Предложение за резолюция - B7-0221/2011Предложение за резолюция
B7-0221/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно назначаването на изпълнителен директор на Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване)

22.3.2011

внесено съгласно член 120 от Правилника за дейността
Sharon Bowles

от името на комисията по икономически и парични въпроси

Процедура : 2011/2635(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0221/2011
Внесени текстове :
B7-0221/2011
Разисквания :
Приети текстове :

B7‑0221/2011

Предложение за резолюция на Европейския парламент относно назначаването на изпълнителен директор на Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване)

Европейският парламент,

–   като взе предвид писмото от Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) от 10 март 2011 г.,

–   като взе предвид член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010 на Европейския парламент и на Съвета от 24 ноември 2010 година за създаване на Европейски надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване) [1],

–   като взе предвид факта, че на своето заседание на 17 март 2011 г. комисията по икономически и парични въпроси изслуша кандидата, подбран от Съвета на надзорниците на Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване),

–   като взе предвид член 120 от своя правилник,

A. като има предвид, че Carlos Montalvo отговаря на критериите, посочени в член 51, параграф 2 от Регламент (ЕС) № 1094/2010,

1.  одобрява назначаването на Carlos Montalvo за изпълнителен директор на Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване),

2.  възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Европейския надзорен орган (Европейски орган за застраховане и професионално пенсионно осигуряване).