Procedure : 2011/2586(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0196/2011

Indgivne tekster :

B7-0196/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/05/2011 - 12.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0232

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 121kWORD 70k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.742v01-00
 
B7-0196/2011

på baggrund af forespørgsel til mundtlig besvarelse B7‑0018/2011

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5


om fornyelse af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Mauretanien


Carl Haglund for ALDE-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om fornyelse af protokollen til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Mauretanien  
B7‑0196/2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til fiskeripartnerskabsaftalen mellem Den Europæiske Union og Den Islamiske Republik Mauretanien, som blev indgået i 2006,

–   der henviser til protokollen til denne fiskeriaftale, som har været i kraft siden den 1. august 2008 og udløber den 31. juli 2012,

–   der henviser til de redegørelser, der blev givet som opfølgning på de mundtlige forespørgsler på Europa-Parlamentets samling den 7. marts 2011,

–   der henviser til EU's finansielle bidrag på 305 mio. EUR i perioden 2008-2012 inden for rammerne af denne fiskeripartnerskabsaftale, som giver fartøjer fra 12 medlemsstater tilladelse til at fiske i mauretanske farvande,

–   der henviser til besøget i Mauretanien af Parlamentets fiskeriudvalg den 3.-5. november 2010,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2

A. der henviser til, at Mauretanien er et af de fattigste lande i Afrika, der er klassificeret som et stærkt gældstynget fattigt land (HIPC) og økonomisk afhængigt af udenlandsk bistand og annullering af gæld fra enheder som Verdensbanken, Den Europæiske Investeringsbank og EU og desuden fra bilaterale partnerlande som Frankrig, Tyskland, Spanien, USA, Japan og Kina,

B.  der henviser til, at Mauretanien har været udsat for flere militærkup i løbet af det sidste årti, hvoraf det sidste fandt sted i 2008, og derfor kan betragtes som et ustabilt land, hvilket desuden gør det politisk afhængigt af international anerkendelse,

C.  der henviser til, at den politiske uro i Nordafrika også har påvirket Mauretanien, hvorfra der er blevet rapporteret om et tilfælde af en politisk motiveret selvantændelse i januar samt om demonstrationer i hovedstaden Nouakchott i februar med krav om beskæftigelse, økonomiske og politiske forandringer, og at der sættes en stopper for korruption,

D.  der henviser til, at Mauretanien i de seneste år har været hårdt ramt af terroristiske aktiviteter, eftersom al-Qaeda opererer i ørkenområdet, som udgør størstedelen af landet,

E.  der henviser til at fiskeripartnerskabsaftalen med Mauretanien har sikret et finansielt bidrag på 305 mio. EUR i en periode på fire år, hvilket gør den til Mauretaniens mest betydningsfulde internationale aftale, eftersom EU-støtten og licensafgifterne udgør omkring en tredjedel af landets samlede indkomst,

F.  der henviser til, at Mauretanien i løbet af de foregående seks år i alt har modtaget 65 mio. EUR i finansielle støtte, som var særligt øremærket til udvikling af fiskerierhvervet, men at denne sektor stadig anses for underudviklet,

G.  der henviser til, at der i den 10. Europæiske Udviklingsfond blev afsat et beløb på 156 mio. EUR til Mauretanien for perioden 2008-2013, hvoraf 47 mio. EUR var viet til bedre regeringsførelse og 26 mio. EUR til fjernelse af skibsvrag fra Nouadhibou-bugten med henblik på at øge sikkerheden og de industrielle aktiviteter i bugten,

H.  der henviser til, at fiskeripartnerskabsaftalen giver EU-fartøjer fra 12 medlemsstater tilladelse til at fiske i mauretanske farvande, og at den fra et økonomisk og finansielt perspektiv er EU's vigtigste fiskeriaftale,

I.   der henviser til, at fiskeri er en af de væsentligste indtægtskilder for Mauretaniens økonomi, der tegner sig for omtrent 10 % af nationens BNP og 35-50 % af Mauretaniens eksport, og dermed garanterer 29 % af statsbudgettets indtægter,

1.   opfordrer Kommissionen til straks at udarbejde en efterfølgende evaluering for Parlamentet af den nuværende protokol, så medlemmerne kan foretage en kvalificeret vurdering af, i hvilket omfang de målsætninger, der er fastsat i denne aftale, blev opnået, og dermed hvorvidt de bør give deres samtykke til en fornyelse af protokollen; bemærker, at oplysningerne i denne evaluering ville kunne besvare mange af de spørgsmål, der rejses under de følgende punkter;

 

2.   bemærker, at Kommissionen i 2007 foreslog Rådet at opsige aftalen(1), fordi fiskerimulighederne ikke blev udnyttet i tilstrækkeligt omfang, hvilket førte til utilfredsstillende cost-benefit-forhold; kræver, at der udarbejdes en analyse af, hvorvidt situationen er mærkbart forbedret i løbet af de seneste tre år, herunder en redegørelse for, om Kommissionen stadig mener, at aftalen bør opsiges;

 

3.   opfordrer Kommissionen til at give et sammendrag af resultaterne i de årlige videnskabelige rapporter, som udarbejdes af Den Fælles Videnskabelige Komité i henhold til den nuværende protokols artikel 3, stk. 4, litra a);

 

4.   opfordrer Kommissionen til at foretage en fælles midtvejsrevision og en fælles slutrevision af resultatindikatorernes gennemførelse med hensyn til sektorstøtten i henhold til protokollens artikel 7, stk. 3;

 

5.   anmoder Kommissionen om at oplyse, om de mauretanske myndigheder har overholdt aftalen med hensyn til artikel 7, stk. 4, i den nuværende protokol, i henhold til hvilken de er forpligtet til at meddele, hvor store bevillinger der er afsat til fiskerierhvervet på finansloven for det følgende år, og redegøre for, om indholdet af denne meddelelse er tilfredsstillende;

 

6.   opfordrer indtrængende Kommissionen til at analysere, hvordan de årlige og flerårige mål, der er blevet aftalt i henhold til protokollens artikel 7, er blevet fastlagt og opnået;

 

7.   opfordrer Kommissionen til at tilvejebringe de seneste oplysninger om overlapningen mellem ikke-industrielt fiskeri og EU-fartøjerne, som begge fisker efter blæksprutter, idet antallet af fartøjer er faldet i de tidligere fiskeriaftaler (fra 2001-2006 og 2006-2008), mens den samlede referencemængde er steget;

 

8.   opfordrer Kommissionen til at fremlægge relevante oplysninger om, hvordan den frivillige ordning om landinger, der gennem nedsatte afgifter tilskynder redere til at lande en del af deres fangster i den mauretanske havn Nouadhibou, har fungeret i praksis, og anmoder om en vurdering af, om der bør overvejes supplerende foranstaltninger;

 

9.   opfordrer Kommissionen til at overveje at medtage en bestemmelse i den nye protokol, der forpligter EU-fartøjer til at lande en vis andel af deres fangster i mauretanske havne, som de nationale myndigheder finder nødvendig for at dække landets egne behov med hensyn til fødevareforsyning og beskæftigelse;

 

10. opfordrer Kommissionen til at presse de mauretanske myndigheder til at sætte en stopper for den praksis, at observatører fra det nationale kontrolorgan, DSPCM, opbringer fartøjer for at give rederne bøder angiveligt uden eller med meget ringe begrundelse, hvilket er en overtrædelse af bestemmelserne i kapitel VI i den nuværende protokol;

11.  anmoder Kommissionen om at oplyse, hvilke initiativer der er blevet iværksat for at få de besøgsrapporter, som de mauretanske myndigheder havde lovet at fremsende til den lokale EU-delegation, og foreslår at medtage en bestemmelse i den nye protokol, som sikrer en nedsættelse af støtten til det nationale kontrolorgan, DSPCM, hvis indberetningerne om chikane af EU-fartøjer fortsætter;

 

12.  opfordrer Kommissionen til at sikre, at en del af støtten fra EU – som det fastslås i protokollens artikel 6, stk. 3 – anvendes til udvikling af havneinfrastruktur og især til havnefaciliteterne i hovedstaden Nouakchott med henblik på facilitering af landinger, støtte til lokal beskæftigelse og forbedring af den nationale infrastruktur;

 

13.  anbefaler, at Kommissionen i den nye protokol indarbejder en mulighed for at tilbyde uddannelse til mauretanske eksperter med henblik på at støtte udviklingen af strukturpolitik for fiskeriet og national infrastruktur;

 

14. opfordrer indtrængende Kommissionen til at afhjælpe den fortsat lave grad af integration af fiskeriet i den mauretanske økonomi (hvilket angiveligt skyldes afhængigheden af indtægter fra fiskeriaftaler og licenser, mangler med hensyn til landings-, forarbejdnings-, støtte-, og vedligeholdelsesinfrastruktur samt en ringe diversificering af fangsterne) ved at arbejde tættere sammen med de mauretanske myndigheder og gøre udbetalingen af EU-støtte betinget af opnåelsen af klarere målsætninger med hensyn til udviklingen af fiskerierhvervet og infrastrukturen;

 

15.  anmoder Kommissionen om at tilvejebringe oplysninger om den fælles refleksionsgruppe, der blev oprettet i overensstemmelse med artikel 8 i den nuværende protokol, og som fik til opgave med jævne mellemrum at behandle spørgsmål i forbindelse med fremme af private EU-investeringer i det mauretanske fiskerierhverv og opstille en handlingsplan for gennemførelsen af dette mål;

 

16.  anbefaler, at Kommissionen i de forestående forhandlinger stræber efter oprettelsen af et system for overdragelse af kvoter baseret på videnskabelige vurderinger, som erstatter det nuværende licensbaserede system, således at der sikres bedre kontrol med rovdrift på ressourcerne;

 

17. anmoder Kommissionen om at afprøve muligheden for en regional tilgang til alle fiskeriaftaler mellem EU og landene i Vestafrika, hvilket kunne forbedre forvaltningen af de grænseoverskridende fiskebestande og overvågningen af IUU-fiskeri, samtidig med at uligheden i forhandlingspositionerne mellem EU og de kontraherende stater, der som i tilfældet med Mauretanien er stærkt afhængige af EU-støtten, afhjælpes;

 

18. pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet.

(1)

Forslag til Rådets forordning KOM(2007)782.

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik