Päätöslauselmaesitys - B7-0222/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0222/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) toimitusjohtajan nimityksestä

22.3.2011

työjärjestyksen 120 artiklan mukaisesti

Sharon Bowles
talous- ja raha-asioiden valiokunnan puolesta

Menettely : 2011/2636(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0222/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0222/2011
Keskustelut :
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0222/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselmaesitys Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) toimitusjohtajan nimityksestä

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) 10. maaliskuuta 2011 päivätyn kirjeen,

–   ottaa huomioon Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) perustamisesta 24. marraskuuta 2010 annetun Euroopan parlamentin ja neuvoston asetuksen (EU) N:o 1093/2010[1] 51 artiklan 2 kohdan,

–   ottaa huomioon, että talous- ja raha-asioiden valiokunta kuuli kokouksessaan 17. maaliskuuta 2011 Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) hallintoneuvoston valitsemaa ehdokasta,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 120 artiklan,

A. katsoo, että Adam Farkas täyttää asetuksen (EU) N:o 1093/2010 51 artiklan 2 kohdassa vahvistetut kriteerit,

1.  hyväksyy Adam Farkasin nimittämisen Euroopan valvontaviranomaisen (Euroopan pankkiviranomainen) toimitusjohtajaksi;

2.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman Euroopan valvontaviranomaiselle (Euroopan pankkiviranomainen).