Διαδικασία : 2011/2586(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0195/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0195/2011

Συζήτηση :

Ψηφοφορία :

PV 12/05/2011 - 12.3

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0232

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 133kWORD 83k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.741v01-00
 
B7-0195/2011

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7-0018/2011

σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού


σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαυριτανίας


Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τις διαπραγματεύσεις για την ανανέωση της Συμφωνίας Αλιευτικής Σύμπραξης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Μαυριτανίας  
B7‑0195/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τη Σύμβαση των Ηνωμένων Εθνών για το δίκαιο της θάλασσας του 1982 και ιδιαίτερα τα άρθρα 61 και 62,

–   έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1801/2006 του Συμβουλίου της 30ής Νοεμβρίου 2006 για τη σύναψη συμφωνίας σύμπραξης στον τομέα της αλιείας μεταξύ της Ευρωπαϊκής Κοινότητας και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση της τέταρτης συνεδρίασης της επιστημονικής υποπεπιτροπής της Επιτροπής Αλιείας του Κεντροανατολικού Ατλαντικού (CECAF) που έλαβε χώρα στην Άκρα, Γκάνα, από 24 έως 26 Οκτωβρίου 2005,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 208 της ΣΛΕΕ,

–   έχοντας υπόψη την επίσκεψη της Επιτροπής Αλιείας στη Μαυριτανία το Νοέμβριο 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 115, παράγραφος 5 και το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι, βάσει του διεθνούς δικαίου, η αλιεία θα πρέπει να διεξάγεται κατά τρόπο ώστε να "διατηρεί ή να αποκαθιστά τους πληθυσμούς των αλιευμένων ειδών σε επίπεδα αφθονίας τα οποία δύνανται να έχουν ως αποτέλεσμα τη μέγιστη βιώσιμη απόδοση παραγωγής, σύμφωνα με τους σχετικούς περιβαλλοντικούς και οικονομικούς παράγοντες",

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ισχύον πρωτόκολλο στη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης με τη Μαυριτανία θα λήξει στις 31 Ιουλίου 2012 και θα χρειαστούν νέες διαπραγματεύσεις, ώστε τα σκάφη με σημαία ΕΕ να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται στα ύδατα της Μαυριτανίας,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, κατά την πρόσφατη επίσκεψή της στη Μαυριτανία, η Επιτροπή Αλιείας δεν μπόρεσε να διευκρινίσει πολλά σημαντικά ερωτήματα σχετικά με την πολιτική αλιείας στη χώρα, όπως το καθεστώς των αποθεμάτων και το επίπεδο των αλιευτικών δραστηριοτήτων του μαυριτανικού και άλλων στόλων,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπάρχουν από καιρό αποδεικτικά στοιχεία που καταδεικνύουν την εξάντληση διαφόρων αποθεμάτων στα ύδατα της Μαυριτανίας,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι υπήρξε εμφανής σύγκρουση για πολλά χρόνια μεταξύ των σκαφών της ΕΕ και των μαυριτανικών σκαφών, συμπεριλαμβανομένων των παράκτιων στόλων και των στόλων παραδοσιακής αλιείας, όσον αφορά την πρόσβαση στην κερδοφόρο αλιεία κεφαλόποδων,

1.  επιμένει ότι οποιαδήποτε πρόσβαση των σκαφών με σημαία ΕΕ σε αλιευτικές δραστηριότητες στα ύδατα της Μαυριτανίας πρέπει να βασίζεται στην αρχή των πλεοναζόντων αποθεμάτων, όπως ορίζει το Δίκαιο της Θάλασσας του ΟΗΕ· ειδικότερα, θα πρέπει να υπάρξει μία πρόσφατη, λεπτομερής και αυστηρή αξιολόγηση για όλα τα αποθέματα στα οποία ζητείται η πρόσβαση ή τα οποία πιθανόν να αποτελέσουν παρεμπίπτοντα αλιεύματα, και οποιαδήποτε πρόσβαση της ΕΕ πρέπει να προέρχεται από τις ποσότητες που δεν πρόκειται να αλιευθούν από το μαυριτανικό στόλο·

2.  σημειώνει με μεγάλη ανησυχία ότι η πρόσφατη έκθεση της Επιστημονικής υποεπιτροπής του CECAF που πραγματοποιήθηκε το 2005 κατέληξε τότε ότι όλα τα αποθέματα των μικρών πελαγικών ειδών αλιεύονται ήδη στα ανώτατα επιτρεπόμενα όρια και ότι υπάρχει υπερεκμετάλλευση των αποθεμάτων των βενθοπελαγικών ειδών, ορισμένα εκ των οποίων αλιεύονται στα ανώτατα επιτρεπτά όρια· επίσης, μία μελέτη της ομάδας εργασίας για τα μικρά πελαγικά είδη της Βορειοδυτικής Αφρικής της Οργάνωσης Τροφίμων και Γεωργίας των Ηνωμένων Εθνών (FAO), κατέληξε το 2010 ότι η κατάσταση επιδεινώνεται, ενώ δύο είδη μικρών πελαγικών (σαφρίδι και φρίσσα) υφίστανται υπερεκμετάλλευση·

3.  θεωρεί ότι, εάν απαιτούνται μειώσεις εξαιτίας της υπερεκμετάλλευσης των αποθεμάτων, πρέπει να μειωθούν αρχικά οι στόλοι τρίτων χωρών (ΕΕ και άλλων), ξεκινώντας από τους στόλους που προκαλούν την περισσότερη περιβαλλοντική ζημία·

4.  θεωρεί ότι για να υπάρξει διαφάνεια, η ενημέρωση για οποιαδήποτε διμερή συμφωνία ή πρωτόκολλο αποτελεί αντικείμενο διαπραγμάτευσης με τη Μαυριτανία, πρέπει να έχει δημόσιο χαρακτήρα, και να συμπεριλαμβάνει, μεταξύ άλλων, τις εκ των υστέρων αξιολογήσεις, τα ονόματα των σκαφών που έχουν άδεια αλιείας βάσει της συμφωνίας και τις ποσοστώσεις τους, (όπου ενδείκνυται), τα αλιεύματα βάσει της συμφωνίας, τις καταδικαστικές αποφάσεις για παραβίαση των σχετικών κανονισμών εάν υπάρχουν, και τις εκθέσεις για την εφαρμογή του πολυετούς τομεακού προγράμματος·

5.  πιστεύει ότι όλα τα σκάφη που ασκούν αλιευτικές δραστηριότητες σε μαυριτανικά ύδατα, βάσει της συμφωνίας, ανεξάρτητα από μέγεθος, θα πρέπει να διαθέτουν σύστημα παρακολούθησης μέσω δορυφόρου (VMS) και ότι η θέση των σκαφών θα πρέπει να διαβιβάζεται απευθείας στις μαυριτανικές αρχές σε πραγματικό χρόνο· πιστεύει, επίσης, ότι το πρωτόκολλο θα πρέπει να ορίζει ότι σε περίπτωση που το σύστημα VMS ενός σκάφους πάψει να λειτουργεί, θα πρέπει να επισκευαστεί εντός δύο εβδομάδων, άλλως θα αίρεται η άδεια αλιείας έως ότου το σύστημα επισκευαστεί·

6.  θεωρεί ότι τα σκάφη με σημαία ΕΕ θα πρέπει να εφαρμόζουν πρότυπα επιλεκτικότητας τουλάχιστον το ίδιο αυστηρά με αυτά που εφαρμόζονται στα σκάφη που δραστηριοποιούνται στα ύδατα της ΕΕ για συγκρίσιμες αλιευτικές δραστηριότητες (π.χ. δικτυώματα επιλογής, δικτυώματα με τετραγωνικά μάτια, μέγεθος και είδος αγκιστριών κ.λπ.)·

7.  πιστεύει ότι για τα αποθέματα που είναι από κοινού με άλλες δυτικοαφρικανικές χώρες, οι διαπραγματεύσεις για το επίπεδο πρόσβασης στην αλιεία στη Μαυριτανία θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα επίπεδα αλιείας σε άλλες χώρες, και ότι, τελικά, η ΕΕ θα πρέπει να προσπαθήσει να διαπραγματευτεί μία περιφερειακή συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης και όχι μία σειρά διμερών συμφωνιών·

8.  πιστεύει ότι τα ποσά που καταβάλλονται ως αντιστάθμιση για την πρόσβαση στα αλιευτικά αποθέματα στα μαυριτανικά ύδατα θα πρέπει να αποσυνδεθούν σαφώς από τη χρηματοδοτική στήριξη για το μαυριτανικό πολυετές τομεακό πρόγραμμα αλιείας, και ότι η όποια μείωση των αλιευτικών δυνατοτήτων δεν πρέπει να οδηγήσει σε μείωση των πληρωμών της ΕΕ για το πολυετές πρόγραμμα·

9.  πιστεύει ότι η χρηματοδοτική στήριξη στο πολυετές πρόγραμμα αλιείας της Μαυριτανίας πρέπει να συνάδει με τις ανάγκες της Μαυριτανίας για την αειφόρο ανάπτυξη της αλιείας, και ιδιαίτερα για τη διαχείριση της αλιείας (έρευνα, έλεγχος, μηχανισμοί συμμετοχής των ενδιαφερομένων μερών, υποδομές, κ.λπ.), όπως ορίζεται στο πλαίσιο συνεργασίας και ανάπτυξης ΕΕ-Μαυριτανίας· η οικονομική στήριξη για τη συμφωνία αλιευτικής σύμπραξης θα πρέπει να ενισχύει και να προωθεί τους στόχους της αναπτυξιακής συνεργασίας της ΕΕ, ώστε να καταστεί δυνατή η εφαρμογή της νομικής υποχρέωσης της ΕΕ για συνοχή υπέρ της ανάπτυξης βάσει του άρθρου 208 της ΣΛΕΕ·

10. θεωρεί ότι θα πρέπει το πολυετές τομεακό πρόγραμμα, εξαιτίας της σημασίας του για τη δημιουργία θέσεων απασχόλησης, την επισιτιστική ασφάλεια κ.λπ., να προσπαθήσει ιδιαίτερα να στηρίξει την ανάπτυξη ενός πλαισίου που θα οδηγήσει σε έναν περιβαλλοντικά και κοινωνικά αειφόρο τομέα μικρής κλίμακας (εφαρμογή του σχεδίου παράκτιας αλιευτικής διαχείρισης της Μαυριτανίας, ενίσχυση της τοπικής προστιθέμενης αξίας, επίβλεψη και έλεγχος κ.λπ.)·

11. πιστεύει ότι η Επιτροπή θα πρέπει να είναι πιο προνοητική και δραστήρια όσον αφορά το σχεδιασμό, την εκτέλεση και την αξιολόγηση του πολυετούς τομεακού προγράμματος·

12. προτρέπει την Επιτροπή να συζητήσει με τη Μαυριτανία, στο πλαίσιο της αναπτυξιακής συνεργασίας, τον στόχο εξασφάλισης ότι όλες οι ποσοστώσεις ή η αλιευτική προσπάθεια που εγκρίνονται από τις μαυριτανικές αρχές, τόσο για τους εθνικούς τους στόλους όσο και για τους στόλους τρίτων κρατών (ΕΕ και άλλων), θα κινούνται εντός ενός μακροπρόθεσμου σχεδίου διαχείρισης που θα εξασφαλίζει ότι τα αποθέματα αυτά θα παραμένουν σε επίπεδα άνω των δυναμένων να παράγουν τη μέγιστη διαρκή απόδοση·

13. συγχαίρει την Επιτροπή για τη χρηματοδότησή της για το πρόγραμμα επιτήρησης των θαλάσσιων υποπεριφερειών, συμπεριλαμβανομένης της Μαυριτανίας, και την ενθαρρύνει στην παροχή χρηματοδοτικής και άλλης στήριξης και για προγράμματα επιστημονικής έρευνας·

14. επιμένει ότι μία παράκτια ζώνη κατάλληλου μεγέθους πρέπει να προορίζεται αποκλειστικά και μόνο για τον μαυριτανικό στόλο παραδοσιακής αλιείας και ότι οποιαδήποτε εισβολή σε αυτή τη ζώνη θα πρέπει να οδηγεί σε άμεση ανάκληση του δικαιώματος αλιείας του σχετικού σκάφους·

15. σημειώνει ότι, βάσει του άρθρου 208 της ΣΛΕΕ, η πολιτική αλιείας της ΕΕ στη Μαυριτανία πρέπει να συνάδει με την αναπτυξιακή πολιτική της ΕΕ·

16. πιστεύει ότι οι θαλάσσιοι πόροι της αποκλειστικής οικονομικής ζώνης της Μαυριτανίας πρέπει να χρησιμοποιούνται με τρόπο ώστε να επιτυγχάνεται η επισιτιστική ασφάλεια για τις μαυριτανικές κοινότητες και να προωθούνται οι αναπτυξιακοί στόχοι της χιλιετίας·

17. επιμένει ότι σε περιπτώσεις όπου η πρόσβαση για ορισμένα σκάφη της ΕΕ σε κάποια είδη αλιείας δεν ανανεώνεται εξαιτίας υπερεκμετάλλευσης των πόρων ή περιβαλλοντικής υποβάθμισης, θα πρέπει να αναπτυχθεί και να εφαρμοστεί ένα πρόγραμμα από την ΕΕ και τη Μαυριτανία για διαχείριση της αλιείας που οδηγεί στην υπερεκμετάλλευση, μέσω διατάξεων που θα εμποδίζουν τα εν λόγω σκάφη από το να συνεχίσουν να δραστηριοποιούνται βάσει άλλων συμφωνιών·

18. καλεί την Επιτροπή να διασφαλίσει ότι όλες οι απαιτήσεις που αφορούν την αναφορά των αλιευτικών δραστηριοτήτων και των αλιευμάτων, καθώς και τις τοπικές εκφορτώσεις αλιευμάτων θα τηρούνται πλήρως και ότι οποιαδήποτε παραβίασή τους θα οδηγεί σε άρση της άδειας του σχετικού σκάφους·

19. υποστηρίζει την ενσωμάτωση ρήτρας για τα ανθρώπινα δικαιώματα·

20. ενθαρρύνει τη Μαυριτανία να επικυρώσει τις σχετικές διεθνείς συμφωνίες για την αλιεία όπως τη Συμφωνία για το κράτος του λιμένα και τη Συμφωνία των Ηνωμένων Εθνών για τα αποθέματα ιχθύων·

21. καλεί την Επιτροπή και το Συμβούλιο να επιτρέψουν σε βουλευτές του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου να συμμετάσχουν σε διαπραγματεύσεις και σε συνεδριάσεις της Μικτής Επιτροπής ως παρατηρητές·

22. θεωρεί ότι μόνο εάν όλοι οι παραπάνω προβληματισμοί ενσωματωθούν σε ένα πρωτόκολλο, θα μπορέσει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να δώσει την έγκρισή του.

 

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου