Procedure : 2011/2586(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb : B7-0197/2011

Indgivne tekster :

B7-0197/2011

Forhandlinger :

Afstemninger :

PV 12/05/2011 - 12.3

Vedtagne tekster :

P7_TA(2011)0232

FORSLAG TIL BESLUTNING
PDF 115kWORD 65k
Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.743v01-00
 
B7-0197/2011

på baggrund af forespørgsler til mundtlig besvarelse B7‑000018/2011 og B7‑000038/2011

jf. forretningsordenens artikel 115, stk. 5


om fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien


João Ferreira for GUE/NGL-Gruppen

Europa-Parlamentets beslutning om fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien  
B7‑0197/2011

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 115, stk. 5, og artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at fiskeripartnerskabsaftalerne bør bygge på opfyldelsen af økonomiske og sociale mål inden for fiskeri gennem et tæt samarbejde på det videnskabelige og tekniske område og på vilkår, der sikrer en bæredygtig udnyttelse af fiskeressourcerne;

B.   der henviser til, at samarbejdet bør være baseret på gensidig interesse og komplementaritet mellem de initiativer og handlinger, der gennemføres såvel i fællesskab som af hver enkelt part, idet der sikres sammenhæng mellem politikkerne,

C.  der henviser til, at fiskerisektoren, herunder dens tilknyttede sektorer, spiller en vigtig rolle i den økonomiske og sociale udvikling såvel i tredjelande som i medlemsstaterne;

D.  der henviser til, at fiskerisektoren er af stor betydning for Mauretaniens økonomi, at den udgør 10 % af BNP og 35-50 % af landets eksport og ligeledes bidrager til af statsbudgettet med op til 29 %,

E.   der henviser til, at fiskerisektoren i Mauretanien tegner sig for ca. 45 000 direkte og indirekte job og udgør 36 % af den samlede beskæftigelse i landet, idet 31 % af disse job findes inden for ikke-industrielt fiskeri og 12 % inden for industrielt fiskeri,

F.   der henviser til, at EU har haft fiskeriaftaler med Mauretanien siden 1987, og at disse aftaler siden 1996 igennem samarbejdsaftalen har opnået en væsentlig samarbejdsdimension, herunder de konkrete mål for samarbejdet om bæredygtig udvikling inden for fiskeri i Mauretanien,

G.  der henviser til, at fiskeriaftalen mellem EU og Mauretanien finansielt set er den vigtigste af alle de fiskeriaftaler, som EU har undertegnet,

H.  der henviser til, at de forskellige former for støtte i de forskellige fiskeriaftaler mellem EU og Mauretanien har været utilstrækkeligt realiseret,

I.    der henviser til, at der med undtagelse af Nouadhibou i den nordlige del af landet ikke findes en eneste fiskerihavn på en strækning på over 700 kilometer atlanterhavskyst,

J.    der henviser til, at Mauretanien på grund af den svage udvikling i landets fiskerisektor ikke er i besiddelse af den merværdi, som landet ville opnå, hvis det selv udnyttede sine fiskeressourcer (herunder processen med forarbejdning og salg af fisk),

K.  der henviser til, at hvis denne udvikling i fiskerisektoren blev virkeliggjort, ville det resultere i en økonomisk social udvikling i Mauretanien og derigennem føre til jobskabelse og fremme selvstændighed, suverænitet og uafhængighed,

L.   der henviser til, at Kommissionen endnu ikke har forelagt en efterfølgende evaluering af fiskeriaftalen med Mauretanien,

M.  der henviser til, at manglen på midler til kontrol og overvågning på havet kan fremme en overudnyttelse af fiskeressourcerne og en mindskelse af biodiversiteten,

1.   beklager, at en væsentlig del af målene i fiskeripartnerskabsaftalen ikke er blevet opfyldt; mener, at den utilstrækkelige opfyldelse af disse mål, navnlig inden for videnskabeligt og teknisk samarbejde, ikke har muliggjort en bæredygtig udvikling af fiskerisektoren i Mauretanien;

2.   anerkender, at følgende støtteformer inden for fiskerisektoren i Mauretanien ikke er blevet gennemført på tilfredsstillende vis: modernisering og udvikling af kystfiskeri og ikke-industrielt fiskeri af mindre omfang og af industrier med relation til fiskeri, udvikling af havneinfrastrukturer og forbedring af vilkårene for landing af fisk, udvikling af akvakulturprojekter samt forbedring af kontrol og overvågning på havet;

3.   anser det for nødvendigt at foretage en grundig evaluering af årsagerne til den utilstrækkelige opfyldelse af fiskeripartnerskabsaftalens konkrete mål, navnlig hvad angår udviklingssamarbejdet og diverse støtteformer inden for fiskerisektoren i Mauretanien; understreger, at denne evaluering skal inddrage de mauretanske myndigheder;

4.   går ind for, at EU skal støtte en hurtigst mulig etablering af hensigtsmæssige indretninger til landing af fisk på Mauretaniens centrale og sydlige kyst, således at de fisk, der fanges i de mauretanske farvande, landes i nationale havne og ikke uden for landet, som det ofte er tilfældet i øjeblikket;

5.   mener, at udviklingen i Mauretaniens fiskerisektor (herunder fangst samt forarbejdnings- og kommercialiseringsprocessen) ikke blot stimulerer den økonomiske udvikling i landet, men ligeledes kan tilføre vigtige fordele hvad angår kvalitet og fødevareforsyningssikkerheden, ved at tilskynde befolkningen til indtagelse af fisk til overkommelige priser;

6.   gør opmærksom på, at fiskeripartnerskabsaftalerne generelt ofte har begrænset sig til en overførsel af midler til tredjelande mod retten til at udnytte deres fiskeressourcer, og at fiskeripartnerskabsaftalen med Mauretanien er et godt eksempel herpå; henleder opmærksomheden på, at denne restriktive opfattelse af fiskeripartnerskabsaftalerne er i modstrid med deres ånd og med deres udtrykkelige mål;

7.   understreger, at fiskeripartnerskabsaftalerne på mellemlang sigt bør fremme tredjelandets bæredygtige udnyttelse af dets egne ressourcer, såvel med henblik på landets interne forbrug som på eksport, så det derved opnår fordele i form af skabelse og opretholdelse af rigdom i landet;

8.   mener, at fremmede rederes udnyttelse af et tredjelands ressourcer, herunder redere fra EU, bør begrænse sig til de ressourcer, som befolkningen i det pågældende land ikke selv har udnyttet;

9.   henleder opmærksomheden på, at det er absolut nødvendigt at sikre, at havøkosystemerne bevares korrekt på mellemlang og lang sigt; kræver en behørig styrkelse af samarbejdet med Mauretanien også på dette område;

10. går ind for udarbejdelsen og anvendelsen af hensigtsmæssige indikatorer, der gør det muligt at overvåge opfyldelsen af fiskeripartnerskabsaftalernes mål i løbet af deres anvendelsesperiode; understreger, at denne kontrol forudsætter en effektiv vedtagelse af korrigerende procedurer, som skal samordnes med tredjelandet, hver gang der konstateres en afvigelse fra målene;

11. opfordrer indtrængende Kommissionen til omgående at forelægge den efterfølgende evaluering af fiskeripartnerskabsaftalen mellem EU og Mauretanien samt af de andre fiskeripartnerskabsaftaler;

12. mener, at der forud for indgåelsen af fiskeriaftaler mellem EU og tredjelande bør gennemføres en stor debat, der giver mulighed for en effektiv deltagelse af befolkningerne og de sociale organisationer i de forskellige lande, og at de nationale parlamenter og Europa-Parlamentet også bør inddrages, således at forhandlingernes demokratiske og gennemsigtige karakter sikres inden for rammerne af, hvordan institutionerne i de enkelte lande fungerer;

13. understreger landenes ret til at prioritere udviklingen af deres fiskerisektor og af deres marked gennem kontrol af importerede varer, gennem fastsættelse af minimumskriterier for kvalitet og tekniske kriterier og gennem bekæmpelse af dumping;

14. går ind for, at der etableres mere retfærdige og bæredygtige økonomiske forbindelser, som støtter bekæmpelsen af dybe uretfærdigheder og sociale uligheder, sult, sygdom samt fattigdom.

 

Juridisk meddelelse - Databeskyttelsespolitik