Procedură : 2011/2586(RSP)
Stadiile documentului în şedinţă
Stadii ale documentului : B7-0195/2011

Texte depuse :

B7-0195/2011

Dezbateri :

Voturi :

PV 12/05/2011 - 12.3

Texte adoptate :

P7_TA(2011)0232

PROPUNERE DE REZOLUŢIE
PDF 128kWORD 80k
Consultaţi, de asemenea, propunerea comună de rezoluţie RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.741v01-00
 
B7-0195/2011

depusă pe baza declarației Comisiei

în conformitate cu articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul de procedură


referitoare la negocierile privind reînnoirea protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Mauritania


Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda în numele Grupului Verts/ALE

Rezoluția Parlamentului European referitoare la negocierile privind reînnoirea protocolului la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului dintre Uniunea Europeană și Mauritania  
B7‑0195/2011

Parlamentul European,

–   având în vedere Convenția Organizației Națiunilor Unite privind dreptul mării din 1982, în special articolele 61 și 62,

–   având în vedere Regulamentul (CE) nr. 1801/2006 al Consiliului din 30 noiembrie 2006 privind Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului între Uniunea Europeană și Republica Islamică Mauritania,

–   având în vedere raportul celei de a patra sesiuni a subcomisiei științifice a Comisiei pentru pescuit în zona central-estică a Atlanticului (CECAF) care a avut loc la Accra, Ghana, în perioada 24-26 octombrie 2005,

–   având în vedere articolul 208 din TFUE,

–   având în vedere vizita Comisiei pentru pescuit în Mauritania din noiembrie 2010,

–   având în vedere articolul 110 alineatul (2) din Regulamentul său de procedură,

A. întrucât, în conformitate cu dreptul internațional, zonele de pescuit trebuie astfel administrate încât „să se mențină sau să se refacă populațiile de pești capturați la nivele care să producă un randament sustenabil maxim, ținând seama de factorii de mediu și economici relevanți”;

B.  întrucât protocolul actual la Acordul de parteneriat în domeniul pescuitului cu Republica Islamică Mauritania expiră la 31 iulie 2012 și va trebui renegociat dacă se dorește continuarea operațiunilor navelor sub pavilion UE în apele teritoriale ale Mauritaniei;

C. întrucât, cu ocazia vizitei sale recente în Mauritania, Comisia pentru pescuit nu a izbutit să clarifice mai multe chestiuni importante legate de politica acestei țări în domeniul pescuitului, inclusiv situația stocurilor și nivelul activităților de pescuit desfășurate de flotele mauritane și străine;

D. întrucât de mult timp există dovezi ale epuizării mai multor stocuri de pești în apele teritoriale mauritane;

E.  întrucât s-a evidențiat că există un conflict de mulți ani între navele UE și navele mauritane, inclusiv flotele de coastă și artizanale, în legătură cu accesul la pescuitul foarte profitabil al cefalopodelor;

1.  subliniază faptul că orice acces negociat pentru navele sub pavilion UE la pescuitul în apele Mauritaniei trebui să se bazeze pe principiul stocurilor excedentare descris în Convenția ONU privind dreptul mării; în special, trebuie să existe o evaluare recentă, detaliată și riguroasă pentru toate stocurile la care se dorește accesul sau care este probabil să fie prinse ca și captură secundară și orice acces acordat UE trebuie să provină din acele cantități care nu pot fi capturate de flota mauritană;

2.  ia act cu profundă îngrijorare de faptul că ultimul raport al subcomisiei științifice a CPCEA prezentat în 2005 a revelat că la acea dată toate stocurile de specii pelagice mici erau exploatate la maximum și cele mai multe stocuri de specii bentonice erau supra-exploatate, unele fiind exploatate la maximum; un studiu organizat de FAO Northwest Africa Small Pelagic Working Group a ajuns la concluzia că situația s-a deteriorat, două specii pelagice mici (stavridul negru african și sardinele) fiind în prezent exploatate excesiv;

3.  consideră că în cazul în care sunt necesare reduceri în urma supraexploatării stocurilor, ar trebui reduse în primul rând flotele din țările terțe (UE și altele), începând cu cele care produc cele mai mari daune ecologice;

4.  consideră că, în interesul transparenței, informațiile privind orice acord și protocol bilateral negociate cu Mauritania ar trebui să țină de domeniul public, inclusiv, printre altele, evaluările ex post, numele navelor autorizate să pescuiască în temeiul acordului și cotele acestora (dacă este relevant), capturile efectuate în baza acordului, orice condamnări pentru încălcări ale reglementărilor aplicabile și rapoarte privind implementarea programului sectorial multianual;

5.  consideră că toate navele care pescuiesc în apele mauritane în temeiul acordului, indiferent de mărimea acestora, ar trebui să fie echipate cu un sistem VMS și că semnalele de poziționare ar trebui transmise direct autorităților mauritane în timp real; consideră în plus că protocolul ar trebui să stipuleze că în cazul în care sistemul VMS al unei nave se defectează, nava respectivă trebuie să repare sistemul în termen de două săptămâni, în caz contrar autorizația sa de pescuit urmând să fie suspendată până la repararea acestuia;

6.  consideră că navele sub pavilion UE ar trebui să aplice standarde de selectivitate care să fie cel puțin la fel de stricte ca cele aplicabile navelor care operează în apele UE în zone de pescuit comparabile (de exemplu, grile de selecție, panouri de plase cu ochiuri pătrate, dimensiunea și forma cârligului etc.);

7.  consideră că în cazul acelor stocuri împărțite cu alte state din Africa de Vest, nivelurile accesului la pescuit trebuie negociat în funcție de nivelurile de pescuit din alte state și că, în cele din urmă, UE ar trebui să încerce să negocieze un acord de parteneriat regional mai degrabă decât o serie de acordului bilaterale;

8.  consideră că banii plătiți sub formă de compensare pentru accesul la stocurile de pești din apele mauritane trebuie să fie clar separați de sprijinul financiar pentru programul sectorial mauritan din domeniul pescuitului, ceea ce înseamnă că o reducere a oportunităților de pescuit nu trebuie să atragă o reducere a sumelor acordate de UE pentru programul multianual;

9.  consideră că sprijinul financiar pentru programul sectorial mauritan din domeniul pescuitului trebuie să reflecte nevoile Mauritaniei în privința dezvoltării pescuitului sustenabil, îndeosebi gestionarea pescuitului (cercetare, control, mecanisme de participare a părților interesate, infrastructuri etc.), exprimate în cadrul de cooperare și dezvoltare UE-Mauritania; sprijinul financiar din cadrul APP ar trebui să susțină și să consolideze obiectivele UE de cooperare în domeniul dezvoltării, pentru a implementa obligația legală a UE privind coerența politicilor de dezvoltare stipulată de articolul 208 din TFUE;

10. având în vedere importanța sa pentru crearea de locuri de muncă, securitatea alimentară etc., consideră că programul sectorial multianual ar trebui să acorde o atenție deosebită susținerii elaborării unui cadru care să conducă la un sector de flote de mici dimensiuni sustenabil din punct de vedere ecologic și social (implementarea planului mauritan de gestionare a pescuitului de coastă, promovarea valorilor locale, supraveghere și control etc.);

11. consideră că Comisia ar trebui să fie mai proactivă în planificarea, executarea și evaluarea programului sectorial multianual;

12. încurajează Comisia să discute cu Mauritania, în contextul cooperării pentru dezvoltare, despre obiectivul de a înscrie orice cotă sau efort alocat de autoritățile mauritane, atât pentru flotele naționale, cât și pentru flotele terțe (UE și altele) într-un plan de gestionare pe termen lung care va asigura menținerea stocurilor la niveluri superioare celor care ar putea produce RDM;

13. felicită Comisia pentru finanțarea programului de supraveghere din subregiune, inclusiv Mauritania, și o încurajează să acorde sprijin financiar și de altă natură și pentru programele de cercetare științifică;

14. insistă asupra faptului că o zonă de coastă de mărime adecvată trebuie rezervată pentru flota mauritană artizanală și că orice incursiune în această zonă trebuie să determine retragerea imediată a dreptului de a pescui pentru nava în culpă;

15. constată că, în conformitate cu articolul 208 din TFUE, politica UE în domeniul pescuitului în Mauritania trebuie să fie în armonie cu politica UE în domeniul dezvoltării;

16. consideră că resursele marine din ZEE a Mauritaniei ar trebui utilizate ca o modalitate de a asigura securitatea alimentară pentru comunitățile mauritane și de a atinge Obiectivele de dezvoltare ale mileniului;

17. insistă că în situațiile în care accesul pentru anumite nave UE la anumite tipuri de pescuit nu este reînnoit din cauza preocupării legate de supraexploatarea resurselor sau degradarea mediului, UE și Mauritania trebuie să elaboreze un program pentru gestionarea zonelor de pescuit supraexploatate, incluzând dispoziții menite să împiedice acele nave care au pescuit în acele zone să nu mai poată continua;

18. solicită Comisiei să asigure respectarea pe deplin a tuturor cerințelor privind raportarea activităților de pescuit și a capturilor, precum și a debarcării locale a capturilor, precum și suspendarea navelor care nu respectă aceste condiții;

19. susține includerea unei clauze privind drepturile omului;

20. încurajează Mauritania să ratifice instrumentele internaționale relevante în domeniul pescuitului, cum ar fi Acordul privind statele portuare și Convenția ONU privind stocurile de pești;

21. solicită Consiliului și Comisiei să permită membrilor parlamentului să asiste la rundele de negociere și reuniunile comitetului mixt în calitate de observatori;

22. consideră că Parlamentul European ar trebui să își dea aprobarea numai în cazul integrării preocupărilor de mai sus în protocol.

Aviz juridic - Politica de confidențialitate