Postup : 2011/2650(RSP)
Průběh na zasedání
Stadia projednávání dokumentu : B7-0243/2011

Předložené texty :

B7-0243/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Hlasování :

PV 07/04/2011 - 6.2
Vysvětlení hlasování

Přijaté texty :


NÁVRH USNESENÍ
PDF 131kWORD 74k
Viz také společný návrh usnesení RC-B7-0236/2011
4. 4. 2011
PE459.780v01-00
 
B7-0243/2011

předložený na základě prohlášení Rady a Komise

v souladu s čl. 110 odst. 2 jednacího řádu


o ponaučeních pro jadernou bezpečnost v Evropě vyplývajících z jaderné havárie v Japonsku


Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias za skupinu GUE/NGL

Usnesení Evropského parlamentu o ponaučeních pro jadernou bezpečnost v Evropě vyplývajících z jaderné havárie v Japonsku  
B7‑0243/2011

Evropský parlament,

–   s ohledem na čl. 110 odst. 2 jednacího řádu,

A. vzhledem k tomu, že v Japonsku zahynulo více než 12 000 lidí, když tsunami vyvolané zemětřesením zaplavilo v pátek 11. března pobřeží a zasáhlo celá města i jadernou elektrárnu Fukušima Dai-iči,

B.  vzhledem k tomu, že by měly být zpřísněny mezinárodní normy jaderné bezpečnosti,

C. vzhledem k tomu, že kromě jaderné havárie ve Windscale ve Velké Británii v roce 1957, v jejímž důsledku se do ovzduší dostal radioaktivní oblak, který roznesl po celé zemi a severní Evropu radionuklidy, nebo známé havárie ve Three Mile Island ve Spojených státech amerických v roce 1979, havárie v Černobylu na Ukrajině v roce 1986, či manipulace s bezpečnostními údaji v anglickém továrně na recyklaci jaderného paliva v Sellafieldu, nebo v japonské jaderné elektrárně v Tepku, došlo za posledních 12 let ve Francii, Německu, ve Švédsku a v Maďarsku k závažným jaderným haváriím, které nelze opominout,

D. vzhledem k tomu, že Japonsko už postihla podobná havárie v roce 2007 po silném zemětřesení s intenzitou 6,8 stupňů Richterovy stupnice, které zničilo reaktorový komplex v Kašiwazaki, což vedlo k požáru transformátorů a k úniku radioaktivních kapalin a nakonec donutilo společnost Tokyo Electric Power Co., která provozuje i elektrárnu Fukušima, uzavřít rozsáhlou elektrárnu se sedmi reaktory na dlouhé roky,

E.  vzhledem k tomu, že havárie v Japonsku prokazuje, že japonský národní regulační úřad pro bezpečnost nevyvíjí dostatečnou činnost, a proto by měl být posílen, přičemž všechny národní regulační úřady pro bezpečnost by měly být vlastněny státem a nést veřejnou odpovědnost,

F.  vzhledem k tomu, že Rada pro energetiku se 21. března dohodla na tom, že Evropská komise ve spolupráci s členskými státy předloží do nadcházejícího června společné normy a kritéria s cílem podrobit stávajících 143 jaderných zařízení v EU komplexnímu posouzení rizika a bezpečnosti, takzvaným zátěžovým testům, protože v této oblasti doposud nic podobného neproběhlo,

G. vzhledem k tomu, že tyto zátěžové testy, které mají být zrealizovány do druhé poloviny roku 2011, jsou dobrovolné a zatím není plánováno, ani to, jaká preventivní opatření bude třeba přijmout během probíhajících testů, ani to, jaká závazná rozhodnutí budou přijata o budoucnosti těch jaderných zařízení, která nebudou bezpečně reagovat v průběhu zátěžových testů,

H. vzhledem k tomu, že Evropská rada dne 25. března připomněla, že za tyto testy budou odpovídat členské státy, přičemž mnoho jaderných zařízení se nachází nedaleko vnitrostátních hranic, a proto bude v zájmu zabezpečení ochrany v rámci celé EU potřebný společný evropský přístup k bezpečnosti a spolupráci,

I.   vzhledem k tomu, že dramatický dopad následků jaderných havárií – v souvislosti s žádnou jinou technologií neexistuje podobná hrozba, pokud jde o riziko nezvratné kontaminace ovzduší a přírodních zdrojů, potravin, krmiv a lidí – není omezený vnitrostátními hranicemi zemí, kde se nacházejí jaderná zařízení, v nichž by k případné havárii mohlo dojít,

J.   vzhledem k tomu, že je naléhavě nutné ještě víc posílit všechny tři pilíře Smlouvy o nešíření jaderných zbraní, a to nešíření jaderných zbraní, odzbrojování a kontrolní mechanizmy pro civilní využívání jaderné energie, a zintenzívnit úsilí o zabezpečení všeobecného a účinného provádění pravidel a nástrojů pro nešíření jaderných zbraní, zejména prostřednictvím zlepšení a posílení postupů ověřování,

1.  připomíná svou podporu japonskému lidu postiženému touto jadernou havárií, která byla nejvýznamnější tragédii s vážnými následky pro lidi a životní prostředí, a proto zdůrazňuje, že je třeba si vzít ponaučení z této katastrofy na celém světě;

2.  potvrzuje, že ve střednědobém a dlouhodobém horizontu je nutné postupně přistoupit na strategii odklonu od jaderné energie, jako se již děje v Německu a Španělsku;

3.  v souladu se zásadou předběžné opatrnosti požaduje moratorium na výstavbu nových jaderných elektráren a trvá na tom, že v seizmických oblastech by neměly být stavěny žádné jaderné elektrárny;

4.  vyzývá Komisi a členské státy, aby v návaznosti na havárii přehodnotily svou energetickou politiku, zvýšily cíl týkající se obnovitelných energií, zpřísnily normy energetické účinnosti, zabezpečily náležité financování energie z obnovitelných zdrojů, opatření v oblasti energetické účinnosti a energetických úspor a poskytly též pobídky pro výzkum a inovace v této oblasti;

5.  trvá na tom, aby zátěžové testy a společné nejvyšší normy byly povinné a aby zohledňovaly početné a komplexní faktory od bezpečného geologického umístnění jaderných elektráren a jejich vystavení nebezpečným rizikovým událostem až po přezkoumání a aktualizování nouzových postupů, čímž by byla takováto hodnocení zahrnuta do vnitrostátních rámců týkajících se jaderné bezpečnosti, jak požaduje směrnice 2009/71;

6.  požaduje, aby byla v rámci zátěžových testů posuzována spolehlivost celého výrobního řetězce jaderné výroby a životní cyklus zařízení počínající vyhodnocením plánování, konstrukčních požadavků, výroby, dopravy až po nakládání s odpadem, jakož i opatření na bezpečné uskladnění vyhořelého paliva;

7.  naléhavě žádá Evropskou komisi a členské státy, aby všem občanům, příslušným zainteresovaným stranám, odborům a environmentálním sdružením zabezpečily vysokou informovanost a transparentnosti, pokud jde o harmonogram a výsledky zátěžových testů včetně následných rozhodnutí, které bude nutné přijmout, pokud budou v testovaných zařízeních zjištěny kritické a nepřijatelné bezpečnostní problémy ovlivňující jejich současný a budoucí provoz, a v této souvislosti naléhavě upozorňuje na nutnost veřejně diskutovat o tom, jak uspokojit budoucí poptávku po energii a o nutnosti zvýšit bezpečnost a rozmanitost a posílit boj proti změně klimatu;

8.  navrhuje, aby členské státy v průběhu přípravy komplexního posouzení rizika a bezpečnosti svých jaderných zařízení případně přijaly rozhodnutí o dočasném uzavření těch jaderných zařízení, které jsou v provozu už více než 25 let tam, kde je to vhodné, a jako preventivní opatření, než bude k dispozici konečné a spolehlivé posouzení jejich životního cyklu; členské státy by měly v rámci spolupráce přijmout náležité kroky s cílem vyhnout se dodatečnému neúnosnému finančnímu břemenu pro konečného spotřebitele vyplývajícímu z takových dočasných opatření;

9.  zdůrazňuje potřebu přivést státy sousedící s EU, zejména přistupující státy a země, které více ohrožuje riziko zemětřesení, protože se nacházejí v seizmických oblastech, prostřednictvím využívání finančních prostředků uvedených v nařízení 300/2007 k tomu, aby realizovaly podobné bezpečnostní testy ve svých jaderných zařízeních nebo přehodnotily plánovaná zařízení a požadavky na probíhající výzvy k nabídkovému řízení s cílem dodržovat aktualizovaná přísnější bezpečnostní opatření;

10. zdůrazňuje, že posílení Smlouvy o nešíření jaderných zbraní (NPT) jako základního prvku celosvětového režimu nešíření jaderných zbraní má zásadní význam a že by mělo být vynaloženo veškeré úsilí, aby tato smlouva byla uplatňována ve všech jejích aspektech; prohlašuje, že má-li být mnohostranné úsilí účinné, musí být vyvíjeno v rámci dobře propracované a co nejdříve realizované vize světa bez jaderných zbraní;

11. pověřuje svého předsedu, aby předal toto usnesení Komisi, Radě, vládám a parlamentům členských států, společenství EURATOM a skupině ENSREG.

 

Právní upozornění - Ochrana soukromí