Procedure : 2011/2586(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0195/2011

Indgivne tekster :

B7-0195/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/05/2011 - 12.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0232

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 112kWORD 68k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.741v01-00
 
B7-0195/2011

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7-0018/2011

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5


om forhandlingerne vedrørende fornyelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien


Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda for Verts/ALE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om forhandlingerne vedrørende forlængelse af fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien  
B7‑0195/2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til De Forenede Nationers havretskonvention fra 1982, navnlig artikel 61 og 62,

–   der henviser til Rådets forordning (EF) nr. 1801/2006 af 30. november 2006 om indgåelse af en fiskeripartnerskabsaftale mellem Det Europæiske Fællesskab og Den Islamiske Republik Mauretanien,

–   der henviser til rapporten fra det fjerde møde i det videnskabelige underudvalg under Komitéen for Fiskeriet i det Østlige Centrale Atlanterhav (CECAF), der blev afholdt i Accra, Ghana, den 24.-26. oktober 2005,

–   der henviser til EUF-traktatens artikel 208,

–   der henviser til Fiskerikomitéens besøg i Mauretanien i november 2010,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og 110, stk. 2,

A. der henviser til, at fiskeri i henhold til international lovgivning skal forvaltes med henblik på at opretholde populationerne af de befiskede arter på eller genopbygge dem til det niveau, der kan sikre det størst mulige bæredygtige udbytte som defineret ud fra relevante miljømæssige og økonomiske faktorer,

B.  der henviser til, at den nuværende protokol til fiskeripartnerskabsaftalen med Mauretanien udløber den 31. juli 2012 og skal genforhandles, hvis fartøjer, der sejler under EU-flag, skal fortsætte med at operere i mauretansk farvand,

C. der henviser til, at Fiskerikomitéen under sit seneste besøg i Mauretanien ikke var i stand til at afklare en række vigtige spørgsmål om fiskeripolitikken i landet, herunder bestandenes situation og niveauet af fiskeriaktiviteter udført af mauretanske og andre flåder,

D. der henviser til, at det længe har været påvist, at flere bestande i mauretanske farvande er udpint,

E.  der henviser til, at der påviseligt igennem mange år har hersket en konflikt mellem EU-fartøjer og mauretanske fartøjer, herunder kystfiskeriflåder og ikke-industrielle flåder, om adgangen til det lukrative blækspruttefiskeri,sig

1.  fastholder, at enhver adgang, der forhandles for fartøjer, der sejler under EU-flag, til at fiske i mauretanske farvande, skal bygge på princippet om overskudsbestande som beskrevet i FN's havret, navnlig at der skal foreligge en aktuel, detaljeret og meget omhyggelig vurdering af alle bestande, som der søges adgang til, eller som sandsynligvis vil blive fanget som bifangst, og at enhver adgang til EU skal komme fra de mængder, der ikke kan fanges af den mauretanske flåde;

2.  bemærker med væsentlig bekymring, at det af den seneste rapport fra CECAF's videnskabelige underudvalg, der holdt møde i 2005, fremgik, at bestande af små pelagiske arter var fuldt udnyttet, og at de fleste bestande af demersale arter var overudnyttet, mens nogle var fuldt udnyttet; bemærker, at det i en undersøgelse foretaget af arbejdsgruppen om små pelagiske arter i Nordvestafrika under FAO i 2010 konkluderedes, at situationen var blevet forværret, idet to bestande af små pelagiske arter (hestemakrel og sardinel) nu blev overudnyttet;

3.  mener, at hvis der kræves reduktioner på grund af overudnyttelse af bestande, bør flåder fra tredjelande (EU og andre) reduceres først, begyndende med de flåder, der forårsager størst miljømæssig skade;

4.  mener, at oplysninger om enhver bilateral aftale og protokol, der forhandles med Mauretanien, af hensyn til gennemsigtighed bør være offentligt tilgængelige, herunder bl.a. de efterfølgende evalueringer, navnene på de fartøjer, der har tilladelse til at fiske i henhold til aftalen og deres kvoter (hvor det er relevant), fangster foretaget i henhold til aftalen, domsfældelser for overtrædelser af de relevante forordninger og rapporter om gennemførelsen af det flerårige sektorbaserede program;

5.  mener, at alle fartøjer uanset størrelse, der fisker i mauretanske farvande i henhold til aftalen, bør udstyres med et FOS-system, og at positionssignalerne bør sendes direkte til de mauretanske myndigheder i realtid; mener endvidere, at protokollen bør fastsætte, at et fartøj, hvis dets FOS-system svigter, skal få det repareret inden for to uger eller have sin tilladelse til at fiske suspenderet, indtil det er blevet repareret;

