Forslag til beslutning - B7-0243/2011Forslag til beslutning
B7-0243/2011

FORSLAG TIL BESLUTNING om de konklusioner, der kan drages om nuklear sikkerhed i Europa efter den nukleare ulykke i Japan

4.4.2011

på baggrund af Rådets og Kommissionens redegørelser
jf. forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias for GUE/NGL-Gruppen

Se også det fælles beslutningsforslag RC-B7-0236/2011

Procedure : 2011/2650(RSP)
Forløb i plenarforsamlingen
Dokumentforløb :  
B7-0243/2011
Indgivne tekster :
B7-0243/2011
Vedtagne tekster :

B7‑0243/2011

Europa-Parlamentets beslutning om de konklusioner, der kan drages om nuklear sikkerhed i Europa efter den nukleare ulykke i Japan

Europa-Parlamentet,

–   der henviser til forretningsordenens artikel 110, stk. 2,

A.  der henviser til, at mere end 12 000 mennesker omkom i Japan som følge af den tsunami, der blev udløst af jordskælvet fredag den 11. marts og væltede ind over kysten og ramte hele byer og Fukushima Daiichi-atomkraftværket,

B.  der henviser til, at de internationale nukleare sikkerhedsstandarder bør styrkes;

C.  der henviser til, at foruden de nukleare ulykker på Windscale-værket i Det Forenede Kongerige i 1957, som sendte en sky af radioaktivt materiale op i luften og spredte radionukleider over hele landet og over Nordeuropa, eller de velkendte ulykker på Tremileøen i USA i 1979, på Tjernobyl-værket i Ukraine i 1986 eller manipulationen med sikkerhedsoplysningerne på det engelske oparbejdningsanlæg Sellafield eller på det japanske atomkraftværk, drevet af TEPCO, bør der heller ikke ses bort fra de nukleare ulykker i Frankrig, Tyskland, Sverige og Ungarn i løbet af de seneste 12 år;

D.  der henviser til, at Japan allerede i 2007 blev ramt af en lignende ulykke på grund af et voldsomt jordskælv (6,8 på Richterskalaen), der forvoldte skader på Kashiwazaki-atomkraftværket og medførte brand i transformatorerne, lækage af radioaktive væsker og til sidst tvang Tokyo Electric Power Co., der også driver Fukushima-anlægget, til at lukke det enorme atomkraftværk med syv reaktorer i mange år fremover,

E.  der henviser til, at ulykken i Japan viser, at de nationale sikkerhedstilsynsmyndigheder ikke er tilstrækkelige og derfor bør styrkes, og at alle nationale sikkerhedstilsynsmyndigheder bør være offentligt ejede og underlagt demokratisk kontrol,

F.  der henviser til, at Rådet (energi) den 21. marts enedes om, at Kommissionen inden juni i samarbejde med medlemsstaterne skal fastlægge fælles standarder og kriterier med henblik på at underkaste de eksisterende 143 nukleare anlæg i EU en omfattende risiko- og sikkerhedsvurdering, de såkaldte stresstest, eftersom der indtil nu ikke er blevet gjort noget på dette område,

G.  der henviser til, at disse stresstest, der skal gennemføres i anden halvdel af 2011, alene foretages på frivilligt grundlag, og at det endnu ikke er besluttet, hvilke sikkerhedsforanstaltninger der skal træffes i løbet af testfasen, eller hvilke bindende afgørelser der vil blive truffet vedrørende fremtiden for de nukleare anlæg, som ikke består disse stresstest på en sikker måde,

H.  der henviser til, at Det Europæiske Råd den 25. marts gentog, at disse test henhører under medlemsstaternes ansvar, idet der dog tages hensyn til, at mange af de nukleare anlæg ligger tæt på nationalgrænserne, og at der derfor er behov for en fælleseuropæisk strategi for sikkerhed og samarbejde for at sikre et tilstrækkeligt beskyttelsesniveau på EU-plan,

I.  der henviser til, at de dramatiske følgevirkninger af en eventuel nuklear ulykke ikke holder sig inden for nationalgrænserne i de lande, hvor de nukleare anlæg, som eventuelt rammes af ulykker, er beliggende, og til at ingen anden teknologi indebærer en tilsvarende trussel, for så vidt angår uoprettelig forurening af luft, naturressourcer, fødevarer, foder og mennesker,

J.  der henviser til, at der er et presserende behov for styrkelse af alle tre søjler i ikke-spednings-traktaten, der omfatter ikke-spredning, nedrustning og kontrolmekanismer vedrørende civil udnyttelse af atomkraft, idet bestræbelserne på at sikre universel og effektiv implementering af ikke-spredningsbestemmelserne og -instrumenterne intensiveres, især gennem forbedring og styrkelse af verifikationsredskaberne,

1.  gentager sin støtte til befolkningen i Japan, der er blevet ramt af den nukleare ulykke, som er en enorm tragedie med omfattende konsekvenser for mennesker og miljø, og understreger derfor, at der bør drages konklusioner af denne katastrofe i hele verden;

2.  bekræfter, at der er behov for en strategi for udfasning af atomkraft på mellemlang og lang sigt som dem, der allerede er blevet vedtaget i Tyskland og Spanien;

3.  opfordrer til et moratorium for opførelse af nye atomkraftværker i overensstemmelse med forsigtighedsprincippet og insisterer på, at der aldrig bliver opført atomkraftværker i seismiske områder;

4.  opfordrer Kommissionen og medlemsstaterne til at genoverveje deres energipolitik efter ulykken og til at øge målet for vedvarende energi og forhøje standarderne for energieffektivitet samt sikre effektiv finansiering af foranstaltninger for vedvarende energi, energieffektivitet og energibesparelser og samtidig indføre incitamenter til forskning og innovation på dette område;

5.  kræver, at stresstest bliver obligatoriske med fælles høje standarder, der tager hensyn til de mangfoldige og komplekse faktorer i forbindelse med en geologisk sikker placering af atomkraftværker samt deres eksponering for risici forud for revisionen og opdateringen af de nye procedurer, og at sådanne vurderinger således medtages i de nationale rammebestemmelser for nuklear sikkerhed, som er påkrævet i henhold direktiv 2009/71;

6.  anmoder om, at stresstest desuden omfatter sikkerhed i hele den nukleare produktionskæde og livscyklussen for anlægget fra planlægningsvurdering, konstruktionskrav, produktion, transport over håndtering af affald til foranstaltninger for sikker oplagring af brugt brændsel;

7.  opfordrer indtrængende Kommissionen og medlemsstaterne til at sikre et højt informationsniveau og gennemsigtighed for alle borgere, relevante aktører, fagforeninger og miljøorganisationer med hensyn til tidspunktet for og resultaterne af disse stresstest, herunder hvilke afgørelser der skal træffes, hvis de testede anlæg viser tegn på kritiske eller uacceptable sikkerhedsmangler i forbindelse med den nuværende eller fremtidige drift heraf, og opfordrer i denne forbindelse til en offentlig debat om, hvordan fremtidens energibehov skal imødekommes, samt om nødvendigheden af en øget sikkerhed, diversitet og en større indsats for bekæmpelse af klimaforandringerne;

8.  foreslår, at medlemsstaterne, mens de omfattende risiko- og sikkerhedsvurderinger af deres nukleare anlæg forberedes, hvis det er relevant og som en sikkerhedsforanstaltning, træffer afgørelse om midlertidig nedlukning af de atomkraftværker, der har været i drift i mere end 25 år, indtil der foreligger en endelig og sikker vurdering af deres levetid; mener, at medlemsstaterne i samråd bør træffe passende foranstaltninger for at undgå, at sådanne midlertidige bestemmelser pålægger slutbrugeren en yderligere urimelig økonomisk byrde;

9.  understreger behovet for at inddrage vores nabolande gennem anvendelse af midlerne i Reg.300/2007, især tiltrædelseslandene samt de lande, der er mest udsat for risiko for jordskælv på grund af deres beliggenhed i seismiske områder, med henblik på gennemførelse af tilsvarende sikkerhedstest af deres eksisterende nukleare anlæg eller genovervejelse af deres planlagte anlæg og krav til de igangværende udbudsprocedurer, således at disse kommer til at overholde de opdaterede og strengere sikkerhedsbestemmelser;

10.  understreger, at styrkelsen af ikke-sprednings-traktaten som hjørnestenen i den globale ikke-spredningsordning er af afgørende betydning, og at alle bestræbelser bør gøres for at gennemføre alle aspekter af traktaten; bekræfter, at de multilaterale bestræbelser for at kunne få den forudsete virkning skal foregå inden for rammerne af en veludviklet vision om hurtigst muligt at opnå en atomvåbenfri verden;

11.  pålægger sin formand at sende denne beslutning til Kommissionen og Rådet, medlemsstaternes regeringer og parlamenter, Euratom samt Ensreg.