Resolutsiooni ettepanek - B7-0224/2011Resolutsiooni ettepanek
B7-0224/2011

  RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Jaapanis, eelkõige häireolukord aatomielektrijaamades

  23.3.2011

  nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
  vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

  Joseph Daul fraktsiooni PPE nimel
  Martin Schulz fraktsiooni S&D nimel
  Guy Verhofstadt fraktsiooni ALDE nimel
  Jan Zahradil fraktsiooni ECR nimel
  Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit fraktsiooni Verts/ALE nimel
  Lothar Bisky fraktsiooni GUE/NGL nimel
  Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera, Bastiaan Belder fraktsiooni EFD nimel

  Menetlus : 2011/2644(RSP)
  Menetluse etapid istungitel
  Dokumendi valik :  
  B7-0224/2011

  B7‑0224/2011

  Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Jaapanis, eelkõige häireolukorra kohta aatomielektrijaamades

  Euroopa Parlament,

  –   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

  A. võttes arvesse Jaapanit ja Vaikse ookeani piirkonda 11. märtsil tabanud laastavat maavärinat ja hiidlainet, mille tagajärjel hukkus tuhandeid inimesi ja mis tekitas tohutut materiaalset kahju;

  B.  võttes arvesse, et see katastroof põhjustas Fukushima aatomielektrijaamas äärmiselt tõsise avarii, mis kujutab endast uut ohtu;

  C. võttes arvesse Jaapani peaministri Naoto Kani avaldust, mille kohaselt on tegemist rängima kriisiga, mis Jaapanit Teise maailmasõja lõppemisest möödunud 65 aasta kestel on tabanud,

  1.  avaldab täielikku solidaarsust Jaapani rahva ja valitsusega ning siirast kaastunnet selle kolmekordse katastroofi ohvritele, võttes teadmiseks, et inimkaotuste ja materiaalse kahju suurust ei ole veel suudetud täielikult hinnata; tervitab Jaapani rahva ja võimude tegutsemiskiirust, vaprust ja otsusekindlust neid tabanud õnnetuses;

  2.  nõuab, et EL ja selle liikmesriigid annaksid Jaapanile ja kannatanud piirkondadele kiiremas korras vajalikku humanitaar-, tehnilist ning rahalist abi ja toetust ja väljendab heameelt, et EL käivitas hädaabi andmiseks viivitamata oma kodanikukaitsemehhanismi;

  3.  teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile ja Jaapani ametivõimudele.