yra susirūpinęs dėl Mauritanijos valdžios institucijų neteisėtai vykdomos Bendrijos laivų apžiūros, nes ši problema nuolat kartojasi ir yra konkrečiai susijusi su 10 punkte minimais faktais; pabrėžia, kad Mauritanijos valdžios institucijos nesilaiko protokolo II priedo VI skyriaus nuostatų, o ypač 3 punkto dėl laivų apžiūros procedūrų;

12. pabrėžia, kad reikia, jog Europos Parlamentas būtų visapusiškai įtrauktas tiek į derybų procesą, tiek į ilgalaikį naujo protokolo funkcionavimo stebėjimą, kad būtų vykdomi SESV įpareigojimai, kurie nustato, jog Parlamentas turi būti nedelsiant ir išsamiai informuojamas; primena savo įsitikinimą, kad Europos Parlamentas turi būti atstovaujamas žvejybos susitarimuose numatyto Jungtinio mokslinio komiteto posėdžiuose, ir primygtiniai pabrėžia naudą, kurią visos šalys galėtų gauti, jei Jungtinio komiteto posėdžiuose dalyvautų atitinkamas sektorius, atsižvelgiant į sektoriaus turimas žinias;

13. prašo Komisijos laiku informuoti Europos Parlamentą apie dabartinio protokolo vertinimą ex post, kad jis turėtų pakankamai informacijos protokolui įvertinti ir nuolatinėms problemoms nustatyti;

14. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai, Komisijai, valstybių narių parlamentams ir vyriausybėms ir Mauritanijos vyriausybei.

 

Teisinė informacija - Privatumo politika