Процедура : 2011/2650(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа : B7-0240/2011

Внесени текстове :

B7-0240/2011

Разисквания :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Гласувания :

PV 07/04/2011 - 6.2

Приети текстове :


ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ
PDF 139kWORD 80k
4.4.2011
PE459.777v01-00
 
B7-0240/2011

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията

съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността


относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония


Giles Chichester, Konrad Szymański, Evžen Tošenovský от името на групата ECR

Резолюция на Европейския парламент относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония  
B7‑0240/2011

Европейският парламент,

–   като взе предвид Директива 2009/71/Евратом на Съвета от 25 юни 2009 година за установяване на общностна рамка за ядрената безопасност на ядрените инсталации,

–   като взе предвид заключенията на Съвета по транспорт, телекомуникации и енергетика от 28 февруари и 21 март,

–   като взе предвид заключенията на Европейския съвет от 25 март,

–   като взе предвид своите предишни резолюции относно 10-та и 15-та годишнина от ядрената авария в Чернобил,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че неотдавнашното земетресение, което взе хиляди жертви в Североизточна Япония, доведе до затварянето на няколко японски действащи ядрени реактора, а последвалото цунами с височина на приливните вълни над 10 метра разруши не само съществуващите електроразпределителни мрежи, но също и аварийните електроснабдителни системи и електроснабдителните системи за неотложни ситуации на атомната електроцентрала „Фукушима 1“; като има предвид, че произтеклата от това липса на охладителен капацитет доведе до прегряване на някои от ядрените горивни елементи и до стопяване на части на ядрото на реактора; като има предвид, че МААЕ окачестви тези събития като тежка авария (6-та степен) по международната скала INES,

Б.  като има предвид, че с оглед на тези събития може би е необходимо преосмисляне на стандартите за ядрена безопасност в Европа, веднага щом разполагаме с всички налични относими факти,

В.  като има предвид, че съставът на енергийния микс в ЕС остава в областта на компетентност на държавите-членки, но същевременно ядрената безопасност е въпрос от международен интерес и затова може по-добре да бъде разглеждана като въпрос от регулаторната компетентност на ЕС,

Г.  като има предвид, че въпреки големите опасения, породени от авариите в Япония, ядрената енергия със сигурност ще продължи да бъде част от енергийния микс и в бъдеще, включително в много държави-членки на ЕС, и поради това трябва да продължаваме да полагаме усилия за най-високо равнище на безопасност, така че да се подготвим и защитим от потенциално опасни ситуации,

Д. като има предвид, че по данни на Комисията ядрената енергия през 2008 г. е имала дял от 13,4% от брутното вътрешно потребление на енергия в ЕС, който се очаква да нарасне до 15% през 2030 г. при нормално развитие на нещата,

Е.  като има предвид, че в доклада „Проект Европа 2030“ от май 2010 г., изготвен от групата за размисъл, сформирана от Европейския съвет, се изтъква необходимостта европейците да се ангажират в сериозна дискусия относно потребността от безопасна ядрена енергия в Европа и се подчертава, че Европа не може да си позволи да изостави този източник на енергия,

1.  изразява своята пълна подкрепа и съчувствие към японския народ, засегнат от тази ядрена авария, причинена от съчетаните въздействия на земетресение и цунами, както и към енергийните работници, които са на фронтовата линия в АЕЦ „Фукушима 1”;

2.  приветства бързата реакция на Комисията след сериозните събития в Япония чрез започване на оценки на риска и безопасността на инсталациите за ядрена енергия в цяла Европа, т.нар. „стрес тестове“, в сътрудничество с държавите-членки; приветства подкрепата на Европейския съвет за всеобхватни и прозрачни оценки на риска и безопасността, както и за преразглеждане на рамката за ядрената безопасност;

3.  призовава Комисията да гарантира, че тези оценки ще се извършат до края на тази година по независим и координиран начин от компетентни органи (или органи по безопасността) за всички съществуващи и планирани ядрени инсталации в ЕС; подчертава, че оценките следва да се основават на хармонизиран строг модел на оценка, който обхваща всички видове мислими рискове в реалистичен европейски сценарий като например земетресения, наводнения или неочаквани събития като терористични нападения и атаки в киберпространството или самолетни катастрофи; подчертава необходимостта от пълно ангажиране на групата на европейските регулатори по ядрена безопасност (ENSREG) и експертния опит на Асоциацията на западноевропейските ядрени регулатори (WENRA) в разработването на оценките на риска и безопасността;

4.  призовава Комисията и държавите-членки да предприемат всички усилия за гарантиране, че тези стрес тестове, както и стандартите за по-нататъшната ядрена безопасност, сигурност и управление на отпадъците ще се прилагат не само в ЕС, но също и към вече построени или планирани ядрени електроцентрали в съседни на ЕС трети държави, както и в международен план изобщо; изразява увереност, че по отношение на това ЕС ще използва напълно международните организации и органи; призовава ЕС и държавите-членки да започнат разискване в рамките на МААЕ с цел установяване на по-солидна международна рамка за ядрена безопасност; призовава държавите-членки с ядрени инсталации да включат съседните държави-членки в надзора на безопасността;

5.  припомня, че през април 2009 г. Европейският парламент гласува за подсилване на директивата за ядрената безопасност, в това число за превръщането на принципите за безопасност на МААЕ в законово, а не в доброволно изискване; отбелязва, че към днешна дата не всички държави-членки са напълно въвели преразгледаната директива за ядрената безопасност в своето национално законодателство; потвърждава значението на истинското сътрудничество за директивата за ядрените отпадъци и управлението на изразходваното гориво и призовава Съвета сериозно да разгледа препоръките на Европейския парламент;

6.  изисква от Комисията да установи до края на 2011 г. дали е необходимо да се изготви предложение за преразглеждане на директивата за ядрената сигурност, като посочва, че всяко подобно решение трябва да се основава на резултатите от планираните „стрес тестове“ и да отчита задълбочен анализ на ядрената авария в Япония;

7.  изразява загриженост относно сведения, че Tepco, дружеството, експлоатиращо „Фукушима“, е информирало регулиращите органи за няколко случая на неуспех при инспекции малко преди да настъпи ядрената авария в централата; иска от Комисията с оглед на подобни потенциални регулаторни неуспехи да анализира ефективността, компетентността и независимостта на регулаторния надзор в Европа и да предложи подобрения, където е необходимо; изисква от Комисията за тази цел да разгледа възможностите за създаване на регулаторен орган на ЕС за ядрена безопасност въз основа на рамката на WENRA и с необходимата компетентност, за да се гарантира общ подход към ядрената безопасност;

8.  призовава за интегриран подход за култура на безопасността, който да включва стандарти за безопасност, силен и независим регулаторен орган, подходящи финансови и човешки ресурси, както и адекватна информация за гражданите;

9.  изисква от Комисията да укрепи и засили сътрудничеството между европейските органи за ядрена безопасност;

10. приветства предложението на Комисията за удължаване на рамковата програма на Евратом за ядрени изследвания и дейности по обучението, така че да обхване 2012 и 2013 г., тъй като тя представлява важен принос за подобряване на резултатите в сферата на ядрената безопасност и радиационната защита; иска в следващата МФР да фигурира амбициозна изследователска програма по ядрена безопасност и управление на отпадъците; подчертава, че с оглед на вероятното нарастване на бъдещото потребление на електроенергията, термоядреният синтез би могъл да допринесе значително за производството на електроенергия и топлоенергия; затова изисква спазване на международните ангажименти на ЕС;

11. изисква пълно използване на световния географски обхват на Инструмента за сътрудничество за ядрена безопасност (NSCI), например за финансиране на действия с Япония, както и засилено сътрудничество между NCSI и международния център за сеизмична безопасност на МААЕ;

12. призовава Комисията, Съвета и държавите-членки да предприемат подходящите мерки, за да се гарантира, че в бъдеще строителството на ядрени електроцентрали ще отчита сеизмичния риск и риска от наводнения; изразява убеждението, че изграждането на атомни електроцентрали по външните граници на ЕС трябва да бъде в съответствие с международните екологични стандарти за ядрена безопасност;

13. подчертава, че ядрената енергия понастоящем е незаменима за гарантиране на нисковъглеродно енергоснабдяване в Европа; подчертава още по-голямото значение на енергийната ефективност и възобновяемите енергийни източници след неотдавнашните събития; призовава държавите-членки да ускорят прилагането на Плана за енергийна ефективност и разгръщането на устойчиви нисковъглеродни технологии като улавяне и съхраняване на въглеродния диоксид и възобновяеми енергийни източници; изисква от Комисията, както и от ENTSO-E, ENTSO-G и ACER, да наблюдават отблизо възможното развитие на нещата и да си направят необходимите заключения от него, особено по отношение на изискванията за разработване на мрежата и на други последици;

14. призовава Европейската комисия и държавите-членки да положат всички необходими усилия за модернизиране и разширяване на европейската енергийна инфраструктура и за презгранично свързване на мрежите, за да се избегне възможно прекъсване на електрозахранването, което може да доведе до разрушителни аварии като настъпилата неотдавна в Япония;

15. подчертава колко е важно да се разработят технологии за енергийно съхраняване и интелигентни мрежи, с които да може да се запази надеждността на доставките за в бъдеще;

16. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Съвета, на Комисията и на регулаторните агенции на ЕС, както и на органите и мрежите, посочени в настоящата резолюция.

 

Правна информация - Политика за поверителност