Päätöslauselmaesitys - B7-0196/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0196/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan yhteisön ja Mauritanian välisen kalastuskumppanuussopimuksen pöytäkirjan uusimisesta

16.3.2011

suullisesti vastattavan kysymyksen B7‑0018/2011 johdosta
työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan mukaisesti

Carl Haglund ALDE-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0193/2011

Menettely : 2011/2586(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0196/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0196/2011
Keskustelut :
Äänestykset :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0196/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma Euroopan yhteisön ja Mauritanian välisen kalastuskumppanuussopimuksen pöytäkirjan uusimisesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon vuonna 2006 tehdyn Euroopan unionin ja Mauritanian islamilaisen tasavallan välisen kalastuskumppanuussopimuksen,

–   ottaa huomioon tämän kalastussopimuksen liitteenä olevan pöytäkirjan, joka tuli voimaan 1. elokuuta 2008 ja jonka voimassaolo päättyy 31. heinäkuuta 2012,

–   ottaa huomioon Euroopan parlamentin täysistunnossa 7. maaliskuuta 2011 esitetyt lausunnot suullisen kysymyksen johdosta,

–   ottaa huomioon Euroopan unionin tämän kalastuskumppanuussopimuksen puitteissa maksaman taloudellisen korvauksen, joka on 305 miljoonaa euroa vuosina 2008–2012 ja jonka perusteella EU:n alukset 12 jäsenvaltiosta saavat oikeuden kalastaa Mauritanian vesillä,

–   ottaa huomioon parlamentin kalatalousvaliokunnan vierailun Mauritaniaan 3.–5. marraskuuta 2010,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 115 artiklan 5 kohdan ja 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Mauritania on Afrikan köyhimpiä maita ja se luokitellaan voimakkaasti velkaantuneeksi köyhäksi maaksi (HIPC) ja että maa on taloudellisesti riippuvainen ulkomaisesta avusta ja järjestöjen, kuten Maailmanpankin, Euroopan investointipankin tai Euroopan unionin, sekä kahdenvälisten kumppanien kuten Ranska, Saksa, Espanja, Yhdysvallat, Japani tai Kiina, myöntämistä velkojen mitätöinneistä,

B.  ottaa huomioon, että Mauritaniassa on tehty viime vuosikymmenen aikana useita sotilasvallankaappauksia, joista viimeinen vuonna 2008, joten sitä voidaan pitää yhä epävakaana maana, minkä vuoksi se on myös poliittisesti riippuvainen kansainvälisestä tunnustuksesta,

C. ottaa huomioon, että Pohjois-Afrikan poliittiset levottomuudet ovat levinneet myös Mauritaniaan, jossa tammikuussa raportoitiin yhdestä poliittisista syistä tehdystä polttoitsemurhasta ja helmikuussa pääkaupungissa Nouakchottissa järjestettiin mielenosoituksia, joissa vaadittiin työpaikkoja, taloudellisia ja poliittisia uudistuksia sekä korruption kitkemistä,

D. ottaa huomioon, että Mauritania on viime vuosina kärsinyt huomattavasti terroristien toiminnasta, sillä al-Qaida toimii autiomaa-alueella, joka käsittää suurimman osan maan pinta-alasta,

E.  ottaa huomioon, että Mauritanian kanssa tehdyn kalastuskumppanuussopimuksen mukaisesti maa saa taloudellista korvausta 305 miljoonaa euroa neljän vuoden aikana, joten se on Mauritanian tärkein kansainvälinen sopimus, sillä EU:n korvaukset ja lupamaksut muodostavat noin kolmasosan valtion kokonaistuloista,

F.  ottaa huomioon, että Mauritania on saanut yhteensä 65 miljoonaa euroa taloudellista korvausta erityisesti kalastusalan kehittämiseen, sillä alaa pidetään edelleen alikehittyneenä,

G. ottaa huomioon, että kymmenennessä Euroopan kehitysrahastossa Mauritanialle on varattu vuosiksi 2008–2013 156 miljoonaa euroa, joista 47 miljoona euroa on tarkoitettu hallinnon kehittämiseen ja 26 miljoonaa euroa uponneiden laivojen poistamiseen Nouadhiboun lahdelta turvallisuuden parantamiseksi ja teollisen toiminnan edistämiseksi lahden alueella,

H. ottaa huomioon, että kalastuskumppanuussopimuksen perusteella EU:n alukset 12 jäsenvaltiosta saavat oikeuden kalastaa Mauritanian vesillä, ja se on unionille sekä talouden että rahoituksen kannalta kaikkein tärkein kalastussopimus,

I.   ottaa huomioon, että kalastus on tärkeimpiä tulonlähteitä Mauritanian taloudelle, sillä sen osuus maan BKT:stä on noin 10 prosenttia ja viennistä 35–50 prosenttia ja 29 prosenttia maan talousarvion tuloista on peräisin kalastuksesta,

1.   kehottaa komissiota toimittamaan parlamentille välittömästi jälkikäteisarvioinnin nykyisestä pöytäkirjasta, jotta jäsenet pystyvät päättämään tietojen perusteella, onko sopimuksen tavoitteet saavutettu ja onko pöytäkirjan uusiminen näin ollen syytä hyväksyä; panee merkille, että arvioinnin tiedot saattavat tehdä seuraavissa kohdissa esitettävät kysymykset turhiksi;

 

2.   panee merkille, että komissio ehdotti vuonna 2007 neuvostolle sopimuksen keskeyttämistä[1], koska kalastusmahdollisuuksia oli jäänyt käyttämättä epätyydyttävän kustannus-hyötysuhteen takia; vaatii arviota siitä, onko tilanne kohentunut merkittävästi kolmen viimeisen vuoden aikana, sekä selvitystä siitä, kannattaako komissio edelleen sopimuksen keskeyttämistä;

 

3.   kehottaa komissiota toimittamaan yhteenvedon yhteisen tiedekomitean laatimien tieteellisten vuosikertomusten tuloksista nykyisen pöytäkirjan 3 artiklan 4 kohdan a alakohdan mukaisesti;

 

4.   kehottaa komissiota laatimaan yhteisen väliarvioinnin, jossa tarkastellaan alakohtaisen tuen tulosindikaattorien toteutumista, sekä yhteisen loppuarvioinnin nykyisen pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdan mukaisesti;

 

5.   tiedustelee komissiolta, ovatko Mauritanian viranomaiset noudattaneet nykyisen pöytäkirjan 7 artiklan 3 kohdan mukaista sopimusta, jonka mukaan niiden oli ilmoitettava komissiolle vuosittain alakohtaiset budjettimäärärahat, joista säädetään seuraavaa vuotta koskevassa varainhoitolaissa, ja onko ilmoituksen sisältö ollut tyydyttävä;

 

6.   kehottaa komissiota arvioimaan, miten pöytäkirjan 7 artiklassa sovitut vuosittaiset ja monivuotiset tavoitteet on määritelty ja saavutettu;

 

7.   kehottaa komissiota toimittamaan viimeisimmät tiedot pienimuotoisen kalastuksen harjoittajien ja EU:n alusten päällekkäisyyksistä mustekalan pyynnissä, johon osallistuvien alusten määrä oli laskenut edellisissä kalastussopimuksissa (vuosina 2001–2006 ja 2006–2008), samaan aikaan kun viitesaalismäärä kasvoi;

 

8.   pyytää komissiota toimittamaan tiedot siitä, miten saaliiden vapaaehtoinen purkamisjärjestelmä, jossa alusten omistajille myönnetään kannustimena alennus maksuihin, jos ne purkavat osan saaliistaan Mauritanian Nouadhiboun satamassa, on toiminut käytännössä, ja arvioimaan, olisiko syytä harkita lisätoimenpiteitä;

 

9.   pyytää komissiota harkitsemaan uuteen pöytäkirjaan myös lauseketta, jolla EU:n alukset velvoitettaisiin purkamaan tietty viranomaisten tarpeelliseksi katsoma osa saaliista Mauritanian satamissa maan oman elintarvikkeiden kysynnän kattamiseksi ja työpaikkojen luomiseksi;

 

10. kehottaa komissiota painostamaan Mauritanian viranomaisia lopettamaan maan kalastuksen valvontavaltuuskunnan DSPCM:n harjoittaman alusten pysäyttämisen ja alusten omistajien sakottamisen olemattomista tai perusteettomista syistä, sillä se on vastoin nykyisen pöytäkirjan 6 luvun määräyksiä;

11. tiedustelee komissiolta, mihin toimiin on ryhdytty tarkastuskertomusten saamiseksi, jotka Mauritanian viranomaiset olivat sitoutuneet toimittamaan EU:n paikalliselle lähetystölle, ja ehdottaa, että uuteen pöytäkirjaan lisätään lauseke, jossa määrätään alentaman maan kalastuksen valvontavaltuuskunnalle DSPCM:lle maksettavia korvauksia, jos EU:n alusten häirintä jatkuu;

 

12. kehottaa komissiota varmistamaan, että nykyisen pöytäkirjan 6 artiklan 3 kohdan mukaisesti osa EU:n maksamista taloudellisista korvauksista käytetään satamainfrastruktuurin kehittämiseen, erityisesti pääkaupungissa Nouakchottissa, jotta helpotetaan saaliiden purkamista, tuetaan paikallista työllisyyttä ja parannetaan maan infrastruktuuria;

 

13. suosittaa komissiolle, että mahdollisuus tarjota koulutusta mauritanialaisille asiantuntijoille sisällytetään uuteen pöytäkirjaan rakenteellisen kalastuspolitiikan ja maan infrastruktuurin kehityksen tukemiseksi;

 

14. kehottaa komissiota parantamaan kalastuksen integroimista Mauritanian talouteen, joka on edelleen heikkoa (raporttien mukaan tämä johtuu riippuvuudesta kalastussopimuksista saatavista tuloista ja maksuttomista luvista, ongelmista saaliiden purkamisessa, jalostamisessa, tukipalveluissa ja huoltoinfrastruktuurissa sekä saaliiden yksipuolisuudesta), työskentelemällä tiiviimmin maan viranomaisten kanssa ja sitomalla EU:n maksamat korvaukset selkeämpiin tavoitteisiin, jotka on saavutettava alan kehityksen ja infrastruktuurin osalta;

 

15. pyytää komissiota toimittamaan tiedot nykyisen pöytäkirjan 8 artiklan mukaisesti perustettavasta yhteisestä mietintäryhmästä, jonka tehtävänä on tarkastella säännöllisesti Mauritanian kalastusalalle tehtävien EU:n yksityisten investointien edistämiseen sekä tähän tähtäävän toimintasuunnitelman määrittelyyn liittyviä kysymyksiä;

 

16. suosittaa, että tulevissa neuvotteluissa komissio pyrkii ottamaan käyttöön siirrettävissä olevien kiintiöiden järjestelmän, joka perustuu tieteellisiin arvioihin ja korvaa nykyisen lupiin perustuvan järjestelmän, jotta liikakalastusta voidaan valvoa paremmin;

 

17. pyytää komissiota tarkastelemaan, voitaisiinko kaikkiin Länsi-Afrikan maiden kanssa tehtäviin EU:n kalastussopimuksiin soveltaa alueellista lähestymistapaa, jolloin voitaisiin parantaa valtioiden rajat ylittävien kalakantojen hallintaa ja laittoman, ilmoittamattoman ja sääntelemättömän kalastuksen valvontaa ja samalla tasoittaa EU:n ja sopimusvaltioiden välistä epäsuhtaista neuvotteluasemaa, sillä nämä maat ovat Mauritanian tavoin erittäin riippuvaisia EU:n korvauksista;

 

18. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle ja neuvostolle.