Procedūra : 2011/2645(RSP)
Procedūros eiga plenarinėje sesijoje
Dokumento priėmimo eiga : B7-0249/2011

Pateikti tekstai :

B7-0249/2011

Debatai :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Balsavimas :

PV 07/04/2011 - 6.3
Balsavimo rezultatų paaiškinimas

Priimti tekstai :

P7_TA(2011)0148

PASIŪLYMAS DĖL REZOLIUCIJOS
PDF 132kWORD 74k
Taip pat žr. bendrą pasiūlymą dėl rezoliucijos RC-B7-0249/2011
4.4.2011
PE459.786v01-00
 
B7-0249/2011

pateiktas siekiant užbaigti diskusijas dėl Komisijos pirmininko pavaduotojos-Sąjungos vyriausiosios įgaliotinės užsienio reikalams ir saugumo politikai pareiškimo

pagal Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį


dėl padėties Sirijoje, Bahreine ir Jemene


José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska PPE frakcijos vardu

Europos Parlamento rezoliucija dėl padėties Sirijoje, Bahreine ir Jemene  
B7‑0249/2011

Europos Parlamentas,

–   atsižvelgdamas į savo ankstesnes rezoliucijas dėl Sirijos ir Jemeno,

–   atsižvelgdamas į savo 2011 m. kovo 24 d. pranešimą dėl Europos Sąjungos ir Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybos santykių,

–   atsižvelgdamas į ES Komisijos pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės 2011 m. kovo 10 d., kovo 15 d. ir kovo 17 d. pareiškimus dėl Bahreino,

–   atsižvelgdamas į ES Komisijos pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės 2011 m. kovo 10 d., kovo 12 d. ir kovo 18 d. pareiškimus dėl Jemeno,

–   atsižvelgdamas į 2011 m. kovo 21 d. Tarybos išvadas dėl Jemeno ir Bahreino,

–   atsižvelgdamas į 2011  m. kovo 24–25 d. Europos Vadovų Tarybos išvadas,

–   atsižvelgdamas į ES Komisijos pirmininko pavaduotojos-vyriausiosios įgaliotinės 2011 m. kovo 18 d., kovo 22 d., kovo 24 d. ir kovo 26 d. pareiškimus dėl Sirijos,

–   atsižvelgdamas į Darbo tvarkos taisyklių 110 straipsnio 2 dalį,

A. kadangi Bahreine, Jemene ir Sirijoje taip pat, kaip anksčiau kitose arabų šalyse, pvz., Tunise, Egipte, Libijoje, protestuotojai rengia demonstracijas ir reikalauja geresnių ekonominių sąlygų, reikalauja sumažinti socialinius skirtumus, kovoti su korupcija ir nepotizmu, vykdyti demokratines reformas, įtvirtinti teisinę valstybę ir pagrindines žmogaus teises,

B.  kadangi dėl to, kad saugumo pajėgos Bahreine, Jemene ir Sirijoje besaikiai naudojo jėgą prieš protestuotojus, žuvo ir sužeista daug žmonių,

C. kadangi panašiai, kaip Sirijoje 1963 m., neseniai Bahreine ir Jemene paskelbta nepaprastoji padėtis,

D. kadangi, kaip teigiama pranešimuose, Bahreine sulaikomi medicinos darbuotojai, žmogaus teisių gynėjai ir politikos aktyvistai, ir saugumo pajėgos užėmė ligonines, o Jemene saugumo pajėgos užkirto kelią greitosios pagalbos automobiliams, kuriais į ligonines buvo vežami sužeisti prieš vyriausybę protestavę asmenys,

E.  kadangi Bahreino vyriausybės prašymu Bahreine dislokuotos Persijos įlankos bendradarbiavimo tarybai priklausančių šalių: Saudo Arabijos, Jungtinių Arabų Emyratų ir Kuveito, saugumo pajėgos,

F.  kadangi ES Komisijos pirmininko pavaduotoja-vyriausioji įgaliotinė išreiškė nerimą dėl padėties Sirijoje, kur pranešta apie didelį aukų skaičių po to, kai saugumo pajėgos žiauriai numalšino protestus,

1.  reiškia didelę užuojautą žuvusiųjų šeimoms ir draugams;

2.  išreiškia savo solidarumą su Bahreino, Jemeno ir Sirijos žmonėmis, pritaria jų drąsai ir ryžtui ir tvirtai remia jų teisėtus demokratinius siekius;

3.  griežtai smerkia jėgos naudojimą prieš protesto akcijų dalyvius ir labai apgailestauja dėl sužalotų ir žuvusių žmonių; ragina valdžios institucijas nenaudoti smurto prieš protestuotojus ir gerbti jų susirinkimo laisvę; pabrėžia, kad asmenys, atsakingi už tai, kad žuvo ir buvo sužeisti žmonės, turėtų atsakyti už savo veiksmus ir būti patraukti baudžiamojon atsakomybėn; ragina valdžios institucijas nedelsiant į laisvę paleisti visus politinius kalinius ir visus dėl taikios su protestais susijusios veiklos sulaikytus asmenis;

4.  teigia, jog tai, kad valstybė prieš savo gyventojus naudoja smurtą, turi turėti tiesioginių pasekmių jos dvišaliams santykiams su Europos Sąjunga; primena ES Komisijos pirmininko pavaduotojai-vyriausiajai įgaliotinei, kad ES, siekdama atgrasinti nuo tokių veiksmų, gali naudoti įvairias priemones, pradedant nuo turto įšaldymo ir draudimo keliauti ir baigiant vystomosios pagalbos nutraukimu pasirinktuose sektoriuose; vis dėlto primena, kad dėl tokio dvišalių santykių persvarstymo jokiu būdu neturi būti daromas poveikis gyventojams;

5.  ragina valdžios institucijas skubiai reaguoti į gausius raginimus vykdyti demokratines, ekonomines ir socialines reformas; reiškia tvirtą paramą reformoms, padedančioms Bahreine, Jemene ir Sirijoje kurti demokratiją, teisinę valstybę ir socialinį teisingumą;

6.  ragina ES Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę remti raginimus, kad Jungtinės Tautos ar Tarptautinis baudžiamasis teismas atliktų kovo 18 d. Sanoje, Jemene, įvykdyto puolimo prieš protestuotojus, per kurį 54 žmonės žuvo ir 300 žmonių sužeista, nepriklausomą tyrimą;

7.  smerkia Bahreino ir Jemeno valdžios institucijų kišimąsi į medicininį gydymą ir neleidimą naudotis sveikatos įstaigų paslaugomis bei jų ribojimą;

8.  ragina Bahreino vyriausybę ir kitas šalis nedelsiant pradėti prasmingą ir konstruktyvų dialogą dėl išankstinių sąlygų siekiant pradėti reformas; palankiai vertina JT Generalinio Sekretoriaus pranešimą, kad JT yra pasirengusios suteikti paramą nacionaliniu lygmeniu vadovaujamiems veiksmams, jei bus prašoma tai padaryti;

9.  ragina Jemeno prezidentą A. A. Salehą imtis konkrečių veiksmų siekiant įvykdyti savo įsipareigojimą perduoti valdžią taikiai per konstitucines institucijas; ragina visas šalis, įskaitant opoziciją, elgtis atsakingai, nedelsiai pradėti atvirą ir konstruktyvų dialogą, kad būtų galima atlikti tvarkingą politinį perėjimą, ir į šį dialogą įtraukti visas šalis ir judėjimus, kurie atstovauja Jemeno tautai, įskaitant Jemeno sukilėlių grupę Houthis, judėjimą al-Hirak ir vadinamuosius nepriklausomus protestuotojus bei jaunimą;

10. ragina Sirijos prezidentą B. Assadą panaikinti nepaprastąją padėtį, kaip svarstyta, ir pradėti išsamų, prasmingą dialogą su kitomis šalimis siekiant patenkinti protestuotojų teisėtus prašymus ir siekius;

11. ragina ES palengvinti demokratinius ir taikius pokyčius Bahreine, Jemene ir Sirijoje; ragina ES Komisijos pirmininko pavaduotoją-vyriausiąją įgaliotinę parengti pasiūlymus siekiant šio tikslo;  

12. paveda Pirmininkui perduoti šią rezoliuciją Komisijos pirmininko pavaduotojai-Sąjungos vyriausiajai įgaliotinei užsienio reikalams ir saugumo politikai, Tarybai, Komisijai, JT Generaliniam Sekretoriui, Bahreino Karalystės karaliui, vyriausybei ir parlamentui, Jemeno Respublikos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui ir Sirijos Arabų Respublikos prezidentui, vyriausybei ir parlamentui.

Teisinė informacija - Privatumo politika