Procedura : 2011/2586(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury : B7-0197/2011

Teksty złożone :

B7-0197/2011

Debaty :

Głosowanie :

PV 12/05/2011 - 12.3

Teksty przyjęte :

P7_TA(2011)0232

PROJEKT REZOLUCJI
PDF 129kWORD 79k
Patrz też projekt wspólnej rezolucji RC-B7-0193/2011
16.3.2011
PE459.743v01-00
 
B7-0197/2011/rev.

złożony w odpowiedzi na pytania wymagające odpowiedzi ustnej B7‑000018/2011 i B7‑000038/2011

zgodnie z art. 115 ust. 5 Regulaminu


w sprawie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Mauretanią


João Ferreira w imieniu grupy politycznej GUE/NGL

Rezolucja Parlamentu Europejskiego w sprawie Umowy o partnerstwie w sprawie połowów pomiędzy Unią Europejską a Mauretanią  
B7‑0197/2011/rev.

Parlament Europejski,

–   uwzględniając art. 115 ust. 5 i art. 110 ust. 2 Regulaminu,

A.  mając na uwadze, że istotą umów o partnerstwie w sprawie połowów musi być realizacja celów gospodarczych i społecznych poprzez ścisłą współpracę naukową i techniczną w warunkach gwarantujących zrównoważoną eksploatację zasobów połowowych,

 

B.   mając na uwadze, że taka współpraca musi być oparta na wspólnych korzyściach i przyjąć formę inicjatyw i środków, które podejmowane wspólnie lub niezależnie przez każdą ze Stron będą się wzajemnie uzupełniać, zapewniając spójność polityk,

 

C.  mając na uwadze, że sektor rybołówstwa wraz przemysłem pokrewnym odgrywa ważną rolę w rozwoju ekonomiczno-społecznym zarówno w państwach trzecich, jak i państwach członkowskich,

 

D.  mając na uwadze, że sektor rybołówstwa ma duże znaczenie dla gospodarki Mauretanii że wytwarza on 10% PKB i że przypada na niego 35%–50% eksportu Mauretanii, a także że sektor ten zapewnia 29% wpływów do budżetu państwa,

 

E.   mając na uwadze, że sektor rybołówstwa w Mauretanii tworzy blisko 45 000 bezpośrednich i pośrednich miejsc pracy i że przypada na niego 36% ogólnego zatrudnienia kraju, z czego 31% to miejsca pracy związane z rybołówstwem tradycyjnym, a 12% z połowami na skalę przemysłową,

 

F.   mając na uwadze, że UE zawiera umowy w sprawie połowów z Mauretanią od 1987 r. i że od 1996 r. dzięki umowie o współpracy umowy te uzyskały wymiar bliskiej współpracy, obejmującej także zadeklarowane cele w zakresie współpracy na rzecz trwałego rozwoju sektora połowów w Mauretanii,

 

G.  mając na uwadze, że umowa o połowach między UE a Mauretanią jest pod względem finansowym najważniejszą ze wszystkich umów o połowach podpisanych przez UE,

 

H.  mając na uwadze braki w wykonaniu różnych linii budżetowych wsparcia przewidzianych w poszczególnych umowach o połowach między UE a Mauretanią,

 

I.    mając na uwadze, że z wyjątkiem położonego na północy kraju portu w Nawazibu na ponad 700 km odcinku wybrzeża atlantyckiego nie ma ani jednego portu rybackiego,

 

J.    mając na uwadze, że z powodu niskiego poziomu rozwoju sektora rybołówstwa w Mauretanii, kraj ten pozbawiony jest wartości dodanej, którą uzyskiwałby, gdyby sam eksploatował własne zasoby połowowe (łącznie z przetwórstwem i sprzedażą ryb),

 

K.  mając na uwadze, że realizacja planu rozwoju sektora rybołówstwa doprowadziłaby do rozwoju gospodarczego i społecznego Mauretanii, przyczyniając się do powstania miejsc pracy i zapewnienia autonomii, suwerenności i niezależności,

 

L.   mając na uwadze, że Komisja Europejska nie przedstawiła jeszcze oceny ex-post w sprawie umowy o połowach z Mauretanią,

 

M.  mając na uwadze, że brak środków kontroli i nadzoru na morzu może przyczynić się do nadmiernej eksploatacji zasobów połowowych i spowodować utratę różnorodności biologicznej,

 

1.   ubolewa, że znaczna część celów umowy o partnerstwie w sprawie połowów nie została zrealizowana; uważa, że braki w realizacji tych celów, w szczególności w zakresie współpracy naukowej i technicznej, nie pozwoliły na trwały rozwój sektora połowów w Mauretanii;

