Menettely : 2011/2645(RSP)
Elinkaari istunnossa
Asiakirjan elinkaari : B7-0254/2011

Käsiteltäväksi jätetyt tekstit :

B7-0254/2011

Keskustelut :

PV 06/04/2011 - 13
CRE 06/04/2011 - 13

Äänestykset :

PV 07/04/2011 - 6.3

Hyväksytyt tekstit :

P7_TA(2011)0148

PÄÄTÖSLAUSELMAESITYS
PDF 124kWORD 72k
Ks. myös yhteinen päätöslauselmaesitys RC-B7-0249/2011
4.4.2011
PE459.791v01-00
 
B7-0254/2011

komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan julkilausuman johdosta

työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan mukaisesti


Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta


Anneli Jäätteenmäki, Marielle De Sarnez, Edward McMillan-Scott, Ramon Tremosa i Balcells, Kristiina Ojuland, Sonia Alfano, Marietje Schaake ALDE-ryhmän puolesta

Euroopan parlamentin päätöslauselma Syyrian, Bahrainin ja Jemenin tilanteesta  
B7‑0254/2011

Euroopan parlamentti, joka

–   ottaa huomioon aiemmat päätöslauselmansa Syyriasta ja Jemenistä,

–   ottaa huomioon 24 maaliskuuta 2010 hyväksymänsä mietinnön Euroopan unionin suhteista Persianlahden yhteistyöneuvostoon,

–   ottaa huomioon vuoden 1948 ihmisoikeuksien yleismaailmallisen julistuksen,

–   ottaa huomioon 10. lokakuuta 2006 hyväksymänsä mietinnön, joka sisältää Euroopan parlamentin suosituksen neuvostolle Euroopan yhteisön ja sen jäsenvaltioiden sekä Syyrian arabitasavallan välisestä Euro–Välimeri-assosiaatiosopimuksesta,

–   ottaa huomioon vuonna 1966 tehdyn kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevan kansainvälisen yleissopimuksen, jonka sopimuspuolena Syyria on,

–   ottaa huomioon kidutuksen ja muun julman, epäinhimillisen tai halventavan kohtelun tai rangaistuksen vastaisen YK:n yleissopimuksen vuodelta 1975, jonka Syyria ratifioi 18. syyskuuta 2004,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 10., 15. ja 17. maaliskuuta 2011 antamat julkilausumat Bahrainista,

–   ottaa huomioon unionin komission varapuheenjohtajan / ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 10. ja 17. maaliskuuta 2011 antamat julkilausumat Jemenistä,

–   ottaa huomioon komission varapuheenjohtajan / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkean edustajan 18., 22., 24. ja 26. maaliskuuta 2011 antamat julkilausumat Syyriasta,

–   ottaa huomioon Brysselissä 21. maaliskuuta 2011 kokoontuneen ulkoasiainneuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon 24. ja 25. maaliskuuta 2011 kokoontuneen Eurooppa-neuvoston päätelmät,

–   ottaa huomioon 8. maaliskuuta 2011 annetun yhteisen tiedonannon "Demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävä kumppanuus eteläisen Välimeren maiden kanssa", jolla pyritään tukemaan demokraattista muutosta ja kansalaisyhteiskuntaa vastauksena nykyiseen historialliseen kehitykseen kyseisellä alueella,

–   ottaa huomioon työjärjestyksen 110 artiklan 2 kohdan,

A. ottaa huomioon, että viimeaikaisissa mielenosoituksissa useissa Pohjois-Afrikan arabimaissa ja Lähi-idässä on vaadittu autoritaaristen hallintojen lopettamista, poliittisia, taloudellisia ja sosiaalisia uudistuksia, vapautta, demokratiaa ja tavallisten kansalaisten elinolosuhteiden parantamista; toteaa, että lukuisten arabimaiden massiiviset mielenosoitukset ovat osoittaneet, että epädemokraattiset ja autoritaariset hallinnot eivät voi taata uskottavaa vakautta ja että demokraattiset arvot ovat keskeisiä taloudellisille ja poliittisille kumppanuuksille,

