Процедура : 2011/2586(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0195/2011

Внесени текстове :

B7-0195/2011

Разисквания :

Гласувания :

PV 12/05/2011 - 12.3

Приети текстове :

P7_TA(2011)0232

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 143kWORD 87k
Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.741v01-00
 
B7-0195/2011

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0018/2011

съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността


относно преговорите относно подновяването на Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейския съюз и Мавритания


Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda от името на групата Verts/ALE

Резолюция на Европейския парламент относно преговорите относно подновяването на Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейския съюз и Мавритания  
B7‑0195/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид Конвенцията на Организацията на обединените нации по морско право от 1982 г., и по-специално членове 61 и 62 от нея,

–   като взе предвид Регламент (ЕО) № 1801/2006 на Съвета от 30 ноември 2006 г. относно сключването на Споразумение за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейската общност и Ислямска република Мавритания,

–   като взе предвид доклада от четвъртата сесия на научния подкомитет на Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF), която се състоя в Акра, Гана, на 24–26 октомври 2005 г.,

–   като взе предвид член 208 от Договора за функционирането на Европейския съюз,

–   като взе предвид посещението на комисията по рибно стопанство в Мавритания през ноември 2010 г.,

–   като взе предвид член 115, параграф 5 и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че съгласно международното право, рибните стопанства трябва да се управляват по такъв начин, че да се поддържат или възстановяват популациите на ловените видове до нива, осигуряващи максимален устойчив улов, с оглед на съответните екологични и икономически фактори;

Б.  като има предвид, че настоящият протокол към Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството с Мавритания ще изтече на 31 юли 2012 г. и ще трябва да бъде предоговорен, за да може съдовете, плаващи под флагове на ЕС, да продължат да извършват дейност в мавритански води,

В.  като има предвид, че по време на неотдавнашното си посещение в Мавритания, комисията по рибно стопанство не можа да изясни няколко важни въпроса относно политиката в областта на рибарството в страната, включително състоянието на запасите и равнището на риболовните дейности, извършвани от мавританските и други флоти,

Г.  като има предвид, че от много време насам има доказателства за изчерпването на няколко вида запаси в мавритански води;

Д. като има предвид, че от много години насам е налице явен конфликт между плавателните съдове на ЕС и на Мавритания, включително крайбрежните флоти и флотите за традиционен риболов, относно достъпа до доходоносния риболов на главоноги мекотели,

1.  настоява, че всякакъв достъп, договорен за съдове, плаващи под флагове на ЕС, за риболов във водите на Мавритания трябва да се основава на принципа на излишъците от запаси, както е описан в морското право на ООН; по-специално, необходима е нова, подробна и стриктна оценка на всички запаси, до които се търси достъп или които е вероятно да бъдат уловени като прилов, а всякакъв достъп на ЕС трябва да бъде свързан с количествата, които не могат да бъдат уловени от мавританската флота;

2.  отбелязва с особена загриженост, че последният доклад на научния подкомитет на Комитета по риболова в централната източна част на Атлантическия океан (CECAF), който заседава през 2005 г., заключи, че към въпросния момент всички запаси на дребни пелагични видове се експлоатират в пълна степен и че повечето запаси на дънни видове се експлоатират прекомерно, при пълна експлоатация на някои видове; отбелязва, че проучване, извършено от работната група на ФАО относно дребни пелагични видове в Северозападна Африка заключи през 2010 г., че положението се е влошило, като два вида запаси на дребни пелагични видове (сафрид и сардинела) понастоящем са обект на прекомерна експлоатация;

3.  счита, че в случай че се изисква намаляване поради прекомерна експлоатация на запасите, намаляването първо трябва да се приложи спрямо флотите от трети страни (ЕС и други), като се започне с флотите, причиняващи най-много щети на околната среда;

4.  счита, че в интерес на прозрачността, информацията относно всяко едно двустранно споразумение и протокол, договорени с Мавритания, следва да бъде публично достояние, включително, наред с другото, последващите оценки, имената на плавателните съдове, които имат разрешение да извършват риболовна дейност съгласно споразумението, и техните квоти (когато това е целесъобразно), улова, извършен съгласно споразумението, всякакви присъди за нарушения на съответните разпоредби и докладите относно прилагането на многогодишната секторна програма;

5.  счита, че всички плавателни съдове, извършващи риболовна дейност в мавритански води съгласно споразумението, независимо от техния размер, следва да бъдат оборудвани със система VMS, и че сигналите за тяхната позиция следва да се предават пряко на мавританските органи в реално време; освен това счита, че протоколът следва да гласи, че ако системата VMS на даден плавателен съд не функционира, този плавателен съд е длъжен да я поправи в срок от две седмици или неговото разрешение за риболов ще бъде временно отменено, докато системата не бъде поправена;

6.  счита, че съдовете, плаващи под флагове на ЕС, следва да прилагат стандарти на подбор, които са също толкова строги като прилаганите спрямо плавателните съдове, извършващи дейност във водите на ЕС в съпоставими рибни стопанства (напр. селективни решетки, риболовни съоръжения с квадратно око, размер и форма на куката и т.н.);

7.  счита, че за запасите, общи с други западноафрикански държави, равнищата на риболовен достъп в Мавритания трябва да бъдат договаряни, като се имат предвид равнищата на риболов в други държави, и че, в крайна сметка, ЕС следва да се стреми да договори регионално партньорско споразумение, а не поредица от двустранни споразумения;

8.  счита, че средствата, изплатени като обезщетение за достъп до рибните запаси в мавритански води, трябва да бъдат ясно разграничени от финансовата подкрепа за мавританската многогодишна секторна програма в областта на рибарството, и по-специално, всякакво намаляване на възможностите за риболов не трябва да води до намаляване на плащанията на ЕС за многогодишната програма;

9.  счита, че финансовата подкрепа за мавританската многогодишна програма в областта на рибарството трябва да съответства на потребностите на Мавритания от устойчиво развитие на рибното стопанство, и по-специално управление на рибното стопанство (научни изследвания, контрол, механизми за участие на заинтересованите страни, инфраструктури и т.н.), както гласи рамката за сътрудничество между ЕС и Мавритания и развитие; финансовата подкрепа по споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството следва да подпомага и укрепва целите на ЕС в областта на сътрудничеството за развитие, с цел изпълнение на правното задължение на ЕС за съгласуваност на политиките за развитие съгласно член 208 от ДФЕС;

10. поради значението на създаването на работни места, продоволствената сигурност и други, счита, че многогодишната секторна програма следва да обръща специално внимание на подкрепата за развитието на рамка, която ще доведе до един екологосъобразен и социално устойчив малък сектор (прилагане на мавританския план за управление на крайбрежните рибни стопанства, насърчаване на местна добавена стойност, наблюдение, контрол и т.н.);

11. счита, че Комисията следва да бъде по-активна по отношение на планирането, изпълнението и оценката на многогодишната секторна програма;

12. насърчава Комисията да обсъди с Мавритания, в контекста на сътрудничеството за развитие, целта, свързана с гаранцията, че всички квоти или риболовни усилия, предоставени от мавританските органи на техните национални квоти или на флоти на трети страни (ЕС и други), следва да бъдат реализирани в рамките на дългосрочен план за управление, който ще гарантира, че подобни запаси остават на равнища над тези, при които е възможно осъществяването на максимален устойчив улов;

13. поздравява Комисията относно нейните констатации относно програмата за наблюдение в подрегиона, включително Мавритания, и я насърчава да предоставя финансова и друга подкрепа също и за научноизследователски програми;

14. настоява, че за мавританската флота за традиционен риболов следва да бъде запазена крайбрежна зона в съответстващ размер и че всяко нашествие в тази зона следва да води до незабавното оттегляне на правото на риболов на плавателния съд нарушител;

15. отбелязва, че в съответствие с член 208 от ДФЕС политиката на ЕС в областта на рибарството в Мавритания следва да бъде съгласувана с политиката на ЕС в областта на развитието;

16. счита, че морските ресурси на Изключителната икономическа зона на Мавритания следва да се използват като средство за постигане на продоволствена сигурност за мавританските общности и на Целите на хилядолетието за развитие;

17. настоява, че в случаите, когато достъпът на дадени плавателни съдове на ЕС до определени видове риболов не е подновен поради съображения за прекомерна експлоатация на ресурси или влошаване на околната среда, ЕС и Мавритания трябва да разработят и изпълнят програма с цел управление на рибното стопанство – обект на прекомерна експлоатация, включително разпоредби, с които плавателните съдове, извършили риболовната дейност, се възпрепятстват да продължават да извършват риболов съгласно други договорености;

18. призовава Комисията да гарантира пълно съответствие с всички изисквания, свързани с отчитането на риболовни дейности и улов, както и местното разтоварване на улова, и че всяко несъответствие води до прекратяване на дейността на съответния плавателен съд;

19. подкрепя включването на клауза относно правата на човека;

20. насърчава Мавритания да ратифицира съответните международни актове в областта на рибарството, като например споразумението за мерки на държавния пристанищен контрол и споразумението на ООН относно рибните запаси;

21. призовава Комисията и Съвета да осигурят възможност на членовете на ЕП да присъстват на преговорите и заседанията на Съвместния комитет като наблюдатели;

22. счита, че Европейският парламент следва да даде своето съгласие единствено ако всички посочени по-горе съображения бъдат изцяло включени в протокола.

Правна информация - Политика за поверителност