Procedura : 2011/2586(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0194/2011

Teksty złożone :

B7-0194/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/05/2011 - 12.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0232

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 123kWORD 92k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.739v01-00
 
B7-0194/2011

złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7‑0018/2011

zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu


w sprawie negocjacji dotyczących odnowienia protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Mauretanią


Ulrike Rodust w imieniu grupy politycznej S&D

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie negocjacji dotyczących odnowienia protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Mauretanią  
B7‑0194/2011

Parlament Europejski,

–   uwzględniając zalecenia Komisji dla Rady dotyczące upoważnienia Komisji do otwarcia w imieniu Unii Europejskiej negocjacji z Mauretanią w sprawie odnowienia protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów(1),

–   uwzględniając Protokół ustalający, na okres od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r., wielkości dopuszczalne połowów i rekompensatę finansową przewidziane w Umowie o partnerstwie w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską(2),

–   uwzględniając umowę partnerską w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską(3),

–   uwzględniając rozporządzenie Rady (WE) nr 1801/2006 z dnia 30 listopada 2006 r. dotyczące zawarcia Umowy partnerskiej w sprawie połowów między Wspólnotą Europejską a Islamską Republiką Mauretańską(4),

–   uwzględniając Konwencję Narodów Zjednoczonych o prawie morza z dnia 10 grudnia 1982 r. (UNCLOS),

–   uwzględniając Kodeks postępowania FAO w zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa,

–   uwzględniając streszczenie przyjętego protokołu wspólnego komitetu obradującego w Nouakchott w dniach 22-25 marca 2010 r.(5),

–   uwzględniając stanowisko międzynarodowego Regionalnego Komitetu Doradczego odnośnie do zielonej księgi w sprawie reformy WPRyb(6),

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że obecna umowa w sprawie połowów między UE a Mauretanią obowiązuje od 2006 r. i zostanie automatycznie odnowiona w 2012 r., podczas gdy odnoszący się do niej protokół będzie musiał zostać renegocjowany,

B.  mając na uwadze, że znacząca część tak krajowych, jak i zagranicznych statków prowadzących połowy na skalę przemysłową wciąż używa nieselektywnego sprzętu, co budzi niepokój, jeśli chodzi o zrównoważony charakter działalności połowowej prowadzonej na mauretańskich wodach;

C. mając na uwadze, że art. 61 i 62 Konwencji ONZ o prawie morza wyraźnie stwierdzają, że umowy w sprawie połowów obejmują wyłącznie nadwyżki i nie prowadzą do nadmiernego wyeksploatowania zasobów morskich,

D. mając na uwadze, że pkt. 6.18 Kodeksu postępowania FAO w zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa wzywa państwa do ochrony praw do bezpiecznego i sprawiedliwego utrzymania rybaków i pracowników sektora rybołówstwa, w szczególności tych, którzy prowadzą połowy na własne potrzeby, na małą skalę lub zaangażowani są w tradycyjne rybołówstwo łodziowe, a także do ochrony ich praw do preferencyjnego dostępu, gdzie to stosowne, do tradycyjnych łowisk i zasobów na wodach objętych jurysdykcją tych państw,

E.  mając na uwadze, że umowa o partnerstwie w sprawie połowów (FPA) pozornie przyczyniła się do nadmiernego wyeksploatowania zasobów niektórych gatunków, w szczególności ośmiornicy, i w związku z tym ograniczyła możliwości połowowe mauretańskich drobnych rybaków i doprowadziła do nieuczciwej przewagi konkurencyjnej przemysłu UE z uwagi na dotowane opłaty za dostęp statków UE,

F.  mając na uwadze, że Mauretański Instytut ds. Badań Oceanograficznych i Rybołówstwa (IMROP) odnotowuje wysokie poziomy przyłowów, zwłaszcza przez trawlery łowiące głowonogi,

G. mając na uwadze, że mauretańskie inwestycje sfinansowane przez wkład UE wykazują się zbyt krótkoterminowym charakterem, by mogła powstać opłacalna lokalna infrastruktura dla wyładunku i przetwórstwa ryb,

H. mając na uwadze, że mauretańska flota połowowa znajduje się w niepewnym położeniu, ponieważ większość statków jest produkcji chińskiej, są one bardzo stare i nie spełniają surowych norm w zakresie bezpieczeństwa i higieny,

I.   mając na uwadze, że w ramach obowiązującego protokołu właściciele statków muszą płacić jedynie stosunkowo niską część opłaty za dostęp,

J.   mając na uwadze, że obecnie Parlament Europejski i ogół społeczeństwa dysponują niedostatecznym dostępem do informacji na temat wdrożenia umowy o partnerstwie w sprawie połowów oraz odnośnego protokołu,

Uwagi ogólne

1.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej, by otworzyć negocjacje między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską w sprawie odnowienia protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów;

2.  z zadowoleniem przyjmuje wniosek Komisji Europejskiej, by wprowadzić do tej umowy klauzulę praw człowieka;

3.  podkreśla, że powinno się utrzymać umowę o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Mauretanią, gdyż może być korzystna dla obu stron pod warunkiem dostosowania i poprawnego jej wdrożenia; w tym celu konieczne jest, by w FPA ujęto skuteczne mechanizmy nadzoru, których celem byłoby dopilnowanie, iż środki przeznaczone na rozwój, w szczególności rozbudowę infrastruktury w sektorze rybołówstwa, zostaną właściwie wykorzystywane;

4.  wzywa Komisję do zapewnienia, że nowy protokół nie będzie sprzeczny z milenijnymi celami rozwoju, ale że przyczyni się do ich osiągnięcia;

5.  wzywa Komisję do zapewnienia właściwego przeszkolenia załóg statków oraz poszanowania wszystkich warunków socjalnych, w szczególności tych, które odnoszą się do osiągnięcia celu wyeliminowania pracy dzieci;

6.  wzywa Komisję do ułatwienia Mauretanii włączenia się w gospodarkę światową, m.in. poprzez propagowanie sprawiedliwych warunków zatrudnienia pracowników w sektorze oraz tworzenie otoczenia, które zachęca do prywatnego inwestowania oraz zapewnia rozwój dynamicznego, rentownego i konkurencyjnego sektora prywatnego, zwłaszcza za pośrednictwem ram wsparcia europejskich inwestycji i transferu technologii;

Trwały rozwój

7.  nalega, by Komisja zapewniła, że działalność połowowa, która podlega umowie o partnerstwie w sprawie połowów, spełniała te same kryteria w dziedzinie zrównoważonego rozwoju, co działalność połowowa na wodach UE; ponadto wzywa władze mauretańskie oraz Komisję do zapewniania, iż wszystkie statki prowadzące działalność połowową na wodach mauretańskich (zarówno z UE, Mauretanii, jak i z krajów trzecich) spełniają rygorystyczne kryteria w dziedzinie zrównoważonego rozwoju;

8.  wzywa Komisję do nawiązania dialogu z Mauretanią zmierzającego do wsparcia dalszego rozwoju odpowiedzialnej polityki rybołówstwa, która spełnia zarówno wymogi ochronne, jak i cele propagowania rozwoju gospodarczego zasobów rybnych;

9.  wzywa Komisję do podjęcia pilnych środków celem ograniczenia przyłowów przez europejskie statki prowadzące połowy na wodach mauretańskich;

10. z zadowoleniem przyjmuje zaangażowanie Komisji w zapewnienie, by możliwości połowowe statków UE nie przekroczyły nadwyżek zasobów rybnych na wodach mauretańskich w granicach stałej maksymalnej wydajności;

11. wzywa Komisję, by przy oszacowywaniu nadwyżek uwzględniała wnioski grupy roboczej FAO ds. małych gatunków pelagicznych w Afryce Północno-Zachodniej;

12. wzywa Komisję do zapewnienia Parlamentowi Europejskiemu szczegółowych informacji dotyczących stanu nadwyżek wszystkich znaczących zasobów przed zawarciem protokołu;

13. wzywa Komisję do zapewnienia poszanowania Kodeksu postępowania FAO w zakresie odpowiedzialnego rybołówstwa, zwłaszcza jeśli chodzi o zobowiązanie do udzielenia rybakom prowadzącym tradycyjną działalność połowową preferencyjnego dostępu do zasobów na mauretańskich wodach;

14. wzywa Komisję do zapewnienia respektowania zobowiązań UE dotyczących wyładunków w Mauretanii oraz deklaracji połowów;

15. wzywa Komisję do wyjścia z inicjatywami zmierzającymi do poprawy mauretańskiej infrastruktury wyładunkowej oraz infrastruktury stanowiącej wartość dodaną, aby stymulować oddziaływanie FPA na lokalną gospodarkę;

16. wzywa Komisję do poprawy wiedzy naukowej i technicznej o odnośnych łowiskach, przy uwzględnieniu istniejącej i koniecznej pracy na tym polu prowadzonej na odpowiednim poziomie regionalnym oraz przy uwzględnieniu potencjalnego wpływu działalności połowowej na środowisko naturalne;

Zarządzanie i rekompensata finansowa

17. wzywa Komisję i rząd Mauretanii do rozpoczęcia dialogu z prawdziwego zdarzenia, w który zaangażowane zostaną wszystkie zainteresowane strony prowadzące działalność połowową na mauretańskich wodach, aby zbadać nieodzowne kroki zmierzające do nadania mauretańskiemu rybołówstwu bardziej zrównoważonego charakteru, aby FPA były spójne z innymi obszarami polityki UE, jak polityka rozwoju, oraz aby zapewnić zrównoważony rozwój mauretańskiego sektora rybołówstwa;

18. wzywa Komisję do rozważenia zmiany leżącego u podstaw systemu finansowania celem uczciwego określenia możliwości połowowych dla statków UE oraz rekompensaty finansowej UE; proponuje w tym celu, by poziom rekompensaty finansowej negocjowany był w oparciu o potrzeby Mauretanii w zakresie rozwoju zrównoważonego sektora rybołówstwa oraz rozbudowy infrastruktury wnoszącej wartość dodaną, zaś możliwości połowowe – w oparciu o nadwyżki zasobów rybnych w granicach stałej maksymalnej wydajności;

19. z zadowoleniem przyjmuje gotowość międzynarodowego Regionalnego Komitetu Doradczego do wprowadzenia wyraźnego rozróżnienia między kosztami dostępu dla floty EU (które mają być pokrywane na poziomie do przyjęcia przez właścicieli statków i które będą odpowiadać uczciwemu udziałowi w wartości połowów), a rekompensatą finansową w ramach FPA na pomoc w zakresie rozwoju; wzywa zatem Komisję Europejską do zrównoważenia poziomu opłat wnoszonych przez właścicieli statków;

20. z zadowoleniem przyjmuje gotowość międzynarodowego Regionalnego Komitetu Doradczego do rozwijania we współpracy z władzami mauretańskimi i z UE strategii dotyczących zrównoważonej gospodarki łowiskami w formie określonej przez Mauretanię, w szczególności poprzez uwzględnienie programów rozwoju opracowanych z pomocą UE na krajowym i/lub regionalnym poziomie zgodnie z układami o współpracy lub stowarzyszeniu;

21. wzywa Komisję do propagowania lepszego globalnego zarządzania łowiskami w zakresie finansowym i politycznym, w szczególności poprzez umocnienie rozwoju zdolności Mauretanii oraz poprzez walkę z korupcją i zwalczanie nielegalnych, niezgłoszonych lub nieuregulowanych połowów;

Przejrzystość

22. wzywa Komisję i Radę do umożliwienia obserwatorom z Parlamentu Europejskiego udziału w posiedzeniach wspólnego komitetu, aby zapewnić, iż wdrożenie protokołu będzie podlegać kontroli parlamentarnej;

23. wzywa Komisję i rząd Mauretanii do zapewnienia, że społeczeństwo obywatelskie, zwłaszcza przedstawiciele mauretańskich rybaków na małą skalę, będzie brać udział w posiedzeniach wspólnego komitetu i zostanie zaangażowane w procedurę określania i wdrażania nowego protokołu;

24. wzywa Komisję do sporządzenia sprawozdań z oceny wdrożenia FPA zarówno za okres przeszły, jak i przyszły, a także do publicznego udostępnienia sprawozdań w sprawie wykorzystania rekompensaty finansowej;

25. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi i parlamentowi Mauretanii.

(1)

SEC(2011)137 wersja ostateczna.

(2)

Dz.U. L 203 z 31.7.2008, s. 4.

(3)

Dz.U. L 343 z 8.12.2006, s. 4.

(4)

Dz.U. L 343 z 8.12.2006, s. 1-3.

(5)

xxx

(6)

xxx

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności