Πρόταση ψηφίσματος - B7-0200/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0200/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με το διορισμό της εκτελεστικής διευθύντριας της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)

22.3.2011

σύμφωνα με το άρθρο 120 του Κανονισμού

Sharon Bowles                       εξ ονόματος της Επιτροπής Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής

Διαδικασία : 2011/2634(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0200/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0200/2011
Συζήτηση :
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0200/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το διορισμό της εκτελεστικής διευθύντριας της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την από 28ης Φεβρουαρίου 2011 επιστολή της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 51, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) 1095/2010 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, της 24ης Νοεμβρίου 2010, σχετικά με τη σύσταση Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)[1],

–   έχοντας υπόψη το γεγονός ότι η Επιτροπή Οικονομικής και Νομισματικής Πολιτικής, στη συνεδρίασή της στις 17 Μαρτίου 2011, άκουσε την υποψήφια που επέλεξε το Συμβούλιο εποπτών της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών),

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 120 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Verena Ross πληροί τα κριτήρια που ορίζει το άρθρο 51, παράγραφος 2, του κανονισμού (ΕΕ) αριθ. 1095/2010,

1.  εγκρίνει το διορισμό της Verena Ross ως εκτελεστικής διευθύντριας της Ευρωπαϊκής Εποπτικής Αρχής (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών)·

2.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Ευρωπαϊκή Εποπτική Αρχή (Ευρωπαϊκή Αρχή Κινητών Αξιών και Αγορών).