Predlog resolucije - B7-0196/2011Predlog resolucije
B7-0196/2011

PREDLOG RESOLUCIJE o obnovi protokola k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Mavretanijo

16. 3. 2011

k vprašanju za ustni odgovor B7‑0018/2011
v skladu s členom 115(5) poslovnika

Carl Haglund v imenu skupine ALDE

Glej tudi predlog skupne resolucije RC-B7-0193/2011

Postopek : 2011/2586(RSP)
Potek postopka na zasedanju
Potek postopka za dokument :  
B7-0196/2011
Predložena besedila :
B7-0196/2011
Razprave :
Sprejeta besedila :

B7‑0196/2011

Resolucija Evropskega parlamenta o obnovi protokola k Sporazumu o partnerstvu v ribiškem sektorju med Evropsko unijo in Mavretanijo

Evropski parlament,

–   ob upoštevanju Sporazuma med Evropsko skupnostjo in Islamsko republiko Mavretanijo o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki je bil sklenjen leta 2006,

–   ob upoštevanju protokola k temu ribiškemu sporazumu, ki je začel veljati 1. avgusta 2008 in se bo iztekel 31. julija 2012,

–   ob upoštevanju izjav, ki so sledile vprašanju za ustni odgovor na plenarnem zasedanju Evropskega parlamenta 7. marca 2011,

–   ob upoštevanju finančnega prispevka EU v znesku 305 milijonov EUR, dodeljenega v obdobju 2008–2012 v okviru tega sporazuma o partnerstvu v ribiškem sektorju, ki je plovilom iz 12 držav članic omogočil ribolov v mavretanskih vodah,

–   ob upoštevanju obiska Odbora za ribištvo v Mavretaniji od 3. do 5. novembra 2010,

–   ob upoštevanju člena 115(5) in člena 110(2) svojega poslovnika,

A. ker je Mavretanija ena od najrevnejših držav Afrike, saj je uvrščena med močno zadolžene revne države ter finančno odvisna od tuje pomoči in od tega, ali ji bodo ustanove, kot so Svetovna banka, Evropska investicijska banka ali Evropska unija, pa tudi dvostranske partnerice, kot so Francija, Nemčija, Španija, Združene države, Japonska in Kitajska, odpisale dolgove,

B.  ker je Mavretanija v zadnjem desetletju doživela več vojaških udarov, zadnjega leta 2008, zato jo lahko še vedno obravnavamo kot nestabilno državo, zaradi česar je tudi politično odvisna od mednarodnega priznanja,

C.  ker nemirni politični položaj v severni Afriki vpliva tudi na Mavretanijo, kjer so januarja poročali o primeru politično motiviranega samomora, februarja pa o protestih v glavnem mestu Nouakchott, kjer so udeleženci zahtevali nova delovna mesta, gospodarske in politične spremembe ter odpravo korupcije,

D.  ker je bila Mavretanija v zadnjih letih hudo prizadeta zaradi terorističnih dejavnosti, saj je na puščavskem območju, ki tvori večji del države, delovala Al Kajda,

E.  ker je sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju z Mavretanijo predvideval finančni prispevek 305 milijonov EUR, ki naj bi bili dodeljen v štirih letih, zaradi česar je bil ta sporazum za Mavretanijo najpomembnejši mednarodni sporazum, saj predstavljajo plačila EU in pristojbine približno tretjino celotnega državnega prihodka,

F.  ker je Mavretanija v zadnjih šestih letih prejela skupaj 65 milijonov EUR finančnih prispevkov, izrecno namenjenih razvoju politike ribiškega sektorja, ki pa še zmeraj velja za nerazvitega,

G.  ker deseti Evropski razvojni sklad predvideva znesek 156 milijonov EUR za Mavretanijo v obdobju 2008–2013, od katerih je 47 milijonov namenjenih izboljšanju upravljanja, 26 milijonov pa odstranitvi potopljenih ladij iz zaliva Nouadhibou, kar bi izboljšalo varnost in olajšalo industrijsko dejavnost v zalivu,

H.  ker sporazum o partnerstvu v ribiškem sektorju omogoča plovilom iz 12 držav članic ribolov v mavretanskih vodah in je za EU gospodarsko in finančno najpomembnejši sporazum o ribištvu,

I.   ker je ribolov eden od najpomembnejših virov prihodka za mavretansko gospodarstvo, saj predstavlja približno 10 % nacionalnega BDP ter med 35 % in 50 % mavretanskega izvoza, hkrati pa zagotavlja 29 % prihodkov za nacionalni proračun;

1.   poziva Komisijo, naj Parlamentu nemudoma zagotovi naknadno oceno sedaj veljavnega protokola, da bodo lahko članice dale poučeno presojo o tem, ali so bili cilji sporazuma doseženi in ali naj odobrijo obnovo protokola; ugotavlja, da bi bila zaradi podatkov iz te ocene mnoga vprašanja iz točk, ki sledijo, verjetno nepotrebna;

 

2.   ugotavlja, da je Komisija leta 2007 Svetu predlagala razveljavitev sporazuma[1], saj ribolovne možnosti niso bile dovolj izkoriščene, zaradi česar je bilo razmerje med stroški in koristmi nezadovoljivo; zahteva, da se preuči, ali so se razmere v zadnjih treh letih bistveno izboljšale, ter razlago, ali Komisija še vedno meni, da je treba sporazum razveljaviti;

 

3.   poziva Komisijo, naj v letnih znanstvenih poročilih, ki jih skladno z določbami člena 3(4)a veljavnega protokola pripravlja skupni znanstveni odbor, zagotovi povzetek ugotovitev;

 

4.   poziva Komisijo, naj zagotovi skupni vmesni pregled z analizo doseganja kazalnikov rezultatov za sektorsko podporo, pa tudi skupni končni pregled, skladno s členom 7(3) veljavnega protokola;

 

5.   sprašuje Komisijo, ali so mavretanski organi spoštovali dogovor iz člena 7(4) veljavnega protokola, skladno s katerim so morali vsako leto Komisiji poročati o sektorski dodelitvi finančnih sredstev, predvideni v zakonu o javnih financah za naslednje leto, ter jo prosi, naj navede, ali je bila vsebina sporočila ustrezna;

 

6.   nujno poziva Komisijo, naj zagotovi analizo o tem, kako so bili letni in večletni cilji iz člena 7 protokola opredeljeni in izpolnjeni;

 

7.   poziva Komisijo, naj zagotovi najnovejše podatke glede prekrivanja priobalnega ribolova in ribolova, ki ga izvajajo plovila EU, pri čemer gre pri obeh za lov na hobotnice, ob upoštevanju zmanjšanja števila plovil v prejšnjem sporazumu o ribištvu (v obdobjih 2001–2006 in 2006–2008) ter hkratnega zvišanja bruto referenčne tonaže;

 

8.   prosi Komisijo, naj zagotovi ustrezne podatke o tem, kako se v praksi obnese sistem prostovoljnega iztovarjanja, ki daje spodbude v obliki zmanjšanja pristojbin lastnikom plovil, ki del svojega ulova iztovorijo v mavretanskem pristanišču Nouadhibou, ter zahteva oceno o tem, ali bi bilo treba razmisliti o dodatnih ukrepih;

 

9.   prosi Komisijo, naj preuči možnost, da bi v protokol vključili klavzulo, ki bi plovila EU obvezala, da v mavretanskih pristaniščih iztovorijo določen delež ulova, ki je po mnenju nacionalnih organov potreben zaradi pokrivanja povpraševanja po zalogah hrane in delovnih mestih v tej državi;

 

10. poziva Komisijo, naj pritisne na mavretanske organe, da bi prenehali s prakso vkrcavanja opazovalcev iz Urada za spremljanje ribolova in nadzor na morju (DSPCM) na plovila z namenom, da lastnike kaznujejo z globami zaradi domnevno malenkostnih ali neupravičenih razlogov, saj to pomeni kršitev določb iz poglavja 6 veljavnega protokola;

11.  sprašuje Komisijo, kakšne pobude je sprejela, da bi pridobila poročila o inšpekcijskih pregledih, glede katerih so mavretanski organi privolili, da jih bodo posredovali lokalni delegaciji EU, ter predlaga, da se v protokol vključi nova klavzula, ki bo določala zmanjšanje prispevkov nacionalni nadzorni agenciji (DSPCM) v primeru, da se bodo še pojavljala poročila o nadlegovanju plovil EU;

 

12.  poziva Komisijo, naj zagotovi, da se bo del prispevkov EU skladno določbami iz člena 6(3) protokola uporabil za razvoj pristaniške infrastrukture, še zlasti pristaniških zmogljivosti v glavnem mestu Nouakchott, kar bi olajšalo iztovarjanje ulova, pripomoglo k lokalnemu zaposlovanju in izboljšalo nacionalno infrastrukturo;

 

13.  priporoča Komisiji, naj v novi protokol vključi možnost zagotavljanja usposabljanja mavretanskih strokovnjakov, s čimer bi podprli razvoj strukturne ribiške politike in nacionalne infrastrukture;

 

14. nujno poziva Komisijo, naj nastopi proti še vedno nizki stopnji vključevanja ribolova v mavretansko gospodarstvo (domnevno zaradi odvisnosti od prihodkov iz sporazumov o ribištvu ter prostih licenc, pomanjkljivosti pri iztovarjanju, predelavi, podpornih službah, infrastrukturi za vzdrževanje, pa tudi zaradi nezadostne diverzifikacije ulova), in sicer tako, da bolje sodeluje z mavretanskimi organi ter da plačila prispevkov EU veže na jasne cilje, ki jih je treba doseči na področju razvoja sektorja ter infrastrukture;

 

15.  poziva Komisijo, naj zagotovi informacije o skupni skupini za razmislek, predvideni v členu 8 veljavnega protokola, katere naloga je, da redno proučuje vprašanja v zvezi s spodbujanjem zasebnih naložb EU v ribiški sektor Mavretanije ter določa akcijske načrte za doseganje tega cilja;

 

16.  priporoča Komisiji, naj si na naslednjih pogajanjih prizadeva za vzpostavitev sistema prenosljivih kvot, ki bi temeljil na znanstvenih ocenah in nadomestil sedanji sistem dovoljenj, s čimer bi vzpostavili boljši nadzor nad čezmernim izkoriščanjem virov;

 

17.  poziva Komisijo, naj preuči izvedljivost regionalnega pristopa pri vseh sporazumih EU o ribištvu v zahodni Afriki, da bi dosegli boljše upravljanje čezmejnih ribjih staležev in boljše spremljanje nezakonitega, nereguliranega in neprijavljenega ribolova, hkrati pa tudi izboljšali neenaka pogajalska stališča med EU in državami pogodbenicami, ki so, tako kot Mavretanija, močno odvisne od prispevkov EU;

 

18. naroči svojemu predsedniku, naj to resolucijo posreduje     Komisiji in Svetu.