B.  ottaa huomioon, että Bahrainissa, Syyriassa ja Jemenissä sekä muissa arabimaissa, kuten Tunisiassa, Egyptissä, Libyassa, Algeriassa, Marokossa ja Jordaniassa, on viikon sisällä järjestetty mielenosoituksia, joissa on vaadittu uudistuksia, joilla varmistetaan vaurauden jakautuminen aiempaa tasapuolisemmin, sosiaalisten ja kansalaisoikeuksien suojeleminen sekä poliittisen järjestelmän muuttuminen aiempaa demokraattisemmaksi,

C. ottaa huomioon Bahrainin, Jemenin ja Syyrian turvallisuusjoukkojen mielenosoittajiin kohdistaman kohtuuttoman voimankäytön, josta on aiheutunut useita ihmishenkien menetyksiä ja loukkaantumisia,

D. ottaa huomioon, että sosiaalisilla verkkosivustoilla vaadittiin maaliskuussa rauhanomaisia mielenosoituksia demokraattisten uudistusten tukemiseksi, mielipidevankien vapauttamiseksi sekä (vuodesta 1963 asti voimassa olleen) poikkeustilan lopettamiseksi ja että mielenosoitusten lisäksi Syyriassa järjestettiin useita rauhanomaisia kokoontumisia; ottaa huomioon, että poikkeustilalaki, joka käytännössä rajoittaa kansalaisten kansalais- ja poliittisia oikeuksia ja asettaa samalla oikeuslaitoksen Syyrian viranomaisten pysyvään valvontaan, rikkoo kansalaisoikeuksia ja poliittisia oikeuksia koskevaa kansainvälistä yleissopimusta, jonka sopimuspuoli Syyria on,

E.  ottaa huomioon mielenosoitusten alkaneen Syyrian eteläosassa sijaitsevassa Deraan kaupungissa ja levinneen sieltä maan muihin kaupunkeihin ja kyliin; ottaa huomioon, että Syyrian viranomaiset tukahduttivat mielenosoitukset käyttäen kovia ammuksia rauhanomaisesti kokoontuneiden väkijoukkojen hajottamiseksi ja pidättäen satoja siviilejä,

F.  ottaa huomioon, että Syyrian armeija tunkeutui keskiviikkona 23. maaliskuuta 2011 Omarin moskeijaan Deraassa ja alkoi ampua aseettomia siviilejä, ottaa huomioon, että sähkö ja tietoliikenneyhteydet katkaistiin osissa kaupunkia,

G. ottaa huomioon, että Bahrainissa ja Jemenissä on julistettu poikkeustila,

H. ottaa huomioon raportit, joiden mukaan Bahrainissa on pidätetty lääkintähenkilöstöä, ihmisoikeusaktivisteja ja poliittisia aktivisteja ja turvallisuusjoukot ovat vallanneet sairaaloita, kun taas Jemenissä turvallisuusjoukot ovat estäneet hallitusta vastaan mieltään osoittaneita loukkaantuneita kuljettavien ambulanssien pääsyn sairaaloihin,

I.   ottaa huomioon, että Bahrainin tilanne on edelleen jännittynyt ja että maassa on viime viikkoina ilmoitettu 50–100 ihmisen kadonneen; ottaa huomioon, että pidätettyjen joukossa kerrotaan olevan poliittisia aktivisteja ja ihmisoikeusaktivisteja sekä lääkäreitä ja sairaanhoitajia Salmaniyan sairaalasta,

J.   ottaa huomioon, että satoja siviilejä kuoli hutheihin kohdistuneissa sotilasoperaatioissa Pohjois-Jemenin Saadassa Saudi-Arabian liityttyä taisteluihin Jemenin armeijan rinnalle; ottaa huomioon, että Jemenin viranomaiset ovat käyttäneet terrorismin vastaista taistelua tekosyynä sotilasoperaatioiden käynnistämiseen niitä eteläisiä maakuntia vastaan, joiden asukkaat osallistuvat laajalle levinneisiin protesteihin, joissa vastustetaan maan eteläosien asukkaiden syrjäännyttämistä, osattomuutta sekä jatkuvaa sortoa,

K. ottaa huomioon, että Bahrainissa on käytetty Bahrainin hallituksen pyynnöstä Saudi-Arabiasta, Yhdistyneistä arabiemiirikunnista ja Kuwaitista lähtöisin olevia Persianlahden yhteistyöneuvoston turvallisuusjoukkoja,

1.  pitää myönteisenä "arabimaiden kevättä" ja vallankumousten ja kansannousujen aaltoa autoritäärisiä hallituksia vastaan ja katsoo niiden ilmentävän rohkeutta, päättäväisyyttä ja demokraattisten muutosten kaipuuta koko alueella; ilmaisee osanottonsa kyseisten mullistusten viattomien uhrien omaisille, ja antaa arabikansoille kiitosta niiden rohkeudesta ja päättäväisyydestä saada aikaan demokraattinen muutos;

2.  ilmaisee syvän huolensa mielenosoittajiin kohdistetusta väkivallasta, jota on esiintynyt kaikissa kolmessa maassa järjestetyissä protesteissa, ja tuomitsee näin ollen jyrkästi voiman käytön ja kehottaa turvallisuusjoukkoja pidättäytymään väkivallan käytöstä; korostaa tarvetta ottaa huomioon legitiimit demokratiaa koskevat toiveet ja käsitellä niitä osallistavan poliittisen vuoropuhelun ja aitojen uudistusten kautta, eikä mielenosoituksia tukahduttamalla;

3.  kehottaa kaikkia osapuolia käynnistämään avoimen ja osallistavan vuoropuhelun; toistaa, että poliittiset ja taloudelliset uudistukset ovat tärkeitä Jemenin, Syyrian ja Bahrainin tulevaisuuden vakautta silmällä pitäen, ja toteaa, että EU haluaa tältä osin tukea kansaa;

4.  vetoaa Syyrian, Jemenin ja Bahrainin viranomaisiin, jotta nämä noudattaisivat ihmisoikeuksia ja perusvapauksia koskevia kansainvälisiä sitoumuksiaan;

5.  kehottaa kyseisten maiden viranomaisia

–  kumoamaan välittömästi poikkeustilan

–  vapauttamaan viipymättä kaikki poliittiset vangit

–             takaamaan sananvapauden ja yhdistymisvapauden lainsäädännössä ja käytännössä

–  tehostamaan korruption vastaisia toimenpiteitä

–  takaamaan vähemmistöjen tasavertaiset oikeudet

–  takaamaan mahdollisuuden käyttää viestimiä, kuten internetiä ja matkapuhelimia

–  takaamaan mahdollisuuden seurata riippumattomia tiedotusvälineitä;

6.  tuomitsee Bahrainin ja Jemenin viranomaisten puuttumisen lääkinnällisen hoidon antamiseen ja hoitopaikkoihin pääsyyn;

7.  kehottaa EU:ta ja jäsenvaltioita ensinnäkin tuomitsemaan satojen mielenosoittajien – joiden joukossa on ollut lapsia – surmaamisen ja pidättämisen ja toiseksi vaatimaan perusteellisia poliittisia uudistuksia, poliisivaltion lopettamista ja kaikkien poliittisten vankien vapauttamista;

8.  panee merkille, että Jemenissä tehty päätös uudistusprosessin käynnistämisestä on tärkeä askel, jota Euroopan unionin ja sen jäsenvaltioiden olisi tuettava; kehottaa presidentti Salehia ryhtymään konkreettisiin toimiin ja toteuttamaan lupaamansa perustuslaillisten instituutioiden välityksellä tapahtuvan rauhanomaisen vallansiirron;

9.  kehottaa Bahrainin hallitusta ja muita osapuolia käynnistämään viipymättä ja ilman ennakkoehtoja järkevän ja rakentavan vuoropuhelun uudistusten aikaansaamiseksi; pitää myönteisenä YK:n pääsihteerin ilmoitusta, jonka mukaan YK on pyydettäessä valmis tukemaan kansallisesti johdettuja toimia;

10. panee merkille, että hallitus erosi 29. maaliskuuta 2011, mutta katsoo, ettei tällainen toimi riitä vastaamaan Syyrian kansan kasvavaan turhautuneisuuteen;

11. vaatii presidentti Bashar al-Assadia lopettamaan mielenosoittajien toiminnan raa’an tukahduttamisen ja pidättäytymään kaikesta väkivallan käytöstä; kehottaa vapauttamaan pidätetyt mielenosoittajat, toimittajat ja ihmisoikeusaktivistit sekä poliittiset vangit välittömästi ja lopettamaan Ba'th-puolueen monopoliaseman Syyrian valtiossa ja yhteiskunnassa;

12. kehottaa Syyrian viranomaisia ryhtymään muiden osapuolten kanssa järkevään ja rakentavaan vuoropuheluun, jossa voidaan käsitellä mielenosoittajien legitiimejä vaatimuksia ja toiveita;

13. kehottaa EU:ta antamaan apua Välimeren alueen demokraattisille prosesseille, jotta voidaan varmistaa kaikkien kansalaisten – erityisesti naisten, joilla on ollut keskeinen rooli demokraattista muutosta koskevissa vaatimuksissa – täysimääräinen osallistuminen poliittiseen elämään;

14. kehottaa EU:ta ryhtymään välittömästi ajamaan YK:n ihmisoikeusneuvoston erityisistunnon koolle kutsumista Syyriassa, Jemenissä ja Bahrainissa mielenosoittajien vastaisissa toimissa ja mielenilmausten tukahduttamisessa ilmenneiden väkivaltaisuuksien käsittelemiseksi;

15. kehottaa EU:ta kieltämään välittömästi kaikenlaisen turvallisuusalan avun toimittamisen Bahrainille mellakantorjuntavälineiden ja sotatarvikkeiden myynti mukaan lukien siihen asti, kunnes Bahrainin viranomaiset lopettavat väkivallan käytön ja saattavat siitä vastuussa olevat henkilöt vastaamaan teoistaan;

16. korostaa sitoumuksia, joita komission varapuheenjohtaja / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkea edustaja ja komissio ovat antaneet yhteisessä tiedonannossa "Demokratiaan ja yhteiseen vaurauteen tähtäävä kumppanuus eteläisen Välimeren maiden kanssa", jolla pyritään tukemaan demokraattista muutosta ja kansalaisyhteiskuntaa vastauksena nykyiseen historialliseen kehitykseen kyseisellä alueella; kehottaa näin ollen komission varapuheenjohtajaa / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkeaa edustajaa ja komissiota tukemaan Syyrian kansan legitiimejä toiveita ja poliittisia odotuksia ja olemaan mielenosoitusten väkivaltaisen tukahduttamisen vuoksi kiirehtimättä EU:n ja Syyrian välisen assosiaatiosopimuksen tekemistä; katsoo, että kyseisen sopimuksen tekemisen ehtona olisi oltava se, että Syyrian viranomaiset pystyvät toteuttamaan odotettuja demokraattisia uudistuksia;

17. kehottaa komissiota hyödyntämään täysimääräisesti ja tehokkaasti nykyistä, ENPI:n, demokratiaa ja ihmisoikeuksia koskevan eurooppalaisen rahoitusvälineen ja vakautusvälineen kautta annettavaa tukea ja tekemään pikaisesti konkreettisia ehdotuksia siitä, miten EU:n tuleva rahoitusapu voisi paremmin tukea Lähi-idän ja Persianlahden alueen maita ja kansalaisyhteiskuntia niiden siirtymisessä kohti demokratiaa ja ihmisoikeuksia;

18. kehottaa neuvostoa ja jäsenvaltioita tarkistamaan Bahrainia, Syyriaa ja Jemeniä koskevaa politiikkaansa ja muodostamaan vahvan EU:n yhteisen kannan kyseisissä maissa ilmeneviä ihmisoikeusloukkauksia vastaan; korostaa, että on tarpeen ottaa käyttöön sanktioita, jos siviileihin kohdistuvat ihmisoikeusloukkaukset jatkuvat;

19. kehottaa puhemiestä välittämään tämän päätöslauselman komission varapuheenjohtajalle / unionin ulkoasioiden ja turvallisuuspolitiikan korkealle edustajalle, neuvostolle, komissiolle, YK:n pääsihteerille, Bahrainin kuningaskunnan kuninkaalle, hallitukselle ja parlamentille, Jemenin tasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille sekä Syyrian arabitasavallan presidentille, hallitukselle ja parlamentille.

 

Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö