Förfarande : 2011/2586(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång : B7-0195/2011

Ingivna texter :

B7-0195/2011

Debatter :

Omröstningar :

PV 12/05/2011 - 12.3

Antagna texter :

P7_TA(2011)0232

FÖRSLAG TILL RESOLUTION
PDF 119kWORD 54k
Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.741v01-00
 
B7-0195/2011

till följd av frågan för muntligt besvarande B7‑0018/2011

i enlighet med artikel 115.5 i arbetsordningen


om förhandlingarna om ett förnyat partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Mauretanien


Isabella Lövin, Raül Romeva i Rueda för Verts/ALE-gruppen

Europaparlamentets resolution om förhandlingarna om ett förnyat partnerskapsavtal om fiske mellan EU och Mauretanien  
B7‑0195/2011

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av Förenta nationernas havsrättskonvention från 1982, särskilt artiklarna 61 och 62,

–   med beaktande av rådets förordning (EG) nr 1801/2006 av den 30 november 2006 om ingående av ett partnerskapsavtal om fiske mellan Europeiska gemenskapen och Islamiska republiken Mauretanien,

–   med beaktande av rapporten från det fjärde sammanträdet i den vetenskapliga underkommittén till fiskerikommittén för östra Centralatlanten (Cecaf) som ägde rum i Accra (Ghana) den 24–26 oktober 2005,

–   med beaktande av artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt,

–   med beaktande av fiskerikommitténs besök i Mauretanien i november 2010,

–   med beaktande av artiklarna 115.5 och 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Enligt internationell rätt ska fiske bedrivas på ett sätt som syftar till att bibehålla bestånd av fångade arter på, eller återställa dem till, nivåer som kan ge största konstanta avkastning med avseende på miljöfaktorer och ekonomiska faktorer av betydelse.

B.  Det nuvarande protokollet till partnerskapsavtalet om fiske med Mauretanien kommer att upphöra att gälla den 31 juli 2012 och måste omförhandlas om EU-flaggade fartyg ska kunna fortsätta bedriva verksamhet i Mauretaniens vatten.

C. Under fiskerikommitténs senaste besök i Mauretanien var det flera viktiga frågor som man inte fick klarhet i vad gäller landets fiskeripolitik, inklusive beståndens status och omfattningen av den fiskeverksamhet som bedrivs av Mauretanien och andra fiskeflottor.

D. Det har under lång tid funnits bevis för att flera bestånd i Mauretaniens vatten är utfiskade.

E.  Det har under flera år pågått en öppen konflikt mellan EU-fartyg och mauretanska fartyg, däribland kustflottor och småskaliga flottor, om tillträdet till det lukrativa fisket av bläckfisk.

1.  Europaparlamentet vidhåller att det tillträde som förhandlats fram för EU-flaggade fartyg för att fiska i Mauretaniens vatten måste bygga på den princip om överskottsbestånd som beskrivs i FN:s havsrättskonvention. Framför allt måste det finnas en aktuell detaljerad och noggrann bedömning av alla bestånd för vilka man har ansökt om tillträde eller som sannolikt kommer att tas upp som sidofångst. De kvantiteter som EU får tillträde till måste vara sådana som den mauretanska flottan inte kan fånga.

2.  Europaparlamentet uttrycker stor oro över att den senaste rapporten från Cecafs vetenskapliga underkommitté, som sammanträdde 2005, visade att bestånden av små pelagiska fiskar då var fullt utnyttjade och att de flesta bestånden av djuphavsarter var överexploaterade och vissa fullt utnyttjade. FAO: s arbetsgrupp i nordvästra Afrika om små pelagiska fiskar kom i en studie 2010 fram till att situationen hade försämrats och att två bestånd av små pelagiska fiskar (taggmakrill och sardineller) nu höll på att överexploateras.

3.  Europaparlamentet anser att det först och främst är flottor från tredjeländer (EU och andra länder) som bör minskas om överexploateringen av bestånd kräver det, och att man då bör börja med de flottor som orsakar mest miljöskador.

4.  Europaparlamentet anser att information om alla bilaterala avtal och protokoll som förhandlats fram med Mauretanien bör offentliggöras för öppenhetens skull, inklusive utvärderingar som görs i efterhand, namn på fartyg med tillstånd att fiska inom ramen för avtalet och fartygens kvoter (om relevant), fångster inom ramen för avtalet, fällande domar till följd av överträdelser av de relevanta förordningarna samt rapporter om genomförandet av det fleråriga sektorsprogrammet.

5.  Europaparlamentet anser att alla fiskefartyg i Mauretaniens vatten som omfattas av avtalet, oavsett storlek, bör utrustas med ett VMS-system och att signaler om fartygets position bör vidarebefordras direkt till mauretanska myndigheter i realtid. Dessutom anser parlamentet att protokollet bör fastslå att ett fartyg vars VMS-system inte fungerar bör vara tvunget att reparera systemet inom två veckor eller få fisketillståndet indraget till dess att systemet har reparerats.

6.  Europaparlamentet anser att EU-flaggade fartyg bör tillämpa selektivitetsanordningar som är minst lika stränga som de bestämmelser som gäller för fartyg som bedriver liknande fiske i EU-vatten (bl.a. selektionsrist, kvadratiska maskor, krokstorlek och -form).

7.  Europaparlamentet anser att man för de bestånd som man delar med västafrikanska stater måste förhandla fram nivåer på tillträdet till fiske i Mauretanien som beaktar omfattningen av den fiskeverksamhet som bedrivs i de andra staterna. I slutändan bör EU försöka förhandla fram ett regionalt partnerskapsavtal istället för flera bilaterala avtal.

8.  Europaparlamentet anser att de pengar som betalats ut som ersättning för tillträde till fiskebeståndet i Mauretaniens vatten måste vara helt skilt från det ekonomiska stödet till det mauretanska fleråriga sektorsprogrammet för fiske. Minskade fiskemöjligheter får inte leda till att EU:s betalningar till det fleråriga programmet minskar.

9.  Europaparlamentet anser att det ekonomiska stödet till det mauretanska fleråriga sektorsprogrammet för fiske måste se till Mauretaniens behov av en hållbar utveckling av fisket, särskilt förvaltningen av fiskeresurserna (forskning, kontroll, mekanismer för berörda parters deltagande, infrastruktur osv.), i enlighet med ramen för samarbete och utveckling mellan EU och Mauretanien. Ekonomiskt stöd från partnerskapsavtalet bör stödja och främja EU:s mål med utvecklingssamarbetet för att fullfölja EU:s rättsliga skyldighet om konsekvens i utvecklingspolitiken, i enlighet med artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt.

10. Det fleråriga sektorsprogrammet är viktigt för att skapa sysselsättning, livsmedelsförsörjning osv., och Europaparlamentet anser därför att programmet särskilt bör inrikta sig på att stödja utvecklingen av en ram som leder till en miljömässigt och socialt hållbar småskalig sektor (genomförande av Mauretaniens förvaltningsplan för kustfiske, främjande av lokalt mervärde, övervakning och kontroll m.m.).

11. Europaparlamentet anser att kommissionen bör vara mer proaktiv i planeringen, verkställandet och utvärderingen av det fleråriga sektorsprogrammet.

12. Europaparlamentet vill uppmuntra kommissionen att inom ramen för utvecklingssamarbetet föra diskussioner med Mauretanien, om målet att säkerställa att alla kvoter som mauretanska myndigheter tilldelar den nationella flottan och flottor från tredjeländer (EU och andra länder) samt alla deras ansträngningar bör ingå i en långsiktig förvaltningsplan som garanterar att bestånden ligger på en nivå över den som kan generera maximal hållbar avkastning.

13. Europaparlamentet berömmer kommissionen för dess stöd till övervakningsprogrammet i underregionen, inklusive Mauretanien, och uppmuntrar kommissionen att även ge ekonomiskt stöd och annat stöd till forskningsprogram.

14. Europaparlamentet vidhåller att ett rimligt stort kustområde måste reserveras för Mauretaniens småskaliga flotta och att eventuellt inkräktande i denna zon ska leda till att fisketillstånd för det skyldiga fartyget omedelbart dras in.

15. Europaparlamentet noterar att EU:s fiskepolitik i Mauretanien enligt artikel 208 i fördraget om Europeiska unionens funktionssätt måste stämma överens med EU:s utvecklingspolitik.

16. Europaparlamentet anser att marina resurser i Mauretaniens exklusiva ekonomiska zon bör användas för att trygga livsmedelsförsörjningen för Mauretaniens befolkning och för att uppnå millennieutvecklingsmålen.

17. Europaparlamentet vidhåller att i de fall där vissa EU-fartygs tillträde till vissa typer av fiskeverksamhet inte förnyas på grund av oro över att det ska leda till överexploatering av resurser eller till miljöförstöring, måste EU och Mauretanien utarbeta och genomföra ett program för att hantera överexploateringen av fisket, inklusive regler för att hindra de fartyg som har fiskat från att fortsätta fiska under andra former.

18. Europaparlamentet uppmanar kommissionen att se till att alla rapporteringskrav om fiskeverksamhet och fångster samt lokalt landade fångster är helt och hållet uppfyllda och att de fartyg som inte uppfyller kraven ska stängas av.

19. Europaparlamentet stöder införandet av en människorättsklausul.

20. Europarlamentet uppmuntrar Mauretanien att ratificera de relevanta internationella fiskeriinstrumenten, såsom hamnstatsavtalet och FN:s avtal om fiskbestånd.

21. Europaparlamentet uppmanar kommissionen och rådet att låta ledamöter från Europaparlamentet delta som observatörer i förhandlingarna och sammanträdena i den gemensamma kommittén.

22. Europaparlamentet tänker inte ge sitt samtycke förrän alla ovan nämnda frågor har integrerats fullt ut i protokollet.

 

Rättsligt meddelande - Integritetspolicy