Postup : 2011/2599(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0231/2011

Predkladané texty :

B7-0231/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 14
CRE 06/04/2011 - 14

Hlasovanie :

PV 07/04/2011 - 6.4
CRE 07/04/2011 - 6.4

Prijaté texty :

P7_TA(2011)0149

NÁVRH UZNESENIA
PDF 130kWORD 72k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0228/2011
30.3.2011
PE459.766v01-00
 
B7-0231/20211

predložený na základe vyhlásení Európskej Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o štvrtej konferencii OSN o najmenej rozvinutých krajinách


Gabriele Zimmer, João Ferreira, Cornelis de Jong v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o štvrtej konferencii OSN o najmenej rozvinutých krajinách  
B7‑0231/20211

Európsky parlament,

–   so zreteľom na kritériá, ktoré vymedzil Výbor OSN pre rozvojovú politiku s cieľom definovať najmenej rozvinuté krajiny,

–   so zreteľom na výsledky stretnutia OSN na vysokej úrovni o rozvojových cieľoch tisícročia zo septembra 2010,

–   so zreteľom na bruselský akčný program pre najmenej rozvinuté krajiny prijatý na tretej konferencii OSN o najmenej rozvinutých krajinách v Bruseli v máji 2001,

–   so zreteľom na rozhodnutie zvolať štvrtú konferenciu OSN o najmenej rozvinutých krajinách, ktoré v roku 2008 prijalo Valné zhromaždenie OSN,

–   so zreteľom na Deklaráciu OSN o práve na rozvoj z roku 1986,

–   so zreteľom na rozvojové ciele tisícročia (2000 – 2015) zamerané na zníženie chudoby do roku 2015 o polovicu,

–   so zreteľom na štvrtú konferenciu OSN o najmenej rozvinutých krajinách, ktorá sa bude konať v Istanbule v Turecku od 9. do 13. mája 2011,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže OSN v roku 1971 uznala najmenej rozvinuté krajiny za „najchudobnejšiu a najslabšiu časť“ medzinárodného spoločenstva,

B.  keďže štvrtá konferencia OSN o najmenej rozvinutých krajinách bude v čase končenia bruselského akčného programu hodnotiť jeho výsledky a musí navrhnúť nové opatrenia, ktoré budú zamerané na nové hlavné úlohy v oblasti rozvoja najmenej rozvinutých krajín vrátane zmeny klímy, potravinovej nezávislosti, dodávok energií a hospodárskej a finančnej krízy,

C. keďže v súčasnosti sa za najmenej rozvinuté krajiny označuje 48 krajín, z ktorých sa 33 nachádza v Afrike, 14 v Ázii a 1 v Latinskej Amerike; 16 krajín je vnútrozemských a 12 z nich sú malé ostrovy; keďže tieto najmenej rozvinuté krajiny sú najchudobnejšie a najzraniteľnejšie krajiny medzinárodného spoločenstva,

D. keďže od vytvorenia tejto kategórie v OSN v roku 1971 vzrástol počet najmenej rozvinutých krajín z 25 na 49 v roku 2011 a keďže sa v priebehu desaťročia z postavenia najmenej rozvinutých krajín vymanili len tri krajiny – Botswana, Kapverdy a Maldivy,

E.  keďže od roku 1981 medzinárodné spoločenstvo vytvorilo tri akčné programy na mobilizáciu celosvetovej podpory sociálno-ekonomického rozvoja najmenej rozvinutých krajín a keďže sa členské krajiny OSN zaviazali vykonávať odporúčania konferencie, čo sa nestalo,

F.  keďže medzinárodná finančná a hospodárska kríza, potravinová kríza, komoditné trhy a energetická kríza zhoršili situáciu najmenej rozvinutých krajín a potvrdili, že najmenej rozvinuté krajiny sú citlivé voči vonkajším otrasom, slabým stránkam medzinárodných podporných opatrení a nespravodlivým obchodným pravidlám,

G. keďže finančná liberalizácia vrátane špekulatívnych a volatilných finančných tokov, nad ktorými majú najmenej rozvinuté krajiny len malú alebo žiadnu kontrolu, spôsobila výraznú nestabilitu na medzinárodnej úrovni s katastrofálnymi následkami na ekonomiky rozvojových krajín;

H. keďže k najmenej rozvinutým krajinám sa zaraďujú krajiny v Afrike, ktoré sú bohaté na ropu a minerály,

I.   keďže napriek tomu, že poľnohospodárstvo tvorí základ hospodárstva mnohých najmenej rozvinutých krajín a predstavuje až 90 % pracovnej sily, je potravinová bezpečnosť ohrozená akvizíciami poľnohospodárskej pôdy zahraničnými investormi,

1.  je presvedčený, že je potrebné poučiť sa z neschopnosti vykonávať odporúčania predchádzajúcej konferencie o najmenej rozvinutých krajinách;

2.  považuje za potrebné prednostne zabezpečiť v najmenej rozvinutých krajinách potravinovú bezpečnosť a nezávislosť, rozvoj poľnohospodárstva, potrebnej infraštruktúry, budovanie kapacít a prístup k technológiám, ako aj ľudský a spoločenský rozvoj;

3.  domnieva sa, že štvrtá konferencia OSN by sa mala zameriavať na výsledky a obsahovať jasné ciele a ukazovatele založené na efektívnych a transparentných mechanizmoch sledovania a následných krokov;

4.  trvá na tom, že je potrebné prijať účinné opatrenia na zmiernenie zraniteľnosti najmenej rozvinutých krajín voči vonkajším otrasom, hospodárskej a finančnej kríze a vplyvom zmeny klímy; požaduje pre najmenej rozvinuté krajiny odpustenie dlhov;

5.  trvá na tom, že je potrebné prijať účinné opatrenia týkajúce sa cenovej volatility a transparentnosti cien, regulovaných finančných trhov, ochrany najmenej rozvinutých krajín a prekonávania ich zraniteľnosti; požaduje skoncovať so špekuláciami v oblasti komodít;

6.  nalieha na EÚ a ďalšie rozvinuté krajiny, aby odstránili štrukturálne prekážky, ktoré najmenej rozvinutým krajinám sťažujú realizovať základný udržateľný rozvoj vzhľadom na demokratický medzinárodný hospodársky poriadok; žiada demokratickejšiu reformu Svetovej obchodnej organizácie zavedením záväzných mechanizmov na zabránenie nezákonnému úniku kapitálu a daňovým únikom z najmenej rozvinutých krajín; zavedením takej politiky, ktorá zaručí plnú transparentnosť medzinárodných finančných transakcií; odmieta liberalizáciu svetového obchodu, dohody o voľnom obchode a dohody o hospodárskom partnerstve;

7.  zdôrazňuje nutnosť zlepšiť schopnosť najmenej rozvinutých krajín čeliť negatívnym dôsledkom zmeny klímy, zvýšiť budovanie kapacít a podporu technologickej výmene, rozširovať činnosť v súlade s kankúnskym rámcom pre adaptačné opatrenia a ekologicky udržateľné politiky v súlade s kodanskou dohodou;

8.  zdôrazňuje, že je potrebné zvýšiť účinnosť rozvojovej pomoci v súlade s Parížskou deklaráciou a programom z Akkry;

9.  vyzýva EÚ a členské štáty a zdôrazňuje, že je potrebné uskutočňovať zosúladenú politiku zahŕňajúcu oblasť obchodnej a rozvojovej spolupráce, zmeny klímy, dopravy, energetiky, potravinovej bezpečnosti a nezávislosti, ako aj spoločnej poľnohospodárskej politiky a spoločnej politiky rybného hospodárstva; domnieva sa, že nespravodlivé pravidlá svetového obchodu, neudržateľné splácanie dlhov a účinky zmeny klímy sú spolu s mnohými ďalšími faktormi príčinami chudoby, ktorú treba riešiť;

10. požaduje vytvorenie spravodlivých a rovnocenných pravidiel obchodu a plnenie integrovaných politík pokrývajúcich širokú škálu hospodárskych, sociálnych a ekologických otázok v záujme udržateľného rozvoja;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Rade a Komisii.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia