Päätöslauselmaesitys - B7-0224/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0224/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Japanin tilanteesta ja erityisesti ydinvoimaloiden hätätilanteesta

23.3.2011

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Joseph Daul PPE-ryhmän puolesta
Martin Schulz S&D-ryhmän puolesta
Guy Verhofstadt ALDE-ryhmän puolesta
Jan Zahradil ECR-ryhmän puolesta
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE-ryhmän puolesta
Lothar Bisky GUE/NGL-ryhmän puolesta
Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera, Bastiaan Belder EFD-ryhmän puolesta

Menettely : 2011/2644(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0224/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0224/2011
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0224/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma Japanin tilanteesta ja erityisesti ydinvoimaloiden hätätilanteesta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että tuhansia ihmisiä on kuollut ja kadonnut ja suuria aiheellisia vahinkoja aiheutunut Japanin ja Tyynenmeren alueella 11. maaliskuuta 2011 tapahtuneen tuhoisan maanjäristyksen ja tsunamin johdosta,

B.  ottaa huomioon, että luonnonkatastrofi on aiheuttanut erittäin vakavan ydinonnettomuuden Fukushiman ydinvoimalassa ja näin myös uuden vaaratilanteen,

C. ottaa huomioon Japanin pääministerin Naoto Kanin julkilausuman, jonka mukaan maata nyt kohdannut kriisi on pahin 65 vuoteen toisen maailmansodan jälkeen,

1.  ilmaisee syvimmän solidaarisuutensa Japanin kansalle ja sen hallitukselle ja esittää vilpittömän osanottonsa tämän kolminkertaisen katastrofin uhreille, ja toteaa, että inhimillisiä menetyksiä ja aineellisia vahinkoja ei vielä ole pystytty arvioimaan kokonaan; pitää kunnioitettavana japanilaisten ja maan viranomaisten päättäväistä toimintaa ja rohkeutta tässä hätätilanteessa;

2.  vaatii unionia ja sen jäsenvaltioita kiireesti toimittamaan Japanille ja tuhoalueille kaikkea tarvittavaa humanitaarista, teknistä ja taloudellista apua ja pitää myönteisenä, että unioni on viipymättä ottanut käyttöön pelastuspalvelumekanisminsa hätäavun koordinoimiseksi;

3.  kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman neuvostolle, komissiolle ja Japanin viranomaisille.