Päätöslauselmaesitys - B7-0243/2011Päätöslauselmaesitys
B7-0243/2011

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta

4.4.2011

neuvoston ja komission julkilausumien johdosta
työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti

Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias GUE/NGL-ryhmän puolesta

Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0236/2011

Menettely : 2011/2650(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari :  
B7-0243/2011
Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :
B7-0243/2011
Hyväksytyt tekstit :

B7‑0243/2011

Euroopan parlamentin päätöslauselma Japanin ydinvoimalaonnettomuuden opetuksista Euroopan ydinturvallisuuden kannalta

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että Japanissa kuoli yli 12 000 ihmistä, kun perjantaina 11. maaliskuuta tapahtunut maanjäristys laukaisi tsunamin, joka vyöryi pitkin rantaviivaa, pyyhkäisi mennessään kokonaisia kaupunkeja ja iski Fukushima Daiichin ydinvoimalaan,

B.  katsoo, että kansainvälisiä ydinturvallisuusstandardeja olisi kiristettävä,

C. ottaa huomioon, että Windscalessa Yhdistyneessä kuningaskunnassa vuonna 1957 tapahtuneen ydinonnettomuuden, joka päästi radioaktiivisen pilven ja lähetti radionuklideja koko maahan ja Pohjois-Eurooppaan, tai Yhdysvaltain Three Mile Islandin kuuluisan onnettomuuden vuonna 1979, Ukrainan Tšernobylin onnettomuuden vuonna 1986, Englannin Sellafieldin jälleenkäsittelylaitoksella tapahtuneen turvallisuustietojen manipuloinnin tai Japanin Tepcon ydinvoimalaonnettomuuden lisäksi viimeisen 12 vuoden aikana Ranskassa, Saksassa, Ruotsissa ja Unkarissa on tapahtunut useita merkittäviä ydinonnettomuuksia, joita ei pidä jättää huomioimatta,

D. ottaa huomioon, että Japanissa tapahtui jo vuonna 2007 vastaava onnettomuus, joka johtui vakavasta 6,8 yksikön maanjäristyksestä, joka vaurioitti Kashiwazakin reaktorikompleksia niin, että muuntajat syttyivät tuleen, radioaktiivisia nesteitä valui reaktorista ja pakotti lopulta Tokyo Electric Power Co:n, joka on sama operaattori kuin Fukushiman voimalassa, sulkemaan massiivisen seitsemän yksikön ydinvoimalan pysyvästi,

E.  katsoo, että Japanin onnettomuus osoittaa, että Japanin kansallisesta turvallisuudesta vastaava sääntelyviranomainen ei ole riittävän tehokas ja että siksi sitä olisi vahvistettava ja kaikkien kansallisten sääntelyviranomaisten olisi oltava valtion toimijoita ja vastuuvelvollisia,

F.  ottaa huomioon, että 21. maaliskuuta kokoontunut energianeuvosto sopi, että komissio laatii yhteistyössä jäsenvaltioiden kanssa ensi kesäkuuhun mennessä yhteiset standardit ja kriteerit, jotka toimitetaan EU:ssa tällä hetkellä toimivalle 143 ydinlaitokselle kattavaa riski- ja turvallisuusanalyysia eli niin sanottua stressitestiä varten, koska tähän mennessä alalla ei ole toteutettu mitään toimenpiteitä,

G. ottaa huomioon, että vuoden 2011 toisella vuosipuoliskolla tehtävät stressitestit ovat vain vapaaehtoisia eikä vielä ole suunniteltu, mitä varotoimenpiteitä olisi toteutettava testien aikana, eikä tarkasteltu sitovia päätöksiä niiden ydinlaitosten osalta, joiden turvallisuudessa havaitaan puutteitaan stressitestissä,

H. ottaa huomioon, että 25. maaliskuuta kokoontunut Eurooppa-neuvosto toteaa, että jäsenvaltiot vastaavat testien toteuttamisesta ja että koska monet ydinlaitokset sijaitsevat lähellä kansallisia rajoja, tarvitaan samalla yhteistä eurooppalaista lähestymistapaa EU:n laajuisen suojatason varmistamiseksi,

I.   ottaa huomioon, että ydinonnettomuuden dramaattiset seuraukset eivät mahdollisen onnettomuuden sattuessa rajoitu ydinvoimalamaiden kansallisten rajojen sisälle, koska mikään muu teknologia ei aiheuta samanlaista peruuttamatonta saastumisuhkaa ilmalle, luonnonvaroille, elintarvikkeille, rehuille ja ihmisille,

J.   katsoo, että on pikaisesti vahvistettava edelleen ydinsulkusopimuksen kaikkia kolmea pilaria, joita ovat leviämisen estäminen, aseriisunta ja ydinvoiman siviilikäytön valvontamekanismit, vauhdittamalla toimia ydinsulkusääntöjen ja -välineiden yleismaailmallisen ja tehokkaan täytäntöönpanon varmistamiseksi siten, että erityisesti varmennuskeinoja parannetaan ja vahvistetaan,

1.  toistaa tukensa vakavia seurauksia ihmisille ja ympäristölle aiheuttaneen, erittäin traagisen ydinonnettomuuden uhriksi joutuneelle Japanin kansalle ja korostaa siksi, että kaikkialla maailmassa on otettava opiksi tästä katastrofista;

2.  toteaa, että Saksan ja Espanjan esimerkin mukaisesti on laadittava strategia ydinenergian poistamiseksi käytöstä asteittain keskipitkällä ja pitkällä aikavälillä;

3.  kehottaa keskeyttämään uusien ydinvoimaloiden rakentamisen varovaisuusperiaatteen mukaisesti ja vaatii, että ydinvoimaloita ei rakenneta maanjäristysalueille;

4.  kehottaa komissiota ja jäsenvaltioita harkitsemaan uudelleen onnettomuuden jälkeistä energiapolitiikkaansa, nostamaan uusiutuvaa energiaa koskevaa tavoitetta, korottamaan energiatehokkuusvaatimuksia ja varmistamaan asianmukaisen rahoituksen uusiutuvista energialähteistä peräisin olevalle energialle, energiatehokkuudelle ja energiansäästötoimenpiteille sekä tarjoamaan myös kannustimia alan tutkimukselle ja innovoinnille;

5.  vaatii, että stressitestien olisi oltava pakollisia ja että niihin olisi sovellettava korkeimpia yhteisiä standardeja siten, että otetaan huomioon ydinvoimaloiden maantieteellisesti turvalliseen sijaintiin ja niiden altistumiseen vaarallisille riskitilanteille liittyvät monet ja mutkikkaat tekijät siihen saakka, kunnes hätämenettelyt on tarkistettu ja päivitetty, ja vaatii näin ollen, että nämä arvioinnit sisällytetään ydinturvallisuutta koskevaan kansalliseen lainsäädäntökehykseen direktiivin 2009/71/Euratom mukaisesti;

6.  pyytää, että stressitesteillä olisi arvioitava ydinvoimatuotannon koko tuotantoketjun luotettavuutta ja laitoksen elinkaarta aloittamalla arviointi suunnittelusta, rakentamisvaatimuksista, tuotannosta, kuljetuksesta ja jätteenkäsittelystä sekä toimenpiteistä, joita on toteutettu käytetyn polttoaineen turvallista varastointia varten;

7.  vaatii komissiota ja jäsenvaltioita varmistamaan korkean tason tiedottamisen ja avoimuuden kaikille kansalaisille, asianomaisille sidosryhmille, ammattiliitoille ja ympäristöjärjestöille stressitestien aikataulusta ja tuloksista sekä niiden perusteella tehtävistä päätöksistä, kun testatut laitokset ovat osoittaneet niiden nykyisen ja tulevan toiminnan kannalta kriittisiä turvallisuusongelmia, joita on mahdoton hyväksyä, ja vaatii ehdottomasti julkista keskustelua tulevan energiankysynnän tyydyttämistavasta ja tarpeesta lisätä turvallisuutta, monipuolisuutta ja ilmastonmuutoksen torjuntaa;

8.  ehdottaa jäsenvaltioille, että valmistellessaan ydinlaitosten kattavaa riski- ja turvallisuusarviointia ne tekevät tarvittaessa varotoimenpiteenä lopullisen päätöksen jo yli 25 vuotta toimineiden ydinvoimaloiden väliaikaisesta sulkemisesta niiden elinkaaren lopullista ja turvallista arviointia odotettaessa; katsoo, että jäsenvaltioiden olisi toteutettava yhteistyössä asianmukaisia toimenpiteitä estääkseen, että nämä väliaikaiset toimenpiteet aiheuttavat kestämättömän taloudellisen lisärasitteen loppukuluttajalle;

9.  korostaa, että EU:n naapurimaat ja erityisesti jäsenyyttä hakeneet maat sekä maanjäristysalueilla sijainnin vuoksi eniten maanjäristysuhan alla olevat maat olisi saatava sitoutumaan asetuksen (EY) N:o 300/2007 mahdollistamien varojen käytön avulla samanlaisten turvallisuustestien tekemiseen nykyisille ydinlaitoksilleen tai arvioimaan uudelleen suunniteltuja laitoksiaan ja vaatimuksiaan käynnissä oleville tarjouskilpailuille, jotta noudatettaisiin ajantasaistettuja tiukempia turvallisuusmääräyksiä;

10. korostaa, että on erittäin tärkeää lujittaa ydinsulkusopimusta ydinaseiden leviämisen estämistä koskevan maailmanlaajuisen järjestelmän kulmakivenä ja että on tehtävä kaikki mahdollinen, jotta ydinsulkusopimus pantaisiin täytäntöön kaikilta osiltaan; vahvistaa, että monenväliset ponnistelut eivät ole tehokkaita, jollei niitä toteuteta osana selkeää visiota ydinaseettoman maailman aikaansaamisesta mahdollisimman pian;

11. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komissiolle, neuvostolle sekä jäsenvaltioiden hallituksille ja parlamenteille sekä Euratomille ja Euroopan ydinturvallisuusviranomaisten ryhmälle (ENSREG).