Projekt rezolucji - B7-0196/2011Projekt rezolucji
B7-0196/2011

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie odnowienia protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Mauretanią

16.3.2011

złożony w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej B7‑0018/2011
zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu

Carl Haglund w imieniu grupy politycznej ALDE

Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0193/2011

Procedura : 2011/2586(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0196/2011
Teksty złożone :
B7-0196/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0196/2011

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie odnowienia protokołu do umowy o partnerstwie w sprawie połowów między Unią Europejską a Mauretanią

Parlament Europejski,

–   uwzględniając umowę o partnerstwie w sprawie połowów zawartą w 2006 r. między Unią Europejską a Islamską Republiką Mauretańską,

–   uwzględniając protokół do wspomnianej umowy o partnerstwie w sprawie połowów obowiązujący od dnia 1 sierpnia 2008 r. do dnia 31 lipca 2012 r..

–   uwzględniając oświadczenia złożone na sesji plenarnej Parlamentu Europejskiego dnia 7 marca 2011 r. w odpowiedzi na pytanie wymagające odpowiedzi ustnej,

–   uwzględniając wkład finansowy UE w wysokości 305 mln EUR na lata 2008-2012 w ramach wspomnianej umowy o partnerstwie w sprawie połowów zezwalającej statkom wspólnotowym z 12 państw członkowskich na połowy na wodach Mauretanii,

–   uwzględniając wizytę delegacji Komisji Rybołówstwa w Mauretanii w dniach
3 - 5 listopada 2010 r.,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 oraz art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Mauretania jest jednym z najbiedniejszych krajów Afryki zaliczanym do grupy najbiedniejszych i najbardziej zadłużonych państw świata oraz że jest finansowo uzależniona od pomocy zagranicznej i od umorzenia zaciągniętych przez nią długów przez podmioty takie jak Bank Światowy, Europejski Bank Inwestycyjny czy Unia Europejska, a także przez partnerów w relacjach dwustronnych, takich jak Francja, Niemcy, Hiszpania, Stany Zjednoczone, Japonia czy Chiny,

B.  mając na uwadze, że w ostatnim dziesięcioleciu w Mauretanii doszło do kilku wojskowych zamachów stanu, z których ostatni miał miejsce w 2008 r., a zatem można uznać ją za państwo, w którym wciąż panuje niestabilna sytuacja, co sprawia, że Mauretania jest politycznie uzależniona od uznania międzynarodowego,

C. mając na uwadze, że niestabilna sytuacja polityczna w północnej Afryce dotknęła również Mauretanię, gdzie w styczniu odnotowano przypadek samospalenia na znak protestu o charakterze politycznym, w lutym natomiast w stolicy Mauretanii Nawakszut doszło do demonstracji, podczas których domagano się stworzenia miejsc pracy, wprowadzenia zmian gospodarczych i politycznych, a także położenia kresu korupcji,

D. mając na uwadze, że Mauretania była przez ostatnie lata poważnie dotknięta działaniami terrorystycznymi, w tym działaniami prowadzonymi przez Al-Kaidę na obszarze pustynnym, który stanowi większość kraju,

E.  mając na uwadze, że dzięki zawartej z Mauretanią umowie o partnerstwie w sprawie połowów wkład finansowy za okres ostatnich czterech lat wyniósł ogółem 305 mln EUR, co czyni tę umowę jedną z najważniejszych umów międzynarodowych dla Mauretanii, gdyż dokonywane przez UE płatności i opłaty licencyjne stanowią około jednej trzeciej ogółu dochodów państwa,

F.  mając na uwadze, że w ciągu ostatnich sześciu lat Mauretania otrzymała ogółem ponad 65 mln EUR w postaci wkładu finansowego przeznaczonego specjalnie na rozwój sektorowej polityki rybołówstwa, które nadal uznawane jest za sektor niedostatecznie rozwinięty,

G. mając na uwadze, że dziesiąty Europejski Fundusz Rozwoju przewiduje przekazanie Mauretanii w latach 2008-2013 kwoty 156 mln EUR, z których 47 mln EUR przeznaczono na usprawnienie zarządzania, a 26 mln EUR na usunięcie wraków statków leżących na dnie zatoki w porcie Nawazibu, co ma na celu zwiększenie bezpieczeństwa i działalności przemysłowej w zatoce,

H. mając na uwadze, że umowa o partnerstwie w sprawie połowów zezwala statkom wspólnotowym z 12 państw członkowskich na połowy na wodach Mauretanii oraz że pod względem gospodarczym i finansowym jest to dla UE najważniejsza tego rodzaju umowa,

I.   mając na uwadze, że połów ryb jest dla gospodarki mauretańskiej jednym z najważniejszych źródeł dochodu, stanowiąc około 10% PKB oraz od 35% do 50% mauretańskiego eksportu, dostarczając 29% przychodów do krajowego budżetu,

1.   wzywa Komisję, aby niezwłocznie przedłożyła Parlamentowi ocenę ex post obecnie obowiązującego protokołu, dzięki której posłowie będą mogli w sposób świadomy ocenić czy osiągnięto cele określone we wspomnianej umowie, a zatem czy należy wyrazić zgodę na odnowienie protokołu; zauważa, że dzięki informacjom zawartym we wspomnianej ocenie niektóre wątpliwości pojawiające się w kolejnych punktach mogą stać się nieaktualne;

 

2.   zauważa, że w 2007 r. Komisja zaproponowała Radzie rozwiązanie umowy[1] z uwagi na niedostateczne wykorzystanie możliwości połowów, w wyniku czego stosunek kosztów do korzyści okazał się niezadowalający; domaga się przeprowadzenia analizy, która wskazywałaby czy w ciągu ostatnich trzech lat sytuacja ta uległa zauważalnej poprawie i wyjaśniała czy Komisja nadal uważa, że wspomnianą umowę należy rozwiązać;

 

3.   wzywa Komisję, aby w rocznych sprawozdaniach naukowych opracowywanych przez wspólny komitet naukowy, jak przewidziano w art. 3 ust. 3 lit. a) obowiązującego protokołu, zawarła streszczenie dokonanych ustaleń;

 

4.   wzywa Komisję, aby przedstawiła wspólny średniookresowy przegląd dokonany pod kątem osiągniętych wskaźników w zakresie wsparcia na rzecz sektora, jak również wspólny przegląd ostateczny, przewidziane w art. 7 ust. 3 obowiązującego protokołu;

 

5.   zwraca się do Komisji z pytaniem czy władze Mauretanii wypełniły postanowienia określone w art. 7 ust. 4 obowiązującego protokołu, zobowiązujące te władze do corocznego informowania Komisji o sektorowym przeznaczeniu budżetowym określonym w ustawie budżetowej na kolejny rok oraz czy podane informacje były satysfakcjonujące;

 

6.   wzywa Komisję do przedstawienia analizy dotyczącej sposobu określania i realizacji rocznych i wieloletnich celów, o których mowa w art. 7 protokołu;

 

7.   wzywa Komisję, aby przedstawiła najnowsze dane na temat stosunku połowów ośmiornicy dokonywanych przez tradycyjne rybołówstwo łodziowe i przez statki UE, uwzględniając fakt, że we wcześniejszych umowach o partnerstwie w sprawie połowów (na lata 2001-2006 oraz 2006-2008) zmniejszono liczbę statków, zwiększając jednocześnie pojemność referencyjną brutto;

 

8.   zwraca się do Komisji, aby przekazała odpowiednie dane na temat tego, w jaki sposób system dobrowolnych wyładunków, który właścicielom statków wyładowujących część swoich połowów w mauretańskim porcie w Nawazibu oferuje niższe opłaty, sprawdził się w praktyce i domaga się oceny tego, czy należy rozważyć podjęcie dodatkowych działań;

 

9.   wzywa Komisję, aby rozważyła możliwość umieszczenia w nowym protokole klauzuli, która nakładałaby na statki UE obowiązek wyładowywania w mauretańskich portach określonej części połowów, którą mauretańskie władze uznają za niezbędną do pokrycia krajowego zapotrzebowania na dostawy żywności i na miejsca pracy;

 

10. wzywa Komisję, aby skłoniła mauretańskie władze do zaprzestania praktyki zatrzymywania statków przez obserwatorów krajowego organu kontroli DSPCM i nakładania na ich właścicieli kar pieniężnych, podając błahe i nieuzasadnione powody, co stanowi naruszenie postanowień rozdziału 6 obowiązującego protokołu;

11.  zwraca się do Komisji z pytaniem, jakie działania podjęto w celu uzyskania sprawozdań z kontroli, które mauretańskie władze zgodziły się przekazać miejscowej delegaturze UE i proponuje zawarcie w nowym protokole klauzuli, która przewiduje zmniejszenie środków przekazywanych na rzecz krajowego organu kontroli DSPCM jeśli przypadki nękania statków UE będą się powtarzać;

 

12.  wzywa Komisję, aby zagwarantowała, że część środków UE – jak przewidziano w art. 6 ust. 3 protokołu – zostanie wykorzystana na rozwój infrastruktury portowej, a szczególnie infrastruktury w stolicy kraju Nawakszut, w celu ułatwienia wyładunku połowów, zwiększenia liczby miejsc pracy na miejscu i poprawy krajowej infrastruktury;

 

13.  zaleca Komisji, aby w nowym protokole uwzględniła możliwość organizowania szkoleń dla mauretańskich ekspertów w celu wsparcia rozwoju strukturalnej polityki rybołówstwa i krajowej infrastruktury;

 

14. wzywa Komisję, aby przeciwdziałała utrzymującej się niskiej obecności rybołówstwa w gospodarce Mauretanii (rzekomo z powodu uzależnienia od dochodów pochodzących z umów o partnerstwie w sprawie połowów i z opłat licencyjnych, niedostatecznie rozwiniętej infrastruktury wyładunkowej, przetwarzania, infrastruktury portowej do naprawy i konserwacji statków, jak również z powodu braku zróżnicowania połowów) przez ściślejszą współpracę z mauretańskimi władzami oraz uzależnienie wypłat środków UE od spełnienia jasno określonych celów w zakresie rozwoju sektora i infrastruktury;

 

15.  wzywa Komisję, aby przekazała informacje na temat wspólnej grupy zadaniowej, o której mowa w art. 8 obowiązującego protokołu, której zadaniem będzie okresowe analizowanie problemów związanych ze wspieraniem inwestycji prywatnych w sektorze rybołówstwa Mauretanii oraz opracowanie planu działań umożliwiającego takie inwestycje;

 

16.  zaleca, aby podczas zbliżających się negocjacji Komisja dążyła do wprowadzenia opartego na ocenie naukowej systemu kwot zbywalnych, który zastąpiłby obecny system oparty na licencjach, w celu uzyskania pełniejszej kontroli nad nadmierną eksploatacją zasobów;

 

17.  wzywa Komisję, aby zbadała wykonalność podejścia regionalnego w odniesieniu do wszystkich umów o partnerstwie w sprawie połowów dotyczących Afryki Zachodniej, co może usprawnić zarządzanie transgranicznymi zasobami ryb oraz kontrolowanie zwalczania nielegalnych, nieujawnionych i nieuregulowanych połowów przy jednoczesnym zniwelowaniu nierównych pozycji negocjacyjnych między UE a innymi umawiającymi się państwami, takimi jak Mauretania, w dużej mierze uzależnionymi od środków z UE;

 

18.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Komisji i Radzie.