Процедура : 2010/2998(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0225/2011

Внесени текстове :

B7-0225/2011

Разисквания :

PV 06/04/2011 - 16
CRE 06/04/2011 - 16

Гласувания :

PV 07/04/2011 - 6.6
CRE 07/04/2011 - 6.6
Обяснение на вота
Обяснение на вота

Приети текстове :

P7_TA(2011)0151

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 159kWORD 121k
24.3.2011
PE459.754v01-00
 
B7-0225/2011

за приключване на разисквания по изявления на Европейския съвет и на Комисията

внесено съгласно член 110, параграф 2 от Правилника на дейността


относно доклада за напредъка на бивша югославска република Македония за 2010 г.


Кристиан Вигенин от името на комисията по външни работи
ИЗМЕНЕНИЯ

Резолюция на Европейския парламент относно доклада за напредъка на бивша югославска република Македония за 2010 г.  
B7‑0225/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид решението на Европейския съвет от 16 декември 2005 г. да даде на бивша югославска република Македония статут на страна, кандидатка за членство в ЕС, и заключенията на председателството на Европейския съвет, публикувани след заседанията на Европейския съвет, проведени на 15-16 юни 2006 г. и 14-15 декември 2006 г.,

–   като взе предвид резолюции № 845 (1993) и 817 (1993) на Съвета за сигурност на ООН, както и Временното споразумение от 1995 г. между Република Гърция и бивша югославска република Македония;

–   като взе предвид доклада на Комисията за напредъка на бивша югославска република Македония за 2010 г. (SEC/2010/1332) и съобщението на Комисията от 9 ноември 2010 г., озаглавено „Стратегия за разширяване и основни предизвикателства през 2010—2011 г.”(COM(2010)0660),

–   като взе предвид своята резолюция от 10 февруари 2010 г. относно доклада за напредъка на бивша югославска република Македония през 2009 г.(1),

–   като взе предвид препоръките на Съвместния парламентарен комитет ЕС–бивша югославска република Македония от 30 ноември 2010 г.,

–   като взе предвид Решение 2008/212/EО на Съвета от 18 февруари 2008 г. относно принципите, приоритетите и условията, които се съдържат в Партньорството за присъединяване с бивша югославска република Македония(2),

–   като взе предвид заключенията от заседанията на Съвета по общи въпроси и външни отношения, проведени на 13-14 декември 2010 г.,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че разширяването на ЕС е силна движеща сила за мира, стабилността и помирението в региона,

Б.  като има предвид, че през 2005 г. Европейският съвет даде на бивша югославска република Македония статут на страна кандидатка за членство в ЕС, но след това не е определял дата за започване на преговори въпреки значителния напредък, постигнат от тази държава по пътя й към ЕС; като има предвид, че двустранните спорове не следва да представляват и да бъдат използвани като пречка пред процеса на присъединяване, въпреки че следва да бъдат разрешени преди членството; като има предвид, че продължаването на процеса на присъединяване би допринесло за стабилността на бивша югославска република Македония и би засилило допълнително междуетническия диалог,

В.  като има предвид, че засилването на икономическия диалог и сътрудничеството със страните, кандидатки за присъединяване, дава възможност на ЕС, заедно с последните, да насочи вниманието си към преодоляване на икономическата криза и допринася за конкурентоспособността на Съюза в световен мащаб,

Г.  като има предвид, че стратегията за разширяване от 2010 г. подчертава като приоритети реформата на публичната администрация и съдебната система, борбата срещу организираната престъпност и корупцията, както и диалога между участниците в политическия живот,

Д. като има предвид, че ЕС използва всеобхватни процедури за одобрение, които гарантират допускане на нови членове едва след като те са изпълнили всички изисквания и само с активното съгласие на институциите на ЕС и държавите-членки на ЕС,

Е.  като има предвид, че свободата на изразяване и независимостта на медиите продължават да предизвикват загриженост в повечето от страните-кандидатки,

Политически промени

1.  споделя оценката в доклада на Комисията относно напредъка на бивша югославска република Македония през 2010 г. и изразява съжаление, че Съветът не е взел решение за започване на преговори за присъединяване, както Комисията препоръчва вече втора поредна година и съгласно предишните резолюции на Парламента; въпреки това изразява загриженост относно настоящата политическа обстановка, включително бойкота на националния парламент от опозиционните партии, и относно риска тези събития да засегнат по неблагоприятен начин програмата на страната във връзка с ЕС; припомня своята предишна препоръка към Съвета за незабавно започване на преговорите;

2.  изтъква, че двустранните проблеми трябва да се решат от засегнатите страни в дух на добросъседство и при отчитане на цялостния интерес на ЕС; призовава всички ключови действащи лица и засегнати страни да положат повече усилия и да проявят отговорност и решимост за разрешаване на всички нерешени въпроси, които не само възпрепятстват процеса на присъединяване на страната-кандидатка и собствената политика на ЕС в региона, но също така биха могли да дадат отражение и върху междуетническите отношения, стабилността в региона и икономическото развитие; отбелязва със задоволство засилването на комуникацията между двамата министър-председатели;

3.  поздравява страната във връзка с десетата годишнина на Охридското рамково споразумение, което остава крайъгълен камък за междуетническите отношения в страната, и призовава правителството и всички държавни институции да използват тази забележителна годишнина, като средство за продължаване насърчаването на доброто междуетническо сътрудничество и доверието; изразява загриженост обаче във връзка с нарастващото междуетническо напрежение във връзка със строежа на мястото на крепостта Кале в Скопие; призовава всички политически и религиозни водачи, както и медиите, да действат отговорно и да се въздържат от всякакви действия, които биха могли да увеличат междуетническото напрежение; отбелязва със загриженост опасността от засилването на изолационисткия манталитет, който би могъл да се развие като политически заместител на липсата на осезаема европейска перспектива;

4.  призовава правителството да засили всеобхватния диалог между етническите общности, да вземе надлежно предвид чувствителността на всички общности и малцинства в своите решения като например градоустройствения план за „Скопие 2014”, както и да се въздържа от действия и инициативи, насочени към засилването на националната идентичност за сметка на останалите общности; обръща внимание на необходимостта от ефективно функциониране на парламентарната комисия по междуетнически отношения при интегрирането на малцинствата в законодателния процес и подчертава, че са необходими допълнителни усилия, за да се придвижи процесът на децентрализация в съответствие с Охридското рамково споразумение;

5.  изразява съжаление, че усилията на ООН за посредничество при решаването на спора за името не са довели до конкретни резултати;

Демокрация, правова държава и права на човека

6.  припомня, че здравата политическа култура е основата на демокрацията. призовава опозиционните партии да прекратят бойкота на националния парламент и да подновят политическия диалог в рамките на институциите; счита, че е отговорност на правителството и на опозицията да осигурят непосредствен и открит диалог по всички съществуващи предизвикателства пред страната; посочва, че политическата нестабилност би могла да се отрази неблагоприятно на процеса на европейска интеграция, който следва да бъде общ споделен приоритет за всички елементи на обществото; приветства приемането на изменения на Правилника за дейността на парламента, с които се дава възможност за по-голяма ангажираност на опозицията в неговата работа; изразява все пак загрижеността си, че е налице недостатъчен диалог между правителството и опозиционните партии и че властва цялостна обстановка на недоверие и конфронтация; призовава настоятелно двете страни да укрепят обстановката на доверие и да покажат силна ангажираност по отношение използването на новия Правилник за дейността на парламента, така че да се засилят политическия диалог и конструктивното сътрудничество в законодателния процес и парламентарния контрол над правителствените дейности;

7.  приветства политическата воля за приключване на дълго забавеното оповестяване на имената на агентите, свързани с бившите югославски тайни служби, като важна стъпка към разрушаване на старата комунистическа ера; въпреки това, отбелязва недостатъчен напредък при пълното прилагане на съответните закони; настоятелно призовава правителството да приключи незабавно процеса на лустрация, избягвайки избирателното му използване за политически цели, като например политическа самолегитимация или оклеветяване на политически опоненти;

8.  поздравява досегашния специален представител на ЕС/ръководител на делегацията на ЕС за отличната му работа; осъжда като неуместни атаките от страна на политици от управляващата партия срещу представителите на ЕС и изразява съжаление, че правителството не се е дистанцирало категорично и публично от подобни обиди; счита тези инциденти за изключително вредни за имиджа на страната;

9.  обръща внимание на нуждата от подобряване на изборния закон, за да бъде приведен в съответствие с препоръките на ОССЕ/СДИЧП и Венецианската комисия, изложени в доклада за президентските и местните избори от 2009 г.;

10. отново повтаря, че свободните и независими медии са необходимо предварително условие за развитието на стабилна демокрация; отбелязва съществуването на голямо разнообразие и смес от публични и частни медии в страната; изразява все пак загриженост във връзка с политизирането на медиите и намесата в тяхната работа; изразява загриженост във връзка с икономическата зависимост и концентрирането на политическа власт на медиите, които често водят до липсата на редакционна независимост и до ниски журналистически стандарти; обезпокоен е от чувствителното влошаване на положението със свободата на медиите в страната, за което свидетелства значителното придвижване надолу в класацията за 2010 г. на „Репортери без граници“ (от 34 на 68 позиция); отбелязва факта, че Министерството на вътрешните работи публикува на страницата си в интернет призив към гражданите да разобличават „необективните“ журналистически материали, призовава журналистите да поддържат високи професионални стандарти в работа си, да се дистанцират от политически влияния и да установят професионални журналистически сдружения; същевременно настоятелно призовава отговорните органи да укрепят независимостта и свободата на медиите, като прилагат еднакви стандарти към всички тях и подобряват прозрачността по отношение на собствеността върху тях;

11. приветства многобройните закони, приети във връзка със съдебната реформа и призовава за допълнителни интензивни усилия за реформата на съдебната система, за да се гарантират нейните професионализъм, ефикасност и независимост от политически натиск; в тази връзка подчертава, че съществуващата правна рамка трябва да се приложи бързо и ефективно; изразява загриженост във връзка с продължаващата роля на Министерството на правосъдието в Съдебния съвет и за критиките, отправяни от правителството и депутатите към Конституционния съд, които пораждат риск от политическа намеса в съдебната система; въпреки това, отбелязва със задоволство, че въпреки това несъгласие, всички съдебни решения бяха приложени; приветства усилията за повишаване на ефективността и прозрачността на съдебната система, в частност намаляване на дългия списък чакащи решение дела в повечето съдилища; също така приветства влизането в сила на закона за правната помощ;

12. приветства продължаващите усилия в борбата с корупцията, демонстрирани, наред с другото, чрез прилагането на втория кръг препоръки на Групата държави срещу корупцията (GRECO) и влизането в сила на измененията на Наказателния кодекс; насърчава държавните органи да продължат да прилагат законодателството за борба с корупцията, както и да засилят независимостта, ефективността и ресурсите на съдебната система; при все това припомня, че корупцията продължава да бъде широко разпространена, и призовава за по-нататъшни засилени действия за изкореняването й; подчертава, че спешно трябва да се приложи, по ефективен и безпристрастен начин, законодателството против корупцията, в частност относно финансирането на политическите партии и конфликтите на интереси; обръща внимание на важността на това да се гарантира, че съдебната система действа без политическа намеса; приветства усилията за увеличаване на ефективността и прозрачността на съдебната система; подчертава нуждата да се постигнат резултати в налагането на наказания и осъдителни присъди, спрямо които да може да се измерва напредъкът; призовава за уеднаквяване на съдебната практика, за да се гарантира предвидима съдебна система и обществено доверие;

13. призовава Комисията да изготви в следващия си доклад за напредъка оценка на въздействието и резултатите, постигнати при разпределянето на средства на ЕС за реформата на съдебната власт и борбата срещу корупцията; призовава Комисията да предостави на Съвета и на Парламента по-подробна оценка на ефективността на антикорупционните мерки, предприети от бивша югославска република Македония по отношение на обществените поръчки и измамите, и да я представи заедно със следващия доклад за напредъка;

14. признава усилията във връзка с реформата на публичната администрация, но призовава за допълнителни усилия в тази област, която продължава да бъде политизирана и да страда от липсата на капацитет и професионализъм; приветства приемането от правителството на Национална стратегия за реформа на публичната администрация и създаването на подкомисия по въпросите на реформата на публичната администрация към Споразумението за стабилизация и асоцииране; изразява загриженост от непрозрачния и инцидентен процес на преобразуване на временни длъжности в постоянни, означаващ още по-голяма степен на политизиране на администрацията; призовава за разработването на ясна стратегия по отношение на човешките ресурси, определяща потребностите на администрацията по отношение на възможностите и уменията, както и за прилагането й посредством назначаване и професионално развитие според заслугите; приветства увеличаването на назначенията на лица от малцинствата, но подчертава, че тези назначения трябва да се извършват въз основа на оценка на потребностите в администрацията, така че да се гарантира, че уменията на новите служители отговарят на изискваните за длъжността;

15. приветства продължаващия процес в областта на децентрализацията; отбелязва обаче, че прехвърлянето на отговорности към по-нискостоящи органи следва да се съпровожда от съответните бюджетни средства;

16. приветства постигнатия напредък по отношение на реформата на системата на затворите; въпреки това, остава сериозно загрижен поради влошаващите се условия в някои затвори, по-специално по отношение на пренаселеността и неадекватната система на здравеопазване; подчертава необходимостта да се спазва принципът, според който лишените от свобода следва да бъдат обект на подходящо отношение съгласно принципите на ООН;

17. приветства приемането на Закона за преброяването на населението и домакинствата от 2011 г., подчертава необходимостта от адекватна подготовка и оперативна организация, за да се проведе точно преброяване; призовава правителството да отдели съответните средства за неговото организиране и подчертава важността на деполитизирането на въпроса, за да има безпристрастно преброяване с възможно най-широко участие;

18. подчертава изключителното значение на това да се гарантира, че образователната система подкрепя етническата интеграция; за тази цел приветства стратегията за интегрирано обучение и призовава за бързото й прилагане, наред с другото чрез премахване на сегрегацията по дължина на етническите разделителни линии и увеличаване изучаването на всички официални езици в Бивша югославска република Македония; призовава правителството да подобри процеса на консултация с различните общности и да си сътрудничи тясно с тях в изпълнението на стратегията;

19. установява липса на напредък в съвместното тържествено отбелязване на исторически събития, споделяни със съседните държави-членки на ЕС, с цел допринасяне за едно по-добро разбиране на историята и добросъседски отношения, както е подчертано в предишния доклад; настоятелно призовава за въвеждането в училищата на учебници, в които няма идеологически тълкувания на историята;

20. изразява сериозна загриженост относно положението на ромската общност, която продължава да е изправена пред проблеми като лоши условия на живот и дискриминация в достъпа до трудовия пазар, здравните грижи и социалните услуги; подчертава особено трудното положение на ромските момичета и жени, които продължават да страдат от двойна дискриминация - и на основата на етническата си принадлежност, и на своя пол; призовава правителството за твърд ангажимент за прилагане на стратегията за ромите и плана за действие за десетилетието на ромското включване; в тази връзка приветства дейностите на правителството, целящи политическата интеграция на ромите, в това число наличието на министър с ромски етнически произход, който да разглежда въпросите, свързани с ромската общност; приветства правителството за свикването на специална среща по темата за интеграцията на ромите по време на председателството на Съвета на Европа;

21. приветства приемането на закон срещу дискриминацията като решаваща стъпка за борба с практиките на дискриминация, които са все още широко разпространени, и призовава за неговото бързо и ефективно прилагане; изразява обаче съжаление, че противно на европейското законодателство в този закон сексуалната ориентация е пропусната като основа за дискриминация; призовава за бързо привеждане на националните разпоредби в тази област в съответствие с достиженията на правото и за засилване на механизмите за наблюдение и изтъква, че това е необходимо условие за присъединяването; изразява загриженост по отношение на хода на процедурата на подбор на членове на Комисията за защита от дискриминация; изразява съжаление, че в Комисията не е назначен представител на гражданското общество; призовава за по-нататъшни усилия във връзка с правата на жените, за увеличаване на тяхното участие на пазара на труда и във вземането на политически и бизнес решения и за защита на жените и децата от домашно насилие;

22. призовава за полагането на повече усилия в областта на равенството между половете и правата на жените; насърчава македонските органи да приложат изцяло Закона за равните възможности на мъжете и жените и да осигурят постигането на последователност на националния план за действие за равенство между половете; приветства приемането на стратегията в борбата срещу домашното насилие; призовава за прилагането на система за подкрепа на жертвите; настоятелно призовава правителствения и неправителствения сектор да стимулират наличието на по-голяма информираност по тези въпроси;

23. осъжда неотдавнашните опити за сплашване и преките нападения над организации на гражданското общество и клеветите, разпространявани за техни водещи активисти; приветства механизмите за консултации с организациите на гражданското общество, въведени от правителството, но изразява загриженост относно липсата на систематичен и прозрачен механизъм за консултации с гражданското общество относно политики, програми или други стратегически документи за национално развитие; подчертава необходимостта от включване на организациите на гражданското общество в процеса на изработването на политики по начин, който да не е избирателен, така че да се стимулира ефективен обществен дебат и да се включат заинтересованите страни в процеса на присъединяване на страната; подчертава решаващата роля на приноса на гражданското общество за задълбочаване на регионалното сътрудничество в социален и политически аспект; приветства приемането на новия закон за гражданските сдружения и призовава органите да прилагат разпоредбите относно организациите от „общ интерес“, като осигурят схеми за финансиране възможно най-бързо;

24. отбелязва със задоволство, че помощта от Предприсъединителния инструмент (ИПП) работи добре в Македония; насърчава и правителството на Македония и Комисията да опростят административната процедура за финансиране по ИПП, с цел да го направи по достъпно за по-малки и нецентрализирани граждански организации, профсъюзи и други бенефициенти;

25. подчертава, че Македония е ратифицирала осемте основни конвенции в областта на трудовите права на МОТ; изразява загриженост относно факта, че е постигнат скромен напредък в областта на трудовите права и профсъюзите; призовава македонските органи да засилят допълнително трудовите и профсъюзните права, в това отношение насърчава също така македонското правителство да гарантира достатъчен административен капацитет за надлежното прилагане и изпълнение на трудовото право; посочва важната роля на социалния диалог и насърчава македонското правителство да повиши своите амбиции и да установи всеобхватен социален диалог със съответните партньори;

26. подчертава значимостта на опазването и поддръжката на културното наследство, което е стълб на европейските ценности и принципи; със съжаление отбелязва, че редица гробища, надписи върху фрески и артефакти, които принадлежат към българското културно наследство, са абсолютно изоставени и в руини;

27. приветства напредъка на страната към функционираща пазарна икономика и широкия консенсус относно основните характеристики на икономическата политика на страната; приветства правителството за това, че поддържа макроикономическа стабилност въпреки отрицателното въздействие на световната финансова криза и отбелязва добрите перспективи за икономическия растеж през идните години;

Социално-икономически развития

28. изразява загриженост относно продължаващите високи равнища на безработицата, по-конкретно сред младите хора, които се наблюдават в много от държавите в региона; призовава правителството неотложно да приложи по-ефикасни мерки за подобряване на публичните инвестиции с акцент върху политиките на заетост и поемане на работната сила чрез осигуряване на качествени и стабилни работни места при достойни условия на труд; призовава Комисията да помага на органите с увеличена помощ по ИПП;

29. отбелязва подобрението на бизнес климата вследствие на предприемането на икономически реформи през последните години и подчертава необходимостта от продължителни структурни реформи в страната; същевременно отбелязва, че чуждестранните инвестиции намаляха още повече от и без друго ниското равнище и че положението се влоши поради световната финансова криза; призовава държавните агенции, които отговарят за привличането на преките чуждестранни инвестиции, да засилят своите усилия за привличането на потенциалните чуждестранни инвеститори;

30. поздравява правителството за ефективното и гладко прилагане на Споразумението за стабилизиране и асоцииране с ЕС; за тази цел приветства неотдавнашното решение на правителството да премахне митническите ставки за над сто различни продукта като крачка напред в посока пълното либерализиране на търговията с ЕС; изразява надежда, че тези промени ще увеличат конкурентоспособността на националните производители като по този начин стимулират по-голям икономически растеж; счита това развитие за важен етап, който демонстрира усилията на страната да издържи на засилената конкуренция, пред която ще бъде изправен, след като стане член на ЕС;

31. подчертава необходимостта от прилагане на принципите на доброто управление на бюджетните разходи чрез подобряване на свободния достъп до публична информация, консултации със заинтересованите страни в хода на бюджетната процедура и създаване на механизъм на докладване, чрез който да се поеме отговорност за отчетността на разходите; припомня, че непрозрачните бюджетни разходи водят до социално изключване и конфликти, и оспорва легитимността на някои национални кампании;

32. приветства неотдавнашното приемане на Закона за енергетиката с цел либерализиране на пазара на електрическа енергия в страната и който е в съответствие със съответните европейски директиви;

33. подчертава значимостта на разработването на ефективна и надеждна система за обществен транспорт както в страната, така и на регионално ниво (в това число железопътната връзка София–Скопие–Тирана); за тази цел отново отправя своя призив към органите инвестират в поддръжката и подобряването на железопътната мрежа, която е жизнеспособна алтернатива на автомобилната система; изразява съжаление относно решението на правителството да намали средствата за инвестиции в годишната програма за железопътна инфраструктура и призовава Комисията да предостави необходимото техническо и финансово съдействие в рамките на средствата по ИПП;

34. призовава органите на Бивша югославска република Македония и България да отворят отново трансграничната пешеходна и велосипедна пътека между Старо Конярево и Събрене, за да се подобри частта от алеята „Желязна завеса“ между Струмица и Петрич;

35. приветства приемането на националната стратегия за устойчиво развитие, но призовава за повече усилия за прилагане на законодателството в областта на околната среда и за предоставяне на съответно финансиране за тази цел; обръща внимание по-конкретно на предизвикателствата в областите на качеството на водите, управлението на отпадъците и опазването на природата; призовава за по-тясно сътрудничество по трансгранични екологични въпроси въз основа на стандартите на ЕС; в тази връзка повтаря своя призив за ефективен контрол на качеството и нивото на водата в пограничните езера Охридско езеро, Преспанско езеро и Дойранско езеро както и на река Вардар; приветства инициативата на тристранния еврорегион „Езеро Преспа“, включващ Бивша югославска република Македония, Гърция и Албания; призовава правителството да разпростре успешния опит със системата за събиране на отпадъчни води в Охрид и към другите езера в региона; освен това приветства постигнатия напредък в изграждането на станция за пречистване на отпадъчни води в Гевгелия;

36. изразява дълбока загриженост относно замърсяването на почвите в град Велес, който беше обявен от Световната здравна организация за опасно място за живеене; призовава правителството да се справи с този проблем и да вземе адекватни мерки за опазване на общественото здраве в този район; приканва Комисията да обмисли дали в този конкретен случай могат да се използват средства от ИПП;

Регионални въпроси

37. приветства страната за продължаващата й роля на стабилизиращ фактор в региона; подчертава участието й в граждански и военни мисии на ЕС, но при все това напомня на правителството задължението му да се придържа към общите позиции на ОВППС, особено към онези от тях, които се отнасят до ограничителните мерки, по-конкретно в случая на Зимбабве;

38. приветства неотдавнашното решение, взето от органите на Сърбия и на Бивша югославска република Македония, да премахнат изискването за международен паспорт за граждани, пътуващи между двете държави, с цел установяване на съвместен контрол върху тяхната обща граница;

39. изразява огромно съжаление относно факта, че спорът с Гърция за името продължава да блокира пътя на страната към ЕС, и припомня своята препоръка към Съвета за незабавно започване на преговори за присъединяване; подчертава значението на добросъседските отношения и разбирането на чувствителните за съседните държави-членки въпроси в този процес; призовава правителствата да избягват жестове и пораждащи спорове действия и изявления, които могат да имат отрицателно отражение и да предизвикат напрежение в добросъседските отношения; отбелязва засиления диалог между двамата министър-председатели и ги насърчава да проявят политическа мъдрост и воля за постигане на компромис, така че бързо да се намери решение, което да удовлетворява и двете страни;

40. призовава Комисията и Съвета да започнат разработването на общоприложим арбитражен механизъм, целящ разрешаване на двустранни въпроси между страни, участващи в процеса на разширяване, между държави-членки и страни, участващи в процеса на разширяване, и между държави-членки;

41. отбелязва със загриженост използването на исторически аргументи в настоящия дебат, включително явлението на т.нар. „антиквизация“, което има опасност да увеличи напрегнатите отношения със съседните държави и да създаде нови вътрешни разделения;

42. приканва върховния представител и члена на Комисията, отговарящ за разширяването и Европейската политика на съседство, да способстват за споразумение по въпроса за името и да предложат политически насоки при пълно зачитане на текущия процес на водене на преговори и разпоредбите на Устава на Организацията на обединените нации; счита, че намирането на взаимно приемливо решение във възможно най-кратък срок е случай, който ще изпита общата външна политика след влизането в сила на Договора от Лисабон, както и способността на Съюза да разрешава трайни международни спорове, възникващи по неговите граници;

43. призовава Съвета и Комисията да спазват своите ангажименти към трети държави и да възнаграждават усилията за напредък и реформи на държавите, които отговарят на изискванията на Съюза; отбелязва, че в противен случай готовността на тези държави за реформи може да намалее;

44. изразява становището, че по-нататъшно продължаване на статуквото по въпроса за името и по други неразрешени въпроси със съседните страни би могло да урони не само стабилността в страната и региона, но също така и достоверността на политиката на разширяване, и затова призовава всички заинтересовани страни да проявят добра воля, солидарност и отговорност за разрешаване на спорните въпроси; в тази връзка призовава органите в страната да придвижат инициативата за създаване на общи експертни комисии по история и образование с България и Гърция;

*      *

*

45. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията, на правителствата и парламентите на държавите-членки и на правителството и парламента на Бившата югославска република Македония.

 

(1)

    Приети текстове, P7_TA(2010)0024.

(2)

     ОВ L 80, 19.3.2008 г., стр. 32.

Правна информация - Политика за поверителност