Предложение за резолюция - B7-0196/2011Предложение за резолюция
B7-0196/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно подновяването на протокола към Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейския съюз и Мавритания

16.3.2011

внесено вследствие на въпрос с искане за устен отговор B7‑0018/2011
съгласно член 115, параграф 5 от Правилника за дейността

Carl Haglund от името на групата ALDE

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0193/2011

Процедура : 2011/2586(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0196/2011
Внесени текстове :
B7-0196/2011
Разисквания :
Гласувания :
Приети текстове :

B7‑0196/2011

Резолюция на Европейския парламент относно подновяването на протокола към Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейския съюз и Мавритания

Европейският парламент,

–   като взе предвид Споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството между Европейския съюз и Ислямска република Мавритания, сключено през 2006 г.,

–   като взе предвид протокола към това споразумение в областта на рибарството, влязъл в сила на 1 август 2008 г. и изтичащ на 31 юли 2012 г.,

–   като взе предвид направените изявления след въпроса с искане за устен отговор по време на пленарното заседание на Европейския парламент на 7 март 2011 г.,

–   като взе предвид финансовия принос на ЕС в размер на 305 млн.евро между 2008 и 2012 г. в рамките на това споразумение в областта на рибарството, позволяващо на плавателни съдове от 12 държави-членки на ЕС да извършват риболов в мавритански води,

–   като взе предвид посещението на комисията по рибно стопанство на Европейския парламент в Мавритания на 3–5 ноември 2010 г.,

–   като взе предвид 115, параграф 5, и член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че Мавритания е една от най-бедните страни в Африка, класифицирана като тежко задлъжняла бедна страна (ТЗБС) и финансово зависима от чуждестранна помощ и опрощаване на дълг от образувания като Световната банка, Европейската инвестиционна банка на Европейския съюз, както и от двустранни партньори като Франция, Германия, Испания, САЩ, Япония или Китай,

Б.  като има предвид, че Мавритания преживя няколко военни преврата през последното десетилетие, като най-скорошният от тях беше през 2008 г., и следователно все още може да се счита за нестабилна страна, което също така я прави политически зависима от международното признание,

В.  като има предвид, че политическите вълнения в Северна Африка засегнаха също и Мавритания, където беше съобщен един случай на политически мотивирано самозапалване през януари, както и демонстрации в столицата Нуакшот през февруари с призиви за създаване на работни места, икономически и политически промени и край на корупцията,

Г.  като има предвид, че през годините Мавритания беше тежко засегната от терористични дейности, с оглед на присъствието на Ал Кайда, която действа в пустинната зона, съставляваща по-голяма част от територията на страната,

Д. като има предвид, че споразумението за партньорско сътрудничество с Мавритания предвижда финансов принос в размер на 305 млн. евро за четиригодишен период, което го прави най-важното международно споразумение за Мавритания, тъй като плащанията и таксите за лицензии от ЕС представляват около една трета от общия държавен доход,

Е.  като има предвид, че през последните шест години Мавритания е получила общо 65 млн. евро под формата на финансов принос, специално предназначени за развитието на политиката в областта на рибното стопанство, но че секторът продължава да се счита за неразвит,

Ж.  като има предвид, че 10-ия Европейски фонд за развитие предвижда сума в размер на 156 млн. евро за Мавритания за периода 2008–2013 г., 47 млн. евро от които бяха предназначени за подобряване на управлението, а 26 млн. евро – за изваждането на потънали кораби в залива Нуадибу с цел подобряване на безопасността и промишлените дейности в залива,

З.  като има предвид, че споразумението за партньорско сътрудничество в областта на рибарството позволява на общностни плавателни съдове от 12 държави-членки да извършват риболов в мавритански води и че това е най-важното споразумение в областта на рибарството за ЕС в икономически и финансов аспект,

И.  като има предвид, че риболовът е един от най-важните източници на доход за мавританската икономика, представляващ около 10% от националния БВП и между 35% и 50% от мавританския износ, като осигурява 29% от приходите в държавния бюджет,

1.   призовава Комисията веднага да предостави на Парламента последващата оценка относно настоящия протокол, за да могат членовете на ЕП да дадат информирана оценка относно това дали поставените цели във връзка със споразумението са били постигнати и следователно да решат дали да одобрят подновяването на протокола; отбелязва, че сведенията в тази оценка може да обезсмислят редица от въпросите, повдигнати в следващите точки;

 

2.   отбелязва, че през 2007 г. Комисията предложи на Съвета да прекрати споразумението[1], поради факта, че възможностите за риболов не се използват в достатъчна степен, което води до незадоволително съотношение на разходите и ползите; изисква да бъде направен анализ относно това дали положението се е подобрило съществено през последните три години, включително обяснение дали Комисията е все още на мнение, че споразумението следва да бъде прекратено;

 

3.   призовава Комисията да предостави обобщение на констатациите от последните научни доклади, изготвени от съвместния научен комитет, както предвижда член 3, параграф 4, буква а) от настоящия протокол;

