Διαδικασία : 2011/2599(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0230/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0230/2011

Συζήτηση :

PV 06/04/2011 - 14
CRE 06/04/2011 - 14

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2011 - 6.4
CRE 07/04/2011 - 6.4

Κείμενα που εγκρίθηκαν :

P7_TA(2011)0149

ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 136kWORD 80k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0228/2011
30.3.2011
PE459.765v01-00
 
B7-0230/2011

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με την τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ – IV)


Judith Sargentini εξ ονόματος της Ομάδας Verts/ALE

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την τέταρτη Διάσκεψη των Ηνωμένων Εθνών για τις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (ΛΑΧ - IV)  
B7‑0230/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη τις τέσσερις Δεκαετίες Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών που ήταν αφιερωμένες στα εξής θέματα: αυτοσυντηρούμενη αύξηση της οικονομίας και κοινωνική πρόοδος (1961-1970), μείωση του χάσματος μεταξύ των ανεπτυγμένων και των αναπτυσσομένων χωρών (1970 – 1980), θέσπιση νέας διεθνούς οικονομικής τάξης βασιζόμενης στη δικαιοσύνη (1980-1990), υλοποίηση συνεκτικού συνόλου αλληλένδετων, συγκεκριμένων και αποτελεσματικών μέτρων πολιτικής σε όλους τους τομείς της ανάπτυξης και νέες προτεραιότητες προς επιτάχυνση της αύξησης της οικονομίας, μείωση της ακραίας φτώχειας, βελτίωση του διεθνούς χρηματοπιστωτικού και εμπορικού συστήματος, θέσπιση υγιούς μακροοικονομικής διαχείρισης, ενίσχυση της διεθνούς συνεργασίας για την ανάπτυξη και καταβολή ειδικής προσπάθειας για τις ολιγότερο ανεπτυγμένες χώρες (1990-2000),

–   έχοντας υπόψη τη διακήρυξη του ΟΗΕ του 1986 για το δικαίωμα στην ανάπτυξη,

–   έχοντας υπόψη τον αναπτυξιακό στόχο της χιλιετίας (2000-2015) που συνίσταται στη μείωση της φτώχειας κατά το ήμισυ έως το 2015,

–   έχοντας υπόψη τις προηγούμενες διασκέψεις των Ηνωμένων Εθνών σχετικά με τις ΛΑΧ,

–   έχοντας υπόψη τη διεξαγωγή της διάσκεψης ΛΑΧ-IV των Ηνωμένων Εθνών στην Κωνσταντινούπολη της Τουρκίας στις 9 – 13 Μαΐου 2011,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110, παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι επί του παρόντος 48 χώρες ταξινομούνται ως ΛΑΧ, εξ ων 33 ευρίσκονται στην Αφρική, 14 στην Ασία και 1 στη Λατινική Αμερική· 16 χώρες είναι χωρίς διέξοδο στη θάλασσα και 12 είναι μικρά νησιά,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι από όταν θεσπίσθηκε αυτή η κατηγορία από τα Ηνωμένα Έθνη (ΗΕ) το 1971 ο αριθμός των λιγότερο ανεπτυγμένων χωρών έχει αυξηθεί από 25 σε 49 το 2011, ενώ μόνον 3 χώρες έπαυσαν να περιλαμβάνονται στις ΛΑΧ: η Μποτσουάνα το 1994, το Πράσινο Ακρωτήριο το 2007 και οι Μαλδίβες τον Ιανουάριο 2011,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι και χώρες πλούσιες σε πετρέλαιο και μεταλλεύματα στην Αφρική ταξινομούνται ως Λιγότερο Ανεπτυγμένες Χώρες,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στις προηγούμενες διασκέψεις ΛΑΧ τα κράτη μέλη των ΗΕ δεσμεύθηκαν μεν να υλοποιήσουν τις συστάσεις που διατύπωσαν οι διασκέψεις, αλλά δεν τήρησαν τα υπεσχημένα· λαμβάνοντας υπόψη ότι οι συστάσεις από διάσκεψη ΛΑΧ των ΗΕ μπορεί να επιτευχθούν μόνον εάν αντιμετωπισθούν δεόντως ζωτικής σημασίας θέματα που χαρακτηρίζουν τις ΛΑΧ, όπως είναι το να εξασφαλίζεται εσωτερική συνοχή μεταξύ των πολιτικών του εμπορίου, του αγροτικού τομέα, της αλιείας, των επενδύσεων, της αλλαγής του κλίματος,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι οι στο πλαίσιο των αναπτυξιακών στόχων της χιλιετίας προσπάθειες για επίτευξη της εξάλειψης της φτώχειας πρέπει να θεωρούνται μέρος ενός ευρύτερου θεματολογίου διάσκεψης των ΗΕ,

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η έλλειψη εσωτερικής συνοχής της αναπτυξιακής πολιτικής που παρατηρείται στο επίπεδο των κρατών και το διεθνές επίπεδο ανάμεσα στο εμπόριο, τις επενδύσεις, τον αγροτικό τομέα και οι κερδοσκοπίες στην τιμή φυσικών αγαθών είχαν αρνητικό αντίκτυπο στο δυναμικό των ΛΑΧ για βιώσιμη ανάπτυξη και έχουν επιδεινώσει περαιτέρω τη φτώχεια στις εν λόγω χώρες,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η κατάσταση των ΛΑΧ επιδεινώθηκε περαιτέρω λόγω της πρόσφατης πολλαπλής παγκόσμιας κρίσης που σχετίζεται με την αλλαγή του κλίματος, τον χρηματοπιστωτικό τομέα, τα τρόφιμα και την ενέργεια, κρίσης που προστίθεται σε υφιστάμενες διαρθρωτικές προκλήσεις, όπως είναι το χρέος, η εξαρτημένη βοήθεια και οι άδικοι εμπορικοί κανόνες,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι η υπαγωγή των χρηματοπιστωτικών αγορών σε καθεστώς ελεύθερης αγοράς, περιλαμβανομένων των κερδοσκοπικών και ασταθών χρηματοοικονομικών ροών τις οποίες ελάχιστα ελέγχουν οι αναπτυσσόμενες χώρες, έχει προκαλέσει σημαντική αστάθεια σε διεθνές επίπεδο με καταστροφικό αντίκτυπο για την οικονομία των αναπτυσσομένων χωρών·

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά το ότι ο αγροτικός τομέας αποτελεί τη βάση για τις οικονομίες πολλών ΛΑΧ και αντιστοιχεί σε ποσοστό έως 90% του εργατικού δυναμικού, η επισιτιστική ασφάλεια απειλείται από αποκτήσεις γεωργικών εκτάσεων από ξένους επενδυτές και λαμβάνοντας υπόψη ότι αυτές οι προτεραιότητες πρέπει να γίνονται σεβαστές και να τυγχάνουν υποστήριξης από τους δωρητές,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι εκάστη ΛΑΧ χρειάζεται να εντοπίσει προτεραιότητες και λύσεις που να προσιδιάζουν στα δικά της δεδομένα και να βασίζονται στη δημοκρατική συμμετοχή του πληθυσμού στη λήψη αποφάσεων,

1.  πιστεύει ότι πρέπει να αντληθούν διδάγματα από τη μη υλοποίηση των συστάσεων προηγουμένων διασκέψεων των ΗΕ για τις ΛΑΧ, στοιχείο το οποίο απαιτεί μεταστροφή του μοντέλου αναπτυξιακής πολιτικής προς κοινωνική δικαιοσύνη, ανακατανομή του πλούτου εντός των ΛΑΧ και μεταξύ εθνών για να προαχθεί η κοινωνική συνοχή και να αποφεύγεται η σύγκρουση·

2.  καλεί εν γένει όλες τις εκβιομηχανισμένες χώρες και ιδιαιτέρως τα κράτη μέλη της ΕΕ που σημειώνουν καθυστέρηση να υλοποιήσουν τη δέσμευσή τους σχετικά με τον στόχο του 0,7% του προϋπολογισμού πριν από το 2015·

3.  πιστεύει ότι η 4η διάσκεψη των ΗΕ πρέπει να εστιάζεται στην εσωτερική συνοχή πολιτικής για την ανάπτυξη ως σημαντικό παράγοντα μεταστροφής πολιτικής τόσο σε επίπεδο κρατών όσο και σε διεθνές επίπεδο· καλεί συνεπώς να σχεδιασθούν όλοι οι τομείς πολιτικής – όπως είναι το εμπόριο, η αλιεία, το περιβάλλον, ο αγροτικός τομέας, η αλλαγή του κλίματος, η ενέργεια, οι επενδύσεις και ο χρηματοπιστωτικός τομέας – για να στηρίζουν τις ανάγκες βιώσιμης ανάπτυξης που έχουν οι ΛΑΧ με στόχο την καταπολέμηση της φτώχειας, τα εχέγγυα για αξιοπρεπές εισόδημα και μέσα διαβίωσης·

4.  καλεί την ΕΕ να καταστήσει την ΚΓΠ συνεπή προς την πολιτική για βιώσιμη ανάπτυξη των ΛΑΧ και να θέσει τέρμα σε πρακτικές ντάμπινγκ, όπως είναι οι επιδοτήσεις των εξαγωγών, καθόσον οι εν λόγω πρακτικές υπονομεύουν την ασφάλεια επισιτισμού και τα βιώσιμα συστήματα γεωργικής εκμετάλλευσης στις ΛΑΧ·

5.  ζητεί να θεσπισθούν στο επίπεδο κρατών, περιφερειών και το διεθνές επίπεδο ρυθμιστικά μέτρα, περιλαμβανομένου και του ελέγχου των τιμών, για να αποτρέπεται η υπέρμετρη κερδοσκοπία επί των αγαθών, στοιχείο που συνιστά σημαντικό βήμα στην αντιμετώπιση της κερδοσκοπίας επί των αγαθών, ιδίως των τροφίμων και της ενέργειας·

6.  καλεί την ΕΕ και άλλες ανεπτυγμένες χώρες να άρουν τα διαρθρωτικά εμπόδια που εμποδίζουν τις ΛΑΧ να υπηρετήσουν τα θεμελιώδη τους δικαιώματα για βιώσιμη ανάπτυξη προβαίνοντας στη μεταρρύθμιση των διεθνών οικονομικών πολιτικών η οποία θα περιλαμβάνει: αναμόρφωση του ΠΟΕ, διεθνές σύστημα ρύθμισης του εμπορίου, δημιουργία ενός δεσμευτικού μηχανισμού με σκοπό την αναχαίτιση της παράνομης διαφυγής κεφαλαίων από τις ΛΑΧ και της φοροδιαφυγής· θέσπιση πολιτικής για τη διασφάλιση πλήρους διαφάνειας στις διεθνείς χρηματοοικονομικές συναλλαγές·

7.  είναι της γνώμης ότι τα έσοδα από τη φορολογία είναι ουσιώδους σημασίας για να ικανοποιούν οι ΛΑΧ τις βασικές ανάγκες των πολιτών τους και να εξαρτώνται σε μικρότερο βαθμό από την εξωτερική βοήθεια· θεωρεί ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα στην αντιμετώπιση πτυχών της ανάπτυξης που σχετίζονται με τη φορολογία χάρις στη θέσπιση αποτελεσματικών και βιώσιμων φορολογικών συστημάτων για να εξασφαλίζεται βιώσιμη πηγή χρηματοδότησης της κάλυψης των αναπτυξιακών αναγκών·

8.  τονίζει ότι η διεθνής συνεργασία πρέπει να αποσκοπεί στη δημιουργία διεθνούς περιβάλλοντος που να συμβάλλει στην πραγμάτωση των κοινωνικών και οικονομικών δικαιωμάτων του λαού των ΛΑΧ: εξασφάλιση τροφής, νερού, στέγης και βιώσιμων μέσων διαβίωσης και πρόσβαση στη μέριμνα για την υγεία και την εκπαίδευση για να εξέλθει από την κατάφωρη φτώχεια·

9.  ζητεί την υλοποίηση της διακήρυξης των Ηνωμένων Εθνών του 1986 για το Δικαίωμα στην Ανάπτυξη, που ορίζει ρητώς ότι τα κράτη έχουν την υποχρέωση να συνεργάζονται μεταξύ τους για να εξασφαλίσουν την ανάπτυξη και να εξαλείψουν τα εμπόδια στην ανάπτυξη (…), να πραγματώνουν τα δικαιώματά τους και να εκπληρώνουν τις υποχρεώσεις τους προωθώντας μια νέα οικονομική τάξη βάσει της ισότητας, της αλληλεξάρτησης και του αμοιβαίου συμφέροντος·

10. καλεί τις ΛΑΧ που μίσθωσαν τις γεωργικές εκτάσεις τους σε ξένους επενδυτές εις βάρος της τοπικής ασφάλειας επισιτισμού να επανεξετάσουν την πολιτική τους και να παράσχουν στους πληθυσμούς τους εχέγγυα πρόσβασης στη γη, το νερό και λοιπούς ζωτικούς πόρους·

11. παροτρύνει τα ΗΕ και την ΕΕ να επιληφθούν σοβαρά των δυσμενών αντικτύπων από την απόκτηση γεωργικής γης, όπως είναι η απαλλοτρίωση μικρών αγροτών και μη βιώσιμη χρήση γης και υδάτων, με την ευκαιρία της 4ης διάσκεψης των ΗΕ σχετικά με τις ΛΑΧ·

12. θεωρεί ότι η έγκριση του νέου αμερικάνικου νόμου σχετικά με τα ορυκτά που τροφοδοτούν συγκρούσεις (conflict minerals) συνιστά σημαντική πρόοδο για την καταπολέμηση της παράνομης εκμετάλλευσης των ορυκτών στην Αφρική, εκμετάλλευσης η οποία τροφοδοτεί εμφύλιους πολέμους και συγκρούσεις· είναι της άποψης ότι τα ΗΕ πρέπει να υποβάλουν παρόμοια πρόταση για να εξασφαλίζεται ο έλεγχος των ορυκτών που εισάγονται στην παγκόσμια αγορά·

13. ζητεί την ακύρωση του χρέους για τις ΛΑΧ, καθόσον πρόκειται περί απεχθέστατων χρεών που συνήψαν δικτάτορες σε βάρος των συμφερόντων του πληθυσμού τους και εμμένει στο ότι οιαδήποτε παραγραφή χρέους δεν πρέπει να μετρείται ως ΕΑΒ·

14. ζητεί να υπάρξει συστηματική αποτίμηση του κινδύνου από την αλλαγή του κλίματος σε όλες τις πτυχές του σχεδιασμού και της λήψης αποφάσεων πολιτικής, μεταξύ των οποίων στο εμπόριο, τη γεωργία, την επισιτιστική ασφάλεια … κ.λπ.· ζητεί το αποτέλεσμα αυτής της αποτίμησης να αξιοποιηθεί για τη διαμόρφωση σαφών κατευθυντήριων γραμμών για τη χάραξη πολιτικής στον τομέα της αειφόρου αναπτυξιακής συνεργασίας·

15. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στον Γενικό Γραμματέα των ΗΕ, το Συμβούλιο και την Επιτροπή.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου