Πρόταση ψηφίσματος - B7-0198/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0198/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ  σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Ανατολική Διάσταση

16.3.2011

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

Marek Siwiec εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων


Διαδικασία : 2010/2958(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0198/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0198/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0198/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την αναθεώρηση της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας - Ανατολική Διάσταση

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα της Συνόδου των Υπουργών Εξωτερικών για την Ανατολική Εταιρική Σχέση, της 13ης Δεκεμβρίου 2010,

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του, της 19ης Ιανουαρίου 2006, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας (ΕΠΓ)[1], της 15ης Νοεμβρίου 2007, σχετικά με την ενίσχυση της ΕΠΓ[2], της 6ης Ιουλίου 2006, σχετικά με το Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ)[3], της 5ης Ιουνίου 2008, σχετικά με την ετήσια έκθεση του Συμβουλίου προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο για τα κύρια θέματα και τις βασικές επιλογές της ΚΕΠΠΑ[4], της 19ης Φεβρουαρίου 2009, σχετικά με την αναθεώρηση του ΕΜΓΕΣ[5], της 17ης Ιανουαρίου 2008, σχετικά με την προσέγγιση περιφερειακής πολιτικής για τον Εύξεινο Πόντο[6] και, της 20ής Ιανουαρίου 2011,σχετικά με μια στρατηγική της ΕΕ για την περιοχή του Ευξείνου Πόντου[7],

–    έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 20ής Μαΐου 2010, σχετικά με την ανάγκη για μια στρατηγική της ΕΕ για το Νότιο Καύκασο[8],

–    έχοντας υπόψη την ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ) μετά το 2004, και ιδίως τις εκθέσεις προόδου της Επιτροπής σχετικά με την εφαρμογή της,

 

–   έχοντας υπόψη τα προηγούμενα ψηφίσματά του για την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Λευκορωσία, τη Γεωργία, τη Δημοκρατία της Μολδαβίας και την Ουκρανία, καθώς και τις συστάσεις των κοινοβουλευτικών επιτροπών συνεργασίας με τις χώρες, αυτές εκτός της Λευκορωσίας,

–   έχοντας υπόψη την παράγραφο 41 του προαναφερομένου ψηφίσματος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, της 15ης Νοεμβρίου 2007, όπου ζητείται η συγκρότηση Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης ΕΕ – Ανατολικών Γειτονικών Χωρών (EURO-NEST),

–    έχοντας υπόψη τα σχέδια δράσης που ενεκρίθησαν από κοινού με την Αρμενία, το Αζερμπαϊτζάν, τη Γεωργία και τη Μολδαβία, καθώς και την Ατζέντα Σύνδεσης με την Ουκρανία,

 

–    έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για την ΕΠΓ, της 26ης Ιουλίου 2010,

 

–    έχοντας υπόψη την Κοινή Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, που πραγματοποιήθηκε στην Πράγα στις 7 Μαΐου 2009,

 

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 12ης Μαΐου 2010, σχετικά με τον απολογισμό της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας (ΕΠΓ)[9],

 

–    έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής, της 3ης Δεκεμβρίου 2008, σχετικά με την Ανατολική Εταιρική Σχέση[10],

 

–    έχοντας υπόψη τις ανακοινώσεις της Επιτροπής, της 5ης Δεκεμβρίου 2007, σχετικά με μια ισχυρή Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας[11], της 4ης Δεκεμβρίου 2006, σχετικά με την ενίσχυση της ΕΠΓ[12], της 12ης Μαΐου 2004, σχετικά με την Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας - έγγραφο στρατηγικής[13] και της 11ης Μαρτίου 2003, σχετικά με μια Ευρύτερη Ευρώπη - Γειτονικές Σχέσεις: Ένα νέο πλαίσιο με τους γείτονές μας στα ανατολικά και νότια σύνορά μας[14],

 

–    έχοντας υπόψη τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1638/2006 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Οκτωβρίου 2006, για τον καθορισμό γενικών διατάξεων σχετικά με τη θέσπιση Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης (ΕΜΓΕΣ)[15] ,

 

–    έχοντας υπόψη την Ειδική Έκθεση 13/2010 του Ελεγκτικού Συνεδρίου με τίτλο "Τέθηκε επιτυχώς σε εφαρμογή και παράγει αποτελέσματα το νέο Ευρωπαϊκό Μέσο Γειτονίας και Εταιρικής Σχέσης στον Νότιο Καύκασο (Αρμενία, Αζερμπαϊτζάν και Γεωργία);",

–    έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

 

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη της Λισαβόνας δημιούργησε τις απαιτούμενες προϋποθέσεις προκειμένου η ΕΕ να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα και τη συνοχή των σχέσεών της με όλους τους παράγοντες και εταίρους, ιδίως με τους γείτονές της,

 

Β. λαμβάνοντας υπόψη ότι, σύμφωνα με το άρθρο 8 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, η Ένωση αναπτύσσει προνομιακές σχέσεις με τις γειτονικές χώρες με στόχο την εγκαθίδρυση ενός χώρου ευημερίας και καλής γειτονίας ο οποίος θεμελιώνεται στις αξίες της Ένωσης και χαρακτηρίζεται από στενές και ειρηνικές σχέσεις βασιζόμενες στη συνεργασία,

 

Γ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΠΓ, από την έναρξή της, οδήγησε στην ενίσχυση των σχέσεων με τις χώρες εταίρους και απέφερε ορισμένα απτά οφέλη· λαμβάνοντας υπόψη ότι εξακολουθούν να υπάρχουν προκλήσεις και ότι σήμερα πρέπει να δοθεί έμφαση στην εφαρμογή, με σαφώς προσδιορισμένες προτεραιότητες δράσης, σαφή κριτήρια αναφοράς και διαφοροποίηση βασιζόμενη στις επιδόσεις·

 

Δ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση αποτελεί ένα σημαντικό πολιτικό πλαίσιο για την εμβάθυνση των σχέσεων με τις χώρες εταίρους και μεταξύ αυτών, βασιζόμενο στις αρχές της συνοικειοποίησης και της κοινής ευθύνης καθώς και της υπαγωγής σε όρους· λαμβάνοντας υπόψη ότι η ενδυνάμωση των σχέσεων απαιτεί ισχυρότερη κοινή δέσμευση και απτή πρόοδο προς την κατεύθυνση της χρηστής διακυβέρνησης και των δημοκρατικών προδιαγραφών·

 

E.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ανατολική Εταιρική Σχέση επικεντρώνεται σε 4 θεματικές πλατφόρμες συνεργασίας, συγκεκριμένα: δημοκρατία, χρηστή διακυβέρνηση και σταθερότητα· οικονομική ολοκλήρωση και σύγκλιση με τις πολιτικές της ΕΕ· περιβάλλον, κλιματική αλλαγή και ενεργειακή ασφάλεια· και επαφές μεταξύ των ατόμων,

ΣΤ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η συνεργασία στο πλαίσιο της Κοινοβουλευτικής Συνέλευσης EURONEST αποσκοπεί στην επίτευξη θετικών αποτελεσμάτων χρησιμεύοντας ως πλατφόρμα για την ανταλλαγή απόψεων, εξεύρεση κοινών θέσεων επί των παγκοσμίων προκλήσεων των καιρών μας σε σχέση με τη δημοκρατία, την πολιτική, τα οικονομικά, την ενεργειακή ασφάλεια και τις κοινωνικές υποθέσεις, καθώς και την ενίσχυση των δεσμών μεταξύ των χωρών της περιοχής και της ΕΕ, όπως επίσης και μεταξύ των χωρών της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης,

Ζ.   λαμβάνοντας υπόψη ότι η ΕΕ πρέπει να προωθήσει και να ενισχύσει σημαντικά μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή, αυξάνοντας την οικονομική στήριξή της στις κοινωνίες των πολιτών και προωθώντας την ελευθερία του Τύπου και την ελευθερία του συνέρχεσθαι προκειμένου να υποστηρίξει τις διαδικασίες εκδημοκρατισμού που αποτελούν προϋπόθεση για μακροπρόθεσμη σταθερότητα,

H.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι ανεπίλυτες περιφερειακές συγκρούσεις στη γειτονία της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπονομεύουν τη βιώσιμη οικονομική, κοινωνική και πολιτική ανάπτυξη των ενδιαφερομένων χωρών και αποτελούν σοβαρό εμπόδιο στην περιφερειακή συνεργασία, σταθερότητα και ασφάλεια· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις αυτές αποτελούν επίσης σοβαρό εμπόδιο στην ανάπτυξη όλων των δυνατοτήτων και προτεραιοτήτων της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συγκρούσεις αυτές υπονομεύουν την ανάπτυξη μιας πραγματικής και αποτελεσματικής πολυμερούς διάστασης της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι ο ρόλος που θα μπορούσε να διαδραματίσει η κοινωνία των πολιτών στις ενδιαφερόμενες χώρες εξακολουθεί να υποτιμάται,

 

Θ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι πρόσφατες διαδηλώσεις κατά των καταπιεστικών καθεστώτων στη Λευκορωσία, την Τυνησία και την Αίγυπτο εξέφρασαν ξεκάθαρα τις θεμιτές προσδοκίες των λαών για δημοκρατία,

Ι.    λαμβάνοντας υπόψη ότι η πολιτική στήριξης και συνεργασίας που ακολούθησε η ΕΕ και τα κράτη μέλη της έναντι των αντιδημοκρατικών καθεστώτων στην Τυνησία και την Αίγυπτο απέτυχε και πρέπει να αποτελέσει δίδαγμα για τις σχέσεις της ΕΕ με τη Λευκορωσία· λαμβάνοντας επίσης υπόψη ότι η ΕΠΓ στο σύνολό της πρέπει να βασίζεται σε αξίες,

ΙΑ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το ΕΜΓΕΣ συνέβαλε στην απλούστευση της χρηματοδότησης της ΕΠΓ· λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία σχεδιασμού του διάδοχου μέσου πρέπει να αντικατοπτρίζει τα συμπεράσματα της στρατηγικής αναθεώρησης της ΕΠΓ και να πραγματοποιηθεί μέσω εκτεταμένων διαβουλεύσεων,

 

Αναθεώρηση της ΕΠΓ - Γενικές παρατηρήσεις

 

1.   χαιρετίζει την πρόοδο στις σχέσεις μεταξύ της ΕΕ και των γειτονικών χωρών στο πλαίσιο της ΕΠΓ και επιβεβαιώνει τις αξίες, τις αρχές και τις δεσμεύσεις επί των οποίων έχει βασιστεί η ΕΠΓ, στις οποίες συμπεριλαμβάνονται η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η οικονομία της αγοράς, η βιώσιμη ανάπτυξη και η χρηστή διακυβέρνηση· θεωρεί ότι η ΕΠΓ εξακολουθεί να αποτελεί ένα πλαίσιο στρατηγικής σημασίας για την εμβάθυνση και ενίσχυση των σχέσεων με τους στενότερους εταίρους μας, με στόχο την υποστήριξη των πολιτικών, κοινωνικών και οικονομικών τους μεταρρυθμίσεων, και υπογραμμίζει τη σημασία της διατήρησης της αρχής της συνοικειοποίησης κατά την εκπόνηση και εφαρμογή των προγραμμάτων και δράσεων·

2.   χαιρετίζει τη τρέχουσα αναθεώρηση της ΕΠΓ και υπογραμμίζει ότι η διαδικασία αυτή πρέπει να οδηγήσει σε περαιτέρω σύσφιξη των δεσμών της ΕΕ με τις γειτονικές χώρες, και τονίζει ότι, αν και οι φιλοδοξίες και οι στόχοι τους ενδέχεται να διαφέρουν, όλες αυτές οι χώρες έχουν τη δυνατότητα να καταστούν οι στενότεροι πολιτικοί σύμμαχοι της ΕΕ·

3.   επισημαίνει ότι οι δύο διαστάσεις (Νότια και Ανατολική) της ΕΠΓ πρέπει να νοούνται ως αναπόσπαστα τμήματα της ίδιας πολιτικής προτεραιότητας· τονίζει την ανάγκη ευελιξίας και διαφοροποίησης της προσέγγισής μας έναντι μεμονωμένων εταίρων και προσεκτικότερης διάθεσης των πόρων·

4.  υπογραμμίζει ότι η στρατηγική αναθεώρηση της ΕΠΓ πρέπει να αντικατοπτρίζει την ανάληψη μεγαλύτερης πολιτικής δέσμευσης εκ μέρους όλων των εταίρων και να ενισχύει την βάσει επιδόσεων διαφοροποίηση σύμφωνα με σαφώς καθορισμένα κριτήρια αναφοράς·

 

5.   θεωρεί ότι έχει ιδιαίτερη αξία η συνεχής ανάλυση και αξιολόγηση όχι μόνο των αποτελεσμάτων που έχουν επιτευχθεί μέχρι σήμερα μέσω των εφαρμοσθέντων προγραμμάτων, αλλά και της επάρκειας των πόρων που χρησιμοποιούνται στο πλαίσιο της εταιρικής σχέσης· υποστηρίζει ότι η διαδικασία αυτή θα επιτρέψει τη διόρθωση πιθανών αδυναμιών και ατυχών επιλογών στο μέλλον·

6.   τονίζει την ανάγκη να αναγνωριστούν οι αλλαγές που επέφερε η Συνθήκη της Λισαβόνας, ιδίως ο ενισχυμένος ρόλος του Ύπατου Εκπροσώπου/Αντιπροέδρου της Επιτροπής, η δημιουργία της Ευρωπαϊκής Υπηρεσίας Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), ο ορισμός Επιτρόπου αρμόδιου για τη Διεύρυνση και την Πολιτική Γειτονίας καθώς και οι νέες αρμοδιότητες του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου, στοιχεία τα οποία προσδίδουν μεγαλύτερη συνοχή στην εξωτερική πολιτική της ΕΕ και ενισχύουν την αποδοτικότητα και τη νομιμότητα της εξωτερικής διάστασης και δράσης της·

7.   καλεί την ΕΥΕΔ και τις αντιπροσωπείες της ΕΕ ανά τον κόσμο να συμβάλουν σημαντικά ώστε να εξασφαλισθεί ότι τα ανθρώπινα δικαιώματα και οι πολιτικές αρχές θα λαμβάνονται σε μεγαλύτερο βαθμό υπόψη στην ανάλυση της πολιτικής κατάστασης τρίτων χωρών και θα εντάσσονται σε πιθανές πολιτικές «μετατροπής» μέσω προγραμμάτων παροχής βοηθείας·

ΕΠΓ - Ανατολή

 

8.   χαιρετίζει την έναρξη της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης ως πολιτικού πλαισίου για την προώθηση της ανατολικής διάστασης της ΕΠΓ που έχει ως στόχο την εμβάθυνση και ενίσχυση των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών της γειτόνων, προωθώντας την πολιτική σύνδεση, την οικονομική ολοκλήρωση και τη νομοθετική προσέγγιση και υποστηρίζοντας ταυτόχρονα τις πολιτικές και κοινωνικοοικονομικές μεταρρυθμίσεις στις χώρες εταίρους· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εκπονήσουν σαφή κριτήρια αναφοράς για τον έλεγχο αυτών των μεταρρυθμίσεων, επισημαίνοντας ότι τα κριτήρια πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τα ιδιαίτερα χαρακτηριστικά εκάστου εταίρου, συμπεριλαμβανομένων των διαφορετικών στόχων και δυνατοτήτων τους· καλεί το Συμβούλιο, την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να εξασφαλίσουν τη συμμετοχή του Κοινοβουλίου στην κατάρτιση των εν λόγω κριτηρίων αναφοράς· τονίζει ότι οι οικονομικές μεταρρυθμίσεις πρέπει να συνοδεύονται από πολιτικές μεταρρυθμίσεις και ότι η χρηστή διακυβέρνηση μπορεί να επιτευχθεί μόνο με μια ανοικτή και διάφανη διαδικασία λήψης αποφάσεων που βασίζεται σε δημοκρατικούς θεσμούς·

9.   υπογραμμίζει τη σημασία της περαιτέρω προώθησης της σταθερότητας και της πολυμερούς οικοδόμησης εμπιστοσύνης στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, όπως συμφωνήθηκε στην Κοινή Δήλωση της Συνόδου Κορυφής της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης στην Πράγα·

10.  υπογραμμίζει ότι μια ευρωπαϊκή προοπτική , σύμφωνα και με το πνεύμα του άρθρου 49 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, θα μπορούσε να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για μεταρρυθμίσεις στις χώρες αυτές καθώς και να ενισχύσει την προσήλωσή τους σε κοινές αξίες και αρχές όπως η δημοκρατία, το κράτος δικαίου, ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και η χρηστή διακυβέρνηση·

 

11.  υπενθυμίζει ότι οι κοινές θεμελιώδεις αξίες, μεταξύ άλλων η δημοκρατία, το κράτος δικαίου και ο σεβασμός των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών, η ανεξαρτησία της δικαιοσύνης, η καταπολέμηση της διαφθοράς, η ελευθερία των μέσων ενημέρωσης και η προώθηση των ΜΚΟ, αξίες επί των οποίων βασίζονται η Ευρωπαϊκή Πολιτική Γειτονίας και η Ανατολική Εταιρική Σχέση, πρέπει να παραμείνουν η βασική παράμετρος αξιολόγησης των επιδόσεων των χωρών εταίρων μας· καλεί, για το σκοπό αυτό, όλους τους εταίρους της ΕΠΓ να λάβουν συγκεκριμένα μέτρα προς αυτήν την κατεύθυνση· ενθαρρύνει ως εκ τούτου την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να επιδιώξουν μια περισσότερο φιλόδοξη προσέγγιση στην εφαρμογή των ετησίων προγραμμάτων δράσης στον τομέα αυτό·

12. επισημαίνει ότι, από την έναρξη της ΕΠΓ το 2004, έχουν καταγραφεί ανάμικτα αποτελέσματα, με θετικές εξελίξεις όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα και τον εκδημοκρατισμό σε ορισμένες χώρες εταίρους και ορισμένες αρνητικές εξελίξεις σε άλλες, ιδιαίτερα στη Λευκορωσία·

 

13.  σημειώνει ότι η Λευκορωσία παραμένει η μοναδική ανατολική χώρα εταίρος με περιορισμένη συμμετοχή στην ΕΠΓ και στη διμερή Ανατολική Εταιρική Σχέση καθώς και ότι η περαιτέρω συμμετοχή της σε αυτά τα προγράμματα θα εξαρτηθεί από την προθυμία της να υιοθετήσει κοινές αξίες και θεμελιώδεις αρχές· θεωρεί ότι οι πρόσφατες εξελίξεις στη Λευκορωσία απετέλεσαν προσβολή στο όραμα της ΕΕ όσον αφορά το σεβασμό των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της δημοκρατίας και του κράτους δικαίου· χαιρετίζει τα συμπεράσματα του Συμβουλίου Εξωτερικών Υποθέσεων για τη Λευκορωσία, της 31ης Ιανουαρίου 2011· καλεί την ΕE να λάβει όλα τα αναγκαία μέτρα για να εφαρμοστούν πλήρως τα συμπεράσματα αυτά, μεταξύ άλλων προσπαθώντας να προσελκύσει τους απλούς Λευκορώσους πολίτες στην ιδέα της μεταρρύθμισης, μειώνοντας τη γραφειοκρατία και το κόστος που συνδέεται με την έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν και διευκολύνοντας τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων· καλεί εν προκειμένω τα κράτη μέλη να χρησιμοποιήσουν, κατά την έκδοση θεωρήσεων Σένγκεν, όλη την ευελιξία που προσφέρει ο κώδικας θεωρήσεων της ΕΕ· παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και άλλους χορηγούς να υποστηρίξουν την ανάπτυξη δημοκρατικά προσανατολισμένων πολιτικών κομμάτων στη Λευκορωσία καθώς και τη δημιουργία μεγαλύτερων ΜΚΟ και οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών και να ενισχύσουν τοπικές πρωτοβουλίες και πρωτοβουλίες των πολιτών στις περιοχές της Λευκορωσίας·

 

14.  υπογραμμίζει ότι σε ορισμένες χώρες το εκλογικό νομοθετικό πλαίσιο και η διεξαγωγή εκλογών δεν ήταν σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα· τονίζει εκ νέου τη σημασία ελεύθερων και ισότιμων εκλογών που πραγματοποιούνται σύμφωνα με τις διεθνείς προδιαγραφές και δεσμεύσεις·

15.  τονίζει ότι η καταπολέμηση της διαφθοράς, ιδιαίτερα στη δικαιοσύνη και την αστυνομία, πρέπει να αποτελεί κορυφαία προτεραιότητα της ΕΕ κατά την ανάπτυξη των σχέσεών της με τους ανατολικούς εταίρους και ότι τούτο πρέπει να αντικατοπτρίζεται στο συνολικό πλαίσιο οικοδόμησης θεσμών· υπογραμμίζει επίσης ότι είναι σημαντικό να εντατικοποιηθεί ο αγώνας κατά των διεθνών δικτύων οργανωμένου εγκλήματος και ζητεί αυξημένη αστυνομική και δικαστική συνεργασία με τις υπηρεσίες της ΕΕ·

16.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προσλάβουν οι διμερείς σχέσεις της ΕΕ με τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και μια πολυμερή διάσταση με την αύξηση του αριθμού των δραστηριοτήτων και των πρωτοβουλιών που περιλαμβάνονται στις θεματικές ενότητες, με την απόδοση ιδιαίτερης προσοχής στην ενίσχυση διασυνοριακών σχεδίων, στην εντατικοποίηση προγραμμάτων που διευκολύνουν τις επαφές μεταξύ των ανθρώπων, στην ανάπτυξη κινήτρων για την τόνωση της περιφερειακής συνεργασίας και στην περαιτέρω ενίσχυση ενός ενεργού διαλόγου με την κοινωνία των πολιτών, προκειμένου να προωθηθεί η απαραίτητη δημιουργία ανοικτών μη κυβερνητικών οργάνων και να ενισχυθεί η κοινωνική συνοχή· επισημαίνει ωστόσο ότι η διμερής διάσταση παραμένει εξέχουσα και ζητεί σαφέστερη και αυστηρότερη διαφοροποίηση και υπαγωγή σε όρους, όπου οι φιλοδοξίες και οι δεσμεύσεις συνοδεύονται από την εφαρμογή και η πραγματική πρόοδος ακολουθείται από συγκεκριμένα βήματα προς την ευρωπαϊκή προοπτική· πιστεύει ακράδαντα ότι η σύσφιξη των δεσμών με τους εταίρους που σημειώνουν τις καλύτερες επιδόσεις θα έχει θετικό αντίκτυπο στους υπόλοιπους και θα μπορούσε να οδηγήσει στην ενίσχυση της πολυμερούς συνεργασίας·

17.  υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να προωθηθεί περαιτέρω η περιφερειακή συνεργασία στο χώρο του Ευξείνου Πόντου καθώς και να ενισχυθούν οι πολιτικές της ΕΕ όσον αφορά την περιοχή του Ευξείνου Πόντου, ιδιαίτερα με τη θέσπιση μιας ολοκληρωμένης στρατηγικής της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο και με την εξασφάλιση επαρκών οικονομικών και ανθρώπινων πόρων για την αποτελεσματική της εφαρμογή· υπογραμμίζει τη συμπληρωματικότητα μεταξύ των πολιτικών της ΕΕ για τον Εύξεινο Πόντο και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, και καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να χρησιμοποιήσουν θετικά τις διαφορετικές προσεγγίσεις των δύο πρωτοβουλιών και να διασαφηνίσουν, σε όλα τα επίπεδα, πώς μπορεί να αξιοποιηθεί αυτή η ουσιαστικής σημασίας συμπληρωματικότητα·

18.  ενθαρρύνει τις χώρες στην περιοχή να συνεργαστούν περισσότερο μεταξύ τους και να προχωρήσουν σε έναν ενισχυμένο και μακροπρόθεσμο διάλογο, σε όλα τα σχετικά επίπεδα, που θα καλύπτει τομείς όπως η ελευθερία, η ασφάλεια και η δικαιοσύνη, ιδιαίτερα η διαχείριση των συνόρων, η μετανάστευση και το άσυλο, ο αγώνας κατά του οργανωμένου εγκλήματος, η εμπορία ανθρώπων, η παράνομη μετανάστευση, η τρομοκρατία, το ξέπλυμα χρήματος και το λαθρεμπόριο ναρκωτικών καθώς και η αστυνομική και δικαστική συνεργασία· υπενθυμίζει ότι οι σχέσεις καλής γειτονίας αποτελούν μία από τις σημαντικότερες προϋποθέσεις για όλες τις χώρες της ΕΠΓ, προκειμένου να προχωρήσουν προς την ένταξη στην ΕΕ·

19.  υπογραμμίζει ότι εξακολουθούν να υφίστανται σοβαρά προβλήματα σε πολλές χώρες όσον αφορά την ελευθερία της έκφρασης, κυρίως στα μέσα ενημέρωσης, την ελευθερία του συνεταιρίζεσθαι και του συνέρχεσθαι, καθώς και ότι ο χώρος που διαθέτουν οι φορείς της κοινωνίας και οι υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων υπόκειται σε παράλογους περιορισμούς·

20.  χαιρετίζει τον ενεργό ρόλο που διαδραματίζουν οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών στην προώθηση των αξιών επί των οποίων βασίζεται η ΕΠΓ, κυρίως των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, της ελευθερίας των μέσων ενημέρωσης και του εκδημοκρατισμού· υπογραμμίζει ότι ο ρόλος αυτός καθώς και η συμμετοχή τους στην εφαρμογή και παρακολούθηση έργων που εκτελούνται στο πλαίσιο του ΕΜΓΕΣ και σχεδίων δράσης της ΕΠΓ πρέπει να υποστηριχτούν περαιτέρω με την παροχή οικονομικής και θεσμικής στήριξης· χαιρετίζει την ενεργό συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών, ιδίως εκείνων από τις χώρες εταίρους, στο Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών· ενθαρρύνει τη συμμετοχή του Φόρουμ της Κοινωνίας των Πολιτών σε επίσημες συνεδριάσεις πλατφόρμας και θεματικές ομάδες εργασίας της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

21.  θεωρεί ότι είναι απαραίτητο να πραγματοποιηθεί μια εις βάθος αξιολόγηση της αξιοπιστίας όλων των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών που συμμετέχουν σε αυτήν τη διαδικασία, προκειμένου να εξασφαλιστούν η νομιμότητα και η αποτελεσματικότητα των δράσεών μας·

22. υπογραμμίζει τη σημασία των τοπικών αρχών στη δημοκρατική ανάπτυξη των χωρών εταίρων μας και παροτρύνει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να τις υποστηρίξει ενεργά με στόχο την ενίσχυση της τοπικής δημοκρατίας και της τοπικής διακυβέρνησης· ενθαρρύνει την ανάπτυξη προγραμμάτων αδελφοποίησης μεταξύ των τοπικών αρχών της ΕΕ και των χωρών εταίρων καθώς και τη δημιουργία της Τοπικής και Περιφερειακής Συνέλευσης Ανατολικής Ευρώπης και Νοτίου Καυκάσου;

23.  τονίζει τη σημασία των συνδικαλιστικών οργανώσεων και του κοινωνικού διαλόγου ως μέρους της δημοκρατικής ανάπτυξης των ανατολικών εταίρων· υπογραμμίζει ότι τα δικαιώματα των συνδικαλιστικών οργανώσεων είναι περιορισμένα και καλεί τους ανατολικούς εταίρους να ενισχύσουν περαιτέρω τα δικαιώματα των εργαζομένων και των συνδικαλιστικών οργανώσεων· υποστηρίζει την ενίσχυση του κοινωνικού διαλόγου και της διαβούλευσης των κοινωνικών εταίρων·

24.  τονίζει τη σημασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ύπαρξης ελεύθερων και ανεξάρτητων μέσων ενημέρωσης, και στο Διαδίκτυο, για την ανάπτυξη της δημοκρατίας και ως μέσο προώθησης των ανταλλαγών και της επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνιών στην περιοχή και μεταξύ αυτών και της ΕΕ· ενθαρρύνει την ΕΕ να συνεχίσει να χρηματοδοτεί τους σταθμούς Belsat, Radyo Racyja και το Ευρωπαϊκό Ράδιο για τη Λευκορωσία, καθώς και να στηρίξει τη δημιουργία και εδραίωση άλλων μέσων ενημέρωσης, μεταξύ άλλων μέσω χρηματοδοτικών συνεισφορών, ως τρόπο προώθησης άμεσων διαύλων επικοινωνίας μεταξύ των κοινωνιών· υπογραμμίζει την ανάγκη να σταματήσει η παροχή βοήθειας προς ελεγχόμενα κρατικά μέσα μαζικής ενημέρωσης, όπως αυτό ισχύει στη Λευκορωσία

25.  υπενθυμίζει την άποψή του ότι οι συμφωνίες σύνδεσης αποτελούν σημαντικό εργαλείο για την τόνωση των μεταρρυθμίσεων και πρέπει να περιλαμβάνουν συγκεκριμένους όρους, χρονοδιαγράμματα και κριτήρια επιδόσεων και να συνοδεύονται από διαδικασία τακτικού ελέγχου προκειμένου να εμβαθυνθεί αποτελεσματικά η διμερής σχέση με την ΕΕ κατά τρόπο ολιστικό και προκειμένου να ενισχυθεί η συνοχή όλων των συνιστωσών των συμφωνιών αυτών, ήτοι των πολιτικών, οικονομικών, κοινωνικών και πολιτιστικών συνιστωσών και των υποχρεώσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων· υπογραμμίζει ότι πρέπει να αρχίσει το ταχύτερο δυνατόν η εφαρμογή των συνολικών προγραμμάτων οικοδόμησης θεσμών· υπογραμμίζει ότι, έχοντας κατά νου τον φιλόδοξο χαρακτήρα των συμφωνιών σύνδεσης και της κρίσιμης σημασίας που έχουν για το μέλλον της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, η ΕΕ πρέπει να στηρίξει τις χώρες αυτές με τεχνική και οικονομική βοήθεια προκειμένου να μπορέσουν οι τελευταίες να εκπληρώσουν τις δεσμεύσεις που έχουν αναλάβει για την εφαρμογή τους· υπενθυμίζει στην Επιτροπή την ευθύνη της να ενημερώνει δεόντως το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και τους αρμόδιους εισηγητές σχετικά με τις εντολές διαπραγμάτευσης για τις συμφωνίες σύνδεσης και σχετικά με την πορεία των διεξαγόμενων διαπραγματεύσεων·

26.  χαιρετίζει το έργο της Συμβουλευτικής Ομάδας Υψηλού Επιπέδου της ΕΕ στην Αρμενία και τη δημιουργία παρόμοιας ομάδας στη Μολδαβία· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο και την Επιτροπή να συζητήσουν τη δυνατότητα παροχής παρόμοιας βοήθειας σε άλλους ανατολικούς εταίρους·

 

27.  θεωρεί ότι η αυξημένη οικονομική ολοκλήρωση μπορεί να αποτελέσει κινητήρια δύναμη για κοινωνική και πολιτική αλλαγή· υπογραμμίζει ότι οι Ουσιαστικές και Εκτεταμένες Ζώνες Ελεύθερων Συναλλαγών με την ΕΕ πρέπει να καθιερωθούν μόνον εφόσον πληρούνται οι απαραίτητοι όροι· τονίζει ότι οι ζώνες αυτές παραμένουν για τις χώρες εταίρους ένα από τα βασικά κίνητρα για τη σύναψη Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και μια ισχυρή κινητήρια δύναμη για μεταρρυθμίσεις, υπό την προϋπόθεση ότι οι κοινωνικές και περιβαλλοντικές επιπτώσεις τους αξιολογούνται πλήρως και εν ευθέτω χρόνω· αναγνωρίζει ότι η έννοια των Ουσιαστικών και Εκτεταμένων Ζωνών Ελεύθερων Συναλλαγών πρέπει, με τη σειρά της, να προσαρμοστεί στις μεταβαλλόμενες συνθήκες στις ανατολικές χώρες εταίρους·

 

28.  υπογραμμίζει τη σημασία της αυξημένης διμερούς και πολυμερούς οικονομικής συνεργασίας μεταξύ των εταίρων της ΕΠΓ, δεδομένου ότι τούτο θα αποφέρει συγκεκριμένα οφέλη για τους πολίτες, θα βελτιώσει το πολιτικό κλίμα στην περιοχή και θα συμβάλει στην οικονομική ανάπτυξη των χωρών εταίρων· τάσσεται, ως εκ τούτου, υπέρ της δημιουργίας ζωνών ελεύθερων συναλλαγών μεταξύ των χωρών εταίρων·

 

29.  σημειώνει την αυξανόμενη οικονομική παρουσία της Κίνας στις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

30.  τονίζει ότι είναι σημαντικό να υποστηριχθεί η κινητικότητα των πολιτών, να διατηρηθούν οι επαφές μεταξύ των ανθρώπων και να εξασφαλιστεί η διαχείριση των μεταναστευτικών ροών, ιδίως μέσω συμφωνιών διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων και μέσω συμφωνιών επανεισδοχής, με στόχο να επιτευχθεί σταδιακά η πλήρης ελευθέρωση των θεωρήσεων, υπό την προϋπόθεση ότι πληρούνται όλοι οι σχετικοί όροι· καλεί την ΕΕ να διεξαγάγει ενεργά και με ταχείς ρυθμούς διαπραγματεύσεις για το σκοπό αυτό, εξασφαλίζοντας ταυτόχρονα την καλύτερη εφαρμογή των συμφωνιών διευκόλυνσης της έκδοσης θεωρήσεων· συστήνει να περιλαμβάνουν οι διμερείς συμφωνίες διατάξεις για την επικαιροποίηση της εθνικής νομοθεσίας των χωρών της ΕΠΓ περί μετανάστευσης· τονίζει ότι η εφαρμογή των εν λόγω συμφωνιών και πολιτικών, ιδιαίτερα στον τομέα της παροχής ασύλου, πρέπει να ευθυγραμμίζεται πλήρως με τις διεθνείς υποχρεώσεις και δεσμεύσεις και με τις προδιαγραφές της ΕΕ, ιδιαίτερα όσον αφορά τα ανθρώπινα δικαιώματα·

 

31.  υπογραμμίζει περαιτέρω το γεγονός ότι η ελευθέρωση των θεωρήσεων μπορεί να χρησιμοποιηθεί ως ισχυρό κίνητρο για την προώθηση του εκδημοκρατισμού και των μεταρρυθμίσεων στον τομέα των ανθρωπίνων δικαιωμάτων στις χώρες εταίρους, καθώς και ως μέσο αναγνώρισης συγκεκριμένης προόδου που έχει επιτελεσθεί προς την πολιτική σύνδεση και την οικονομική ολοκλήρωση με την ΕΕ στο πλαίσιο της ΕΠΓ·

32.  προτείνει να δημοσιεύει η Επιτροπή ετήσια έκθεση αξιολόγησης σχετικά με τις ευρωπαϊκές συμφωνίες επανεισδοχής·

33.  εκτιμά ότι είναι απαραίτητη μια ενισχυμένη συνεργασία μεταξύ των χωρών της ΕΠΓ και της FRONTEX·

34.  προτρέπει την Επιτροπή να αποδώσει ιδιαίτερη προσοχή στην κινητικότητα σπουδαστών, ακαδημαϊκών, ερευνητών και επιχειρηματιών, εξασφαλίζοντας επαρκείς πόρους και ενισχύοντας και διευρύνοντας υφιστάμενα προγράμματα χορήγησης υποτροφιών· υπογραμμίζει, εν προκειμένω, ότι είναι σημαντικό να αναπτυχθούν, στο πλαίσιο της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης, νέα σχέδια που θα επικεντρώνονται σε μια περισσότερο δομημένη συνεργασία στο πεδίο της ανώτατης εκπαίδευσης και έρευνας που προωθεί ανταλλαγές μεταξύ πανεπιστημίων και εταιρικές σχέσεις μεταξύ του δημοσίου και του ιδιωτικού τομέα στο πεδίο της έρευνας· χαιρετίζει την καθιέρωση εταιρικών σχέσεων κινητικότητας με τη Μολδαβία και τη Γεωργία και ενθαρρύνει τη σύναψη παρόμοιων εταιρικών σχέσεων με άλλους ανατολικούς εταίρους ως τμήμα της συνολικής προσέγγισης της ΕΕ στον τομέα της μετανάστευσης· θεωρεί στο πλαίσιο αυτό ότι πρέπει να χρησιμοποιούνται και να εφαρμόζονται καλύτερα οι δυνατότητες ευελιξίας που προσφέρει ο κώδικας θεωρήσεων Σένγκεν προκειμένου να διευκολυνθεί η κινητικότητα αυτών των κατηγοριών ατόμων·

 

35.  επαναβεβαιώνει την αποφασιστική υποστήριξή του προς το πρόγραμμα υποτροφιών που χρηματοδοτείται από την ΕΕ για τους απόφοιτους πανεπιστημίων από τις χώρες της ΕΠΓ και της ΕΕ στο Κολλέγιο της Ευρώπης· είναι πεπεισμένο ότι τούτο θα δώσει τη δυνατότητα να εκπαιδευθούν μελλοντικοί συνομιλητές από την Ευρώπη και τις γειτονικές χώρες, δηλαδή το προσωπικό για θέσεις απασχόλησης που συνδέονται με την ΕΕ-ΕΠΓ, οι οποίοι θα διαθέτουν πλήρη επαγγελματική κατάρτιση όσον αφορά την ουσία και το πνεύμα των πολιτικών, της νομοθεσίας και των θεσμικών οργάνων της ΕΕ ·

36.  τονίζει τη σημασία της τομεακής συνεργασίας, δεδομένου του αυξανόμενου βαθμού αλληλεξάρτησης, ιδίως σε τομείς όπως η ενεργειακή ασφάλεια, το περιβάλλον και η κλιματική αλλαγή, η εκπαίδευση, η πληροφορική, η έρευνα, οι μεταφορές, η κοινωνική ανάπτυξη και ένταξη, η απασχόληση και η δημιουργία θέσεων απασχόλησης, καθώς και η συνεργασία στο τομέα της υγείας· υπογραμμίζει ότι η ενισχυμένη τομεακή συνεργασία θα μπορούσε να ενδυναμώσει τις συνέργειες μεταξύ των εσωτερικών πολιτικών της ΕΕ και της ΕΠΓ· θεωρεί στο πλαίσιο αυτό ότι περισσότερες χώρες εταίροι πρέπει να ενθαρρυνθούν να συνάψουν πρωτόκολλα με την ΕΕ σχετικά με τη συμμετοχή τους σε κοινοτικά προγράμματα και υπηρεσίες· χαιρετίζει, ως εκ τούτου, την προσχώρηση της Δημοκρατίας της Μολδαβίας και της Ουκρανίας στην Κοινότητα Ενέργειας·

37.  θεωρεί απαραίτητο να ενισχυθεί η ενεργειακή συνεργασία, η ενεργειακή απόδοση και η προώθηση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας που θα συνιστούν καίριους στόχους στο πλαίσιο της συνεργασίας με τους εταίρους της·ΕΠΓ· υπογραμμίζει τη στρατηγική σπουδαιότητα του έργου Nabucco και της ταχείας υλοποίησής του, καθώς και της μεταφοράς υγροποιημένου φυσικού αερίου υπό τη μορφή του προγράμματος AGRI·

 

38.  υπογραμμίζει την ανάγκη να διατεθεί κατάλληλο επίπεδο χρηματοδοτικών πόρων της ΕΕ για τη συνεργασία με τις γειτονικές χώρες και τονίζει εκ νέου την αξία του ΕΜΓΕΣ ως χρηματοδοτικού μέσου της ΕΠΓ, το οποίο πρέπει να εξελιχθεί ώστε να ανταποκρίνεται πιο ευέλικτα στις διαφορετικές ανάγκες των γειτονικών χωρών και περιοχών, να διασφαλίζει την άμεση διασύνδεση μεταξύ των πολιτικών στόχων της ΕΠΓ και του προγραμματισμού του ΕΜΓΕΣ και να αντικατοπτρίζει τον βασιζόμενο στις επιδόσεις χαρακτήρα της μελλοντικής ΕΠΓ· τονίζει, ωστόσο, την ανάγκη εξασφάλισης μεγαλύτερης ευελιξίας και ετοιμότητας στην αντιμετώπιση των κρίσεων, καθώς και καλύτερα στοχευμένης βοήθειας, η οποία προορίζεται κυρίως για την κοινωνία των πολιτών και για δράσεις τοπικού επιπέδου, διασφαλίζοντας ότι εφαρμόζεται μια προσέγγιση από τη βάση προς την κορυφή και ότι η χρηματοοικονομική βοήθεια δεν υπόκειται σε αδικαιολόγητη κρατική παρέμβαση· υπογραμμίζει την αξία που έχει ο έλεγχος της διαχείρισης και των διαδικασιών εφαρμογής των διαφόρων προγραμμάτων στο πλαίσιο του ΕΜΓΕΣ και τονίζει ότι θεμελιώδες κριτήριο για τη χρηματοδότηση σχεδίων πρέπει να είναι η προστιθέμενη αξία για την ανάπτυξη τοπικών οικονομιών, λαμβανομένων υπόψη του πραγματικού κόστους και της ουσιαστικής συμβολής εκάστου έργου· καλεί την Επιτροπή και την ΕΥΕΔ να πραγματοποιήσουν έγκαιρες διαβουλεύσεις με το Κοινοβούλιο και τους παράγοντες της κοινωνίας των πολιτών στο πλαίσιο του μελλοντικού σχεδιασμού του διάδοχου μέσου·

 

39.  ζητεί την αύξηση και καλύτερη χρησιμοποίηση των χρηματοδοτικών πόρων στο πλαίσιο του Μέσου για τη Δημοκρατία και τα Ανθρώπινα Δικαιώματα προκειμένου να ενισχυθεί η ικανότητα της κοινωνίας των πολιτών να προωθεί τα ανθρώπινα δικαιώματα και τις δημοκρατικές μεταρρυθμίσεις, καθώς και στο πλαίσιο του Μέσου Μη Κρατικών Παραγόντων για τη στήριξη μικρής κλίμακας τοπικών αναπτυξιακών δραστηριοτήτων που εκτελούνται από οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών, ιδιαίτερα στη Λευκορωσία·

 

40.  τονίζει τη σημασία της διατήρησης επαρκών επιπέδων χρηματοδότησης, και ενθαρρύνεται από τον βελτιωμένο συντονισμό του έργου των διεθνών χρηματοπιστωτικών ιδρυμάτων και άλλων χορηγών με στόχο να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα και να δημιουργηθούν συνέργειες· υπογραμμίζει ότι η ΕΕ πρέπει να συμβάλει επίσης στην καλύτερη χρήση των υφισταμένων πόρων από τις χώρες εταίρους με αυξημένη έμφαση στην πρακτική συνεργασία ούτως ώστε τα θεσμικά όργανα αυτών των χωρών να μπορέσουν να εφαρμόσουν τις μεταρρυθμίσεις και δεσμεύσεις που απορρέουν από τις διάφορες συμφωνίες που έχουν συναφθεί με την ΕΕ· επισημαίνει ότι πρέπει να ενισχυθεί η άμεση σύνδεση μεταξύ επιδόσεων και χρηματοοικονομικής βοήθειας (λ.χ. το μέσο διευκόλυνσης της διακυβέρνησης στο πλαίσιο του ΕΜΓΕΣ), ιδίως στους τομείς της δημοκρατίας, των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και του κράτους δικαίου·

41.  θεωρεί ότι η δημοσιονομική στήριξη θα μπορούσε να θεωρηθεί χρήσιμο εργαλείο που θα μπορούσε να παράσχει πραγματικά κίνητρα στο μέλλον· εκτιμά, ωστόσο, ότι η στήριξη αυτή πρέπει να βασίζεται στην αρχή της διαφοροποίησης και να υπάγεται σε όρους, μεταξύ άλλων την προσήλωση των δικαιούχων χωρών σε κοινές αξίες και αρχές, αποτελεσματική διαχείριση του προϋπολογισμού και αποτελεσματικές διαδικασίες ελέγχου, χαμηλά επίπεδα διαφθοράς και ικανότητα χρησιμοποίησης της στήριξης αυτής με διαφάνεια, αποτελεσματικότητα και λογοδοσία·

42.  ζητεί τη σημαντική αύξηση των ανώτατου ορίου της κατηγορίας 4 στο πλαίσιο του γενικού προϋπολογισμού, ιδίως για το ΕΜΓΕΣ, δεδομένου ότι κατά τα τελευταία χρόνια έχει μεν επιτευχθεί κάποια πρόοδος στην προώθηση αυξημένης συνεργασίας και σταδιακής οικονομικής ολοκλήρωσης μεταξύ της Ευρωπαϊκής Ένωσης και των χωρών εταίρων, πρέπει όμως να καταβληθούν μεγαλύτερες προσπάθειες καθώς προκύπτουν νέες προκλήσεις και νέοι τομείς συνεργασίας·

43.  καλεί την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να αυξήσει τη χρηματοδοτική στήριξη, όχι όμως εις βάρος της χρηματοδότησης προς την Ένωση για τη Μεσόγειο, την ανατολική συνιστώσα της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, προκειμένου να επιτευχθούν οι στόχοι και να εξασφαλιστεί η αποτελεσματική εφαρμογή της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης·

44.  επισημαίνει ότι, μολονότι η βοήθεια μπορεί να λειτουργεί ως μοχλός για τις χώρες της ΕΠΓ, δεν αρκεί για να διασφαλίσει βιώσιμη και διαρκή ανάπτυξη· καλεί συνεπώς τις χώρες της ΕΠΓ να ενισχύσουν και να κινητοποιήσουν τους εγχώριους πόρους τους, να εξασφαλίσουν την αποτελεσματική συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα, των τοπικών αρχών και της κοινωνίας των πολιτών στο πρόγραμμα εργασίας της ΕΠΓ, καθώς και τη μεγαλύτερη οικειοποίηση των σχεδίων της ΕΠΓ·

45.  επισημαίνει ότι η ενίσχυση της διάστασης "Νεολαία" της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης συνιστά σημαντική επένδυση για το μέλλον των σχέσεων μεταξύ της ΕΕ και των ανατολικών γειτόνων της με μεγάλο δυναμικό για τα προσεχή χρόνια και στο πλαίσιο του εκδημοκρατισμού των εν λόγω εταίρων και της εναρμόνισης της νομοθεσίας τους με τις ευρωπαϊκές προδιαγραφές· επαναλαμβάνει ότι η Επιτροπή πρέπει να χρησιμοποιήσει το επιπλέον 1 εκατομμύριο ευρώ, το οποίο έχει διατεθεί για τον ΕΜΓΕΣ για το 2011 στον προϋπολογισμό της ΕΕ για το 2011, για την ενίσχυση της διάστασης "Νεολαία" της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης παρέχοντας:

(α) μικρές επιδοτήσεις που θα χορηγούνται μέσω διαδικασιών υποβολής προτάσεων που κινεί η Επιτροπή ή αντιπροσωπεία της ΕΕ και απευθύνεται σε οργανώσεις νέων προερχόμενων από χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης για κοινά σχέδια

(β) υποτροφίες για σπουδαστές από ανατολικές χώρες της ΕΠΓ·

46.  χαιρετίζει το αποτέλεσμα της διάσκεψης των χορηγών που πραγματοποιήθηκε στις 2 Φεβρουαρίου 2011 για τη Λευκορωσία, η οποία συγκέντρωσε ποσόν περίπου 87 εκατομμυρίων ευρώ που προορίζεται να χρησιμοποιηθεί για τη στήριξη υπερασπιστών των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και την ενίσχυση συνδικαλιστικών οργανώσεων, ερευνητικών κέντρων και οργανώσεων σπουδαστών·

47.  επισημαίνει την αυξημένη δέσμευση που έχει αναλάβει η ΕΕ επί θεμάτων ασφαλείας στο πλαίσιο της Ανατολικής Γειτονίας με τη συγκρότηση Αποστολής Συνοριακής Συνδρομής της ΕΕ στη Μολδαβία και της Αποστολής Επιτήρησης της ΕΕ στη Γεωργία· καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο και την ΕΥΕΔ να αναλάβουν ενεργότερη δράση για την επίλυση των παρατεινόμενων συγκρούσεων στην Υπερδνειστερία και στο Νότιο Καύκασο, με βάση τις αρχές του διεθνούς δικαίου, ιδιαίτερα τη μη άσκηση βίας, την αυτοδιάθεση και την εδαφική ακεραιότητα, με την υιοθέτηση ενεργότερων πολιτικών θέσεων και με ενεργότερη συμμετοχή και ενεργότερο ρόλο σε μόνιμες και επί τούτου δημιουργημένες δομές για την επίλυση των συγκρούσεων, συμπεριλαμβανομένων των ήδη υφισταμένων διαπραγματευτικών πλαισίων, ιδίως σε πλαίσιο ΟΑΣΕ·

 

48.  καλεί την Ύπατη Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο και την ΕΥΕΔ να αναπτύξουν περισσότερα μέτρα και προγράμματα οικοδόμησης εμπιστοσύνης, μεταξύ άλλων τη δημιουργία νέων αποστολών και στρατηγικών προώθησης της δημόσιας επικοινωνίας και την εξέταση πραγματιστικών πρωτοβουλιών και καινοτόμων προσεγγίσεων, όπως οι άτυπες επαφές και διαβουλεύσεις με τις κοινωνίες και τις de facto αρχές των αποσχισθέντων εδαφών, διατηρώντας παράλληλα την πολιτική μη αναγνώρισης που ακολουθεί η ΕΕ, με στόχο τη στήριξη της πολιτικής παιδείας και του κοινοτικού διαλόγου· υπογραμμίζει ότι είναι σημαντικό να ενισχυθεί η αρχή των σχέσεων καλής γειτονίας καθώς και να αναπτυχθεί η περιφερειακή συνεργασία στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής Πολιτικής Γειτονίας, της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης και των διαπραγματεύσεων συμφωνιών σύνδεσης· θεωρεί ότι οι Ειδικοί Εντεταλμένοι της ΕΕ εξακολουθούν να διαδραματίζουν σοβαρό ρόλο, ιδιαίτερα όπου η αποστολή τους έχει περιφερειακή διάσταση, όπως στο Νότιο Καύκασο· εκτιμά ότι πρέπει να εφαρμοστούν περισσότερα και καλύτερα μέτρα με στόχο την επίλυση των παρατεταμένων συγκρούσεων στην περιοχή που παρεμποδίζουν την πολυμερή διάσταση·

 

49  πιστεύει ότι, προκειμένου να μειωθεί ο φόρτος εργασίας των αντιπροσωπειών της ΕΕ στις χώρες αυτές και να ενισχυθεί η συμμετοχή της ΕΕ στην επίλυση παρατεταμένων συγκρούσεων στο πλαίσιο διεθνών διαπραγματεύσεων, ο διορισμός Ειδικών Εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης μπορεί να αποτελέσει χρήσιμο εργαλείο, ιδίως στην περίπτωση της Υπερδνειστερίας και του Νότιου Καυκάσου· τονίζει ότι το έργο των Ειδικών Εντεταλμένων της Ευρωπαϊκής Ένωσης πρέπει να συντονίζεται από τον Ύπατο Εκπρόσωπο/Αντιπρόεδρο της Επιτροπής·

50.  εκφράζει μεγάλη ανησυχία για το γεγονός ότι βιαίως εκτοπισθέντα άτομα (τόσο πρόσφυγες όσο και εκτοπισθέντες στο εσωτερικό της χώρας) εξακολουθούν να στερούνται των δικαιωμάτων τους, μεταξύ άλλων του δικαιώματος επιστροφής στη χώρα τους, των δικαιωμάτων ιδιοκτησίας και του δικαιώματος στην ατομική ασφάλεια, ως συνέπεια των ένοπλων συγκρούσεων στα εδάφη των χωρών εταίρων· καλεί όλα τα μέρη να αναγνωρίσουν αδιαμφισβήτητα και άνευ όρων τα δικαιώματα αυτά, την ανάγκη για ταχεία υλοποίησή τους και γρήγορη επίλυση αυτού του προβλήματος κατά τρόπον που σέβεται τις αρχές του διεθνούς δικαίου· καλεί εν προκειμένω την Ευρωπαϊκή Επιτροπή και τα κράτη μέλη της ΕΕ να συνεχίσουν και να αυξήσουν τη βοήθεια και τη χρηματοδοτική στήριξη της ΕΕ προς τις χώρες της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης που αντιμετωπίζουν αυτήν την κατάσταση, ιδίως συμβάλλοντας στην ανακαίνιση και κατασκευή των αναγκαίων κτιρίων και δρόμων, υποδομών υδροδότησης και ηλεκτροδότησης, νοσοκομείων και σχολείων·

 

Ο ρόλος του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου

 

51.  τονίζει τον καθοριστικό ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου στην τόνωση του πολιτικού διαλόγου και στην ενίσχυση της ελευθερίας και της δημοκρατίας στις γειτονικές χώρες εταίρους, μεταξύ άλλων μέσω κοινοβουλευτικών αποστολών παρακολούθησης εκλογών· υπογραμμίζει τη δέσμευσή του να αυξήσει τη συνοχή των κοινοβουλευτικών του οργάνων, να ενισχύσει τις σχέσεις του με την κοινωνία των πολιτών και να βελτιώσει την αποτελεσματικότητα του έργου των οργάνων του, μεταξύ άλλων με την καλύτερη αξιοποίηση των αντιπροσωπειών του σε διακοινοβουλευτικά όργανα·

52.  επαναβεβαιώνει την σθεναρή υποστήριξή του προς την Κοινοβουλευτική Συνέλευση EURONEST και υπογραμμίζει το ρόλο της στην εμβάθυνση της δημοκρατίας και των δημοκρατικών θεσμών και στην κοινοβουλευτική διάσταση της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης· θεωρεί ότι η Συνέλευση αυτή θα συμβάλει εποικοδομητικά στην εφαρμογή της ενισχυμένης ΕΠΓ και θα προσφέρει προστιθέμενη αξία σε όλα τα μέρη που ενδιαφέρονται για την ενίσχυση της συνεργασίας, της αλληλεγγύης και της αμοιβαίας εμπιστοσύνης και για την προώθηση των βέλτιστων πρακτικών· επισημαίνει ότι βουλευτές της Λευκορωσίας είναι ευπρόσδεκτοι να μετάσχουν στην Κοινοβουλευτική Συνέλευση EURONEST, αλλά μόνον εφόσον το Κοινοβούλιο της Λευκορωσίας εκλεγεί δημοκρατικά και αναγνωριστεί ως δημοκρατικά εκλεγμένο από την Ευρωπαϊκή Ένωση·

 

53.  τονίζει το ρόλο του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σε όλες τις φάσεις και σε όλους τους τομείς ανάπτυξης της ΕΠΓ τόσο στον προσδιορισμό των στρατηγικών επιλογών όσο και στον έλεγχο της εφαρμογής της ΕΠΓ και επαναλαμβάνει τη δέσμευσή του για άσκηση του δικαιώματος κοινοβουλευτικού ελέγχου όσον αφορά την εφαρμογή της ΕΠΓ, μεταξύ άλλων με τη διενέργεια τακτικών συζητήσεων με την Επιτροπή σχετικά με την εφαρμογή του ΕΜΓΕΣ· εκφράζει, ωστόσο, τη λύπη του για την περιορισμένη πρόσβαση στα έγγραφα και τις περιορισμένες διαβουλεύσεις στο πλαίσιο της εκπόνησης των σχετικών προγραμματικών εγγράφων· ζητεί να επιτραπεί στο Κοινοβούλιο η πρόσβαση στις εντολές διαπραγμάτευσης για όλες τις διεθνείς συμφωνίες που ευρίσκονται υπό διαπραγμάτευση με τις χώρες εταίρους της ΕΠΓ, σύμφωνα με το άρθρο 218, παράγραφος 10 της Συνθήκης για την Ευρωπαϊκή Ένωση, το οποίο ορίζει ότι το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο ενημερώνεται αμέσως και πλήρως σε όλα τα στάδια της διαδικασίας·

 

54.  επιδοκιμάζει την απόφαση του Συμβουλίου για σύγκληση δεύτερης Συνόδου Κορυφής Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης κατά το δεύτερο εξάμηνο του 2011· καλεί, εν προκειμένω, τα κράτη μέλη της ΕΕ να αξιοποιήσουν την ευκαιρία αυτή για να καταγράψουν την πρόοδο που έχει επιτευχθεί και να επανεξετάσουν τις στρατηγικές κατευθυντήριες γραμμές της Ανατολικής Εταιρικής Σχέσης προκειμένου να μπορεί να εξακολουθήσει να παράγει και στο μέλλον σημαντικά αποτελέσματα·

 

*

* *

 

55.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή, την Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Θέματα Εξωτερικής Πολιτικής και Πολιτικής Ασφαλείας, την Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Εξωτερικής Δράσης (ΕΥΕΔ), την Επιτροπή των Περιφερειών, τις κυβερνήσεις και τα κοινοβούλια των χωρών της ΕΠΓ, τον ΟΑΣΕ και το Συμβούλιο της Ευρώπης.