Rezolūcijas priekšlikums - B7-0224/2011Rezolūcijas priekšlikums
B7-0224/2011

REZOLŪCIJAS PRIEKŠLIKUMS par stāvokli Japānā, konkrēti par trauksmes stāvokli kodolelektrostacijās

23.3.2011

iesniegts, noslēdzot debates par Eiropadomes un Komisijas paziņojumiem,
saskaņā ar Reglamenta 110. panta 2. punktu

Joseph Daul PPE grupas vārdā
Martin Schulz S&D grupas vārdā
Guy Verhofstadt ALDE grupas vārdā
Jan Zahradil ECR grupas vārdā
Rebecca Harms, Daniel Cohn-Bendit Verts/ALE grupas vārdā
Lothar Bisky GUE/NGL grupas vārdā
Francesco Enrico Speroni, Fiorello Provera, Bastiaan Belder EFD grupas vārdā

Procedūra : 2011/2644(RSP)
Dokumenta lietošanas cikls sēdē
Dokumenta lietošanas cikls :  
B7-0224/2011

B7‑0224/2011

Eiropas Parlamenta rezolūcija par stāvokli Japānā, konkrēti par trauksmes stāvokli kodolelektrostacijās

Eiropas Parlaments,

–   ņemot vērā Reglamenta 110. panta 2. punktu,

A. tā kā Japānu un Klusā okeāna reģionu 11. martā skāra postoša zemestrīce un cunami, kā rezultātā tūkstošiem cilvēku ir gājuši bojā, pazuduši bez vēsts un ir nodarīti būtiski materiāli zaudējumi;

B.  tā kā Fukušimas kodolelektrostacijā šī katastrofa izraisīja ļoti nopietnu kodolavāriju, kas ir kļuvusi par jaunu apdraudējumu;

C. tā kā Japānas premjerministrs N. Kan paziņojis, ka valsts ir saskārusies ar smagāko krīzi 65 gadu laikā kopš Otrā pasaules kara,

1.  pauž pilnīgu solidaritāti ar Japānas tautu un tās valdību un izsaka visdziļāko līdzjūtību šīs trīskāršās katastrofas upuriem, lai gan bojāgājušo skaits un materiālie zaudējumi vēl nav pilnībā apzināti; atzinīgi vērtē japāņu tautas un varas iestāžu aktīvo nostāju, drosmi un apņēmību šīs katastrofas priekšā;

2.  prasa, lai Savienība un tās dalībvalstis prioritārā kārtībā piešķirtu Japānai un skartajiem reģioniem jebkuru humāno, tehnisko un finansiālo palīdzību un atbalstu, kāds būtu nepieciešams, un atzinīgi vērtē to, ka Savienība nekavējoties aktivizēja civilās aizsardzības mehānismu ārkārtas palīdzības sniegšanas koordinēšanai;

3.  uzdod priekšsēdētājam nosūtīt šo rezolūciju Padomei, Komisijai un Japānas varas iestādēm.