Postup : 2011/2599(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0228/2011

Predkladané texty :

B7-0228/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 14
CRE 06/04/2011 - 14

Hlasovanie :

PV 07/04/2011 - 6.4
CRE 07/04/2011 - 6.4

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0149

NÁVRH UZNESENIA
PDF 134kWORD 81k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0228/2011
30.3.2011
PE459.761v01-00
 
B7-0228/2011

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o štvrtej konferencii OSN o najmenej rozvinutých krajinách


Nirj Deva, Jan Zahradil v mene skupiny ECR

Uznesenie Európskeho parlamentu o štvrtej konferencii OSN o najmenej rozvinutých krajinách  
B7‑0228/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na skutočnosť, že OSN v roku 1971 uznalo najmenej rozvinuté krajiny za „najchudobnejšiu a najslabšiu časť“ medzinárodného spoločenstva,

–   so zreteľom na kritériá pre určovanie najmenej rozvinutých krajín vymedzené Výborom OSN pre rozvojovú politiku,

–   so zreteľom na výsledky stretnutia OSN na vysokej úrovni o rozvojových cieľoch tisícročia v septembri 2010,

–   so zreteľom na bruselský akčný program pre najmenej rozvinuté krajiny prijatý na tretej konferencii OSN o najmenej rozvinutých krajinách, ktorá sa konala v Bruseli v máji 2001,

–   so zreteľom na skutočnosť, že všeobecným cieľom 10 ročného programu je výrazne znížiť extrémnu chudobu a hlad prostredníctvom opatrení zameraných na vzájomne prepojené oblasti,

–   so zreteľom na rozhodnutie zvolať štvrtú konferenciu OSN o najmenej rozvinutých krajinách (LDC-IV), ktoré v roku 2008 prijalo Valné zhromaždenie OSN,

–   so zreteľom na skutočnosť, že na LDC-IV sa posúdia výsledky bruselského akčného programu pre najmenej rozvinuté krajiny, vzhľadom na jeho ukončenie, a navrhnú sa nové opatrenia na riešenie nových rozvojových výziev, pred ktorými najmenej rozvinuté krajiny stoja, vrátane zmeny klímy, potravinovej, energetickej, hospodárskej aj finančnej krízy,

–   so zreteľom na skutočnosť, že na LDC-IV sa budú vymieňať najlepšie postupy a získané poznatky, určovať prekážky a obmedzenia, ako aj potrebné opatrenia, určovať nové výzvy pre najmenej rozvinuté krajiny a požadované kroky; opäť potvrdzuje globálny záväzok k riešeniu osobitných potrieb najmenej rozvinutých krajín, mobilizácii opatrení dodatočnej medzinárodnej podpory; a sformulovaniu a prijatiu obnoveného partnerstva,

–   so zreteľom na prebiehajúci prípravný proces na LDC-IV na vnútroštátnej, regionálnej a medzinárodnej úrovni,

–   so zreteľom na rezolúcie Valného zhromaždenia OSN A/RES/63/227, A/RES/64/213 a A/C.2/65/L.55 o najmenej rozvinutých krajinách,

–   so zreteľom na rezolúciu Hospodárskej a sociálnej rady OSN o plnení akčného programu pre najmenej rozvinuté krajiny v období 2001 – 2010 (E(2009/31),

–   so zreteľom na správu generálneho tajomníka OSN o plnení akčného programu pre najmenej rozvinuté krajiny v desaťročí 2001 – 2010 (A/65/80),

–   so zreteľom na prácu, ktorú vykonáva Úrad vysokého predstaviteľa OSN pre najmenej rozvinuté krajiny od roku 2002,

–   so zreteľom na program z Alma-aty pre vnútrozemské rozvojové krajiny, barbadoský program a maurícijskú stratégiu pre malé ostrovné rozvojové krajiny,

–   so zreteľom na správy Skupiny prominentných osobností OSN na štvrtú konferenciu OSN o najmenej rozvinutých krajinách,

–   so zreteľom na iniciatívu EÚ Všetko okrem zbraní,

–   so zreteľom na nové pravidlá pôvodu režimu VSP EÚ z 1. januára 2011,

–   so zreteľom na iniciatívu za transparentnosť v ťažobnom priemysle,

–   so zreteľom na akčný plán Vynútiteľnosť práva, správa a obchod v lesnom hospodárstve,

–   so zreteľom na pracovný dokument útvarov Komisie zo 16. februára 2011 o pozícii EÚ k LDC-IV krajinách 9. –13. mája 2011,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže 48 najmenej rozvinutých krajín sú najchudobnejšie a najzraniteľnejšie krajiny medzinárodného spoločenstva,

B.  keďže od roku 1981 medzinárodné spoločenstvo vytvorilo tri akčné programy na mobilizáciu celosvetovej podpory sociálno-ekonomického rozvoja najmenej rozvinutých krajín,

C. keďže na LDC-IV, ktorá je zvolaná do Istanbulu v Turecku v termíne 9. až 13. mája 2011, sa bude komplexne hodnotiť plnenie bruselského akčného programu a prijme sa nový akčný program, ktorý bude prinášať výsledky v rokoch 2011 – 2020,

D. keďže na LDC-IV sa určia politiky a výzvy, pred ktorými budú najmenej rozvinuté krajiny stáť v nadchádzajúcom desaťročí, a opätovne sa potvrdí globálny záväzok k riešeniu ich potrieb,

E.  keďže treba mobilizovať dodatočné opatrenia v prospech najmenej rozvinutých krajín a sformulovať nové partnerstvo medzi týmito krajinami a partnermi pre rozvoj,

F.  keďže priemerná hodnota indexu ľudského rozvoja (HDI) sa v období 2000 až 2010 zvýšila len z 0,34 na 0,39 a v priemere sú najmenej rozvinuté krajiny na dobrej ceste len v dvoch zo siedmich ukazovateľov rozvojových cieľov tisícročia, t. j. chudoba, výživa, vzdelávanie, úmrtnosť vo veku do piatich rokov, detská úmrtnosť, pitná voda a sanitácia,

G. keďže napriek značne zvýšenej oficiálnej rozvojovej pomoci jej objem stále zďaleka nedosahuje cieľ vytýčený v bruselskom akčnom programe a väčšina najmenej rozvinutých krajín musí naďalej čeliť extrémnej chudobe, chýbajúcej infraštruktúre, nedostatku výrobných kapacít a rastúcej nezamestnanosti,

H. keďže finančná a hospodárska kríza, kríza potravinovej bezpečnosti, komoditné trhy a energetická kríza poukazujú na mimoriadnu zraniteľnosť najmenej rozvinutých krajín voči vonkajším otrasom a slabé stránky medzinárodných podporných opatrení,

I.   keďže za posledné desaťročie sa z postavenia najmenej rozvinutých krajín vymanili len tri krajiny – Botswana, Kapverdy a Maledivy,

J.   keďže do prebiehajúceho procesu prípravy na LDC-IV sa zapája široké spektrum zainteresovaných strán a jeho súčasťou je konzultačný mechanizmus, ktorý zahŕňa konzultácie na vnútroštátnej a regionálnej úrovni, parlamenty, občiansku spoločnosť a súkromný sektor,

K. keďže účasť parlamentov na LDC-IV vyvrcholí parlamentným fórom 8. mája 2011 v Istanbule,

L.  keďže EÚ ako najväčší darca zvýšila oficiálnu rozvojovú pomoc o 78 % z 8,3 miliardy EUR v roku 2000 na 14,7 miliardy EUR v roku 2009,

M. keďže EÚ musí zmobilizovať zdroje a pomôcť pri plnení nového akčného programu,

N. keďže EÚ musí na LDC-IV vychádzať zo skutočnej spoločnej pozície,

O. keďže EÚ by nemala dovoliť, aby prebiehajúca hospodárska a finančná kríza ohrozovala rozvojové partnerstvo s najmenej rozvinutými krajinami,

1.  zdôrazňuje, že pomoc EÚ najmenej rozvinutým krajinám by sa mala orientovať najmä na tvorbu bohatstva a rozvoj trhového hospodárstva, čo sú základné predpoklady odstránenia chudoby;

2.  nalieha na EÚ, aby aj naďalej viedla podporu najmenej rozvinutých krajín a plnila svoje záväzky, pokiaľ ide o prístup na trh a liberalizáciu obchodu, odpustenie časti dlhov, potvrdenie významu dosiahnutia cieľa oficiálnej rozvojovej pomoci vo výške 0,15 až 0,20 % HND pre najmenej rozvinuté krajiny, a aby na tento účel mobilizovala domáce zdroje a výrazne zvýšila efektívnosť a transparentnosť týchto prostriedkov;

3.  zdôrazňuje postavenie Európskeho parlamentu a jeho kľúčovú úlohu v schvaľovaní rozpočtu EÚ na rozvoj; je preto presvedčený, že Európsky parlament by mal byť užšie zapojený do prípravy rozvojovej stratégie EÚ; je tiež nevyhnutné, aby sa zaviedol mechanizmus poskytovania spätnej väzby;

4.  požaduje uprednostnenie hospodárskeho rastu ako kľúčového prvku rozvoja a znižovania celkovej chudoby v najmenej rozvinutých krajinách;

5.  požaduje zníženie obchodných bariér a dotácií, ktoré narúšajú trh, aby sa zvýšil podiel najmenej rozvinutých krajín na celosvetovom obchode. Zrušenie poľnohospodárskych vývozných dotácií, ako záväzok prijatý na kole rokovaní WTO o rozvoji v Dauhe, by sa malo uskutočniť čo najskôr;

6.  domnieva sa, že LDC-IV by sa mala zamerať na výsledky a obsahovať jasné ciele a ukazovatele založené na efektívnych a transparentných mechanizmoch sledovania a ďalších krokov;

7.  upozorňuje, že je nevyhnutné klásť dôraz na pokročenie z kategórie najmenej rozvinutých krajín a využitie výsledkov samitu o rozvojových cieľoch tisícročia zo septembra 2010 ako rámca na urýchlenie odstraňovania chudoby, tvorbu trvalo udržateľného a inkluzívneho hospodárskeho rastu, dobrú správy vecí verejných a budovanie kapacít;

8.  nalieha na EÚ, aby si osvojila lepší koordinovaný prístup s cieľom riešiť základné príčiny konfliktov v najmenej rozvinutých krajinách a predchádzať im a aby podporila úsilie o získanie kapacít na budovanie mierových a demokratických štátov;

9.  nalieha na skupinu G20, aby sa aj naďalej prioritne zaoberala nestálosťou cien potravín a politikou potravinovej bezpečnosti a aby prispela k ďalšiemu otvoreniu prístupu najmenej rozvinutých krajín na trh;

10. upozorňuje na potrebu zlepšiť schopnosť najmenej rozvinutých krajín čeliť negatívnym dôsledkom zmeny klímy, podporiť transfer technológií, rozširovať činnosť v súlade s kankúnskym rámcom pre adaptačné opatrenia, ako aj ekologicky udržateľné politiky v súlade s kodanskou dohodou;

11. nalieha na EÚ a najmenej rozvinuté partnerské krajiny, aby zlepšili mechanizmy spolupráce v oblasti dobrej správy vecí verejných, demokracie, ľudských práv a rodovej rovnosti;

12. považuje za potrebné podieľať sa na tvorbe efektívnejších daňových systémov a dobrej správy daňových vecí v rozvojových krajinách; domnieva sa, že pomoc EÚ v oblasti daňových reforiem by mala byť zameraná na preskúmanie spôsobov, akými by si najmenej rozvinuté krajiny mohli rozšíriť svoj daňový základ a zdroje daňových príjmov;

13. zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť účinnosť rozvojovej pomoci v súlade s Parížskou deklaráciou a programom z Akkry;

14. považuje za potrebné viesť súdržnú politiku zahŕňajúcu oblasti obchodnej a rozvojovej spolupráce, zmeny klímy, dopravy, energetiky, potravinovej bezpečnosti, migrácie, ako aj spoločnej poľnohospodárskej politiky a politiky rybného hospodárstva, pričom treba zohľadniť ustanovenia Lisabonskej zmluvy a rozhodnutie, ktoré Rada prijala v máji 2005;

15. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia