Πρόταση ψηφίσματος - B7-0196/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0196/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την ανανέωση του Πρωτοκόλλου που είναι προσαρτημένο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης για την αλιεία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαυριτανίας

16.3.2011

εν συνεχεία της ερώτησης για προφορική απάντηση B7‑0018/2011
σύμφωνα με το άρθρο 115, παράγραφος 5, του Κανονισμού

Carl Haglund εξ ονόματος της Ομάδας ALDE

Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0193/2011

Διαδικασία : 2011/2586(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0196/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0196/2011
Συζήτηση :
Ψηφοφορία :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0196/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την ανανέωση του Πρωτοκόλλου που είναι προσαρτημένο στη συμφωνία εταιρικής σχέσης για την αλιεία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και Μαυριτανίας

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

- έχοντας υπόψη τη συμφωνία εταιρικής σχέσης για την αλιεία μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ισλαμικής Δημοκρατίας της Μαυριτανίας που συνήφθη το 2006,

 

- έχοντας υπόψη το Πρωτόκολλο που είναι προσαρτημένο στην εν λόγω αλιευτική συμφωνία, το οποίο έχει τεθεί σε ισχύ από την 1η Αυγούστου 2008 και λήγει στις 31 Ιουλίου 2012,

 

- έχοντας υπόψη τις δηλώσεις που πραγματοποιήθηκαν μετά την ερώτηση για προφορική απάντηση που υποβλήθηκε στη σύνοδο ολομέλειας του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου της 7ης Μαρτίου 2011,

 

- έχοντας υπόψη τη χρηματική αντιστάθμιση ύψους 305 εκατομμυρίων ευρώ που κατέβαλε η ΕΕ μεταξύ 2008 και 2012 στο πλαίσιο της συμφωνίας εταιρικής σχέσης για την αλιεία, προκειμένου να επιτρέπεται σε σκάφη από 12 κράτη μέλη της ΕΕ να αλιεύουν στα ύδατα της Μαυριτανίας,

 

- έχοντας υπόψη την επίσκεψη που πραγματοποίησε η Επιτροπή Αλιείας του Κοινοβουλίου στη Μαυριτανία από 3 έως 5 Νοεμβρίου 2010,

 

-          έχοντας υπόψη το άρθρο 115 παράγραφος 5 και το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

 

A.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαυριτανία είναι μια από τις φτωχότερες χώρες της Αφρικής, η οποία χαρακτηρίζεται ως υπερχρεωμένη φτωχή χώρα και εξαρτάται οικονομικά από την ξένη βοήθεια και την άφεση χρεών από οργανισμούς όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, η Ευρωπαϊκή Τράπεζα Επενδύσεων και η Ευρωπαϊκή Ένωση καθώς και από διμερείς εταίρους όπως η Γαλλία, η Γερμανία, η Ισπανία, οι Ηνωμένες Πολιτείες, η Ιαπωνία και η Κίνα,

 

B.        λαμβάνοντας υπόψη ότι στη Μαυριτανία έχουν εκδηλωθεί κατά την τελευταία δεκαετία πολλά στρατιωτικά πραξικοπήματα, από τα οποία το τελευταίο το 2008 και ότι η χώρα αυτή μπορεί συνεπώς να εξακολουθήσει να θεωρείται ως ασταθής, γεγονός το οποίο την καθιστά και πολιτικά εξαρτημένη όσον αφορά τη διεθνή αναγνώριση,

 

Γ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική αναταραχή στη Βόρεια Αφρική έχει επηρεάσει και τη Μαυριτανία, στην οποία έχουν αναφερθεί τον Ιανουάριο ένα περιστατικό αυτοπυρπόλησης με πολιτικά κίνητρα και τον Φεβρουάριο διαδηλώσεις στην πρωτεύουσα Nouakchott, με συνθήματα υπέρ της δημιουργίας θέσεων εργασίας, οικονομικών και πολιτικών μεταρρυθμίσεων και τερματισμού της διαφθοράς,

 

Δ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαυριτανία υπήρξε τα τελευταία χρόνια θύμα τρομοκρατικών δραστηριοτήτων και ότι η Αλ Κάιντα αναπτύσσει δράση στη ζώνη της ερήμου που αποτελεί το μεγαλύτερο τμήμα της χώρας,

 

E.        λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης με τη Μαυριτανία για την αλιεία προέβλεπε χρηματική αντιστάθμιση 305 εκατομμυρίων ευρώ για τέσσερα χρόνια και συνεπώς αποτελούσε τη σημαντικότερη διεθνή συμφωνία για τη Μαυριτανία, δεδομένου ότι οι πληρωμές της ΕΕ και τα τέλη αδειοδότησης αποτελούν το ένα τρίτο περίπου των συνολικών κρατικών εσόδων,

 

ΣΤ.      λαμβάνοντας υπόψη ότι η Μαυριτανία έχει εισπράξει τα τελευταία έξι χρόνια συνολικές αντισταθμίσεις ύψους 65 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζονται ειδικά για την ανάπτυξη της αλιευτικής πολιτικής, αν και ο τομέας αυτός εξακολουθεί να θεωρείται μη ανεπτυγμένος,

 

Ζ.        λαμβάνοντας υπόψη ότι το 10ο Ευρωπαϊκό Ταμείο Ανάπτυξης προβλέπει για το διάστημα 2008-2013 ποσό ύψους 156 εκατομμυρίων ευρώ για τη Μαυριτανία, από τα οποία 47 εκατομμύρια ευρώ προορίζονται για τη βελτίωση του συστήματος διακυβέρνησης και 26 εκατομμύρια ευρώ για την ανέλκυση βυθισμένων πλοίων στον κόλπο Nouadhibou προκειμένου να βελτιωθούν στην περιοχή αυτή η ασφάλεια και οι βιομηχανικές δραστηριότητες,

 

H.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η συμφωνία εταιρικής σχέσης για την αλιεία επιτρέπει σε σκάφη από 12 κράτη μέλη της Ένωσης να αλιεύουν στα ύδατα της Μαυριτανίας και ότι τόσο από οικονομικής όσο και από χρηματοδοτικής σκοπιάς, αποτελεί τη σημαντικότερη αλιευτική συμφωνία της ΕΕ,

 

Θ.       λαμβάνοντας υπόψη ότι η αλιεία αποτελεί μια από τις σημαντικότερες πηγές εσόδων για την οικονομία της Μαυριτανίας, η οποία συμμετέχει με 10% περίπου στο Ακαθάριστο Εγχώριο Προϊόν της χώρας, μεταξύ 35% και 50% στις εξαγωγές της Μαυριτανίας και με 29 % στα έσοδα του κρατικού προϋπολογισμού,

 

1.        καλεί την Επιτροπή να υποβάλει άμεσα στο Κοινοβούλιο μια εκ των υστέρων αξιολόγηση του ισχύοντος Πρωτοκόλλου, προκειμένου τα μέλη του Κοινοβουλίου να σχηματίσουν μια τεκμηριωμένη άποψη για το εάν έχουν επιτευχθεί οι στόχοι της συμφωνίας αυτής και συνεπώς για το εάν το Κοινοβούλιο θα πρέπει να εγκρίνει την ανανέωση του Πρωτοκόλλου· σημειώνει ότι οι πληροφορίες στην αξιολόγηση αυτή ενδέχεται να καταστήσουν άνευ αντικειμένου πολλά από τα ζητήματα που τίθενται στα ακόλουθα σημεία·

 

2.        επισημαίνει ότι το 2007 η Επιτροπή είχε προτείνει στο Συμβούλιο να καταγγείλει τη συμφωνία[1] λόγω μειωμένης αξιοποίησης των αλιευτικών δυνατοτήτων με αποτέλεσμα μια μη ικανοποιητική σχέση κόστους-οφέλους· ζητεί να αναλυθεί κατά πόσο η κατάσταση αυτή έχει βελτιωθεί σημαντικά τα τελευταία τρία χρόνια και να διευκρινιστεί εάν η Επιτροπή εξακολουθεί να πιστεύει ότι η συμφωνία αυτή θα έπρεπε να καταγγελθεί·

 

3.        καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 3 παράγραφος 4α του ισχύοντος Πρωτοκόλλου, να προβεί σε μια συνοπτική παρουσίαση των πορισμάτων των ετήσιων επιστημονικών εκθέσεων που συντάσσει η κοινή επιστημονική επιτροπή·

 

4.        καλεί την Επιτροπή, σύμφωνα με το άρθρο 7, παράγραφος 3 του ισχύοντος Πρωτοκόλλου, να υποβάλει μια κοινή ενδιάμεση έκθεση, στην οποία να εξετάζεται η επίτευξη των δεικτών επίδοσης για την τομεακή στήριξη καθώς και μια τελική κοινή επισκόπηση·

 

5.        ζητεί από την Επιτροπή να πληροφορηθεί εάν οι αρχές της Μαυριτανίας έχουν συμμορφωθεί με τη συμφωνία που προβλέπεται στο άρθρο 7, παράγραφος 4 του ισχύοντος Πρωτοκόλλου, το οποίο τις υποχρεώνει να ενημερώνουν κάθε χρόνο την Επιτροπή για τις τομεακές χρηματοδοτήσεις που προβλέπει η χρηματοοικονομική νομοθεσία για το επόμενο έτος και την καλεί να αναφέρει εάν το περιεχόμενο της ενημέρωσης αυτής υπήρξε ικανοποιητικό·

 

6.        καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή να αναλύσει τον τρόπο με τον οποίο έχουν καθοριστεί και επιτευχθεί οι ετήσιοι και οι πολυετείς στόχοι που έχουν συμφωνηθεί με βάση το άρθρο 7 του Πρωτοκόλλου·

 

7.        καλεί την Επιτροπή να παράσχει τα τελευταία στοιχεία για τις επικαλύψεις μεταξύ παραδοσιακής αλιείας και σκαφών της ΕΕ όσον αφορά την αλιεία χταποδιών, λαμβάνοντας υπόψη ότι ο αριθμός των αλιευτικών σκαφών μειώθηκε στο πλαίσιο των προηγούμενων αλιευτικών συμφωνιών (των ετών 2001-2006 και 2006-2008), ενώ αυξήθηκε η ακαθάριστη χωρητικότητα αναφοράς·

 

8.        ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει στοιχεία σχετικά με την εφαρμογή στην πράξη του προγράμματος οικειοθελούς εκφόρτωσης, το οποίο προβλέπει ως κίνητρο για τους ιδιοκτήτες σκαφών τη μείωση των τελών όταν εκφορτώνουν μέρος των αλιευμάτων τους στο λιμάνι του Nouadhibou στη Μαυριτανία και ζητεί να εκτιμηθεί εάν πρέπει να ληφθούν συμπληρωματικά μέτρα·

 

9.        καλεί την Επιτροπή να εξετάσει το ενδεχόμενο να συμπεριλάβει μια ρήτρα στο νέο Πρωτοκόλλου που θα υποχρεώνει τα αλιευτικά σκάφη της ΕΕ να εκφορτώνουν ένα συγκεκριμένο ποσοστό αλιευμάτων στα λιμάνια της Μαυριτανίας, το οποίο οι εθνικές αρχές θεωρούν απαραίτητο για την κάλυψη των αναγκών της χώρας σε τρόφιμα και θέσεις εργασίας·

 

10.      καλεί την Επιτροπή να ασκήσει πίεση στις αρχές της Μαυριτανίας προκειμένου να τερματιστεί η πρακτική των υπαλλήλων της εθνικής υπηρεσίας ελέγχου DSPCM, οι οποίοι επιβιβάζονται στα αλιευτικά σκάφη και επιβάλλουν πρόστιμα σε πλοιοκτήτες για επουσιώδεις ή αστήρικτες αιτίες, πράγμα το οποίο συνιστά παραβίαση των διατάξεων του κεφαλαίου 6 του ισχύοντος Πρωτοκόλλου·

11.      ζητεί να πληροφορηθεί από την Επιτροπή τις πρωτοβουλίες που έχει αναλάβει προκειμένου να παραλάβει τις εκθέσεις επιθεώρησης τις οποίες οι αρχές της Μαυριτανίας συμφώνησαν να διαβιβάσουν στην τοπική αντιπροσωπεία της ΕΕ και προτείνει την ενσωμάτωση μιας ρήτρας στο νέο Πρωτόκολλο σχετικά με τη μείωση των χρηματικών αντισταθμίσεων προς την εθνική υπηρεσία ελέγχου DSPCM, εφόσον συνεχιστούν οι αναφορές για την παρενόχληση των αλιευτικών σκαφών της ΕΕ·

 

12.      καλεί την Επιτροπή να μεριμνήσει - όπως προβλέπεται από το άρθρο 6, παράγραφος 3 του Πρωτοκόλλου - ώστε ένα μέρος των χρηματικών αντισταθμίσεων της ΕΕ να διατεθεί για την ανάπτυξη των λιμενικών υποδομών και ειδικότερα των λιμενικών εγκαταστάσεων στην πρωτεύουσα Nouakchott, προκειμένου να διευκολυνθεί η εκφόρτωση των αλιευμάτων, να υποστηριχθεί η τοπική απασχόληση και να βελτιωθούν οι εθνικές υποδομές της χώρας·

 

13.      συστήνει στην Επιτροπή να συμπεριλάβει στο νέο Πρωτόκολλο τη δυνατότητα της παροχής εκπαίδευσης σε Μαυριτανούς εμπειρογνώμονες, προκειμένου να υποστηριχθεί η ανάπτυξη των διαρθρωτικών πολιτικών για την αλιεία και των υποδομών της χώρας·

 

14.      καλεί μετ' επιτάσεως την Επιτροπή να αντιμετωπίσει τον σταθερά χαμηλό βαθμό ενσωμάτωσης της αλιείας στην οικονομία της Μαυριτανίας (η οποία φέρεται να οφείλεται στην εξάρτηση από έσοδα προερχόμενα από τις αλιευτικές συμφωνίες και τις ελεύθερες άδειες, στις ελλείψεις στις υποδομές εκφόρτωσης, επεξεργασίας, στήριξης και συντήρησης καθώς και στην έλλειψη διαφοροποίησης των αλιευμάτων), να συνεργαστεί στενότερα με τις αρχές της Μαυριτανίας και να συνδέσει τις χρηματικές αντισταθμίσεις της ΕΕ με την επίτευξη σαφέστερων στόχων όσον αφορά την ανάπτυξη του αλιευτικού τομέα και των υποδομών·

 

15.      ζητεί από την Επιτροπή πληροφορίες σχετικά με την κοινή δεξαμενή σκέψης που προβλέπεται στο άρθρο 8 του ισχύοντος Πρωτοκόλλου και της οποίας η αποστολή συνίστατο στην περιοδική εξέταση ζητημάτων που αφορούν την προώθηση ιδιωτικών επενδύσεων της ΕΕ στον αλιευτικό τομέα της Μαυριτανίας και την εκπόνηση ενός σχεδίου δράσης για την επίτευξη του στόχου αυτού·

 

16.      συστήνει στην Επιτροπή να ταχθεί στο πλαίσιο των επικείμενων διαπραγματεύσεων υπέρ της θέσπισης ενός συστήματος μεταφερόμενων αλιευτικών ποσοστώσεων βάσει επιστημονικών αξιολογήσεων που θα αντικαθιστά το ισχύον σύστημα αδειών με στόχο τον αποτελεσματικότερο έλεγχο της υπερεκμετάλλευσης των πόρων·

 

17.      καλεί την Επιτροπή να διερευνήσει τη βιωσιμότητα μιας περιφερειακής προσέγγισης για όλες τις αλιευτικές συμφωνίες της ΕΕ στη Δυτική Αφρική, η οποία θα μπορούσε να βελτιώσει τη διαχείριση των διασυνοριακών αλιευτικών αποθεμάτων και τον έλεγχο της παράνομης, λαθραίας και άναρχης αλιείας και συγχρόνως να αποκαταστήσει την άνιση διαπραγματευτική θέση της ΕΕ και των συμβαλλομένων κρατών, τα οποία, όπως και η Μαυριτανία, εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις χρηματικές αντισταθμίσεις της ΕΕ·

 

18.      αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή και στο Συμβούλιο.