Procedūra : 2011/2599(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0228/2011

Pateikti tekstai :

B7-0228/2011

Debatai :

PV 06/04/2011 - 14
CRE 06/04/2011 - 14

Balsavimas :

PV 07/04/2011 - 6.4
CRE 07/04/2011 - 6.4

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0149

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 133kWORD 82k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0228/2011
30.3.2011
PE459.761v01-00
 
B7-0228/2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Tarybos ir Komisijos pareiškimų

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl Ketvirtosios Jungtinių Tautų konferencijos mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu


Nirj Deva, Jan Zahradil ECR frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl Ketvirtosios Jungtinių Tautų konferencijos mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu  
B7‑0228/2011

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į tai, kad 1971 m. JT pripažino mažiausiai išsivysčiusias šalis „neturtingiausia ir silpniausia“ tarptautinės bendruomenės dalimi,

–   atsižvelgdamas į JT Vystymosi politikos komiteto apibrėžtus kriterijus mažiausiai išsivysčiusioms šalims nustatyti,

–   atsižvelgdamas į 2010 m. rugsėjo mėn. įvykusio JT aukšto lygio susitikimo Tūkstantmečio vystymosi tikslų klausimais rezultatus,

–   atsižvelgdamas į mažiausiai išsivysčiusioms šalims skirtą Briuselio veiksmų programą, patvirtintą 2001 m. gegužės mėn. Briuselyje vykusios trečiosios JT konferencijos mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu metu,

–   atsižvelgdamas į platų dešimtmečio programos tikslą ženkliai sumažinti nepaprastai didelį skurdą ir badą sutelktais veiksmais tarpusavyje susijusiose srityse,

–   atsižvelgdamas į 2008 m. priimtą JT Generalinės Asamblėjos sprendimą surengti Ketvirtąją JT konferenciją mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu (angl. LDC-IV),

–   atsižvelgdamas į tai, kad Ketvirtojoje JT konferencijoje mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu bus vertinami Briuselio veiksmų programos rezultatai, kadangi programa baigiasi ir reikia pasiūlyti naujų siekiant spręsti naujas vystymosi problemas, su kuriomis susiduria mažiausiai išsivysčiusios šalys, įskaitant klimato kaitą, maistą, energiją ir ekonomikos bei finansų krizę,

–   atsižvelgdamas į tai, kad Ketvirtojoje JT konferencijoje mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu bus dalinamasi geriausia praktika ir patirtimi, nustatomos kliūtys ir apribojimai, taip pat reikalingi veiksmai, naujos mažiausiai išsivysčiusių šalių problemos ir būtini veiksmai, dar kartą patvirtinti pasauliniai įsipareigojimai atsižvelgti į ypatingus mažiausiai išsivysčiusių šalių poreikius, sutelkiamos papildomos tarptautinės paramos priemonės, suformuluojama ir patvirtinama atnaujinta partnerystė,

–   atsižvelgdamas į nacionaliniu, regioniniu ir tarptautiniu lygiu vykstantį pasirengimo Ketvirtajai JT konferencijai mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu procesą,

–   atsižvelgdamas į JTGA rezoliucijas A/RES/63/227, A/RES/64/213 ir A/C.2/65/L.55 dėl mažiausiai išsivysčiusių šalių,

–   atsižvelgdamas į Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos rezoliuciją dėl mažiausiai išsivysčiusioms šalims skirtos 2001 – 2010 m. veiksmų programos įgyvendinimo (E/2009/31),

–   atsižvelgdamas į JT ST pranešimą dėl mažiausiai išsivysčiusioms šalims skirtos 2001 – 2010 m. dešimtmečio veiksmų programos įgyvendinimo (A/65/80),

–   atsižvelgdamas į nuo 2002 m. JT vyriausiojo atstovo mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimais biuro vykdomą veiklą,

–   atsižvelgdamas į prieigos prie jūros neturinčioms besivystančioms šalims skirtą Almatos programą, Barbadoso programą ir mažų salų besivystančioms šalims skirtą Mauricijaus strategiją,

–   atsižvelgdamas į JT Pripažintų ekspertų grupės pateiktus pranešimus Ketvirtajai JT konferencijai mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimais,

–   atsižvelgdamas į ES iniciatyvą „Viskas, išskyrus ginklus“,

–   atsižvelgdamas į naująjį 2011 m. sausio 1 d. ES bendrųjų lengvatų sistemos (BLS) kilmės taisyklių režimą,

–   atsižvelgdamas į gavybos pramonės skaidrumo iniciatyvą,

–   atsižvelgdamas į miškų teisės aktų vykdymo, valdymo ir prekybos sistemą,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. vasario 16 d. EK tarnybų darbo dokumentą dėl ES pozicijos dėl 2011 m. gegužės 9 – 13 d. Ketvirtosios Jungtinių Tautų konferencijos mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi 48 mažiausiai išsivysčiusios šalys yra vargingiausios ir pažeidžiamiausios tarptautinės bendruomenės šalys,

B.  kadangi nuo 1981 m. tarptautinė bendruomenė parengė tris veiksmų programas, kad būtų sutelkta pasaulinė parama socialiniam ir ekonominiam mažiausiai išsivysčiusių šalių vystymuisi,

C. kadangi Ketvirtojoje JT konferencijoje mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu, kuri vyks Stambule 2011 m. gegužės 9 – 13 d., bus išsamiai nagrinėjamas Briuselio veiksmų programos įgyvendinimas ir priimta nauja veiksmų programa, kuri bus įgyvendinama 2011 – 2020 m.,

D. kadangi Ketvirtojoje JT konferencijoje mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu bus nustatyta politika ir problemos, su kuriomis mažiausiai išsivysčiusios šalys susidurs ateinantį dešimtmetį, bei dar kartą patvirtintas pasaulinis įsipareigojimas atsižvelgti į mažiausiai išsivysčiusių šalių poreikius,

E.  kadangi reikia sutelkti papildomas mažiausiai išsivysčiusioms šalims palankias priemones ir parengti naują mažiausiai išsivysčiusių šalių ir vystymosi partnerių partnerystę,

F.  kadangi nuo 2000 m. iki 2010 m. žmogaus socialinės raidos indeksas vidutiniškai pakilo nuo 0,34 tik iki 0,39 ir mažiausiai išsivysčiusios šalys atitinka vidutiniškai tik 2 iš 7 TVT rodiklių, susijusių su skurdu, mityba, švietimu, jaunesnių kaip penkerių metų vaikų mirtingumu, kūdikių mirtingumu, geriamuoju vandeniu ir sanitarija,

G. kadangi oficiali parama vystymuisi (OVP) ženkliai padidėjo, bet pagalba toli gražu neatitinka Briuselio veiksmų programoje nustatyto tikslo, o dauguma mažiausiai išsivysčiusių šalių vis dar susiduria su nepaprastai dideliu skurdu, infrastruktūros trūkumu, gamybinių pajėgumų trūkumu ir didėjančiu bedarbių skaičiumi,

H. kadangi tarptautinė finansų ir ekonomikos krizė, apsirūpinimo maistu krizė, pagrindinių produktų rinkų, energetikos krizė parodė mažiausiai išsivysčiusių šalių pažeidžiamumą išoriniams sukrėtimams ir tarptautinės paramos priemonių silpnumą,

I.   kadangi tik trys šalys – Botsvana, Žaliasis Kyšulys ir Maldyvai, per pastarąjį dešimtmetį buvo išbrauktos iš mažiausiai išsivysčiusių šalių sąrašo,

J.   kadangi į vykstantį pasirengimo Ketvirtajai JT konferencijai mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu procesą įtraukti įvairūs suinteresuotieji subjektai ir konsultavimosi mechanizmas, į kurį įeina nacionalinės ir regioninės konsultacijos, parlamentai, pilietinė visuomenė ir privatusis sektorius,

K. kadangi parlamentų dalyvavimą Ketvirtojoje JT konferencijoje mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu apvainikuos 2011 m. gegužės 8 d. Stambule įvyksiantis parlamentinis forumas,

L.  kadangi ES, didžiausia pagalbos teikėja, 78 % padidino OPV nuo 2000 m. suteiktos 8,3 mlrd. eurų sumos iki 14,7 mlrd. eurų 2009 m.,

M. kadangi ES reikia sutelkti išteklius ir padėti įgyvendinti naują veiksmų programą,

N. kadangi ES reikia laikytis veiksmingos bendros pozicijos dėl Ketvirtosios JT konferencijos mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu,

O. kadangi ES neturėtų leisti, kad vykstanti ekonomikos ir finansų krizė keltų grėsmę vystymosi partnerystei su mažiausiai išsivysčiusiomis šalimis,

1.  pabrėžia, kad ES pagalba mažiausiai išsivysčiusioms šalims pirmiausia turėtų būti skirta gerovei kurti ir rinkos ekonomikai plėtoti, nes tai pagrindinės sąlygos norint panaikinti skurdą;

2.  ragina ES ir toliau lyderiauti teikiant paramą mažiausiai išsivysčiusioms šalims, vykdyti savo įsipareigojimus dėl rinkos prieigos ir prekybos liberalizavimo, skolos mažinimo, dar kartą patvirtinti, kad svarbu padidinti OPV mažiausiai išsivysčiusioms šalims rodiklį nuo 0,15 iki 0,20 % BNP, šiuo tikslu sutelkti vidinius išteklius ir drauge ženkliai padidinti šių išteklių veiksmingumą ir skaidrumą;

3.  pabrėžia Europos Parlamento sprendžiamąjį vaidmenį tvirtinant ES vystymosi biudžetą; todėl yra įsitikinęs, kad Europos Parlamentas turėtų būti labiau įtrauktas į ES vystymosi strategijos rengimą; taip pat būtina, kad būtų taikomas ataskaitų teikimo mechanizmas;

4.  ragina būtinai teikti pirmenybę ekonomikos augimui, nes tai pagrindinis vystymosi ir bendro skurdo mažinimo mažiausiai išsivysčiusiose šalyse veiksnys;

5.  ragina mažinti prekybos kliūtis ir prekybą iškreipiančias subsidijas, kad padidėtų mažiausiai išsivysčiusioms šalims tenkanti pasaulinės prekybos dalis; turėtų būti kuo greičiau panaikintos žemės ūkio eksporto subsidijos, kaip įsipareigota PPO Dohos derybų dėl vystymosi raunde;

6.  mano, kad Ketvirtoji JT konferencija mažiausiai išsivysčiusių šalių klausimu turėtų siekti rezultatų, nustatydama aiškius tikslus ir rodiklius, remdamasi veiksmingais ir skaidriais stebėjimo ir tolesnių veiksmų mechanizmais;

7.  ragina būtinai pabrėžti, kaip svarbu, jog padėtis pagerėtų tiek, kad šalis būtų išbraukta iš mažiausiai išsivysčiusių šalių sąrašo, ir pasinaudoti 2010 m. rugsėjo mėn. įvykusio aukščiausiojo lygio susitikimo TVT klausimais išdavomis kaip pagrindu paspartinti skurdo panaikinimą, sukurti tvarų ir įtraukų ekonomikos augimą, gerą valdymą ir pajėgumo didinimą;

8.  ragina ES laikytis labiau koordinuoto požiūrio siekiant šalinti esmines konfliktų mažiausiai išsivysčiusiose šalyse priežastis ir jų išvengti ir remti pastangas įgyti pajėgumų siekiant kurti taikingas ir demokratines valstybes;

9.  ragina G20 ir toliau spręsti maisto kainų svyravimų ir apsirūpinimo maistu politikos problemą kaip prioritetinį klausimą ir padėti labiau atverti rinkas mažiausiai išsivysčiusioms šalims;

10. ragina būtinai padidinti mažiausiai išsivysčiusių šalių pajėgumą kovoti su klimato kaita, skatinant technologijų perdavimą, gerinant veiksmus pagal Kankūno prisitaikymo prie klimato kaitos programą ir aplinkos tvarumo politiką pagal Kopenhagos susitarimą;

11. ragina ES ir mažiausiai išsivysčiusių šalių partnerius gerinti bendradarbiavimo mechanizmus gero valdymo, demokratijos, žmogaus teisių ir lyčių lygybės srityse;

12. ragina padėti kurti veiksmingesnes besivystančių šalių mokesčių sistemas ir tinkamą valdymą sprendžiant mokesčių klausimus; mano, kad ES pagalba mokesčių reformai turėtų būti siekiama ieškoti būdų, kaip mažiausiai išsivysčiusios šalys galėtų plėsti mokesčių bazę ir mokesčių pajamų srautus;

13. pabrėžia, kad reikia didinti vystymosi pagalbos veiksmingumą, laikantis Paryžiaus deklaracijos ir Akros darbotvarkės;

14. atsižvelgdamas į Lisabonos sutarties nuostatas ir 2005 m. gegužės mėn. Tarybos priimtą sprendimą, ragina būtinai vykdyti nuoseklią politiką, į kurią įeitų visos prekybos ir vystomojo bendradarbiavimo sritys, klimato kaita, transportas, energetika, apsirūpinimo maistu saugumas, migracija, taip pat bendroji žemės ūkio ir žuvininkystės politika;

15. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Tarybai ir Komisijai.

Teisinė informacija - Privatumo politika