Πρόταση ψηφίσματος - B7-0226/2011Πρόταση ψηφίσματος
B7-0226/2011

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ σχετικά με την έκθεση προόδου του 2010 για την Ισλανδία

23.3.2011

εν συνεχεία δήλωσης της Επιτροπής
σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού

Cristian Dan Preda εξ ονόματος της Επιτροπής Εξωτερικών Υποθέσεων  


Διαδικασία : 2010/2999(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου :  
B7-0226/2011
Κείμενα που κατατέθηκαν :
B7-0226/2011
Κείμενα που εγκρίθηκαν :

B7‑0000/2011

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την έκθεση προόδου του 2010 για την Ισλανδία

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

 έχοντας υπόψη τον κανονισμού του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 31ης Μαΐου 2010 με τον οποίο προστίθεται η Ισλανδία στον κατάλογο χωρών που δικαιούνται προενταξιακής βοήθειας της ΕΕ προκειμένου να βοηθηθούν οι υποψήφιες χώρες να ευθυγραμμιστούν με το ευρωπαϊκό δίκαιο,

 έχοντας υπόψη τη γνωμοδότηση της Επιτροπής της 24ης Φεβρουαρίου 2010 σχετικά με την αίτηση της Ισλανδίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση (SEC(2010) 153),

 έχοντας υπόψη την απόφαση του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 17ης Ιουνίου 2010 για την έναρξη διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Ισλανδία,

 έχοντας υπόψη τη γενική θέση της ΕΕ και τη γενική θέση της κυβέρνησης της Ισλανδίας που εγκρίθηκε κατά την υπουργική συνεδρίαση με την οποία ξεκίνησε η διακυβερνητική διάσκεψη για την προσχώρηση της Ισλανδίας στην Ευρωπαϊκή Ένωση στις 27 Ιουλίου 2010,

 έχοντας υπόψη την ανακοίνωση της Επιτροπής προς το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο με τίτλο "Στρατηγική διεύρυνσης και κυριότερες προκλήσεις για την περίοδο 2010-2011" (COM(2010)660) και την έκθεση προόδου του 2010 για την Ισλανδία η οποία εγκρίθηκε στις 9 Νοεμβρίου 2010,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 26ης Νοεβρίου 2009 σχετικά με τη στρατηγική διεύρυνσης για το 2009 όσον αφορά τις χώρες των Δυτικών Βαλκανίων, την Ισλανδία και την Τουρκία,

 έχοντας υπόψη το ψήφισμά του της 7ης Ιουλίου 2010 σχετικά με την αίτηση της Ισλανδίας για ένταξη στην Ευρωπαϊκή Ένωση,

 έχοντας υπόψη τις συστάσεις της πρώτης συνεδρίασης της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ-Ισλανδίας που εγκρίθηκαν τον Οκτώβριο του 2010,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία πληροί τα κριτήρια της Κοπεγχάγης και διαπραγματεύσεις προσχώρησης με την Ισλανδία ξεκίνησαν στις 27 Ιουλίου 2010 μετά από έγκριση του Συμβουλίου της ΕΕ,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η διαδικασία ενδελεχούς εξέτασης ξεκίνησε στις 15 Νοεμβρίου 2010 και προβλέπεται να διαρκέσει έως τις 17 Ιουνίου 2011,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι, όπως υπογραμμίστηκε στην ανανεωμένη συναίνεση σχετικά με τη διεύρυνση, η πρόοδος κάθε χώρας στην πορεία ένταξης στην Ευρωπαϊκή Ένωση βασίζεται στην αξία της,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία συνεργάζεται ήδη στενά με την ΕΕ ως μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ), των συμφωνιών Σένγκεν και του κανονισμού του Δουβλίνου και με αυτή την ιδιότητα έχει ήδη υιοθετήσει ένα σημαντικό μέρος του κεκτημένου,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η Ισλανδία συμβάλλει στην ευρωπαϊκή συνοχή και αλληλεγγύη μέσω του χρηματοπιστωτικού μηχανισμού στο πλαίσιο του ΕΟΧ και συνεργάζεται με την ΕΕ στις επιχειρήσεις διατήρησης της ειρήνης και διαχείρισης κρίσεων,

1.  εκφράζει ικανοποίηση για την έναρξη των διαπραγματεύσεων προσχώρησης με την Ισλανδία τον Ιούλιο του 2010· θεωρεί αναγκαίο να δημιουργηθούν οι συνθήκες για την ολοκλήρωση της διαδικασίας προσχώρησης της Ισλανδίας και να εξασφαλισθεί ότι η προσχώρησή της θα είναι επιτυχής·

Πολιτικά κριτήρια

2.  εκφράζει ικανοποίηση για την προοπτική να έχει η ΕΕ ως νέο μέλος μια χώρα με ισχυρή δημοκρατική παράδοση και πολιτική παιδεία· υπογραμμίζει ότι η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ θα διευρύνει περαιτέρω το ρόλο της Ένωσης ως παγκόσμιου προωθητή και προασπιστή των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και των θεμελιωδών ελευθεριών·

3.  επιδοκιμάζει την Ισλανδία για τις θετικές επιδόσεις της στη διασφάλιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και στην εξασφάλιση ενός υψηλού επιπέδου συνεργασίας με διεθνείς μηχανισμούς για την προστασία των ανθρωπίνων δικαιωμάτων·

4.  υποστηρίζει τις συνεχιζόμενες εργασίες για την ενίσχυση του νομοθετικού περιβάλλοντος όσον αφορά την ελευθερία έκφρασης και πρόσβασης στην ενημέρωση· στο πλαίσιο αυτό, εκφράζει ικανοποίηση για την Ισλανδική Πρωτοβουλία Σύγχρονων Μέσων Ενημέρωσης, η οποία επιτρέπει τόσο στην Ισλανδία όσο και στην ΕΕ να καταλάβουν μια νομικά ισχυρή θέση όσον αφορά την προστασία της ελευθερίας της έκφρασης και της ελευθερίας της ενημέρωσης·

5.  εκφράζει ικανοποίηση για τη θέσπιση της Μικτής Κοινοβουλευτικής Επιτροπής ΕΕ - Ισλανδίας τον Οκτώβριο του 2010 και είναι πεπεισμένο ότι αυτό το φόρουμ θα συμβάλει στη διεύρυνση της συνεργασίας μεταξύ του ισλανδικού κοινοβουλίου (Αλθίνγκι) και του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου κατά τη διάρκεια της διαδικασίας προσχώρησης·

6.  ενθαρρύνει ένθερμα τις ισλανδικές αρχές να εναρμονίσουν τα δικαιώματα των πολιτών της ΕΕ όσον αφορά το δικαίωμά τους να ψηφίζουν στις τοπικές εκλογές στην Ισλανδία·

7.  σημειώνει τη σωστή πρόοδο στην ενίσχυση της ανεξαρτησίας της δικαστικής εξουσίας και εκφράζει ικανοποίηση για τα μέτρα που έλαβαν οι ισλανδικές αρχές το Μάιο του 2010 προκειμένου να αντιμετωπιστεί η υπεροχή που δίδεται στο Υπουργείο Δικαιοσύνης όσον αφορά τους δικαστικούς διορισμούς, καθώς και για τις τροποποιήσεις που επήλθαν στο νόμο περί δικαστικής εξουσίας οι οποίες ενισχύουν την ανεξαρτησία της δικαστικής εξουσίας, τονίζοντας ταυτόχρονα την ανάγκη για μια πλήρη εφαρμογή αυτών των μέτρων·

8.  εκφράζει ικανοποίηση για το έργο που έχει επιτελέσει το Γραφείο του Ειδικού Εισαγγελέα, καθώς και για την έκθεση της Ειδικής Ερευνητικής Επιτροπής που συστάθηκε το Δεκέμβριο του 2008 από το ισλανδικό κοινοβούλιο προκειμένου να διερευνήσει και να αναλύσει τις διαδικασίες που οδήγησαν στην κατάρρευση του τραπεζικού συστήματος καθώς και για την πρόοδο που έχει σημειωθεί στην αντιμετώπιση των πολιτικών, θεσμικών και διοικητικών συνεπειών της κατάρρευσης του ισλανδικού τραπεζικού συστήματος, σημειώνοντας ταυτόχρονα ότι η εφαρμογή των συστάσεών της βρίσκεται ακόμη καθ΄ οδόν και πρέπει να συνεχιστεί με άκαμπτες προσπάθειες·

Οικονομικά κριτήρια

9.  εκφράζει ικανοποίηση για τα εν γένει ικανοποιητικά δεδομένα της Ισλανδίας όσον αφορά την εφαρμογή των υποχρεώσεών της στο πλαίσιο του ΕΟΧ και την ικανότητά της να ανθίσταται επιτυχώς στις ανταγωνιστικές πιέσεις και στις δυνάμεις της αγοράς εντός της ΕΕ·

10. σημειώνει ωστόσο ότι η τελευταία έκθεση επιδόσεων της ΕΖΕΣ έδειξε ότι το έλλειμμα μεταφοράς νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο της Ισλανδίας αυξήθηκε κατά τι και ότι στο 1,3% παρέμεινε άνω του ενδιάμεσου στόχου του 1% , αν και μειώθηκε η καθυστέρηση μεταφοράς νομοθεσίας στο εσωτερικό δίκαιο·

11. εκφράζει ικανοποίηση για τη συμφωνία που επιτεύχθηκε μεταξύ των εκπροσώπων των κυβερνήσεων της Ισλανδίας, των Κάτω Χωρών και του Ηνωμένου Βασιλείου σχετικά με το ζήτημα Icesave, κυρίως σχετικά με την παροχή εγγυήσεων της αποπληρωμής των δαπανών που προέκυψαν στην καταβολή των ελάχιστων εγγυήσεων στους καταθέτες σε υποκαταστήματα της Landsbanki Islands hf. στο Ηνωμένο Βασίλειο και στις Κάτω Χώρες· χαιρετίζει την έγκριση της συμφωνίας με πλειοψηφία τριών τετάρτων από το ισλανδικό κοινοβούλιο στις 17 Φεβρουαρίου 2011· λαμβάνει γνώση της απόφασης του Προέδρου της Ισλανδίας να θέσει το νόμο σε δημοψήφισμα και ελπίζει ότι, κατ΄ αυτόν τον τρόπο, θα τεθεί τέρμα στη διαδικασία επί παραβάσει η οποία κινήθηκε στις 26 Μαΐου 2010 από την Εποπτική Αρχή της ΕΖΕΣ κατά της κυβέρνησης της Ισλανδίας·

12. εκφράζει ικανοποίηση για το γεγονός ότι οι θεσμικές ανεπάρκειες στο χρηματοπιστωτικό τομέα έχουν αντιμετωπιστεί και ότι έχει επιτευχθεί πρόοδος στην ενίσχυση των ρυθμιστικών και εποπτικών πρακτικών στον τραπεζικό τομέα, ιδίως όσον αφορά τις αρμοδιότητες της Χρηματοπιστωτικής Εποπτικής Αρχής·

13. επιδοκιμάζει την υποβολή στην Επιτροπή εκ μέρους της Ισλανδίας του πρώτου της προενταξιακού οικονομικού προγράμματος ως σημαντικού βήματος στο προενταξιακό στάδιο, και ελπίζει ότι ο ετήσιος διμερής οικονομικός διάλογος που έχει εξαγγελθεί θα παγιώσει τη συνεργασία μεταξύ των δύο μερών·

14. ενθαρρύνει τις ισλανδικές αρχές να συνεχίσουν την τακτική της χάραξης στρατηγικής για την ελευθέρωση ελέγχων των κεφαλαίων, που συνιστά σημαντική απαίτηση για την ένταξη της χώρας στην ΕΕ·

15. εκφράζει ικανοποίηση για την πρόσφατη θετική τέταρτη ανασκόπηση του εφεδρικού προγράμματος του ΔΝΤ η οποία αναφέρει σε γενικές γραμμές σημαντικές εξελίξεις δημοσιονομικής και οικονομικής σταθεροποίησης στην Ισλανδία, καθώς και το γεγονός ότι μετά από συρρίκνωση επί επτά συνεχή τρίμηνα, η ισλανδική οικονομία εξήλθε από την ύφεση και το πραγματικό ακαθάριστο εγχώριο προϊόν κατέγραψε αύξηση 1,2% κατά την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου 2010 σε σχέση με το προηγούμενο τρίμηνο·

16. εκφράζει ικανοποίηση για τις πολιτικές για περαιτέρω διαφοροποίηση της οικονομίας της Ισλανδίας ως αναγκαίο βήμα για τη μακροπρόθεσμη οικονομική ευημερία της χώρας· ενθαρρύνει τις ισλανδικές αρχές να αναπτύξουν περαιτέρω τις τουριστικές επιχειρήσεις που θεωρούνται ελπιδοφόρος μακροπρόθεσμος τομέας ανάπτυξης και έχει συνολικά συμβάλει με αυξανόμενη αναλογία στην παραγωγή και την απασχόληση·

17. λαμβάνει γνώση της θέσης της Ισλανδίας για συμμετοχή της στην ζώνη του ευρώ, μια φιλοδοξία που μπορεί να επιτευχθεί αφού καταστεί μέλλος της ΕΕ και εφόσον πληρούνται όλοι οι αναγκαίοι όροι·

18. εκφράζει ανησυχία για το υψηλό επίπεδο ανεργίας της Ισλανδίας και ιδίως της ανεργίας των νέων, καθώς και για την πτώση στις επενδύσεις και στην εσωτερική κατανάλωση μετά την οικονομική και χρηματοπιστωτική κρίση σημειώνοντας ωστόσο σημάδια βελτίωσης σε κάποιους από αυτούς τους τομείς· σημειώνει ότι η χαμηλού κόστους, πράσινη ενέργεια και τεχνολογία πράσινης ενέργειας που παράγει η Ισλανδία θα μπορούσε να συνιστά πολύ σημαντικότερο παράγοντα για την ανάκαμψη της οικονομίας·

19. επιδοκιμάζει την Ισλανδία για τα υψηλά επίπεδα επένδυσής της στην εκπαίδευση, στην έρευνα και στην ανάπτυξη και την υποστήριξη και συμμετοχή της στη στρατηγική της Λισαβόνας, περιλαμβανομένης της έγκρισης μιας στρατηγικής της Ισλανδίας για το 2020 η οποία τονίζει τη σπουδαιότητα της εκπαίδευσης, της έρευνας και της ανάπτυξης και περιγράφει τους μετρήσιμους στόχους·

Ικανότητα υιοθέτησης των υποχρεώσεων ένταξης

20. σημειώνει ότι η Ισλανδία, ως μέλος του ΕΟΧ, είναι αρκετά προωθημένη όσον αφορά τις απαιτήσεις 10 υπό διαπραγμάτευση κεφαλαίων και εν μέρει πληροί τις απαιτήσεις 11 υπό διαπραγμάτευση κεφαλαίων · τονίζει ότι η εκπλήρωση των υποχρεώσεων της Ισλανδίας βάσει της συμφωνίας του ΕΟΧ αποτελεί σημαντική απαίτηση στις διαπραγματεύσεις προσχώρησης·

21. καλεί την Ισλανδία να εντείνει τις προετοιμασίες για ευθυγράμμιση με το κεκτημέο της ΕΕ, ιδίως στους τομείς που δεν καλύπτονται από τον ΕΟΧ, και να εξασφαλίσει την εφαρμογή και επιβολή του έως την ημερομηνία προσχώρησης·

22. καλεί την Ισλανδία να προετοιμαστεί για τη συμμετοχή της στη γεωργική πολιτική και την πολιτική ανάπτυξης της υπαίθρου της ΕΕ και ιδίως να εντείνει τις προσπάθειες για να θέσει σε λειτουργία τις διοικητικές δομές που είναι αναγκαίες για την εφαρμογή αυτών των πολιτικών έως την ημερομηνία προσχώρησης· τονίζει, ωστόσο, την ιδιαιτερότητα του οικοσυστήματος της Ισλανδίας και ενθαρρύνει την Επιτροπή και τις ισλανδικές αρχές να εξεύρουν αμοιβαίως ικανοποιητική συμφωνία, λαμβάνοντας υπόψη τα ιδιάζοντα χαρακτηριστικά του ισλανδικού περιβάλλοντος·

23. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι η κοινή αλιευτική πολιτική επί του παρόντος βρίσκεται υπό αναθεώρηση και ότι το κεκτημένο μπορεί να τροποποιηθεί πριν την προσχώρηση της Ισλανδίας, καλεί την Ισλανδία και την ΕΕ να προσεγγίσουν αυτό το κεφάλαιο των διαπραγματεύσεων με εποικοδομητικό τρόπο με απώτερο στόχο μια αμοιβαίως ικανοποιητική λύση για τη βιώσιμη διαχείριση και εκμετάλλευση των αλιευτικών πόρων·

24. σημειώνει τις καλές επιδόσεις της Ισλανδίας στη διαχείριση των αλιευτικών πόρων της με ένα βιώσιμο τρόπο και με βάση επιστημονικές αξιολογήσεις·

25. καλεί τις ισλανδικές αρχές να προσαρμόσουν τη νομοθεσία της χώρας σύμφωνα με το κεκτημένο της εσωτερικής αγοράς όσον αφορά το δικαίωμα εγκατάστασης, την ελευθερία παροχής υπηρεσιών καθώς και την ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίων στην παραγωγή και κατεργασία στον αλιευτικό τομέα·

26. καλεί την Ισλανδία και την ΕΕ να υιοθετήσουν μια εποικοδομητική προσέγγιση στην κοινή διαχείριση αλιευμάτων σκουμπριού, και ενθαρρύνει την Ισλανδία να διατηρήσει έναν σταθερό ρυθμό κατά τις τρέχουσες διαπραγματεύσεις γι’ αυτό το ζήτημα, στοχεύοντας ιδίως στην επίτευξη μιας μακροπρόθεσμης βιώσιμης ρύθμισης διάθεσης ποσοστώσεων·

27. σημειώνει ότι η Ισλανδία μπορεί να παράσχει πολύτιμη συμβολή στις πολιτικές της ΕΕ λόγω της πείρας της στον τομέα των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, ιδίως όσον αφορά τη χρησιμοποίηση γεωθερμικής ενέργειας, την προστασία του περιβάλλοντος και μέτρα για την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής·

28. σημειώνει ωστόσο ότι εξακολουθούν να υπάρχουν σοβαρές αποκλίσεις μεταξύ της ΕΕ και της Ισλανδίας σε ζητήματα που σχετίζονται με τη διαχείριση του θαλάσσιου βίου, κυρίως σχετικά με την φαλαινοθηρία· υπενθυμίζει ότι η απαγόρευση της φαλαινοθηρίας αποτελεί μέρος του κεκτημένου της ΕΕ και ζητεί ευρύτερες συζητήσεις για το ζήτημα της κατάργησης της φαλαινοθηρίας και του εμπορίου προϊόντων φάλαινας·

29. λαμβάνει γνώση του γεγονότος ότι η Ισλανδία είναι ένα μη στρατιωτικό κράτος και δεν παράγει όπλα· εκφράζει ικανοποίηση για την συνεχιζόμενη υποστήριξη της Ισλανδίας σε μη στρατιωτικού χαρακτήρα επιχειρήσεις ΚΠΑΑ και την ευθυγράμμισή της με τις περισσότερες διακηρύξεις και αποφάσεις στον τομέα της ΚΕΠΠΑ·

30. επιδοκιμάζει την παράδοση της εξωτερικής πολιτικής της Ισλανδίας που ερείδεται στο διεθνές δίκαιο, στα δικαιώματα του ανθρώπου, στην ισότητα των φύλων, στην αναπτυξιακή συνεργασία και στην έννοια της πολιτικής για την ασφάλεια που βασίζεται σε αξίες μη στρατιωτικού χαρακτήρα·

Περιφερειακή συνεργασία

31. θεωρεί ότι η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ, θα ενισχύσει τις προοπτικές της Ένωσης να διαδραματίσει ένα περισσότερο ενεργό και εποικοδομητικό ρόλο στη Βόρεια Ευρώπη και στην Αρκτική συμβάλλοντας στην πολυμελή διακυβέρνηση και στις λύσεις βιώσιμης πολιτικής στην περιοχή· κρίνει θετικά τη συμμετοχή της Ισλανδίας τόσο στο Συμβούλιο Βορείων Χωρών όσο και στην πολιτική της βόρειας διάστασης της ΕΕ, στο Ευρω-αρκτικό Συμβούλιο της Θάλασσας του Μπάρεντς και στο Αρκτικό Συμβούλιο που αποτελεί το κύριο πολυμερές φόρουμ συνεργασίας στην Αρκτική· πιστεύει ότι η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ θα εδραίωνε περαιτέρω την ευρωπαϊκή παρουσία στο Αρκτικό Συμβούλιο·

32. υπογραμμίζει την ανάγκη για μια πιο αποτελεσματική και συντονισμένη πολιτική της Ευρωπαϊκής Ένωσης για την Αρκτική και εκφράζει την άποψη ότι η προσχώρηση της Ισλανδίας στην ΕΕ θα ενισχύσει τη βορειοατλαντική διάσταση των εξωτερικών πολιτικών της Ένωσης·

Κοινή γνώμη και υποστήριξη για τη διεύρυνση

33. ενθαρρύνει τις ισλανδικές αρχές να διευρύνουν το δημόσιο διάλογο σχετικά με την προσχώρηση στην ΕΕ, λαμβάνοντας υπόψη την ανάγκη για μια σταθερή δέσμευση προκειμένου να διεξαχθούν επιτυχείς διαπραγματεύσεις· επιδοκιμάζει την Ισλανδία για τη δημιουργία του δημόσιου ιστότοπου eu.mfa.is και εκφράζει ικανοποίηση για τις αυξανόμενες και περισσότερο ισορροπημένες συζητήσεις στα μέσα μαζικής ενημέρωσης της Ισλανδίας σχετικά με τα υπέρ και τα κατά της ένταξης στην ΕΕ·

34. καλεί την Επιτροπή να παράσχει υλική και τεχνική υποστήριξη, εάν της ζητηθεί από τις ισλανδικές αρχές να το πράξει, προκειμένου να τις βοηθήσει να βελτιώσουν τη διαφάνεια και την απόδοση ευθύνης σε σχέση με τη διαδικασία προσχώρησης και να συμβάλουν στη διοργάνωση μιας ενδελεχούς και εκτεταμένης εκστρατείας σε όλη τη χώρα η οποία θα βασίζεται σε σαφείς, ακριβείς και εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της ένταξης στην ΕΕ, έτσι ώστε οι πολίτες της Ισλανδίας να μπορούν να κάνουν μια ενημερωμένη επιλογή στο μελλοντικό δημοψήφισμα για την προσχώρηση·

35. ελπίζει ότι, πέραν των διαφορετικών πολιτικών απόψεων, μια ενημερωμένη κοινή γνώμη μπορεί επίσης να επηρεάσει θετικά τη δέσμευση των ισλανδικών αρχών προς την κατεύθυνση της ένταξης στην ΕΕ ·

36. είναι της άποψης ότι είναι ζωτικής σημασίας να δοθούν στους πολίτες της ΕΕ σαφείς κα πλήρως εμπεριστατωμένες πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της προσχώρησης της Ισλανδίας· καλεί την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να καταβάλουν προσπάθειες προς αυτό το σκοπό και θεωρεί ότι είναι εξ ίσου σημαντικό να ακουσθούν οι ανησυχίες και οι ερωτήσεις των πολιτών και να αντιμετωπιστούν, καθώς και να υπάρξει ανταπόκριση στις απόψεις τους και στα ενδιαφέροντά τους·

*

*        *

37. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στο Συμβούλιο, στην Επιτροπή, στην Αντιπρόεδρο της Επιτροπής/Ύπατη Εκπρόσωπο της Ένωσης για Εξωτερικές Υποθέσεις και Πολιτική Ασφάλειας, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, στον Πρόεδρο του Αλθίνγκι και στην κυβέρνηση της Ισλανδίας.