6.  mener, at fartøjer, der sejler under EU-flag, bør anvende standarder for selektivitet, der mindst er så strenge som dem, der finder anvendelse på fartøjer, der opererer i EU's farvande ved sammenligneligt fiskeri (f.eks. sorteringsriste, kvadratmaskede paneler, kroges størrelse og form osv.);

7.  mener, at for de bestande, der deles med andre vestafrikanske stater, skal niveauerne for adgang til fiskeri i Mauretanien forhandles under hensyntagen til fiskeriniveauer i de andre stater, og endelig at EU hellere bør forsøge at forhandle en regional partnerskabsaftale end en række bilaterale aftaler;

8.  mener, at de midler, der betales som kompensation for adgang til fiskebestande i mauretanske farvande, skal være klart adskilt fra den finansielle støtte til det mauretanske flerårlige fiskerisektorprogram, idet en reduktion af fiskemulighederne ikke må føre til en reduktion af EU-betalingerne til det flerårige program;

9.  mener, at den finansielle støtte til det mauretanske flerårige fiskeriprogram skal stemme overens med Mauretaniens behov for bæredygtig fiskeriudvikling, særlig fiskeriforvaltning (forskning, kontrol, mekanismer for interessentdeltagelse, infrastrukturer osv.), sådan som det kommer til udtryk i EU's og Mauretaniens fælles ramme for samarbejde og udvikling; fiskeripartnerskabsaftalens finansielle støtte bør støtte og styrke EU's mål for udviklingssamarbejde med henblik på at gennemføre EU's retlige forpligtelse til "sammenhæng med henblik på udvikling", jf. EUF-traktatens artikel 208;

10. mener på grund af det flerårige sektorbaserede programs betydning for jobskabelse, fødevaresikkerhed osv., at programmet bør tage særlig hensyn til støtte for udviklingen af en ramme, der vil føre til en miljømæssigt og socialt bæredygtig ikke-industriel sektor (gennemførelse af den mauretanske forvaltningsplan for kystfiskeri, fremme af lokal værdiforøgelse, overvågning og kontrol osv.);

11. mener, at Kommissionen bør være mere proaktiv i forbindelse med planlægningen, gennemførelsen og evalueringen af det flerårige sektorbaserede program;

12. opfordrer Kommissionen til, sammen med Mauretanien, i forbindelse med udviklingssamarbejdet at drøfte målet om at sikre, at alle kvoter eller indsatser, som de mauretanske myndigheder har tildelt både deres nationale flåder og tredjelandes flåder (EU og andre) bør være inden for en langsigtet forvaltningsplan, der vil sikre, at sådanne bestande forbliver på niveauer, der ligger over de niveauer, der er i stand til at producere MSY;

13. lykønsker Kommissionen med dens finansiering af overvågningsprogrammet i subregionen, herunder Mauretanien, og opfordrer den til ligeledes at yde finansiel og anden støtte til videnskabelige forskningsprogrammer:

14. fastholder, at der skal reserveres en kystzone af passende størrelse til den mauretanske ikke-industrielle flåde, og at enhver indtrængen i denne zone skal medføre, at retten til at fiske suspenderes for det fartøj, der overtræder bestemmelserne;

15. bemærker, at EU's fiskeripolitik i Mauretanien i henhold til EUF-traktatens artikel 208 skal være i overensstemmelse med EU's udviklingspolitik;

16. mener, at havressourcerne i Mauretaniens eksklusive økonomiske zone bør anvendes som et middel til at opnå fødevaresikkerhed for mauretanske samfund og opfylde 2015-målene;

17. fastholder, at EU og Mauretanien, i tilfælde hvor adgangen for nogle EU-fartøjer til visse typer af fiskeri ikke forlænges på grund af bekymringer over overudnyttelse af ressourcer eller miljømæssig forringelse, skal udarbejde og gennemføre et program for forvaltning af overudnyttet fiskeri, herunder bestemmelser der har til formål at hindre de fartøjer, der har fisket, i at fortsætte under andre ordninger;

18. opfordrer Kommissionen til at sikre, at alle krav vedrørende rapportering af fiskeriaktiviteter og fangster samt lokale landinger af fangster opfyldes fuldt ud, og at manglende overholdelse heraf fører til suspension af det pågældende fartøj;

19. støtter indførelsen af en menneskerettighedsklausul;

20. opfordrer Mauretanien til at ratificere de relevante internationale fiskeriinstrumenter såsom havnestatsaftalen og FN-aftalen om fiskebestande;

21. opfordrer Kommissionen og Rådet til at give MEP'er mulighed for at deltage i forhandlingsmøder og møder i Den Blandede Komité som observatører;

22. mener, at Europa-Parlamentet kun bør give sit samtykke, hvis alle ovennævnte spørgsmål integreres fuldt ud i protokollen.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik