Pasiūlymas dėl rezoliucijos - B7-0224/2011Pasiūlymas dėl rezoliucijos
B7-0224/2011

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS dėl padėties Japonijoje, ypač dėl pavojaus padėties branduolinėse elektrinėse

23.3.2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Europos Vadovų Tarybos ir Komisijos pareiškimų
pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį

Joseph Daul PPE frakcijos vardu
Martin Schulz S&D frakcijos vardu
Guy Verhofstadt ALDE frakcijos vardu
Jan Zahradil ECR frakcijos vardu
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE frakcijos vardu
Lothar Bisky GUE/NGL frakcijos vardu
Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera, Bastiaan Belder EFD frakcijos vardu

Procedūra : 2011/2644(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga :  
B7-0224/2011

B7‑0224/2011

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Japonijoje, ypač dėl pavojaus padėties branduolinėse elektrinėse

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi šių metų kovo 11 d. Japoniją ir Ramiojo vandenyno regioną nuniokojo žemės drebėjimas ir cunamis, per kuriuos žuvo ir dingo tūkstančiai žmonių bei padaryta didžiulių materialinių nuostolių,

B.  kadangi ši nelaimė Fukušimos branduolinėje elektrinėje sukėlė ypatingai didelę branduolinę avariją, kuri kelia naują grėsmę,

C. kadangi remiantis Japonijos ministro pirmininko Naoto Kano pranešimu, šalį ištiko sunkiausia krizė per 65 metus, t. y. nuo Antrojo pasaulinio karo,

1.  reiškia japonų tautai ir Japonijos vyriausybei visapusišką paramą ir nuoširdžią užuojautą šios trigubos katastrofos, per kurią nusineštų gyvybių skaičius ir materialiniai nuostoliai dar nėra galutinai įvertinti, aukoms; palankiai vertina japonų tautos ir valdžios susitelkimą, drąsą ir ryžtą ištikus šiai nelaimei;

2.  ragina Sąjungą ir jos valstybes nares Japonijai ir nukentėjusiems regionams kaip prioritetą suteikti visą būtiną humanitarinę, techninę ir finansinę pagalbą ir paramą bei džiaugiasi, kad Sąjunga nedelsdama pasinaudojo civilinės saugos priemonėmis savo skubiai pagalbai koordinuoti;

3.  paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijai, Tarybai ir Japonijos vadžios institucijoms.