Postup : 2011/2650(RSP)
Postup v rámci schôdze
Postup dokumentu : B7-0243/2011

Predkladané texty :

B7-0243/2011

Rozpravy :

PV 06/04/2011 - 12
CRE 06/04/2011 - 12

Hlasovanie :

PV 07/04/2011 - 6.2
Vysvetlenie hlasovaní

Prijaté texty :


NÁVRH UZNESENIA
PDF 132kWORD 75k
Pozri aj spoločný návrh uznesenia RC-B7-0236/2011
4.4.2011
PE459.780v01-00
 
B7-0243/2011

predložený na základe vyhlásení Rady a Komisie

v súlade s článkom 110 ods. 2 rokovacieho poriadku


o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe


Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias v mene skupiny GUE/NGL

Uznesenie Európskeho parlamentu o poučeniach z jadrovej havárie v Japonsku pre jadrovú bezpečnosť v Európe  
B7‑0243/2011

Európsky parlament,

–   so zreteľom na článok 110 ods. 2 rokovacieho poriadku,

A. keďže v Japonsku zahynulo viac ako 12 000 ľudí, keď cunami vyvolané zemetrasením zaplavilo v piatok 11. marca pobrežie a zasiahlo celé mestá, ako aj jadrovú elektráreň Fukušima Dai-Iči,

B.  keďže medzinárodné normy jadrovej bezpečnosti by sa mali sprísniť,

C. keďže okrem jadrovej havárie vo Windscale vo Veľkej Británii v roku 1957, v dôsledku ktorej sa do ovzdušia dostal rádioaktívny oblak, z ktorého padali rádionuklidy na krajinu a severnú Európu, alebo známej havárie v Three Mile Island v Spojených štátoch amerických v roku 1979, havárie v Černobyle na Ukrajine v roku 1986, či manipulácie bezpečnostných údajov v anglickej továrni na prepracovanie jadrového paliva v Sellafielde, alebo v japonskej jadrovej elektrárni Tepco, došlo za posledných 12 rokov vo Francúzsku, Nemecku, vo Švédsku a v Maďarsku k závažným jadrovým haváriám, ktoré nemožno opomenúť,

D. keďže Japonsko už postihla podobná havária v roku 2007 po silnom zemetrasení s magnitúdou 6,8, ktoré zničilo reaktorový komplex v Kašiwazaki, čo viedlo k požiaru transformátorov a úniku rádioaktívnych kvapalín a nakoniec donútilo spoločnosť Tokyo Electric Power Co., ktorá prevádzkuje aj elektráreň Fukušima, uzavrieť rozsiahlu elektráreň so siedmimi reaktormi na dlhé roky,

E.  keďže havária v Japonsku ukazuje, že japonský národný regulačný úrad pre bezpečnosť nepostačuje, a preto by sa mal posilniť, pričom všetky národné regulačné úrady pre bezpečnosť by mali byť vlastnené štátom a verejne zodpovedné,

F.  keďže Rada pre energetiku sa 21. marca dohodla na tom, že Európska komisia v spolupráci s členskými štátmi predloží do júna tohto roka spoločné normy a kritériá s cieľom podrobiť existujúcich 143 jadrových zariadení v EÚ komplexnému posúdeniu rizika a bezpečnosti, takzvaným záťažovým testom, pretože doteraz sa v tejto oblasti nič neurobilo,

G. keďže tieto záťažové testy, ktoré sa majú zrealizovať do druhej polovice roku 2011, sú dobrovoľné a zatiaľ nie je naplánované, aké preventívne opatrenia treba prijať počas prebiehajúcich testov, ani to, akú podobu budú mať záväzné rozhodnutia, pokiaľ ide o budúcnosť tých jadrových zariadení, v prípade ktorých sa pri záťažových testoch ukáže, že nie sú bezpečné,

H. keďže Európska rada 25. marca pripomenula, že za tieto testy budú zodpovedať členské štáty, zatiaľ čo vzhľadom na to, že mnoho jadrových zariadení sa nachádza neďaleko národných hraníc, bude v záujme zabezpečenia celoeurópskej úrovne ochrany potrebný spoločný európsky prístup k bezpečnosti a spolupráca,

I.   keďže dramatický vplyv následkov jadrových havárií – vzhľadom na to, že v súvislosti so žiadnou inou technológiou neexistuje podobná hrozba, pokiaľ ide o riziko nezvratnej kontaminácie ovzdušia a prírodných zdrojov, potravín, krmív a ľudí – nie je obmedzený vnútroštátnymi hranicami krajín, kde sa jadrové zariadenia, v ktorých by k prípadnej havárii mohlo dôjsť, nachádzajú,

J.   keďže je naliehavo potrebné ešte viac posilniť všetky tri piliere Zmluvy o nešírení jadrových zbraní (NPT), a to nešírenie jadrových zbraní, odzbrojenie a kontrolné mechanizmy pre civilné využívanie jadrovej energie, a zintenzívniť úsilie o zabezpečenie všeobecného a účinného vykonávania pravidiel a nástrojov pre nešírenie jadrových zbraní, najmä prostredníctvom zlepšenia a posilnenia prostriedkov overovania,