 

2.   przyznaje, że następujące linie budżetowe na wsparcie rozwoju sektora połowów w Mauretanii nie zostały wykonane w sposób zadowalający: modernizacja i rozwój drobnego rybołówstwa przybrzeżnego i metodami tradycyjnymi oraz przemysłu związanego z rybołówstwem; rozwój infrastruktury portowej i poprawa warunków wyładunku ryb; rozwój projektów związanych z akwakulturą; usprawnienie kontroli i nadzoru na morzu;

 

3.   uważa, że konieczne jest dokonanie wyczerpującej oceny przyczyn braków w realizacji celów określonych w umowie o partnerstwie w sprawie połowów, w szczególności w zakresie współpracy na rzecz rozwoju i poszczególnych linii budżetowych na wsparcie rozwoju sektora rybołówstwa w Mauretanii; podkreśla, że w prace nad tą oceną powinny być włączone władze mauretańskie;

 

4.   wzywa, aby UE udzieliła wsparcia na jak najszybszą budowę infrastruktury odpowiedniej dla wyładunku ryb na środkowym i południowym wybrzeżu Mauretanii tak, aby ryby łowione w wodach mauretańskich były wyładowywane w portach krajowych, a nie poza krajem, jak to się często dzieje obecnie;

 

5.   uważa, że rozwój sektora rybołówstwa w Mauretanii (włączając w to połowy oraz proces przetwórstwa i sprzedaży) nie tylko pobudza rozwój gospodarczy kraju, lecz także może przynieść znaczne korzyści w zakresie jakości i bezpieczeństwa dostarczanej żywności, skłaniając ludność do spożywania ryb, po przystępnych cenach;

 

6.   zwraca uwagę, że na ogół umowy o partnerstwie w sprawie połowów sprowadzały się często do przekazywania środków do państw trzecich w zamian za prawo do eksploatacji ich zasobów połowowych, czego dobrym przykładem jest umowa o partnerstwie w sprawie połowów z Mauretanią; wskazuje, że taka ścisła wykładnia umów o partnerstwie w sprawie połowów jest sprzeczna z ich istotą i ich zadeklarowanymi celami;

 

7.   podkreśla, że umowy o partnerstwie w sprawie połowów muszą promować w perspektywie średniookresowej zrównoważone wykorzystywanie własnych zasobów przez państwo trzecie, zarówno w celach konsumpcji wewnętrznej, jak i na potrzeby eksportu, przynosząc mu korzyści w postaci wygenerowanego bogactwa pozostającego w kraju;

 

8.   uważa, że eksploatacja zasobów państwa trzeciego przez armatorów zagranicznych, w tym również z UE, musi ograniczać się do zasobów niewykorzystywanych przez ludność tego kraju;

 

9.   zwraca uwagę na nadrzędną konieczność zagwarantowania odpowiedniej ochrony ekosystemów morskich w perspektywie średnio- i długoterminowej; wzywa do zdecydowanego pogłębienia współpracy z Mauretanią również w tej dziedzinie;

 

10. opowiada się za opracowaniem i stosowaniem odpowiednich wskaźników umożliwiających monitorowanie realizacji celów umów o partnerstwie w sprawie połowów w trakcie obowiązywania tych umów; podkreśla, że taka kontrola musi skłaniać do faktycznego przyjmowania procedur korygujących, ustalanych z państwem trzecim, za każdym razem, gdy stwierdzone zostanie odejście od założonych celów;

 

11. domaga się, aby Komisja Europejska przedstawiła niezwłocznie ocenę ex-post Umowy o partnerstwie w sprawie połowów między UE a Mauretanią, a także pozostałych umów o partnerstwie w sprawie połowów;

 

12. uważa, że umowy w sprawie połowów między UE a państwami trzecimi muszą być poprzedzone szeroką debatą, umożliwiającą faktyczny udział ludności i organizacji społecznych różnych państw i angażującą parlamentu krajowe i Parlament Europejski, zapewniając demokratyczny charakter i przejrzystość negocjacji w ramach funkcjonowania instytucji każdego kraju;

 

13. wskazuje na prawo państw do priorytetowego traktowania rozwoju własnego sektora rybołówstwa i własnego rynku poprzez kontrolę importowanych towarów, nakładanie minimalnych wymogów jakościowych i technicznych oraz zwalczanie dumpingu;

 

14. opowiada się za stworzeniem sprawiedliwszych stosunków gospodarczych, wspierających walkę z niesprawiedliwością i nierównością społeczną, głodem, chorobami i ubóstwem;

 

15. zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Radzie, Komisji, rządom i parlamentom państw członkowskich oraz rządowi Mauretanii.

Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności