Projekt rezolucji - B7-0222/2011Projekt rezolucji
B7-0222/2011

PROJEKT REZOLUCJI w sprawie powołania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego)

22.3.2011

złożony zgodnie z art. 120 Regulaminu

Sharon Bowles
w imieniu Komisji Gospodarczej i Monetarnej

Procedura : 2011/2636(RSP)
Przebieg prac nad dokumentem podczas sesji
Dokument w ramach procedury :  
B7-0222/2011
Teksty złożone :
B7-0222/2011
Debaty :
Teksty przyjęte :

B7‑0222/2011

Projekt rezolucji Parlamentu Europejskiego w sprawie powołania dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego)

Parlament Europejski,

–   uwzględniając pismo z dnia 10 marca 2011 r. wystosowane przez Europejski Urząd Nadzoru (Europejski Urząd Nadzoru Bankowego),

–   uwzględniając art. 51 ust. 2 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 1093/2010 z dnia 24 listopada 2010 r. w sprawie ustanowienia Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego)[1],

–   uwzględniając fakt, że na posiedzeniu w dniu 17 marca 2011 r. Komisja Gospodarcza i Monetarna wysłuchała kandydata wybranego przez Radę Organów Nadzoru Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego),

–   uwzględniając art. 120 Regulaminu,

A. mając na uwadze, że Adam Farkas spełnia kryteria określone w art. 51 ust. 2 rozporządzenia (UE) nr 1093/2010,

1.  zatwierdza powołanie Adama Farkasa na stanowisko dyrektora wykonawczego Europejskiego Urzędu Nadzoru (Europejskiego Urzędu Nadzoru Bankowego);

2.  zobowiązuje swojego przewodniczącego do przekazania niniejszej rezolucji Europejskiemu Urzędowi Nadzoru (Europejskiemu Urzędowi Nadzoru Bankowego).