1.  pripomína svoju podporu japonskému ľudu postihnutému touto jadrovou haváriou, ktorá bola najvýznamnejšou tragédiou s vážnymi následkami pre ľudí a životné prostredie, a preto zdôrazňuje, že si z tejto katastrofy treba vziať poučenie na celom svete;

2.  potvrdzuje, že je nutné postupne v strednodobom a dlhodobom horizonte upustiť od stratégie jadrovej energie, ako sa už deje v Nemecku a Španielsku;

3.  požaduje moratórium na výstavbu nových jadrových elektrární v súlade so zásadou predbežnej opatrnosti a trvá na tom, že žiadne jadrové elektrárne by sa nemali stavať v seizmických oblastiach;

4.  vyzýva Komisiu a členské štáty, aby prehodnotili svoju energetickú politiku po havárii, zvýšili cieľ týkajúci sa obnoviteľných energií, sprísnili normy energetickej účinnosti, zabezpečili primerané financovanie energie z obnoviteľných zdrojov a opatrení v oblasti energetickej účinnosti a energetických úspor a poskytli tiež stimuly pre výskum a inovácie v tomto smere;

5.  trvá na tom, aby záťažové testy so spoločnými najvyššími normami boli povinné zohľadňujúc početné a komplexné faktory od bezpečného geologickému umiestnenia jadrových elektrární a ich vystavenia nebezpečným rizikovým udalostiam až po preskúmanie a aktualizovanie nových postupov, čím by sa takéto hodnotenia zahrnuli do vnútroštátnych rámcov týkajúcich sa jadrovej bezpečnosti, ako sa požaduje v smernici 2009/71;

6.  požaduje, aby sa v rámci záťažových testov posudzovala spoľahlivosť celého výrobného reťazca jadrovej produkcie, životný cyklus zariadenia počínajúc vyhodnotením plánovania, konštrukčných požiadaviek, výroby, dopravy až po nakladanie s odpadom, ako aj opatrenia na bezpečné uskladnenie vyhoreného paliva;

7.  naliehavo žiada Európsku komisiu a členské štáty, aby pre všetkých občanov, príslušné zainteresované strany, odbory a environmentálne združenia zabezpečili vysokú mieru informácií a transparentnosti, pokiaľ ide o harmonogram a výsledky záťažových testov vrátane následných rozhodnutí, ktoré sa majú prijať, ak sa v testovaných zariadeniach zistia kritické a neprijateľné bezpečnostné problémy ovplyvňujúce ich súčasnú a budúcu prevádzku, a v tejto súvislosti naliehavo upozorňuje na nutnosť verejnej diskusie o tom, ako uspokojiť dopyt po energii, ktorý sa vytvorí v budúcnosti, a o nutnosti zvýšiť bezpečnosť a rozmanitosť a posilniť boj proti zmene klímy;

8.  navrhuje, aby členské štáty v priebehu prípravy komplexného posúdenia rizika a bezpečnosti ich jadrových zariadení prijali, ak je to vhodné a ako preventívne opatrenie čakajúc na konečné a spoľahlivé posúdenie ich životného cyklu, prípadné rozhodnutie o dočasnom uzavretí tých jadrových zariadení, ktoré sú v prevádzky už viac ako 25 rokov; členské štáty by mali v rámci spolupráce prijať náležité kroky s cieľom vyhnúť sa tomu, aby takéto dočasné opatrenia zahŕňali dodatočné neúnosné finančné bremeno pre konečného spotrebiteľa;

9.  zdôrazňuje potrebu priviesť krajiny susediace s EÚ, najmä pristupujúce krajiny a krajiny, ktoré viac ohrozuje riziko zemetrasenia, pretože sa nachádzajú v seizmických oblastiach, prostredníctvom využívania finančných prostriedkov uvedených v nariadení 300/2007 k tomu, aby realizovali podobné bezpečnostné testy vo svojich jadrových zariadeniach alebo prehodnotili plánované zariadenia a požiadavky na prebiehajúce výzvy na predloženie ponuky s cieľom dodržiavať aktualizované prísnejšie bezpečnostné opatrenia;

10. zdôrazňuje, že posilnenie NPT ako základného prvku celosvetového režimu nešírenia jadrových zbraní má zásadný význam a že by sa malo vyvinúť všetko úsilie, aby sa táto zmluva uplatňovala vo všetkých jej aspektoch; potvrdzuje, že na to, aby bolo mnohostranné úsilie efektívne, je potrebné, aby sa vyvíjalo v rámci prepracovanej vízie dosiahnuť čo možno najskôr svet bez jadrových zbraní;

11. poveruje svojho predsedu, aby postúpil toto uznesenie Komisii, Rade, vládam a parlamentom členských štátov, spoločenstvu Euratom a skupine ENSREG.

Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia