Διαδικασία : 2011/2650(RSP)
Διαδρομή στην ολομέλεια
Διαδρομή του εγγράφου : B7-0237/2011

Κείμενα που κατατέθηκαν :

B7-0237/2011

Συζήτηση :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Ψηφοφορία :

PV 07/04/2011 - 6.2
Αιτιολογήσεις ψήφου

Κείμενα που εγκρίθηκαν :


ΠΡΟΤΑΣΗ ΨΗΦΙΣΜΑΤΟΣ
PDF 135kWORD 86k
Βλ. επίσης την κοινή πρόταση ψηφίσματος RC-B7-0236/2011
4.4.2011
PE459.773v01-00
 
B7-0237/2011

εν συνεχεία δηλώσεων του Συμβουλίου και της Επιτροπής

σύμφωνα με το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού


σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής – Τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη


Marita Ulvskog εξ ονόματος της Ομάδας S&D

Ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τη δήλωση της Επιτροπής – Τα διδάγματα που πρέπει να αντληθούν από το πυρηνικό ατύχημα στην Ιαπωνία, για την πυρηνική ασφάλεια στην Ευρώπη  
B7‑0237/2011

Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο,

–   έχοντας υπόψη την οδηγία 2009/71/Ευρατόμ του Συμβουλίου, της 25ης Ιουνίου 2009, περί θεσπίσεως κοινοτικού πλαισίου για την πυρηνική ασφάλεια πυρηνικών εγκαταστάσεων,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με την πυρηνική ασφάλεια,

–   έχοντας υπόψη την έκθεση του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με τα μέγιστα επιτρεπτά επίπεδα για τα τρόφιμα και τις ζωοτροφές, της 16ης Φεβρουαρίου 2011,

–   έχοντας υπόψη το ψήφισμα του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου σχετικά με το πρόβλημα της πυρηνικής ασφάλειας 15 έτη μετά το ατύχημα του Τσερνομπίλ, και τις συνέπειές του για την υγεία, της 3ης Μαΐου 2001,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου, της 28ης Φεβρουαρίου και της 21ης Μαρτίου,

–   έχοντας υπόψη τα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου της 25ης Μαρτίου,

–   έχοντας υπόψη την καταστροφή στο πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊτσί, στην Ιαπωνία,

–   έχοντας υπόψη το άρθρο 110 παράγραφος 2 του Κανονισμού του,

Α. λαμβάνοντας υπόψη ότι το πυρηνικό ατύχημα που συνέβη στο πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊτσί μετά τον σεισμό και το τσουνάμι που έπληξαν την Ιαπωνία στις 11 Μαρτίου είχαν, πέρα από τις υλικές πτυχές, σοβαρότατες συνέπειες για την ανθρώπινη υγεία και το περιβάλλον, η πλήρης έκταση των οποίων δεν είναι ακόμα γνωστή,

Β.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η πραγματική αιτία της αστοχίας των συστημάτων ψύξης, που οδήγησε στις επικίνδυνες καταστάσεις στους πυρηνικούς αντιδραστήρες του Φουκουσίμα Νταϊτσί, ήταν η διακοπή της παροχής ηλεκτρικής ενέργειας· λαμβάνοντας υπόψη ότι διακοπές παροχής ηλεκτρικής ενέργειας μπορούν να σημειωθούν σε όλα τα κράτη μέλη, λόγω διαφόρων παραγόντων,

Γ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι παρά τις σοβαρές ανησυχίες που προκάλεσε το ατύχημα στην Ιαπωνία, η πυρηνική ενέργεια αναμένεται να παραμείνει και στο μέλλον μέρος του ενεργειακού μίγματος, μεταξύ άλλων και σε πολλά κράτη μέλη της ΕΕ, και συνεπώς πρέπει να επιτευχθούν τα μέγιστα δυνατά επίπεδα ασφάλειας σε όλα τα πυρηνικά εργοστάσια, προκειμένου να υπάρχει η καλύτερη δυνατή ετοιμότητα για απροσδόκητες επικίνδυνες καταστάσεις,

Δ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι στα συμπεράσματα του Ευρωπαϊκού Συμβουλίου υπογραμμίζεται η σημασία μιας συνολικής ενεργειακής στρατηγικής που θα εξασφαλίζει για τους πολίτες της ΕΕ, τον βιομηχανικό κλάδο και την οικονομία ασφαλή, εξασφαλισμένη, αειφόρο και προσιτή ενέργεια που θα συμβάλει στην ανταγωνιστικότητα της Ευρώπης, και αναγνωρίζεται η σπουδαιότητα μιας πλήρως ενοποιημένης αγοράς ενέργειας και των ενεργειακών υποδομών,

Ε.  λαμβάνοντας υπόψη ότι το πυρηνικό ατύχημα υπενθύμισε την ανάγκη για μια αποφασιστική στροφή στην ενεργειακή πορεία της Ευρώπης και κατέστησε σαφή την ανάγκη για άμεση λήψη μέτρων όπως η αύξηση της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές, έναν δεσμευτικό στόχο εξοικονόμησης ενέργειας, και κατάλληλα φορολογικά και οικονομικά κίνητρα·

ΣΤ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι αναγκαίο να αναλυθεί ο τρόπος για την επίτευξη της αποφασιστικής αυτής στροφής στην ενεργειακή πολιτική της Ευρώπης και για την καθιέρωση μόνιμων και συνεπών συστημάτων για τη στήριξη των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας και την εξάλειψη των εμποδίων στην ευρύτερη ανάπτυξή τους,

Ζ.  λαμβάνοντας υπόψη ότι η ασφάλεια του εφοδιασμού δεν θα πρέπει να επιτευχθεί εις βάρος της ασφάλειας των δραστηριοτήτων ενεργειακής παραγωγής, και ότι πρέπει να δοθεί προτεραιότητα σε μέτρα στην πλευρά της ζήτησης ενέργειας και στη μέριμνα για διαφοροποίηση στην παραγωγή ηλεκτρικής ενέργειας,

Η. λαμβάνοντας υπόψη ότι παράλληλα με την περαιτέρω εμβάθυνση της έρευνας για λύσεις στη διαχείριση πυρηνικών αποβλήτων, είναι αναγκαία η συνέχιση τόσο της έρευνας για τα αποτελέσματα της ραδιενέργειας όσο και της έρευνας για τη βελτίωση της ασφάλειας των υπαρχόντων πυρηνικών εργοστασίων· υπογραμμίζει, ωστόσο, ότι τούτο δεν θα πρέπει να αποβεί εις βάρος της έρευνας για εναλλακτικές μορφές ενέργειας, όπως οι ανανεώσιμες, και ζητεί την άμεση αύξηση της χρηματοδότησης έρευνας, ανάπτυξης και καινοτομίας για άλλες βιώσιμες μορφές ενέργειας,

Θ. λαμβάνοντας υπόψη ότι οι επιπτώσεις των πυρηνικών ατυχημάτων δεν περιορίζονται μέσα σε εθνικά σύνορα, και ως εκ τούτου πρέπει να επιδιώκονται στενή συνεργασία, συντονισμός και ενημέρωση στην Ευρωπαϊκή Ένωση και με τα γειτονικά της τρίτα κράτη, για την καλύτερη διαχείριση ενδεχόμενων πυρηνικών ατυχημάτων,

Ι.   λαμβάνοντας υπόψη ότι γειτονικά κράτη σχεδιάζουν την κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων σε περιοχές με υψηλή σεισμικότητα και μεγάλο κίνδυνο πλημμύρας,

ΙΑ. λαμβάνοντας υπόψη ότι είναι σαφής η ανάγκη ανοικτού δημόσιου διαλόγου για την πυρηνική ενέργεια σε όλα τα κράτη μέλη, προκειμένου να ενισχυθεί η ευαισθητοποίηση της κοινής γνώμης σχετικά με τις συνέπειες της πυρηνικής ενέργειας, πριν από τη λήψη οποιωνδήποτε πολιτικών αποφάσεων·

ΙΒ. λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει να διασφαλιστεί η κλιμάκωση των δημοκρατικών διαδικασιών με βάση τη διαφάνεια και υψηλό επίπεδο ενημέρωσης, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτών,

ΙΓ. λαμβάνοντας υπόψη ότι σήμερα η εργασία στον πυρηνικό κλάδο στην Ευρώπη είναι οργανωμένη σε υπεργολαβίες μεγάλης κλίμακας, όπου η εκπαίδευση δεν είναι πάντα επαρκής, οι εργαζόμενοι εκτίθενται σε επικίνδυνα επίπεδα ακτινοβολίας, και πιθανώς υπάρχει απώλεια τελικού ελέγχου όσον αφορά την αξιοπιστία των κρισιμότερων σταδίων των διεργασιών,

ΙΔ. λαμβάνοντας υπόψη ότι η Συνθήκη Ευρατόμ υπογράφηκε το 1975 και οι προσδοκίες από την πυρηνική ενέργεια, τις οποίες εξέφρασε η Συνθήκη Ευρατόμ πριν από πέντε δεκαετίες, πρέπει να επαναξιολογηθούν,

1.  εκφράζει την πλήρη υποστήριξή και τη συμπάθειά του στον λαό της Ιαπωνίας που πλήγηκε από το πυρηνικό αυτό ατύχημα και στους εργαζόμενους του ενεργειακού τομέα που βρίσκονται στην πρώτη γραμμή στο πυρηνικό εργοστάσιο Φουκουσίμα Νταϊτσί·

2.  αναγνωρίζει ότι είναι σημαντικό να αντληθούν άμεσα διδάγματα από το ατύχημα του Φουκουσίμα Νταϊτσί και να επιδιωχτούν τα υψηλότερα δυνατά επίπεδα ασφαλείας σύμφωνα με τις θεμελιώδεις αρχές της πυρηνικής ασφάλειας·

3.  εκφράζει την ικανοποίησή του για την πρόταση της Επιτροπής να καθιερώσει διεξοδική αξιολόγηση κινδύνων και ασφάλειας («δοκιμές αντοχής») για όλα τα πυρηνικά εργοστάσια της ΕΕ, εκφράζει ωστόσο τη λύπη του για το γεγονός ότι οι δοκιμές αυτές θα διεξάγονται αποκλειστικά σε εθελοντική βάση· επιπλέον, καλεί την Επιτροπή να υποβάλει σύντομα συγκεκριμένη πρόταση στην οποία να εκθέτει τις ειδικές απαιτήσεις και τα στοιχεία των προαναφερθέντων «δοκιμών αντοχής», που πρέπει να διεξάγονται από ανεξάρτητους φορείς· υπογραμμίζει την ανάγκη συμμετοχής των γειτονικών κρατών σε παρόμοια αξιολόγηση ασφάλειας και κινδύνου για τα υπάρχοντα και τα ενδεχόμενα μελλοντικά πυρηνικά εργοστάσια·

4.  υπογραμμίζει ότι οι «δοκιμές αντοχής» θα πρέπει να λαμβάνουν υπόψη την ευρύτερη περίπτωση πολλαπλών και σύνθετων αιτίων, όπως το ατύχημα στην Ιαπωνία, όπου δεν ήταν ο ίδιος ο σεισμός η αιτία του εκεί πυρηνικού ατυχήματος· επιπλέον, οι «δοκιμές αντοχής» θα πρέπει να αφορούν ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής, συμπεριλαμβανομένων των μεταφορών και της επεξεργασίας και αποθήκευσης αποβλήτων·

5.  ζητεί να δημοσιεύονται τα αποτελέσματα των ανωτέρω «δοκιμών αντοχής», η δε όλη διαδικασία να διεξάγεται ανοιχτά και με διαφάνεια· εμμένει στο αίτημά του να ενημερώνεται με τον ίδιο τρόπο για όλα τα μέτρα που λαμβάνονται από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη σε συνέχεια των δοκιμών αυτών·

6.  επικρίνει την απόφαση που έλαβε το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο κατά τη συνεδρίασή του στις 24/25 Μαρτίου 2011, σύμφωνα με την οποία οι δοκιμές αντοχής θα διεξάγονται υπό την αιγίδα εθνικών αρχών και με αξιολόγηση από ομότιμους αντί με μια κοινή ευρωπαϊκή προσέγγιση·

7.  ζητεί από την Επιτροπή να προτείνει ένα σύγχρονο μοντέλο για τα υπάρχοντα πυρηνικά εργοστάσια, όπου κάθε πυρηνικό εργοστάσιο να προσαρμοστεί στις βέλτιστες διαθέσιμες τεχνικές και προδιαγραφές ασφαλείας· οι δοκιμές αντοχής θα αναδείξουν τα πρωτοποριακά μοντέλα μεταξύ των κρατών μελών και θα προσφέρουν μια διαρθρωμένη εποπτεία της πιθανής σταδιακής κατάργησης των πυρηνικών εργοστασίων·

8.  ζητεί από τα κράτη μέλη να ετοιμάσουν πιθανές στρατηγικές για τη μεσο- ή μακροπρόθεσμη κατάργηση της πυρηνικής ενέργειας και να ενημερώσουν το συντομότερο δυνατόν τις περιφερειακές και τοπικές αρχές των γειτονικών τους κρατών για τα εθνικά τους προγράμματα, αν η εφαρμογή τους αναμένεται να έχει διασυνοριακές συνέπειες·

9.  ζητεί από την Επιτροπή, το Συμβούλιο και τα κράτη μέλη να λάβουν κάθε κατάλληλο μέτρο για να διασφαλίσουν ότι δεν θα κατασκευαστούν πυρηνικά εργοστάσια σε περιοχές υψηλής σεισμικότητας και μεγάλου κινδύνου πλημμύρας στην ΕΕ ή σε γειτονικά κράτη· η κατασκευή πυρηνικών εργοστασίων στα εξωτερικά σύνορα της ΕΕ πρέπει να συμμορφώνεται προς τα διεθνή περιβαλλοντικά πρότυπα πυρηνικής ασφάλειας·

10. καλεί τα κράτη μέλη και την Επιτροπή να αναλάβουν κοινή ευθύνη όσον αφορά την ενίσχυση των διεθνών προτύπων πυρηνικής ασφάλειας και την ορθή εφαρμογή τους, σε στενή συνεργασία με την IAEA, την Espoo και άλλους αρμόδιους διεθνείς οργανισμούς· καλεί την Επιτροπή να υποβάλει έως τον Ιούνιο του 2011 πλήρες σχέδιο δράσης με τις συγκεκριμένες ενέργειες και τον τρόπο για την υλοποίησή τους·

11. υπογραμμίζει ότι πρέπει να διασφαλιστεί η κλιμάκωση των δημοκρατικών διαδικασιών με βάση τη διαφάνεια και υψηλό επίπεδο ενημέρωσης, με τη συμμετοχή όλων των ενδιαφερομένων, συμπεριλαμβανομένων των συνδικαλιστικών οργανώσεων και των πολιτών,

12. ζητεί να διατίθενται στις δημόσιες αρχές άμεση τηλεματική πρόσβαση στα επιχειρησιακά δεδομένα των πυρηνικών εγκαταστάσεων, δηλ. σε δεδομένα σχετικά με τη λειτουργία του πυρηνικού εργοστασίου· για τα πυρηνικά εργοστάσια που βρίσκονται κοντά σε εθνικά σύνορα, αυτό ισχύει και για τις αρχές των γειτονικών περιφερειών·

13. ζητεί από την Επιτροπή να υποβάλει προτάσεις για την ολοκλήρωση του ρυθμιστικού πλαισίου της πυρηνικής ασφάλειας και των επενδυτικών σχεδίων για όλες τις πυρηνικές εγκαταστάσεις σε ολόκληρο τον κύκλο ζωής τους και ολόκληρη την αλυσίδα παραγωγής όπως η ασφάλεια των πυρηνικών εργοστασίων, οι μεταφορές, η διαχείριση αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις για τα αναλωμένα καύσιμα, με σκοπό την επίτευξη των αυστηρότερων δυνατών δεσμευτικών προτύπων σε ολόκληρη την ΕΕ·

14. ζητεί, αναφορικά με την οδηγία για με την ασφαλή διαχείριση αναλωμένων πυρηνικών καυσίμων και ραδιενεργών αποβλήτων (COM(2004) 526 τελικό), την καθιέρωση της αρχής «ο ρυπαίνων πληρώνει», όπου να λαμβάνεται πλήρως υπόψη η ευθύνη των παραγωγών ραδιενεργών αποβλήτων·

15. ζητεί από τα κράτη μέλη να διατηρήσουν και να ενισχύσουν τις δεξιότητες του ανθρώπινου δυναμικού και να εξασφαλίσουν τις απαιτούμενες συνθήκες εργασίας για ολόκληρο το διάστημα ζωής και τη φάση παροπλισμού των πυρηνικών εργοστασίων και τη διαχείριση των πυρηνικών αποβλήτων·

16. ζητεί από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να προβληματιστούν σχετικά με την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ και να εξετάσουν την καθιέρωση νέας νομοθεσίας για το κλίμα, με υψηλότερους στόχους και δεσμευτικά πρότυπα ενεργειακής απόδοσης, την ταχεία αύξηση των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας στην Ευρώπη με επενδύσεις σε κατάλληλη υποδομή δικτύου και αποθήκευσης, και κίνητρα για έρευνα και καινοτομία και καθιέρωση φορολογίας CO2 σε επίπεδο ΕΕ· ζητεί ακόμα από την Επιτροπή και τα κράτη μέλη να ενθαρρύνουν σημαντικές επενδύσεις σε ενεργειακά αποδοτική υποδομή, με κανόνες δημόσιων προμηθειών που να ευνοούν ενεργειακά αποδοτικές λύσεις·

17. ζητεί από την Επιτροπή και το Συμβούλιο να αυξήσουν τον νομικά δεσμευτικό στόχο για την ανανεώσιμη ενέργεια σε μερίδιο 30% για την ενέργεια από ανανεώσιμες πηγές έως το 2020, να θέσουν μακροπρόθεσμους στόχους για μια ριζική στροφή σε μερίδιο 45% της ενέργειας από ανανεώσιμες πηγές στην παραγωγή έως το 2030 και σε 95% έως το 2050·

18. ζητεί από την Επιτροπή να εξετάσει και να προτείνει διάφορα σενάρια για ένα μελλοντικό ευρωπαϊκό ενεργειακό μίγμα χωρίς πυρηνική ενέργεια, και να υποδείξει τις επόμενες ενέργειες προκειμένου να καταστεί δυνατή η επίτευξη των μεσο- και μακροπρόθεσμων στόχων για το κλίμα·

19. ζητεί από το Συμβούλιο να περιλάβει στη μελλοντική αναθεώρηση της Συνθήκης της Λισαβόνας ζητήματα σχετικά με την πυρηνική ενέργεια, στο πλαίσιο του άρθρου 194 της Συνθήκης·

20. ζητεί να καταργηθεί το άρθρο 1 της Συνθήκης Ευρατόμ και να περιληφθούν στη Συνθήκη της Λισαβόνας η ραδιοπροστασία και το κεφάλαιο 7 της Συνθήκης Ευρατόμ σχετικά με τις διασφαλίσεις, συμπεριλαμβανομένης της μη διάδοσης· ζητεί να βρεθεί μια ενιαία και ολοκληρωμένη θεσμική ρύθμιση για την ενεργειακή πολιτική της ΕΕ, κυρίως στο πλαίσιο της Συνθήκης της Λισαβόνας·

21. αναθέτει στον Πρόεδρό του να διαβιβάσει το παρόν ψήφισμα στην Επιτροπή, στο Συμβούλιο, στις κυβερνήσεις και στα κοινοβούλια των κρατών μελών, την Ευρατόμ και την ENSREG.

Ανακοίνωση νομικού περιεχομένου - Πολιτική απορρήτου