Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0224/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0224/2011

  PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Japonijoje, ypač dėl pavojaus padėties branduolinėse elektrinėse

  23.3.2011

  pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimų
  pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

  Joseph Daul PPE frakcijos vardu
  Martin Schulz S&D frakcijos vardu
  Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu
  Jan Zahradil ECR frakcijos vardu
  Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu
  Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu
  Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu

  Procedūra : 2011/2644(RSP)
  Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
  Dokumento priėmimo eiga :  
  B7-0224/2011

  B7‑0224/2011

  Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Japonijoje, ypač dėl pavojaus padėties branduolinėse elektrinėse

  Europos Parlamentas,

  –   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

  A. kadangi šių metų kovo 11 d. Japoniją ir Ramiojo vandenyno regioną nuniokojo žemės drebėjimas ir cunamis, per kuriuos žuvo ir dingo tūkstančiai žmonių bei padaryta didžiulių materialinių nuostolių,

  B.  kadangi ši nelaimė Fukušimos branduolinėje elektrinėje sukėlė ypatingai didelę branduolinę avariją, kuri kelia naują grėsmę,

  C. kadangi remiantis Japonijos ministro pirmininko Naoto Kano pranešimu, šalį ištiko sunkiausia krizė per 65 metus, t. y. nuo Antrojo pasaulinio karo,

  1.  reiškia japonų tautai ir Japonijos vyriausybei visapusišką paramą ir nuoširdžią užuojautą šios trigubos katastrofos, per kurią nusineštų gyvybių skaičius ir materialiniai nuostoliai dar nėra galutinai įvertinti, aukoms; palankiai vertina japonų tautos ir valdžios susitelkimą, drąsą ir ryžtą ištikus šiai nelaimei;

  2.  ragina Sąjungą ir jos valstybes nares Japonijai ir nukentėjusiems regionams kaip prioritetą suteikti visą būtiną humanitarinę, techninę ir finansinę pagalbą ir paramą bei džiaugiasi, kad Sąjunga nedelsdama pasinaudojo civilinės saugos priemonėmis savo skubiai pagalbai koordinuoti;

  3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir Japonijos vadžios institucijoms.