Förslag till resolution - B7-0243/2011Förslag till resolution
B7-0243/2011

FÖRSLAG TILL RESOLUTION om kärnkraftssäkerheten i Europa och de lärdomar som kan dras av kärnkraftsolyckan i Japan

4.4.2011

till följd av uttalandena av rådet och kommissionen
i enlighet med artikel 110.2 i arbetsordningen

Bairbre de Brún, Takis Hadjigeorgiou, Nikolaos Chountis, Elie Hoarau, Marie-Christine Vergiat, Marisa Matias för GUE/NGL-gruppen

Se även det gemensamma resolutionsförslaget RC-B7-0236/2011

Förfarande : 2011/2650(RSP)
Dokumentgång i plenum
Dokumentgång :  
B7-0243/2011
Ingivna texter :
B7-0243/2011
Antagna texter :

B7‑0243/2011

Europaparlamentets resolution om kärnkraftssäkerheten i Europa och de lärdomar som kan dras av kärnkraftsolyckan i Japan

Europaparlamentet utfärdar denna resolution

–   med beaktande av artikel 110.2 i arbetsordningen, och av följande skäl:

A. Mer än 12 000 personer dödades i Japan när den tsunami som orsakades av jordbävningen fredagen den 11 mars svepte in längs kusten och ödelade hela städer och kärnkraftverket Fukushima Daiichi.

B.  De internationella kärnsäkerhetsnormerna bör förstärkas.

C. Förutom kärnkraftsolyckorna i Windscale i Storbritannien 1957, där ett radioaktivt moln släpptes ut i luften och spred radionuklider över hela landet och över norra Europa, de välkända olyckorna vid Three Mile Island i USA 1979 och Tjernobyl i Ukraina 1986, eller manipuleringen av säkerhetsuppgifter i den engelska upparbetningsanläggningen i Sellafield eller i Tepcos japanska kärnkraftverk, har Frankrike, Tyskland, Sverige och Ungern under de senaste tolv åren haft väsentliga kärnkraftsolyckor som inte får förbises.

D. Japan drabbades redan 2007 av en liknande olycka till följd av en allvarlig jordbävning som uppmättes till 6,8 och som skadade flera reaktorer i Kashiwazaki, vilket orsakade en brand i en transformator, läckage av radioaktiva vätskor och slutligen tvingade Tokyo Electric Power Co., samma operatör som i Fukushima-anläggningen, att under lång tid stänga ned den stora kärnkraftanläggningen med sju reaktorer.

E.  Olyckan i Japan visar att Japans nationella kärnsäkerhetsmyndighet inte klarar av sin uppgift och därför bör förstärkas, samt att alla nationella kärnsäkerhetsmyndigheter bör vara offentliga organ och ha offentlig ansvarsskyldighet.

F.  Energirådet samtyckte den 21 mars till att kommissionen före juni 2011, i samarbete med medlemsstaterna, skulle fastställa gemensamma normer och kriterier för genomförandet av omfattande risk- och säkerhetsbedömningar av de 143 befintliga kärnanläggningarna i Europa, så kallade stresstester, eftersom ingenting hittills har gjorts på detta område.

G. Stresstesterna, som ska utföras under andra hälften av 2011, är bara frivilliga och man har ännu inte fastställt vilka försiktighetsåtgärder som ska vidtas under de pågående testerna och inte heller vilka de bindande besluten kommer att bli i fråga om framtiden för de kärnanläggningar som inte uppfyller stresstesternas säkerhetskrav.

H. Europeiska rådet bekräftade den 25 mars att dessa tester kommer att utföras under medlemsstaternas ansvar, men eftersom många kärnanläggningar är belägna i närheten av nationella gränser behövs det en gemensam europeisk säkerhetsstrategi och ett europeiskt samarbete för att garantera en EU-övergripande skyddsnivå.

I.   Ingen annan teknik medför liknande hot i fråga om risken för bestående kontaminering av luft och naturresurser, livsmedel, foder och människor, och därför begränsas konsekvenserna av en kärnkraftsolycka inte till de dramatiska effekterna innanför de nationella gränserna i de länder där anläggningarna är belägna och där eventuella olyckor kan inträffa.

J.   Det finns ett akut behov av att ytterligare stärka icke-spridningsavtalets samtliga tre pelare, det vill säga icke-spridning, nedrustning och kontroll av den civila användningen av kärnkraft och att utöka insatserna för att säkra ett universellt och effektivt genomförande av icke-spridningsbestämmelserna och -instrumenten, framför allt genom att förbättra och förstärka verifikationsredskapen.

1.  Europaparlamentet upprepar sitt stöd för det japanska folket som drabbats av denna kärnkraftsolycka. Det är en mycket stor tragedi med allvarliga konsekvenser för både människor och miljö, och parlamentet understryker därför att man i hela världen måste dra lärdomar från denna katastrof.

2.  Europaparlamentet framhåller att det behövs en utfasningsstrategi för kärnenergi på medellång och lång sikt, vilket redan finns i Tyskland och Spanien.

3.  Europaparlamentet kräver att ett moratorium införs för byggandet av nya kärnkraftverk i enlighet med försiktighetsprincipen, och betonar att inga kärnkraftverk bör byggas i jordbävningsområden.

4.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att se över sin energipolitik efter olyckan och att stärka målet för förnybar energi och strama upp energieffektivitetsnormerna samt att garantera tillräcklig finansiering för energi från förnybara energikällor, energieffektivitet och energibesparingsåtgärder och främja forskning och innovation på detta område.

5.  Europaparlamentet insisterar på att stresstesterna måste vara obligatoriska och följa höga gemensamma standarder samt beakta ett stort antal komplexa faktorer, allt från den geologiska säkerheten på den plats där känkraftverken är belägna och deras exponering för risker till översynen och uppdateringen av de nya förfarandena, och därmed införa dessa utvärderingar i det nationella ramverket för kärntekniska anläggningars säkerhet, i enlighet med direktiv 2009/71.

6.  Europaparlamentet kräver att stresstesterna ska bedöma tillförlitligheten för hela produktionskedjan för kärnenergi, anläggningens livscykel, allt från planering, konstruktionskrav, produktion, transport till avfallshantering och åtgärder som vidtas för en säker lagring av använt bränsle.

7.  Europaparlamentet uppmanar kommissionen och medlemsstaterna att garantera en hög informationsnivå och full insyn för alla medborgare, berörda parter, fackföreningar och miljöorganisationer när det gäller tidsplanen och resultatet av stresstesterna, däribland de beslut som måste fattas om de testade anläggningarna uppvisar kritiska säkerhetsproblem som är oacceptabla för deras aktuella och framtida drift. Parlamentet kräver i detta avseende att en offentlig debatt inleds om hur energibehoven ska tillgodoses i framtiden och om behovet av att förbättra säkerheten, mångfalden och kampen mot klimatförändringarna.

8.  Europaparlamentet föreslår att medlemsstaterna, medan de inväntar en omfattande risk- och säkerhetsutvärdering av sina kärnkraftverk, vid behov beslutar att tillfälligt stänga de kärnkraftverk som redan har varit i drift i mer än 25 år, som en försiktighetsåtgärd i väntan på en slutgiltig och säker utvärdering av deras livscykel. Parlamentet uppmanar medlemsstaterna att vidta lämpliga åtgärder, genom samarbete, för att undvika att dessa tillfälliga åtgärder medför en extra ohållbar kostnad för slutkonsumenten.

9.  Europaparlamentet betonar att det är viktigt att uppmana våra grannländer, särskilt kandidatländerna och de länder som löper störst risk för jordbävning på grund av att de är belägna i jordbävningsområden, med stöd av medlen i förordning 300/2007, att utföra liknande säkerhetskontroller av sina befintliga kärnkraftverk och att se över sina planerade installationer och kraven för pågående anbudsförfaranden för att säkra överensstämmelse med uppdaterade och mer strikta säkerhetsbestämmelser.

10. Europaparlamentet understryker att det är mycket viktigt att stärka icke-spridningsavtalet, som är en hörnsten i den globala icke-spridningsordningen, och att alla åtgärder måste vidtas för att genomföra avtalet i alla dess delar. För att de multilaterala insatserna ska bli effektiva måste de fullföljas inom ramen för en välutvecklad vision för hur en kärnvapenfri värld så snart som möjligt ska kunna uppnås.

11. Europaparlamentet uppdrar åt talmannen att översända denna resolution till kommissionen, rådet, medlemsstaternas regeringar och parlament, Euratom och Ensreg.