Предложение за резолюция - B7-0243/2011Предложение за резолюция
B7-0243/2011

ПРЕДЛОЖЕНИЕ ЗА РЕЗОЛЮЦИЯ относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония

4.4.2011

за приключване на разискванията по изявления на Съвета и на Комисията
съгласно член 110, параграф 2 от Правилника за дейността

Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias от името на групата GUE/NGL

Вж. също предложението за обща резолюция RC-B7-0236/2011

Процедура : 2011/2650(RSP)
Етапи на разглеждане в заседание
Етапи на разглеждане на документа :  
B7-0243/2011
Внесени текстове :
B7-0243/2011
Приети текстове :

B7‑0243/2011

Резолюция на Европейския парламент относно поуките, които трябва да бъдат извлечени за ядрената безопасност в Европа след ядрената авария в Япония

Европейският парламент,

–   като взе предвид член 110, параграф 2 от своя правилник,

A. като има предвид, че над 12 000 души загинаха в Япония, след като цунами, предизвикано от земетресението на 11 март, петък, премина бреговата линия и порази цели градове и АЕЦ „Фукушима 1“,

Б.  като има предвид, че международните стандарти за ядрена безопасност следва да бъдат засилени,

В.  като има предвид, че освен ядрената авария в Уиндскейл във Великобритания през 1957 г., в резултат на която беше изпуснат радиоактивен облак във въздуха, който изхвърли радиоактивни нуклеиди в цялата страна и в северна Европа, добре известните аварии в Три майл айлънд в САЩ през 1979 г. и в Чернобил в Украйна през 1986 г., манипулирането на данните за сигурност в английския завод за преработка на ядрени отпадъци в Селафийлд или в японската атомна електроцентрала на Tepco, през последните 12 години във Франция, Германия, Швеция и Унгария имаше сериозни ядрени аварии, които не трябва да бъдат пренебрегвани;

Г.  като има предвид, че още през 2007 г. Япония беше изправена пред подобна авария вследствие на силно земетресение с магнитуд 6,8, което повреди ядрения комплекс в Кашивазаки, в резултат на което трансформаторите се запалиха и имаше изтичане на радиоактивни течности, и в крайна сметка задължи дружеството Tokyo Electric Power Co., което е оператор и на АЕЦ „Фукушима“, да затвори голямата, оборудвана със седем реактора електроцентрала за дълго време,

Д. като има предвид, че аварията в Япония показва, че японският национален регулаторен орган за безопасност не е достатъчен и поради тази причина следва да бъде укрепен и че всички национални регулаторни органи за безопасност следва да бъдат държавна собственост и да се отчитат пред обществеността,

Е.  като има предвид, че на 21 март Съветът по енергетика постигна споразумение, че до юни 2011 г. Европейската комисия ще установи в сътрудничество с държавите-членки общи стандарти и критерии с цел подлагане на съществуващите 143 ядрени инсталации в ЕС на всеобхватна оценка на риска и безопасността, т.нар. стрес тестове, тъй като досега не е направено нищо в тази област,

Ж. като има предвид, че тези стрес тестове, които трябва да бъдат извършени през втората половина на 2011 г., са само на доброволни начала и все още не е предвидено нито какви предпазни мерки трябва да бъдат предприети по време на текущите тестове, нито какви ще бъдат обвързващите решения за бъдещето на онези ядрени инсталации, които не отговарят безопасно на такива стрес тестове,

З.  като има предвид, че на 25 март Европейският съвет отново заяви, че тези тестове ще се извършат под отговорността на държавите-членки, като същевременно, с оглед на факта, че много ядрени инсталации са разположени близо до националните граници, е необходим общ европейски подход за безопасност и сътрудничество, за да се гарантира ниво на защита за целия ЕС,

И. като има предвид, че, с оглед на факта, че нито една друга технология не е изправена пред подобна заплаха от гледна точка на риска от необратимо замърсяване на въздуха и природните ресурси, хранителните продукти, фуражите и хората, последиците от ядрена авария не са ограничени в своето драматично въздействие в рамките на националната граница на страните, в които се намират ядрените инсталации, където евентуално би могла да възникне авария,

Й. като има предвид, че съществува спешна необходимост от допълнително укрепване и на трите стълба на Договора за неразпространение на ядреното оръжие (ДНЯО), а именно неразпространението на ядрени оръжия, разоръжаването и контролните механизми за използването на ядрената енергия за граждански цели, като се засилят усилията за гарантиране на всеобщото и ефективно прилагане на нормите и инструментите на неразпространение, по-специално чрез усъвършенстване и укрепване на механизмите за проверка,

1.  изразява отново своята подкрепа за японския народ, засегнат от тази ядрена авария, която беше най-значимата трагедия с тежки последици за хората и също така за околната среда, и поради това подчертава, че в целия свят трябва да бъдат извлечени поуки от тази катастрофа;

2.  потвърждава, че е необходима стратегия за постепенно премахване на ядрената енергетика в средносрочен и дългосрочен план, както вече се случи в Германия и Испания;

3.  призовава за налагане на мораториум върху строителството на нови атомни електроцентрали в съответствие с принципа на предпазливост и настоява, че не бива да се изграждат атомни електроцентрали в сеизмични райони;

4.  призовава Комисията и държавите-членки да преосмислят своята енергийна политика след аварията, да увеличат целта за възобновяема енергия, да повишат стандартите за енергийна ефективност, да осигурят подходящо финансиране за енергия от възобновяеми източници, енергийна ефективност и мерки за пестене на енергия и също така да предложат стимули за научни изследвания и иновации в тази област;

5.  настоява стрес тестовете да бъдат задължителни с възможно най-високи общи стандарти, като се отчитат многобройни и сложни фактори – от безопасното от геоложка гледна точка местоположение на атомните електроцентрали и тяхното излагане на риск от опасни събития до прегледа и актуализацията на нововъзникващите процедури, като по този начин такива оценки се включват в националната законодателна рамка за ядрена безопасност, както се изисква от Директива 2009/71;

6.  изисква стрес тестовете да направят оценка на надеждността на цялата ядрена производствена верига и на жизнения цикъл на инсталацията, като се започне от оценка на планирането, строителните изисквания, производството, транспорта, третирането на отпадъците и мерките, предприети за безопасно съхранение на отработеното гориво;

7.  настоятелно призовава Европейската комисия и държавите-членки да гарантират висока степен на информираност и прозрачност за всички граждани, заинтересовани страни, синдикати и екологични сдружения относно графика и резултатите от стрес тестовете, включително последващите решения, които трябва да се вземат, когато при тестваните инсталации се установят критични и недопустими проблеми с безопасността за тяхната настояща и бъдеща работа; в тази връзка настоява върху необходимостта от обществен дебат за начина на задоволяване на бъдещите енергийни потребности и необходимостта от повишаване на безопасността, многообразието и борбата срещу изменението на климата;

8.  предлага на държавите-членки, докато изготвят всеобхватна оценка на риска и безопасността относно своите ядрени инсталации, да вземат по целесъобразност евентуално решение за временно затваряне на ядрените инсталации, които са в експлоатация вече повече от 25 години, като предпазна мярка в очакване на окончателна и сигурна оценка на техния жизнен цикъл, като държавите-членки следва да предприемат подходящи мерки чрез сътрудничество, така че подобни временни разпоредби да не означават допълнителна неустойчива финансова тежест за крайния потребител;

9.  подчертава, че е необходимо, като се използват предвидените в Регламент 300/2007 финансови средства, да бъдат включени нашите съседни страни, по-специално присъединяващите се страни и тези, които са по-засегнати от риска от земетресения поради местоположението си в сеизмични райони, за да приложат подобни тестове за безопасност за съществуващите си ядрени инсталации или да направят преоценка на планираните инсталации и на изискванията за текущите покани за обществени поръчки, за да се съобразят с актуализираните по-строги разпоредби за безопасност;

10. подчертава, че укрепването на ДНЯО в качеството му на крайъгълен камък на световния режим на неразпространение на ядреното оръжие е от жизненоважно значение и че поради това следва да бъдат положени всички възможни усилия за изпълнение на договора във всичките му аспекти; потвърждава, че за да бъдат ефективни многостранните усилия, те трябва да се полагат в рамките на добре развита визия за постигане възможно най-скоро на свят, свободен от ядрени оръжия;

11. възлага на своя председател да предаде настоящата резолюция на Комисията, Съвета, правителствата и парламентите на държавите-членки, Евратом и Европейската група на регулаторите в областта на ядрената безопасност (ENSREG).