Ontwerpresolutie - B7-0249/2011Ontwerpresolutie
B7-0249/2011

ONTWERPRESOLUTIE over de situatie in Syrië, Bahrein en Jemen

4.4.2011

naar aanleiding van een verklaring van de vicevoorzitter van de Commissie / hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid
ingediend overeenkomstig artikel 110, lid 2, van het Reglement

José Ignacio Salafranca Sánchez-Neyra, Elmar Brok, Ioannis Kasoulides, Gabriele Albertini, Hans-Gert Pöttering, Dominique Baudis, Angelika Niebler, Cristian Dan Preda, Rodi Kratsa-Tsagaropoulou, Vito Bonsignore, Andrzej Grzyb, Tokia Saïfi, Michael Gahler, Filip Kaczmarek, Dominique Vlasto, Krzysztof Lisek, Monica Luisa Macovei, Bogusław Sonik, Ria Oomen-Ruijten, Joanna Katarzyna Skrzydlewska namens de PPE-Fractie

Zie ook gezamenlijke ontwerpresolutie RC-B7-0249/2011

Procedure : 2011/2645(RSP)
Stadium plenaire behandeling
Documentencyclus :  
B7-0249/2011
Ingediende teksten :
B7-0249/2011
Aangenomen teksten :

B7‑0249/2011

Resolutie van het Europees Parlement over de situatie in Syrië, Bahrein en Jemen

Het Europees Parlement,

–   onder verwijzing naar zijn eerdere resoluties over Syrië en Jemen,

–   gezien zijn verslag van 24 maart 2011 over de betrekkingen van de EU met de Samenwerkingsraad voor de Golf,

–   gelet op de uitspraken van de hoge vertegenwoordiger van de Unie / vicevoorzitter van de Commissie over Bahrein op 10, 15 en 17 maart 2011,

–   gelet op de uitspraken van de hoge vertegenwoordiger van de Unie / vicevoorzitter van de Commissie over Jemen op 10, 12 en 18 maart 2011,

–   gezien de conclusies van de Raad van 21 maart 2011 over Jemen en Bahrein,

–   gezien de conclusies van de Europese Raad van 24 en 25 maart 2011,

   gelet op de uitspraken van de hoge vertegenwoordiger van de Unie / vicevoorzitter van de Commissie over Syrië op 18, 22, 24 en 26 maart 2011,

–   gelet op artikel 110, lid 2, van zijn Reglement,

A. overwegende dat in Bahrein, en Jemen en Syrië, evenals eerder in andere Arabische landen zoals Tunesië, Egypte en Libië, betogers op straat demonstreren voor betere economische omstandigheden, vermindering van sociale ongelijkheden, bestrijding van corruptie en nepotisme, uitvoering van democratische hervormingen, rechtsstatelijkheid en fundamentele mensenrechten,

B.  overwegende dat als gevolg van het buitensporig geweld van de ordehandhavers tegen betogers in Bahrein, Jemen en Syrië vele doden en gewonden te betreuren zijn,

C. overwegende dat onlangs in Bahrein en Jemen de noodtoestand werd afgekondigd, zoals die in Syrië reeds sinds 1963 van kracht is,

D. overwegende dat in Bahrein volgens de berichten medisch personeel, mensenrechtenverdedigers en politieke activisten worden vastgehouden en ziekenhuizen door de ordehandhavers zijn bezet, terwijl in Jemen de ziekenauto's die gewonde antiregeringsbetogers naar ziekenhuizen willen vervoeren, door veiligheidstroepen worden tegengehouden,

E.  overwegende dat veiligheidstroepen, afkomstig uit de landen van de Golf-Samenwerkingsraad Saudi-Arabië, Verenigde Arabische Emiraten en Koeweit in Bahrein worden ingezet, op verzoek van de regering van Bahrein,

F.  overwegende dat de hoge vertegenwoordiger van de Unie / vicevoorzitter van de Commissie haar bezorgdheid te kennen heeft gegeven over de situatie in Syrië, waar bericht wordt over vele slachtoffers na de gewelddadige onderdrukking van de protesten door de veiligheidstroepen,  

1.  betuigt zijn diepste medeleven met de nabestaanden en de vrienden van degenen die het leven hebben gelaten;

2.  betuigt zijn solidariteit met de bevolking in Bahrein, Jemen en Syrië, huldigt hun moed en vastberadenheid en steunt met verve hun legitieme democratische aspiraties;

3.  veroordeelt het gebruik van geweld tegen betogers ten sterkste en betreurt ten zeerste het letsel en de levens die dit geweld heeft gekost; vraagt de autoriteiten met klem van geweld tegen demonstranten af te zien en hun recht van vrije samenkomst te respecteren; onderstreept dat degenen die verantwoordelijk zijn voor het vallen van doden en gewonden ter verantwoording moeten worden geroepen en voor de rechter gebracht; roept de autoriteiten op tot onmiddellijke vrijlating van alle politieke gevangenen en van allen die wegens hun vreedzame activiteiten in verband met de protesten vastzitten;

4.  stelt dat een staat die geweld gebruikt tegen de eigen bevolking daarvan de rechtstreekse consequenties moet ondervinden in zijn bilaterale betrekkingen met de Europese Unie; herinnert de hoge vertegenwoordiger van de Unie / vicevoorzitter van de Commissie eraan dat de EU talloze instrumenten tot haar beschikking heeft om van dergelijk optreden af te schrikken, variërend van bevriezing van tegoeden of een reisverbod tot opschorting van ontwikkelingshulp in bepaalde geselecteerde sectoren; wijst er evenwel op dat de bevolking nooit nadeel mag ondervinden van een dergelijke herziening van de bilaterale betrekkingen;

5.  roept de autoriteiten op tot snelle respons op het alom uitgeroepen verlangen naar democratische, economische en sociale hervormingen; betuigt zijn krachtige steun aan hervormingen die moeten uitmonden in democratie, rechtsstaat en sociale rechtvaardigheid in Bahrein, Jemen en Syrië;

6.  roept de hoge vertegenwoordiger van de Unie / vicevoorzitter van de Commissie op zich aan te sluiten bij degenen die aandringen op onafhankelijk onderzoek, uit te voeren door de Verenigde Naties (VN) of het Internationaal Strafhof, naar de aanval op betogers die op 18 maart in Sana'a, Jemen, plaatsvond en waarbij 54 mensen omkwamen en meer dan 300 mensen werden gewond;

7.  veroordeelt de wijze waarop de autoriteiten in Bahrein en Jemen ingrijpen in de medische verzorging en de toegang tot medische voorzieningen beletten of beperken;

8.  vraagt de regering van Bahrein en andere partijen om zonder uitstel of voorbepaalde voorwaarden een zinvolle en constructieve dialoog te openen zodat hervormingen tot stand kunnen komen; verwelkomt de aankondiging van de VN-secretaris-generaal dat de VN desgevraagd klaarstaat steun te bieden aan op nationaal initiatief te leveren inspanningen ;

9.  dringt bij president Saleh van Jemen aan op concrete maatregelen ter uitvoering van diens belofte om "de macht op een vredevolle manier over te dragen door middel van constitutionele instellingen"; doet een beroep op alle partijen, ook de oppositie, om verantwoord te handelen, om zonder verwijl in open en constructieve dialoog te treden, zodat het tot een ordelijke politieke overgang kan komen, en om alle partijen en bewegingen in deze dialoog te betrekken die het Jemenitische volk vertegenwoordigen, dus ook de Houthi's en de al-Hirak beweging, evenals de "onafhankelijke betogers" en de jeugd;

10. roept President Assad van Syrië op de noodtoestand op te heffen, zoals ook reeds werd overwogen, en met andere partijen in een brede en zinvolle dialoog te treden en daarbij in te gaan op de legitieme eisen en aspiraties van de betogers;

11. vraagt de EU mee te werken aan het proces van democratische en vreedzame verandering in Bahrein, Jemen en Syrië ; vraagt de hoge vertegenwoordiger van de Unie / vicevoorzitter van de Commissie hiertoe voorstellen te formuleren;

12. verzoekt zijn Voorzitter deze resolutie te doen toekomen aan de hoge vertegenwoordiger van de Unie voor buitenlandse zaken en veiligheidsbeleid/ vicevoorzitter van de Commissie, de Raad en de Commissie, de secretaris-generaal van de VN, aan de koning, de regering en het parlement van het Koninkrijk Bahrein, aan de president, de regering en het parlement van de Republiek Jemen, en aan de president, de regering en het parlement van de Arabische Republiek Syrië.