Resolutsiooni ettepanek - B7-0243/2011Resolutsiooni ettepanek
B7-0243/2011

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Jaapani tuumaavarii õppetunnid Euroopa tuumaohutuse jaoks

4.4.2011

nõukogu ja komisjoni avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias fraktsiooni GUE/NGL nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0236/2011

Menetlus : 2011/2650(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0243/2011
Esitatud tekstid :
B7-0243/2011
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0243/2011

Euroopa Parlamendi resolutsioon Jaapani tuumaavarii õppetundide kohta Euroopa tuumaohutuse jaoks

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

A. arvestades, et 11. märtsil sai maavärina ning selle tekitatud, piki rannajoont sööstnud, terveid linnu ja Fukushima Daiichi tuumaelektrijaama hävitanud tsunami tagajärjel Jaapanis surma 12 000 inimest;

B.  arvestades, et rahvusvahelisi tuumaohutusstandardeid tuleks rangemaks muuta;

C. arvestades, et lisaks 1957. aastal Suurbritannias Windscale'is toimunud tuumaavariile, kus paisati õhku radioaktiivne pilv, mis kogu riigis ja Põhja-Euroopas radionukliididena maha sadas, 1979. aasta kurikuulsale avariile Three Mile Islandil USAs, 1986. aasta avariile Ukrainas Tšernobõlis ning ohutusandmete manipuleerimisele Inglise ümbertöötlemirajatises Sellafieldis ja Jaapani tuumaelektrijaamas Tepcos on viimase 12 aasta jooksul toimunud nii Prantsusmaal, Saksamaal, Rootsis kui ka Ungaris tuumaavariisid, mida ei saa tähelepanuta jätta;

D. arvestades, et juba 2007. aastal toimus Jaapanis 6,8-pallise tõsise maavärina tõttu sarnane avarii, sest maavärin kahjustas Kashiwazaki reaktorikompleksi ja selle tagajärjel süttisid transformaatorid põlema ja lekkis radioaktiivseid vedelikke ning Tokyo Electric Power Co., kes käitab ka Fukushima tuumajaama, oli lõpuks sunnitud suure 7-plokilise tuumajaama aastateks sulgema;

E.  arvestades, et Jaapanis toimunud avarii näitab, et ohutuse eest vastutav Jaapani reguleeriv asutus ei ole piisav tõhus ning seetõttu tuleks seda tugevdada ja kõik ohutuse eest vastutavad riikide reguleerivad asutused peaksid olema avalik-õiguslikud ja kohustatud aru andma;

F.  arvestades, et kuna seni ei ole selles vallas midagi tehtud, leppis energeetikanõukogu 21. märtsil kokku, et Euroopa Komisjon kehtestab koos liikmesriikidega selle aasta juuniks ühtsed standardid ja kriteeriumid, mille alusel viia ELi 143 olemasolevas tuumarajatises läbi ulatuslik riski- ja ohutushinnang ehk nn stressitest;

G. arvestades, et 2011. aasta teiseks pooleks läbiviidavad testid on kõigest vabatahtlikud ja et praeguseks ei ole kavandatud testide ajal võetavaid ettevaatusabinõusid ega siduvaid otsuseid nende tuumarajatiste tuleviku kohta, mis stressitesti ohutult ei läbi;

H. arvestades, et Euroopa Ülemkogu kordas 25. märtsil, et nende testide läbiviimine toimub liikmesriikide vastutusel, kuid kuna paljud tuumarajatised asuvad riigipiiride lähedal, on kogu ELi hõlmavaks kaitseks vaja Euroopas ühtset ohutuse käsitlust ja ohutuse alast koostööd;

I.   arvestades, et ühegi teise tehnoloogiaga ei kaasne sellist õhu, loodusvarade, toiduainete, sööda ja inimkeha pöördumatu saastumise ohtu ning et tuumaavarii traagilised tagajärjed ei puuduta ainult riike, kus tuumarajatised, kus õnnetused võivad juhtuda, asuvad;

J.   arvestades, et tuumarelva leviku tõkestamise lepingu kõiki kolme sammast − leviku tõkestamist, desarmeerimist ja tuumaenergia tsiviilotstarbelise kasutuse kontrollimehhanisme − tuleb jätkuvalt tugevdada, suurendades jõupingutusi leviku tõkestamist käsitlevate eeskirjade ja vahendite universaalseks ja tõhusaks rakendamiseks, eelkõige kontrollivahendite parandamise ja tugevdamise abil;

1.  kordab oma toetust Jaapani inimestele, kes said kannatada tuumaavariis, mis oli suurim tragöödia ja millel on tõsised tagajärjed nii inimestele kui ka keskkonnale, ja rõhutab seetõttu, et kogu maailm peab sellest katastroofist õppima;

2.  kinnitab, et tuumaenergiast järgjärguliseks loobumiseks on vaja keskpikka ja pikaajalist strateegiat, nagu Saksamaal ja Hispaanias juba on mõistetud;

3.  nõuab, et uute tuumaelektrijaamade ehitamisele kehtestataks ettevaatusabinõuna moratoorium, ning rõhutab, et tuumaelektrijaamu ei tohiks ehitada seismilistesse piirkondadesse;

4.  kutsub komisjoni ja liikmesriike üles energeetikapoliitikat õnnetusejärgselt ümber kujundama ja suurendama taastuvenergia kasutamise eesmärki, tõstma energiatõhususe standardeid ning tagama taastuvenergia, energiatõhususe ja energiasäästumeetmete nõuetekohase rahastamise ning looma stiimuleid selle valdkonna teadus- ja uuendustegevuseks;

5.  rõhutab, et stressitestid peaksid ühtsete kõrgeimate standardite kohaselt kohustuslikud olema, võttes arvesse mitmeid ja kompleksseid tegureid (mis on seotud tuumaelektrijaamade geoloogiliselt ohutu asukoha ja nende kokkupuututest ohtlike olukordadega ning hädaabimeetmete läbivaatamise ja ajakohastamisega) ning lisades sellised hindamised riikide tuumaohutusõiguse raamistikku, nagu on nõutud direktiivis 2009/71;

6.  on seisukohal, et stressitestidega tuleks hinnata töökindlust kogu tuumaenergia tootmisahelas ning rajatise tööea jooksul, alates kavandamise, ehitusnõuete, tootmise, transpordi, jäätmekäitluse ning kasutatud kütuse ohutuks hoiustamiseks võetud meetmete hindamisest;

7.  nõuab tungivalt, et Euroopa Komisjon ja liikmesriigid tagaksid, et kõigile kodanikele, sidusrühmadele, ametiühingutele ja keskkonnaorganisatsioonidele antaks stressitestide ajakava ja tulemuste, sh nende põhjal võetavate otsuste (kui testitud rajatiste puhul tehakse kindlaks, et nende praegust ja tulevast talitlust ohustavad märkimisväärsed ja lubamatud puudused) kohta kvaliteetset ja läbipaistvat teavet; nõuab sellega seoses avalikku arutelu tulevase energiavajaduse täitmise ning ohutuse, mitmekesisuse ja kliimamuutuse vastase võitluse suurendamise vajaduse kohta;

8.  teeb liikmesriikidele nende tuumarajatiste alase ulatusliku riski- ja ohutushinnangu ettevalmistamise ajaks ning kuni tuumajaamade tööea kohta lõpliku ja ohutu hinnangu saamiseni ettepaneku sulgeda võimaluse korral ettevaatusabinõuna ajutiselt kõik üle 25 aasta töös olnud tuumajaamad; liikmesriigid peaksid koostöö abil tegema kõik selleks, et sellised ajutised lahendused ei asetaks lõpptarbija õlule talumatult suurt rahalist lisakoormust;

9.  rõhutab, et määrusega 300/2007 ette nähtud rahaliste vahendite abil tuleb kaasata ka liidu naaberriigid, eelkõige läbirääkijariigid ja riigid, keda seismilistes piirkondades asumise tõttu maavärin rohkem ohustab, et need riigid kohaldaksid oma tuumarajatiste suhtes samasuguseid stressiteste või hindaksid oma kavandatud rajatised ja pooleliolevate pakkumismenetluste nõuded ümber, et täita ajakohastatud, st rangemaid ohutusnõudeid;

10. rõhutab, et tuumarelva leviku tõkestamise lepingu kui ülemaailmse tuumarelva leviku tõkestamise režiimi nurgakivi kindlustamine on väga oluline ning seetõttu tuleks igakülgselt pingutada, et lepingut selle kõigis aspektides rakendada; kinnitab, et mitmepoolsed jõupingutused saavad olla tulemuslikud siis, kui nende aluseks on hästi läbi mõeldud arusaam sellest, kuidas võimalikult kiiresti vabastada maailm tuumarelvadest;

11. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon komisjonile, nõukogule ja liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Euroopa tuumaohutuse reguleerivate asutuste rühmale (ENSREG).