 

4.   призовава Комисията да предостави съвместния преглед в средата на периода, оценяващ постигането на показателите за изпълнение за секторна подкрепа, както и окончателния съвместен преглед, както е договорено съгласно член 7, параграф 3 от настоящия протокол;

 

5.   отправя питане към Комисията дали мавританските органи са спазили споразумението съгласно член 7, параграф 4 от настоящия протокол, съгласно който те са били задължени ежегодно да уведомяват Комисията относно предназначения за сектора бюджет, предвиден от Закона за финансите за следващата година, и да посочи дали съдържанието на тази нотификация е било задоволително;

 

6.   настоятелно призовава Комисията да осигури анализ на това по какъв начин са били определени и постигнати годишните и многогодишните цели, договорени съгласно член 7 от протокола;

 

7.   призовава Комисията да предостави най-новите данни относно припокриването между непромишления риболов и плавателните съдове на ЕС във връзка с улова на октопод, предвид факта, че в предишните споразумения в областта на рибарството (от 2001–2006 г. и 2006–2008 г.) броят на плавателните съдове беше намален, а брутният референтен тонаж беше увеличен;

 

8.   отправя искане към Комисията да му предаде съответните данни относно това как се осъществява на практика схемата за доброволно разтоварване, която предоставя стимули, изразяващи се в намалени такси, на собствениците на плавателни съдове, които разтоварват част от своя улов в мавританското пристанище Нуадибу, и изисква да бъде направена оценка дали следва да бъдат разгледани допълнителни мерки;

 

9.   отправя искане към Комисията да разгледа възможността за това в новия протокол да бъде включена клауза, задължаваща плавателни съдове от ЕС да разтоварват определена част от улова в мавритански пристанища, която мавританските органи считат за необходима да покрива търсенето в страната на хранителни доставки и работни места;

 

10. призовава Комисията да окаже натиск върху мавританските органи да прекратят практиката на задържане на плавателни съдове за проверка с цел налагане на глоби на собствениците на кораби за предполагаемо незначителни или неоснователни причини от страна на националната агенция за контрол DSPCM, което представлява нарушение на разпоредбите на глава 6 от настоящия протокол;

11.  отправя запитване към Комисията какви инициативи са били предприети с цел получаване на докладите от проверките, които мавританските органи се съгласиха да предадат на Делегацията на ЕС там; предлага включването на клауза в новия протокол, която да предвижда намаляване на финансовите средства за националната агенция за контрол DSPCM, ако продължават да постъпват сведения за тормоз по отношение на плавателни съдове на ЕС;

 

12.  призовава Комисията да гарантира, че част от приноса на ЕС, както предвижда член 6, параграф 3 от протокола, ще бъде използвана за развитие на пристанищната инфраструктура, и по-специално пристанищните съоръжения в столицата Нуакшот, за улесняване на разтоварването на улова, за подкрепа на заетостта на местно равнище и за подобряване на националната инфраструктура;

 

13.  препоръчва на Комисията – като част от новия протокол – да включи възможността за предоставяне на обучение на мавританските експерти, за да се подкрепи развитието на структурната политика в областта на рибарството и националната инфраструктура;

 

14. настоятелно призовава Комисията да вземе мерки срещу продължаващото ниско равнище на интеграция на риболова в мавританската икономика (както се твърди, поради зависимостта от доходите от споразуменията в областта на рибарството и безплатните лицензии, проблемите с разтоварването, обработването, инфраструктурите за спомагателни дейности и поддръжка, както и липсата на диверсификация на улова), като работи в по-тясно сътрудничество с мавританските органи и обвърже плащанията на финансовия принос от страна на ЕС с наличието на по-ясни цели, които трябва да бъдат постигнати по отношение на развитието на сектора и на инфраструктурата;

 

15.  отправя искане към Комисията да предостави информация относно съвместната група за размисъл, чието създаване беше предвидено съгласно член 8 от настоящия протокол и която беше натоварена със задачата периодично да разглежда въпросите, свързани с насърчаването на частни инвестиции от ЕС в мавританския сектор на рибното стопанство и определянето на план за действие за постигането на тези цели;

 

16.  препоръчва по време на предстоящите преговори Комисията да се стреми към въвеждането на система на прехвърлими квоти въз основа на научни оценки, като замести настоящата, основана на лицензии система, за да постигне по-добър контрол върху прекомерната експлоатация на ресурси;

 

17.  отправя искане към Комисията да проучи жизнеспособността на един регионален подход за всички споразумения на ЕС в областта на рибарството в Западна Африка, който би могъл да подобри управлението на трансграничните рибни запаси и мониторинга върху незаконната, нерегламентираната и недекларираната дейност (IUU), като същевременно подобри неравнопоставените позиции в преговорите между ЕС и договарящите се страни, които – като Мавритания – са силно зависими от приноса на ЕС;

 

18.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията и Съвета.