Resolutsiooni ettepanek - B7-0252/2011Resolutsiooni ettepanek
B7-0252/2011

RESOLUTSIOONI ETTEPANEK Olukord Süürias, Bahreinis ja Jeemenis

4.4.2011

komisjoni asepresidendi ning liidu välisasjade ja julgeolekupoliitika kõrge esindaja avalduste alusel
vastavalt kodukorra artikli 110 lõikele 2

Charles Tannock, Ashley Fox, Ryszard Antoni Legutko, Michał Tomasz Kamiński, Tomasz Piotr Poręba, Ryszard Czarnecki, Adam Bielan, Konrad Szymański fraktsiooni ECR nimel

Vt ka resolutsiooni ühisettepanekut RC-B7-0249/2011

Menetlus : 2011/2645(RSP)
Menetluse etapid istungitel
Dokumendi valik :  
B7-0252/2011
Esitatud tekstid :
B7-0252/2011
Hääletused :
Vastuvõetud tekstid :

B7‑0252/2011

Euroopa Parlamendi resolutsioon olukorra kohta Süürias, Bahreinis ja Jeemenis

Euroopa Parlament,

–   võttes arvesse oma varasemaid resolutsioone Süüria, Bahreini ja Jeemeni kohta;

–   võttes arvesse asepresidendi ja kõrge esindaja Catherine Ashtoni arvukaid avaldusi olukorra kohta Süürias, Bahreinis ja Jeemenis;

–   võttes arvesse raportit Euroopa Liidu suhete kohta Pärsia lahe koostöönõukoguga (2010/2233(INI));

–   võttes arvesse nõukogu 21. märtsi 2011. aasta järeldusi Jeemeni kohta;

–   võttes arvesse kodukorra artikli 110 lõiget 2,

Süüria

A. arvestades, et Süüria kodanikke vahistatakse ja vangistatakse ilma kohtuotsuseta või sõjaväekohtu otsuse alusel, riigis ei ole sõltumatut kohtusüsteemi, mis inimesi kaitseks, ning seadusega ei ole kodanikele tagatud sõnavabadus ega õigus meelt avaldada;

B.  arvestades, et 16. märtsil algasid meeleavaldused Damaskuses, eelnevalt olid mitmes Süüria linnas toimunud nn raevu päeva kogunemised, mille käigus oli tapetud vähemalt neli inimest, mis omakorda laiendas rahutusi ja meeleavaldusi;

C. arvestades, et Süüria valitsus on teinud mitmeid avalikke avaldusi, lubades sõnavabadust ja poliitilist osalust, kuid pole suutnud selles vallas tõelist edu saavutada;

D. arvestades, et president Bashar al-Assad ei ole suutnud esitada vastavat reformikava, mis tagaks kodanikuvabadused ja kohtu sõltumatuse ning keelaks Süüria valitsusel inimõiguste rikkumise;

E.  arvestades, et Süüria valitsus kasutab riikliku julgeoleku ülemkohut, mis on erikohus väljaspool tavapärast kriminaalõiguse süsteemi, et mõista kohut poliitiliste aktivistide ja inimõiguste kaitsjate üle;

F.  arvestades, et Süüria kuulutas 1963. aastal välja erakorralise seisukorra ning ei ole senini tühistanud erakorralise seisukorra seadust;

Bahrein

G. arvestades, et 14. veebruaril kogunesid nn raevu päeva rahumeelsed meeleavaldajad Manama kesklinna, et nõuda uut põhiseadust;

H. arvestades, et julgeolekujõud ründasid neid rahumeelseid meeleavaldajaid pisargaasi ja kummikuulidega;

I.   arvestades, et Bahreini saabusid Saudi Araabia väed, kellele oli antud käsk kaitsta olulist infrastruktuuri, nagu naftarajatised;

J.   arvestades, et julgeolekujõudude töötajad on väidetavalt peksnud Salmaniya haigla meedikuid, kes püüdsid aidata haavatuid linnatänavatel;

Jeemen

K. arvestades, et demokraatlik liikumine on Jeemenis hoogu kogunud 2011. aasta jaanuarist saadik ning jõudnud viimati demokraatiat toetavate meeleavaldusteni Sana tänavatel;

L.  arvestades, et 18. märtsil 2011 avasid snaiperid tule demokraatia eest võitlejate laagri pihta Sanas ning tapsid rohkem kui 50 inimest;

M. arvestades, et Jeemeni parlament kiitis 23. märtsil 2011 heaks erakorralise seisukorra seaduse, millega lubatakse 30 päeva jooksul kasutada laiendatud volitusi vahistamiseks, vangistamiseks ja tsensuuriks;

N. arvestades, et 1. aprillil tulid tuhanded protestijad Sana tänavaile avaldama meelt president Ali Abdullah Saleh vastu; arvestades, et samal päeval avasid julgeolekujõud tule meeleavaldajate pihta Jeemeni linnas Taizis ning tapsid vähemalt 12 inimest, palju oli vigastatuid;

O. arvestades, et Jeemen on Lähis-Ida vaeseim riik, kus naftavarud on kahanemas, rahvastik kasvab, keskvalitsus on nõrk, veenappus suureneb ning vähe investeeritakse riigi majandusse,

1.  nõuab, et Süüria, Bahreini ja Jeemeni valitsused tagaksid meeleavaldajate kaitse ja peaksid kinni protestijate õigusest osaleda rahumeelsetel meeleavaldustel ning kindlustaksid sõnavabaduse;

2.  kutsub Süüria, Bahreini ja Jeemeni valitsusi üles lõpetama kohe jõu kasutamise rahumeelsete meeleavaldajate vastu; nõuab tungivalt, et julgeolekujõud näitaksid meeleavalduste korral üles äärmist vaoshoitust;

3.  kutsub Süüria, Bahreini ja Jeemeni valitsust üles loobuma praktikast meelevaldselt vahistada ja vangistada poliitilisi aktiviste ja inimõiguste kaitsjaid;

4.  peab vajalikuks, et Süüria, Bahreini ja Jeemeni valitsused viiksid läbi laiema demokratiseerimise ja rakendaksid viivitamata demokraatlikke reforme, et kehtestada uued seadused, mis laiendavad poliitilist ja kodanikuühiskonna osalust;

5.  võtab teadmiseks Süüria presidendi Bashar al-Assadi otsuse moodustada õiguskomisjon, kes hakkab tegelema erakorralise seisukorra seaduste tühistamisega; nõuab, et see komisjon taotleks 1963. aastal kehtestatud erakorralise seisukorra seaduse tühistamist;

6.  kutsub üles kõiki osapooli, kes osalevad võimu jagamise kõnelustel Jeemenis, näitama üles äärmist vaoshoitust ning võtma vajalikke meetmeid, et leevendada pingelist olukorda, õhutamata uuesti vägivalda;

7.  rõhutab, et erakorralise seisukorra väljakuulutamine riigis ei vabasta selle riigi valitsust põhikohustustest järgida õigusriigi põhimõtteid ja oma rahvusvahelisi inimõigustealaseid kohustusi;

8.  kutsub Süüria, Bahreini ja Jeemeni valitsusi üles läbi viima sõltumatu ja läbipaistva uurimise julgeolekujõudude tegevuse üle ning võtma vastutusele julgeolekuteenistuse liikmed, kes tulistasid või andsid käsu tulistada relvastamata meeleavaldajaid lahinglaskemoonaga, nõuab Bahreinis väidete uurimist, et välise sekkumisega õhutati protestijaid vägivallale;

9.  kutsub Süüria ametivõime üles lõpetama kohalike ja välismaiste väljaannete tsenseerimise ning ajalehtede ja muude üllitiste kontrollimise;

10. kutsub Süüria valitsust üles riikliku julgeoleku ülemkohut likvideerima ning looma sõltumatu justiitskomisjoni, kes juhtumid enne kohut läbi vaatab;

11. mõistab hukka Jeemeni parlamendi otsuse kehtestada uus erakorralise seisukorra seadus ning kutsub ametivõime üles jõu kasutamise asemel läbi viima muudatusi reformide teel ja pidades dialoogi protestijatega;

12. kutsub kolme riigi ametivõime üles avalikult aru andma kõigi isikute kohta, kes on tapetud, vigastatud või kadunuks jäänud;

13. kutsub Bahreini ametivõime üles austama arstiabi osutamise neutraalsust ning nõuab, et nad vabastaksid kõik hiljuti vahistatud meditsiinitöötajad, ning väidete tõeks osutumisel annaksid kohtu alla vastutavad julgeolekuohvitserid;

14. teeb presidendile ülesandeks edastada käesolev resolutsioon nõukogule, komisjonile, liikmesriikide valitsustele ja parlamentidele ning Jeemeni, Süüria ja Bahreini valitsustele.