Πρόταση ψηφίσματος - B7-0224/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0224/2011

  ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την κατάσταση στην Ιαπωνία, κυρίως δε την κατάσταση συναγερμού στους πυρηνικούς σταθμούς

  23.3.2011

  εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής
  σύμφωνα με το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού

  Joseph Daul, εξ ονόματος της Ομάδας PPE
  Martin Schulz εξ ονόματος της Ομάδας S&D
  Guy Verhofstadt εξ ονόματος της Ομάδας ALDE
  Jan Zahradil εξ ονόματος της Ομάδας ECR
  Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE
  Lothar Bisky εξ ονόματος Ομάδας GUE/NGL
  Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera, Bastiiaan Belder εξ ονόματος Ομάδας EFD

  Διαδικασία : 2011/2644(RSP)
  Διαδρομή στην ολομέλεια
  Διαδρομή του εγγράφου :  
  B7-0224/2011
  Κείμενα που κατατέθηκαν :
  B7-0224/2011
  Κείμενα που εγκρίθηκαν :

  B7‑0224/2011

  Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την κατάσταση στην Ιαπωνία, κυρίως δε την κατάσταση συναγερμού στους πυρηνικούς σταθμούς

  Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

  –   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2, του Κανονισμού του,

  A. έχοντας υπόψη τον καταστροφικό σεισμό και το τσουνάμι που έπληξαν την Ιαπωνία και την περιοχή του Ειρηνικού στις 11 Μαρτίου τ. έ. προξενώντας μυριάδες νεκρών και αγνοουμένων και τεράστιες υλικές ζημίες,

  Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η καταστροφή αυτή προκάλεσε άκρως σοβαρό πυρηνικό ατύχημα που έπληξε τον πυρηνικό σταθμό της Φουκουσίμα και συνιστά νέα απειλή,

  Γ.  λαμβάνοντας υπόψη τη δήλωση του πρωθυπουργού της Ιαπωνίας Ναόντο Καν ότι η χώρα αντιμετωπίζει τη σοβαρότερή της κρίση τα τελευταία 65 χρόνια, μετά τον δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο,

  1.  εκφράζει την αμέριστη αλληλεγγύη του και τα ειλικρινή του συλλυπητήρια προς τον ιαπωνικό λαό και την κυβέρνησή του για τα θύματα της τριπλής αυτής καταστροφής, ενώ οι θάνατοι και οι υλικές ζημίες δεν έχουν ακόμα καταγραφεί εξ ολοκλήρου, και χαιρετίζει την κινητοποίηση, το θάρρος και την αποφασιστικότητα που επέδειξαν ο λαός της Ιαπωνίας και οι αρχές της χώρας έναντι της καταστροφής αυτής·

  2.  ζητεί από την ΕΕ και τα κράτη μέλη της, κατά προτεραιότητα, να προσφέρουν στην Ιαπωνία και τις πληγείσες περιοχές κάθε απαραίτητη βοήθεια και στήριξη σε ανθρώπινο, τεχνικό και χρηματοδοτικό επίπεδο και εκφράζει την ικανοποίησή του για το γεγονός ότι η ΕΕ ενεργοποίησε αμέσως τον μηχανισμό της πολιτικής προστασίας για τον συντονισμό της βοήθειας έκτακτης ανάγκης·

  3.  αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, την Επιτροπή και τις ιαπωνικές αρχές.