Rezolūcijas priekšlikums - B7-0221/2011Rezolūcijas priekšlikums
B7-0221/2011

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) izpilddirektora iecelšanu

22.3.2011

iesniegts saskaņā ar Reglamenta 120. pantu

Sharon Bowles
Ekonomikas un monetārās komitejas vārdā

Procedūra : 2011/2635(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0221/2011
Iesniegtie teksti :
B7-0221/2011
Debates :
Pieņemtie teksti :

B7‑0221/2011

Priekšlikums Eiropas Parlamenta rezolūcijai par Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) izpilddirektora iecelšanu

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) 2011. gada 10. marta vēstuli;

–   ņemot vērā Eiropas Parlamenta un Padomes 2010. gada 24. novembra Regulas (ES) Nr. 1094/2010, ar ko izveido Eiropas Uzraudzības iestādi (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādi)[1], 51. panta 2. pantu;

–   ņemot vērā Ekonomikas un monetārās komitejas 2011. gada 17. marta sanāksmē notikušo Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) Uzraudzības padomes izvēlētā kandidāta uzklausīšanu;

–   ņemot vērā Reglamenta 120. pantu,

A. tā kā Carlos Montalvo atbilst Regulas (ES) Nr. 1094/2010 51. panta 2. punkta kritērijiem,

1.  apstiprina Carlos Montalvo par Eiropas Uzraudzības iestādes (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādes) izpilddirektoru;

2.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Eiropas Uzraudzības iestādei (Eiropas Apdrošināšanas un aroda pensiju iestādei).